Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika – (“Narodne novine”, br. XX/99, XX/00, XX/01-Uredba, XX/01, XX/01, XX/01, XX/02, XX/02, XX/04, XX/06, XX/06, XX/07 - USRH, XX/07, XX/08, XX/08, XX/09, XX/09, XX/11, , XX/12, XX/12, XX/14, XX/14)
označi tražene riječi printaj stranicu
64 4.6.2002 Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

HRVATSKI SABOR

1103

Na temelju članka 88.L80786 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 23. svibnja 2002.

Broj: 01-081-02-2075/2
Zagreb, 27. svibnja 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

Članak 1.

U Zakonu o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnikaL80785 (»Narodne novine«, br. 10/99., 25/00., 30/01. i 59/01.) u članku 4. stavku 3. točka 3. a) briše se.

U dosadašnjoj točki 4., koja postaje točka 3., iza podtočke b) dodaje se podtočka c) koja glasi:

»c) – ravnatelj Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta 4,0.«

U dosadašnjoj točki 5., koja postaje točka 4., podtočka d)
briše se.

Iza točke 5. koja je postala točka 4. dodaje se nova točka 5. koja glasi:

»5.a) – zamjenici ravnatelja Ureda za suzbijanje korupcije

i organiziranog kriminaliteta 3,8.«

U točki 6. podtočka b) briše se.

Točka 11. briše se.

U dosadašnjoj točki 12., koja postaje točka 11., podtočka b) briše se.

Dosadašnja točka 13. postaje točka 12.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/02-01/01
Zagreb, 23. svibnja 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

zatvori
Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !