Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva ("Narodne novine", br. XX/05, XX/11, , )
označi tražene riječi printaj stranicu
54 27.4.2005 Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva

HRVATSKI SABOR

1033

Na temelju članka 88.L262249 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZASTUPANJU U PODRUČJU PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA

Proglašavam Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. travnja 2005. godine.

Broj: 01-081-05-1477/2

Zagreb, 21. travnja 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O ZASTUPANJU U PODRUČJU PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA

I. TEMELJNE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

Ovim se Zakonom propisuju uvjeti za obavljanje poslova zastupanja u području prava industrijskog vlasništva pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zavod), postupak upisa u Registar ovlaštenih zastupnika (u daljnjem tekstu: Registar), uvjeti za upis u Registar, brisanje iz Registra i osnivanje Komore zastupnika u području prava industrijskog vlasništva (u daljnjem tekstu: Komora).

Opće načelo o zastupanju

Članak 2.

Fizičke i pravne osobe koje nemaju prebivalište ili poslovno sjedište na teritoriju Republike Hrvatske moraju imenovati zastupnika u području prava industrijskog vlasništva koji će ih zastupati tijekom cijelog postupka pred Zavodom, osim ako drukčije nije propisano međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku.

Obavljanje poslova zastupanja pred Zavodom

Članak 3.

Zastupanjem u postupcima pred Zavodom mogu se baviti:

1. fizičke i pravne osobe koje su upisane u Registar zastupnika koji vodi Zavod (u daljnjem tekstu: ovlašteni zastupnici), pod uvjetima i na način propisan ovim Zakonom,

2. odvjetnici upisani u imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore ili odvjetnička društva upisana u imenik odvjetničkih društava Hrvatske odvjetničke komore.

Ovlašteni zastupnici u području prava industrijskog vlasništva

Članak 4.

Ovlašteni zastupnici u području prava industrijskog vlasništva su:

1. patentni zastupnici,

2. zastupnici za žigove, industrijski dizajn, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti proizvoda i usluga, te topografiju poluvodičkih proizvoda (u daljnjem tekstu: zastupnici za žigove).

Uvjeti za upis u Registar ovlaštenih zastupnika koji vodi Zavod

Članak 5.

(1) Patentni zastupnik može biti:

1. fizička osoba koja ima hrvatsko državljanstvo i prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske, završen diplomski sveučilišni studij iz tehničkih ili prirodnih znanosti i koja je pred Zavodom položila stručni ispit za patentnog zastupnika,

2. fizička osoba koja ima hrvatsko državljanstvo i prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske koja ima završen diplomski sveučilišni studij iz područja različitog od tehničkih ili prirodnih znanosti, koja ima radno iskustvo na poslovima stjecanja i održavanja prava industrijskog vlasništva od najmanje pet godina, stečeno nakon završetka studija i koja je pred Zavodom položila stručni ispit za patentnog zastupnika,

3. odvjetnik upisan u imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore koji je pred Zavodom položio stručni ispit za patentnog zastupnika ili odvjetničko društvo koje zapošljava takvog odvjetnika ili s njime surađuje na temelju drugoga ugovornog odnosa,

4. pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja zapošljava najmanje jednu osobu koja udovoljava uvjetima iz točke 1. ili 2. ovoga stavka ili s takvom osobom surađuje na temelju drugoga ugovornog odnosa i koja obavlja poslove zastupanja pred Zavodom kao svoju registriranu djelatnost.

(2) Zastupnik za žigove može biti:

1. fizička osoba koja ima hrvatsko državljanstvo i prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske, završen diplomski sveučilišni studij i koja je pred Zavodom položila stručni ispit za zastupnika za žigove,

2. odvjetnik upisan u imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore koji je pred Zavodom položio stručni ispit za zastupnika za žigove ili odvjetničko društvo koje zapošljava takvog odvjetnika ili s njime surađuje na temelju drugog ugovornog odnosa,

3. pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja zapošljava najmanje jednu osobu koja udovoljava uvjetima iz točke 1. ovoga stavka ili s takvom osobom surađuje na temelju drugoga ugovornog odnosa i koja obavlja poslove zastupanja pred Zavodom kao svoju registriranu djelatnost.

Stručni ispiti

Članak 6.

(1) Stručni ispiti iz članka 5.#clanak5 stavka 1. točke 1., 2. i 3. ovoga Zakona i stavka 2. točke 1. i 2. ovoga Zakona polažu se pred ispitnom komisijom u Zavodu. Sastav ispitne komisije, postupak polaganja ispita te odvojeni programi ispita za patentne zastupnike i zastupnike za žigove uređuju se pravilnikom koji donosi ministar nadležan za rad Zavoda.

(2) Ispitnu komisiju iz stavka 1. ovoga članka imenuje ravnatelj Zavoda.

Punomoć

Članak 7.

(1) Zastupnici stranku u postupku zastupaju na temelju sadržaja i opsega pisane punomoći.

(2) Punomoć se može odnositi na jednu ili više prijava ili registracija ili, ako je tako naznačeno u samoj punomoći, na sve postojeće i buduće prijave ili registracije.

(3) Punomoć iz stavka 2. ovoga članka koja se odnosi na sve prijave ili registracije istoga opunomoćitelja je opća punomoć.

(4) Stranka u punomoći može ograničiti ovlasti zastupnika na točno određene radnje koje je zastupnik opunomoćen poduzimati u postupku pred Zavodom.

(5) Punomoć na temelju koje zastupnik može povući prijavu ili opozvati registraciju mora sadržavati izričito odobrenje stranke.

(6) Osobu koja u podnesku koji je podnijela Zavodu tvrdi da je opunomoćeni zastupnik stranke, a Zavod u vrijeme primitka podneska ne posjeduje propisanu punomoć, Zavod će pozvati da u roku od dva mjeseca dostavi urednu punomoć. Ako ta osoba u tom roku ne podnese Zavodu propisanu punomoć, Zavod će navedeni podnesak zaključkom odbaciti.

(7) Zavod vodi registar općih punomoći.

(8) Ako je u registar iz stavka 7. ovoga članka upisano više općih punomoći izdanih od istog opunomoćitelja, važeća je opća punomoć s najkasnijim datumom izdavanja.

II. STJECANJE I GUBITAK PRAVA NA OBAVLJANJE DJELATNOSTI OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA

Stjecanje prava na obavljanje djelatnosti ovlaštenog zastupnika

Članak 8.

Pravo na obavljanje djelatnosti ovlaštenog zastupnika na teritoriju Republike Hrvatske stječe se upisom u Registar.

Postupak upisa u Registar

Članak 9.

(1) Postupak upisa u Registar pokreće se podnošenjem zahtjeva za upis u Registar.

(2) Zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka prilažu se dokazi o ispunjavanju uvjeta iz članka 5.#clanak5 stavka 1. ili 2. ovoga Zakona i dokaz o plaćenoj upravnoj pristojbi i naknadi troškova postupka upisa u Registar.

(3) O zahtjevu za upis u Registar Zavod odlučuje rješenjem. Protiv rješenja Zavoda nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana primitka rješenja.

Donošenje odluke o zahtjevu za upis u Registar

Članak 10.

(1) Zavod donosi rješenje o upisu u Registar ako su ispunjeni uvjeti iz članka 5.#clanak5 stavka 1. ili 2. ovoga Zakona.

(2) Ako zahtjev za upis u Registar ne sadrži dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 5.#clanak5 stavka 1. ili 2. ovoga Zakona, Zavod će pozvati podnositelja zahtjeva da dostavi odgovarajuće dokaze u roku od 30 dana od dana primitka poziva.

(3) Ako podnositelj zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka ne postupi po pozivu Zavoda, Zavod donosi zaključak o odbacivanju zahtjeva za upis u Registar.

(4) Zavod je dužan obaviti upis u Registar bez odgađanja, ako utvrdi da je zahtjev za upis osnovan.

Pristojbe i naknade troškova upisa u Registar

Članak 11.

(1) Upravna pristojba i naknada troškova postupka plaća se za:

1. upis u Registar,

2. ponovni upis u Registar.

(2) Ako upravne pristojbe i troškovi postupka iz stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka ne budu plaćene, Zavod donosi zaključak o odbacivanju zahtjeva.

(3) Iznosi upravnih pristojbi i naknada troškova postupka propisani su posebnim propisima.

Podaci koji se upisuju u Registar

Članak 12.

U Registar se upisuju sljedeći podaci:

1. registarski broj ovlaštenog zastupnika,

2. za fizičke osobe: ime i prezime, prebivalište, zanimanje,

3. za pravne osobe: tvrtka, sjedište, podaci o fizičkim osobama koje zadovoljavaju uvjete za zastupanje pred Zavodom,

4. datum upisa u Registar,

5. datum upisa promjene u Registar,

6. datum brisanja upisa u Registar,

7. datum ponovnog upisa u Registar.

Brisanje iz Registra

Članak 13.

(1) Ovlašteni zastupnik briše se iz Registra u sljedećim slučajevima:

1. na vlastiti zahtjev,

2. ako nastupi smrt ili poslovna nesposobnost,

3. ako izgubi hrvatsko državljanstvo,

4. ako više nema prebivalište odnosno sjedište na području Republike Hrvatske,

5. ako je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora dulju od šest mjeseci,

6. ako pravna osoba više ne zapošljava niti jednu fizičku osobu iz članka 5. stavka 1. točke 1. ili točke 2., odnosno stavka 2. točke 1. ovoga Zakona, niti s njome surađuje na temelju drugoga ugovornog odnosa te ako odvjetničko društvo više ne zapošljava odvjetnika iz članka 5. stavka 1. točke 3., odnosno stavka 2. točke 2. ovoga Zakona, niti s njime surađuje na temelju drugoga ugovornog odnosa,

7. ako pravna osoba više ne obavlja poslove zastupanja pred Zavodom kao svoju registriranu djelatnost.

(2) Komora zastupnika u području prava industrijskog vlasništva iz članka 17.#clanak17 ovoga Zakona obvezna je Zavodu dostaviti obavijest o činjenicama iz stavka 1. točke 2.-7. ovoga članka.

(3) Ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovoga članka, Zavod donosi rješenje o brisanju iz Registra. Protiv rješenja Zavoda nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana primitka rješenja.

Ponovni upis u Registar

Članak 14.

(1) Ovlašteni zastupnik koji bude brisan iz Registra može biti ponovno upisan u Registar ako to sam zatraži pisanim putem od Zavoda te podnese dokaze da razlozi koji su doveli do brisanja iz Registra više ne postoje i dostavi Zavodu dokaz o plaćenoj upravnoj pristojbi i naknadi troškova postupka.

(2) Ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovoga članka, Zavod donosi rješenje o ponovnom upisu u Registar.

Upis promjena

Članak 15.

(1) U Registar se upisuju sve promjene podataka iz članka 12.#clanak12 ovoga Zakona na temelju podnesenog zahtjeva za upis promjene.

(2) Zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka prilažu se dokazi o nastaloj promjeni.

(3) O zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka Zavod odlučuje zaključkom.

(4) Ovlašteni zastupnik je dužan zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnijeti bez odgađanja, a najkasnije 30 dana od nastanka promjene.

Objava podataka iz Registra

Članak 16.

(1) Podaci iz članka 12.#clanak12 ovoga Zakona objavljuju se u službenom glasilu Zavoda.

(2) U službenom glasilu Zavoda objavljuju se i upisi svih promjena u Registru.

III. KOMORA ZASTUPNIKA U PODRUČJU PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA

Udruživanje u Komoru

Članak 17.

(1) Ovlašteni zastupnici obvezno se udružuju u Komoru, kao samostalnu i neovisnu organizaciju sa svojstvom pravne osobe.

(2) Ministarstvo nadležno za nadzor nad radom Zavoda prati rad Komore i u tu svrhu može od Komore zatražiti odgovarajuća izvješća i podatke, vodeći računa o samostalnosti i neovisnosti Komore.

(3) Komora surađuje sa Zavodom u svim pitanjima vezanim uz zastupanje u području prava industrijskog vlasništva.

Tijela Komore

Članak 18.

(1) Tijela Komore su Skupština, Upravni odbor, Izvršni odbor, predsjednik i druga tijela utvrđena Statutom Komore.

(2) Ustrojstvo, nadležnost, sastav, način izbora, prava i dužnosti tijela Komore uređuju se Statutom i drugim općim aktima Komore.

Opći akti Komore

Članak 19.

(1) Skupština Komore donosi Statut Komore i Kodeks zastupničke etike.

(2) Ostale akte Komora donosi u skladu sa svojim Statutom.

(3) Akti iz stavka 1. ovoga članka objavljuju se u »Narodnim novinama.«

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

(1) Zastupnici upisani u Registar do stupanja na snagu ovoga Zakona moraju udovoljiti svim uvjetima propisanim ovim Zakonom u roku od dvije godine od dana njegova stupanja na snagu.

(2) Zastupnici iz stavka 1. ovoga članka koji u propisanom roku ne udovolje svim propisanim uvjetima brisat će se iz Registra.

(3) Osobama koje, od dana stupanja na snagu ovoga Zakona do početka njegove primjene, podnesu zahtjev u skladu s člankom 9.#clanak9 ovoga Zakona, a koje nisu položile ispit iz članka 5.#clanak5 ovoga Zakona, odobrit će se privremeni upis u Registar.

(4) Zastupnici koji su privremeno upisani u Registar na temelju stavka 3. ovoga članka dužni su ispit iz članka 6.#clanak6 ovoga Zakona položiti u roku od dvije godine od njegova stupanja na snagu.

(5) Zastupnici iz stavka 4. ovoga članka koji u propisanom roku ne polože ispit iz članka 6.#clanak6 ovoga Zakona brisat će se iz Registra.

Članak 21.

Komoru iz članka 17.#clanak17 ovoga Zakona zastupnici su dužni osnovati najkasnije u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 22.

Ministar nadležan za rad Zavoda donosi pravilnik iz članka 6.#clanak6 stavka 1. ovoga Zakona u roku od 6 mjeseci od njegova stupanja na snagu.

Članak 23.

Danom početka primjene ovoga Zakona prestaju važiti odredbe članka 116.L262242 Zakona o patentu (»Narodne novine«, br. 173/03.), članka 84.L262244 Zakona o žigu (»Narodne novine«, br. 173/03.), članka 58. Zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama

izvornosti proizvoda i uslugaL262246 (»Narodne novine«, br. 173/03.) i članka 60.L262247 Zakona o industrijskom dizajnu (»Narodne novine«, br. 173/03.) u dijelu koji se odnosi na zastupanje.

Članak 24.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. kolovoza 2005.

Klasa: 941-06/04-01/03

Zagreb, 14. travnja 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !