Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora – (“Narodne novine”, br. XX/98, XX/01-ispr., XX/01 - čl. 129. Zakona o državnim službenim i namještenicima, XX/05, XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
86 19.6.1998 Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA
DRŽAVNOG SABORA

Na osnovi članka 89.L57462 Ustava Republike HrvatskeL57461, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PLAĆAMA OVLAŠTENIH DRŽAVNIH REVIZORA

Proglašavam Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 5. lipnja 1998.

Broj: 081-98-1281/1
Zagreb, 12. lipnja 1998.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman,
v. r.

ZAKON

O PLAĆAMA OVLAŠTENIH DRŽAVNIH REVIZORA

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju plaće ovlaštenih državnih revizora u Državnom uredu za reviziju.

Članak 2.

Plaće ovlaštenih državnih revizora u Državnom uredu za reviziju utvrđuju se određivanjem koeficijenta za pojedina zvanja i položaje.

Članak 3.

Za pojedina zvanja i položaje ovlaštenih državnih revizora utvrđuju se sljedeće vrijednosti koeficijenta:

Članak 4.

Redni broj
Položaj i zvanjaKoeficijent

1.

Zamjenik glavnoga
državnog revizora

10,5

2.

Pomoćnik glavnoga
državnog revizora

9,5

3.

Načelnik odjela

9,5

4.

Pročelnik područnog ureda

9,5

5.

Viši državni revizor

8,5

6.

Državni revizor

7,5

Mjesečna plaća ovlaštenih državnih revizora u Državnom uredu za reviziju iz članka 3.#clanak3 ovoga Zakona utvrđuje se množenjem pripadajućeg koeficijenta s osnovicom koju utvrđuje Vlada Republike Hrvatske.

Iznos plaće utvrđen u skladu sa stavom 1. ovoga članka povećava se 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, a najviše do 20%.

Članak 5.

Ostala primanja i prava ovlašteni državni revizori Državnog ureda za reviziju na koje se odnosi ovaj Zakon, ostvaraju u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona u odnosu na ovlaštene državne revizore iz članka 3.#clanak3 ovoga Zakona, prestaju važiti odredbe Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnostiL57457 ("Narodne novine", br. 74/94., 86/94. i 7/95.), Uredbe o dodacima za poslove s posebnim uvjetima radaL57458 ("Narodne novine", br. 90/94.), Uredbe o položajnim dodacima državnih službenika Državnog ureda za revizijuL57459 ("Narodne novine", br. 12/95.) i Uredbe o položajnim dodacima ovlaštenih državnih revizora u Državnom uredu za revizijuL57460 ("Narodne novine", br. 61/96.) u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje plaća.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 120-02/97-01/08
Zagreb, 5. lipnja 1998.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOG DRŽAVNOGA SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić,
v. r.

zatvori
Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !