Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika – (“Narodne novine”, br. XX/99, XX/00, XX/01-Uredba, XX/01, XX/01, XX/01, XX/02, XX/02, XX/04, XX/06, XX/06, XX/07 - USRH, XX/07, XX/08, XX/08, XX/09, XX/09, XX/11, , XX/12, XX/12, XX/14, XX/14)
označi tražene riječi printaj stranicu
153 20.12.2002 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

HRVATSKI SABOR

2497

Na temelju članka 88.L83046 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 13. prosinca 2002.

Broj: 01-081-02-3913/2
Zagreb, 18. prosinca 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

Članak 1.

U Zakonu o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnikaL83045 (»Narodne novine«, br. 10/99., 25/00., 30/01., 59/01., 114/01., 116/01. i 64/02.) u članku 1. stavku 1. riječi: »te državnih pravobranitelja i njihovih zamjenika« brišu se.

U stavku 2. točka 3. briše se.

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi:

»4. naknada za izdavanje naloga za provođenje mjera tajnog prikupljanja podataka«.

Dosadašnja točka 4. postaje točka 5.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Visinu naknade ovlaštenim sucima Vrhovnog suda Republike Hrvatske koji izdaju naloge za provođenje mjera tajnog prikupljanja podataka utvrđuje Vlada Republike Hrvatske«.

Članak 3.

U članku 4. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Osnovica za obračun plaća sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika jednaka je osnovici za obračun plaća državnih službenika i namještenika.«

Stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4. koji postaje stavak 3. mijenja se i glasi:

»Koeficijenti za izračun plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika jesu:

 1. a) predsjednik Vrhovnog suda Republike

Hrvatske 7,86

 2. a) Glavni državni odvjetnik Republike

Hrvatske 7,86

 3. a) ravnatelj Ureda za suzbijanje korupcije

i organiziranog kriminaliteta 7,14

 4. a) predsjednik Upravnog suda Republike

Hrvatske 6,42

b) predsjednik Visokog trgovačkog suda

Republike Hrvatske 6,42

c) predsjednik Visokog prekršajnog suda

Republike Hrvatske 6,42

d) suci Vrhovnog suda Republike Hrvatske 6,42

e) zamjenici Glavnog državnog odvjetnika

Republike Hrvatske 6,42

 5. a) suci Upravnog suda Republike Hrvatske 5,70

b) suci Visokog trgovačkog suda Republike

Hrvatske 5,70

c) suci Visokog prekršajnog suda Republike

Hrvatske 5,70

d) zamjenici ravnatelja Ureda za suzbijanje

korupcije i organiziranog kriminaliteta 5,70

 6. a) predsjednici županijskih sudova 4,98

b) predsjednici trgovačkih sudova 4,98

c) županijski državni odvjetnici 4,98

 7. a) suci županijskih sudova 4,55

b) zamjenici županijskih državnih odvjetnika 4,55

 8. a) suci trgovačkih sudova 3,54

b) predsjednici općinskih sudova 3,54

c) predsjednici prekršajnih sudova 3,54

d) općinski državni odvjetnici 3,54

 9. a) suci općinskih sudova 3,11

b) suci prekršajnih sudova 3,11

c) zamjenici općinskih državnih odvjetnika 3,11

Predsjednici županijskih, općinskih i prekršajnih sudova, te županijski i općinski državni odvjetnici imaju pravo na povišeni koeficijent:

– u sudovima ili državnim odvjetništvima

koji imaju 11 – 20 sudaca ili zamjenika za 0,14

– u sudovima ili državnim odvjetništvima

koji imaju 21 – 50 sudaca ili zamjenika za 0,29

– u sudovima ili državnim odvjetništvima

koji imaju 51 – 100 sudaca ili zamjenika za 0,43

– u sudovima ili državnim odvjetništvima

koji imaju više od 100 sudaca

ili zamjenika za 0,58«.

Članak 4.

U članku 5. stavku 3. riječi: »i državni pravobranitelji županija i Grada Zagreba« brišu se.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2003.

Klasa: 120-02/02-01/04
Zagreb, 13. prosinca 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić v. r.

zatvori
Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !