Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o parničnom postupku – (Sl. l., br. 4/77, 36/77-ispr, 6/80, 36/80, 43/82, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90, 35/91), te (“Narodne novine”, br. XX/91, XX/92, XX/99; XX/01-(čl. 50. Zakona o arbitraži), XX/05 - čl. 129. Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona, XX/03, XX/07- Odluka USRH, XX/08, XX/08 - Odluka USRH, XX/08, XX/11, XX/11 - pročišćeni tekst XX/13, XX/13, XX/14)
označi tražene riječi printaj stranicu
96 21.8.2008 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1569/2004, U-I-1677/2004, U-I-1702/2004, U-I-1904/2004, U-I-2677/2004, U-I-305/2005, U-I-320/2005, U-I-464/2006, U-I-3351/2006 od 9. srpnja 2008.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

3004

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Jasna Omejec, predsjednica Suda, te suci Marko Babić, Snježana Bagić, Slavica Banić, Mario Jelušić, Mario Kos, Davor Krapac, Ivan Matija, Željko Potočnjak, Agata Račan, Aldo Radolović, Duška Šarin i Nevenka Šernhorst, rješavajući o prijedlozima za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom, na sjednici održanoj 9. srpnja 2008. godine, donio je

ODLUKU

I. Produljuje se rok odgode prestanka važenja odredaba Zakona o parničnom postupkuL407908 (»Narodne novine«, broj 53/91., 91/92., 112/99., 88/01. – članak 50. Zakona o arbitraži, 117/03.), koje su ukinute odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1569/2004 od 20. prosinca 2006. godine, objavljenoj uL407909 »Narodnim novinama«, broj 2/2007.
II. Novi rok određuje se s danom 1. listopada 2008. godine.
III. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. Ministarstvo pravosuđa podnijelo je 23. lipnja 2008. godine prijedlog klasa: 940-01/08-01/52, urbroj: 514-03-3/1-08-21, za odgodu prestanka važenja pojedinih odredbi Zakona o parničnom postupkuL407910 (»Narodne novine«, broj 53/91., 91/92., 112/99., 88/01. – članak 50. Zakona o arbitraži i 117/03.), koje je Ustavni sud ukinuo odlukom navedenom u izreci.
U prijedlogu se ističe da je u tijeku postupak donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku koji je upućen u proceduru donošenja po hitnom postupku, te da je u prijedlogu navedenih izmjena i dopuna predviđeno njihovo stupanje na snagu 1. listopada 2008. godine.
Stoga Ministarstvo pravosuđa predlaže produljenje roka odgode prestanka važenja odredbi Zakona o parničnom postupku do dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku.

Prijedlog je osnovan.

2. Ustavni sud Republike Hrvatske, odlukom broj: U-I-1569/2004 od 20. prosinca 2006. godine, ukinuo je odredbe članka 382. stavka 1. točke 1. i 2., stavka 2. i stavka 3. i članka 497. Zakona o parničnom postupku, ali je zbog potrebnih promjena u zakonskom uređenju instituta revizije, koje zahtijevaju opsežnu stručnu i zakonodavnu pripremu, odlučio da ukinute odredbe Zakona o parničnom postupku prestaju važiti 15. srpnja 2008. godine (točka II. izreke).
3. Budući da je Hrvatski sabor 2. srpnja 2008. godine donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku koji stupa na snagu 1. listopada 2008. godine, Ustavni sud je ocijenio osnovanim prijedlog za produljenje roka prestanka važenja odredbi Zakona o parničnom postupku navedenih u izreci ove odluke.
4. Slijedom iznijetoga, na temelju članka 55.L407911 stavka 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst), riješeno je kao u izreci pod točkama I. i II.
Odluka o objavi temelji se na odredbi članka 29. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Broj: U-I-1569/2004, U-I-1677/2004, U-I-1702/2004,
U-I-1904/2004, U-I-2677/2004, U-I-305/2005,
U-I-320/2005, U-I-464/2006, U-I-3351/2006
Zagreb, 9. srpnja 2008.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednica Suda
dr. sc. Jasna Omejec, v. r.

zatvori
Zakon o parničnom postupku – (Sl. l., br. 4/77, 36/77-ispr, 6/80, 36/80, 43/82, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90, 35/91), te
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !