Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora – (“Narodne novine”, br. XX/98, XX/01-ispr., XX/01 - čl. 129. Zakona o državnim službenim i namještenicima, XX/05, XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
140 28.11.2005 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama ovlaštenih državnih revizora

HRVATSKI SABOR

2648

Na temelju članka 88.L283694 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLAĆAMA OVLAŠTENIH DRŽAVNIH REVIZORA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama ovlaštenih državnih revizora, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 17. studenoga 2005. godine.

Broj: 01-081-05-3430/2

Zagreb, 22. studenoga 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLAĆAMA OVLAŠTENIH DRŽAVNIH REVIZORA

Članak 1.

U Zakonu o plaćama ovlaštenih državnih revizoraL283689 (»Narodne novine«, br. 86/98., 16/01. i 27/01.) članak 3. mijenja se i glasi:

»Za pojedina radna mjesta i položaje ovlaštenih državnih revizora utvrđuje se sljedeća vrijednost koeficijenata:

Redni broj

Položaj i radna mjesta

Koeficijent

1.

Pomoćnik glavnog državnog revizora

3,80

2.

Načelnik odjela

2,70

3.

Pročelnik područnog odjela

2,70

4.

Viši državni revizor

2,30

5.

Državni revizor

1,85.«

 

Članak 2.

Iza članka 3. dodaje se članak 3.a koji glasi:

»Članak 3.a

Mjesečna plaća ovlaštenih državnih revizora u Državnom uredu za reviziju iz članka 3. ovoga Zakona utvrđuje se množenjem pripadajućeg koeficijenta s osnovicom koju utvrđuje Vlada Republike Hrvatske.

Iznos plaće utvrđen u skladu sa stavkom 1. ovoga članka povećava se 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.«

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Ostala primanja i prava ovlašteni državni revizori Državnog ureda za reviziju na koje se odnosi ovaj Zakon, ostvaruju u skladu sa Zakonom o državnim službenicimaL283690 (»Narodne novine«, br. 92/05.) i Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike.«

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona, u odnosu na ovlaštene državne revizore iz članka 1. ovoga Zakona, prestaju važiti odredbe Zakona o državnim službenicimaL283691 (»Narodne novine«, br. 92/05.) koje se odnose na utvrđivanje plaća i odredbe članka 11.L283692 Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 37/01.).

Članak 5.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2006.

Klasa: 120-02/05-01/01

Zagreb, 17. studenoga 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

 
zatvori
Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !