Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o parničnom postupku – (Sl. l., br. 4/77, 36/77-ispr, 6/80, 36/80, 43/82, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90, 35/91), te (“Narodne novine”, br. XX/91, XX/92, XX/99; XX/01-(čl. 50. Zakona o arbitraži), XX/05 - čl. 129. Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona, XX/03, XX/07- Odluka USRH, XX/08, XX/08 - Odluka USRH, XX/08, XX/11, XX/11 - pročišćeni tekst XX/13, XX/13, XX/14)
označi tražene riječi printaj stranicu
112 29.10.1999 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DR?AVNOG SABORA

Na temelju članka 89.L65652 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLA?ENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU

Progla?avam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga dr?avnog sabora na sjednici 22. listopada 1999.

Broj: 01-081-99-1737/2
Zagreb, 27. listopada 1999.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU

Članak 1.

U Zakonu o parničnom postupku (»Narodne novine«, br. 53/91. i 91/92.) u članku 43. stavku 1. riječi: »3.000.000 hrvatskih dinara« zamjenjuju se riječima: »100.000,00 kuna«.

Članak 2.

U članku 91. riječi: »800.000 hrvatskih dinara« zamjenjuju se riječima: »50.000,00 kuna«.

Članak 3.

U članku 110. stavku 1., članku 248. stavku 1. i 2., članku 255. stavku 1., članku 316. i članku 318. stavku 1. riječi: »200.000 hrvatskih dinara« zamjenjuju se riječima: »3.000,00 kuna«.

Članak 4.

U članku 382. stavku 2. i 3. riječi: »3.000.000 hrvatskih dinara« zamjenjuju se riječima: »100.000,00 kuna«.

U stavku 4. točki 2. iza riječi: »odnosa« bri?u se točka i zarez i dodaju riječi: »koje pokreće zaposlenik protiv odluke o prestanku radnog odnosa«.

U istom stavku točke 3. do 5. bri?u se.

Članak 5.

U članku 447. stavku 1., članku 458. stavku 1., članku 460. i članku 464. stavku 1. i 2. riječi: »50.000 hrvatskih dinara« zamjenjuju se riječima: »5.000,00 kuna«.

Članak 6.

U članku 494. stavku 1. riječi: »3.500.000 hrvatskih dinara« zamjenjuju se riječima: »300.000,00 kuna«.

Članak 7.

U članku 497. stavku 1. riječi: »8.000.000 hrvatskih dinara« zamjenjuju se riječima: »500.000,00 kuna«.

Stavak 2. bri?e se.

Članak 8.

U članku 502. stavku 1. riječi: »500.000 hrvatskih dinara« zamjenjuju se riječima: »200.000,00 kuna«.

Članak 9.

U cijelom tekstu Zakona o parničnom postupku (»Narodne novine«, br. 53/91. i 91/92.) riječ: »privredni« zamjenjuje se riječju: »trgovački« u odgovarajućem pade?u.

Članak 10.

Ako je prije stupanja na snagu ovoga Zakona donesena prvostupanjska presuda ili rje?enje kojim je postupak pred prvo-stupanjskim sudom dovr?en, daljnji postupak provest će se po pravilima parničnog postupka koja su va?ila do dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Ako se nakon stupanja na snagu ovoga Zakona ukine prvostupanjska odluka iz stavka 1. ovoga članka, daljnji postupak provest će se po ovom Zakonu.

O reviziji izjavljenoj protiv pravomoćne odluke drugo-stupanjskog suda donesene prije stupanja na snagu ovoga Zakona, rje?avat će se po pravilima parničnog postupka koja su va?ila do dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 11.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 740-08/92-02/02
Zagreb, 22. listopada 1999.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DR?AVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga dr?avnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.
zatvori
Zakon o parničnom postupku – (Sl. l., br. 4/77, 36/77-ispr, 6/80, 36/80, 43/82, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90, 35/91), te
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !