Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o plaćama u javnim službama – (“Narodne novine”, br. XX/01, XX/09 - čl. 3. Zakona o osnovici plaće u javnim službama)
označi tražene riječi printaj stranicu
27 30.3.2001 Zakon o plaćama u javnim službama

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

 

472

Na temelju članka 89.L72848 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PLAĆAMA U JAVNIM SLUŽBAMA

Proglašavam Zakon o plaćama u javnim službama, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga sabora na sjednici 14. ožujka 2001.

Broj: 01-081-01-932/2
Zagreb, 26. ožujka 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O PLAĆAMA U JAVNIM SLUŽBAMA

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju načela za određivanje plaća službenika i namještenika u javnim službama.

Članak 2.

Javne službe u smislu ovoga Zakona jesu: javne ustanove i druge pravne osobe kojima se sredstva za plaće osiguravaju u državnom proračunu, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i javne ustanove kojima se sredstva za plaće osiguravaju iz sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Članak 3.

Na pitanja plaća i drugih naknada na osnovi rada službenika i namještenika u javnim službama koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se opći propisi o radu, odnosno u skladu s njima sklopljeni kolektivni ugovori.

Kolektivne ugovore na temelju ovoga Zakona sklapaju Vlada Republike Hrvatske (u nastavku teksta: Vlada) i sindikati javnih službi.

II. PLAĆE I DRUGE NAKNADE

Članak 4.

Plaću službenika i namještenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik i namještenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Članak 5.

Polazište za utvrđivanje osnovice za izračun plaće su prijedlog proračuna za sljedeću godinu, sporazum o politici plaća i prosječna mjesečna isplaćena bruto plaća zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, koju utvrđuje Državni zavod za statistiku i objavljuje u »Narodnim novinama«.

Osnovica za izračun plaće utvrđuje se kolektivnim ugovorom.

Ako se osnovica za izračun plaće ne utvrdi do donošenja državnog proračuna, osnovicu utvrđuje Vlada.

Članak 6.

Ovisno o stručnoj spremi, radna mjesta službenika i namještenika utvrđuju se kao:

– radna mjesta I. vrste za koja je opći uvjet visoka
stručna sprema,

– radna mjesta II. vrste za koja je opći uvjet viša
stručna sprema,

– radna mjesta III vrste za koja je opći uvjet srednja
stručna sprema i

– radna mjesta IV. vrste za koja je opći uvjet niža
stručna sprema ili osnovna škola.

Nazivi pojedinih radnih mjesta i stručni uvjeti za raspored na ta radna mjesta utvrđuju se posebnim zakonom i uredbom Vlade.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka za pojedina radna mjesta službenika i namještenika u kulturi za koja nije posebnim propisom kao opći uvjet utvrđen potreban stupanj stručne spreme, uredbom Vlade utvrđuje se naziv radnog mjesta, opći i stručni uvjeti za raspored na ta mjesta kao i pripadajući koeficijent.

Za određivanje naziva radnih mjesta i stručnih uvjeta za raspored na ta radna mjesta u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje primjenjuju se propisi kojima se ta pitanja uređuju za državne službenike.

Članak 7.

Vrijednosti koeficijenata radnih mjesta utvrđuje uredbom Vlada.

Prijedlog uredbe iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se na prethodno mišljenje:

– Ministarstvu financija,

– ministarstvu nadležnom za pojedinu javnu službu i

– sindikatu.

Nadležna ministarstva iz stavka 2. ovoga članka i sindikat dužni su dostaviti svoje mišljenje u roku od 15 dana. Ako pojedino ministarstvo ili sindikat ne dostave mišljenje u tom roku, smatra se da je dano pozitivno mišljenje.

Za utvrđivanje vrijednosti koeficijenata radnih mjesta utvrđuju se rasponi koeficijenata u kojima se mogu kretati vrijednosti koeficijenata poslova radnih mjesta u pojedinim vrstama i to za:

– radna mjesta I. vrste od 1,05 do 3,50

- radna mjesta II. vrste od 0,90 do 1,20

- radna mjesta III. vrste od 0,65 do 1,10

- radna mjesta IV. vrste od 0,50 do 0,75.

Za utvrđivanje vrijednosti koeficijenata radnih mjesta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje primjenjuju se propisi kojima se ta pitanja uređuju za državne službenike.

Članak 8.

Za natprosječne rezultate u radu službenici i namještenici mogu svake godine ostvariti dodatak za uspješnost na radu koji može iznositi najviše tri plaće službenika, odnosno namještenika koji ostvaruje dodatak i ne može se ostvarivati kao stalni dodatak uz plaću.

Kriterij utvrđivanja natprosječnih rezultata rada i način isplate dodatka za uspješnost na radu uređuje Vlada uredbom.

Masu sredstava za dodatke za uspješnost u radu u pojedinim javnim službama utvrđuje Vlada sukladno proračunskim osiguranim sredstvima.

Članak 9.

Kolektivnim ugovorom utvrđuju se poslovi s posebnim uvjetima rada te pravo na posebne dodatke za službenike i namještenike koji rade na tim poslovima.

Dodaci za poslove s posebnim uvjetima rada ulaze u plaću.

III. NADZOR NAD PROVEDBOM ZAKONA

Članak 10.

Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona provode ministarstva nadležna za pojedinu javnu službu i ministarstvo financija.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Vlada će uredbu iz članka 7.#clanak7 stavka 1. ovoga Zakona donijeti u roku od 30 dana od dana njegova stupanja na snagu, a uredbu iz članka 8.#clanak8 ovoga Zakona najkasnije do 30. lipnja 2001.

Do utvrđivanja osnovice na način određen u članku 5.#clanak5 ovoga Zakona Vlada će privremeno, u roku od 30 dana od donošenja uredbe iz članka 7.#clanak7 stavka 1. ovoga Zakona, odrediti osnovicu za izračun plaće.

Nadležna tijela javnih službi uskladit će pravilnike o unutarnjem redu javnih službi u roku od 60 dana nakon donošenja uredbe Vlade iz članka 7.#clanak7 stavka 1. ovoga Zakona.

Članak 12.

Službenici i namještenici zatečeni na radu u javnim službama na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, nastavljaju s radom na svojim dosadašnjim radnim mjestima i zadržavaju plaće prema propisima koji su bili na snazi do stupanja na snagu ovoga Zakona, do rasporeda na radna mjesta i utvrđivanja plaća prema pravilniku o unutarnjem redu i propisima o plaćama sukladno odredbama ovoga Zakona.

Članak 13.

Postupci u predmetima iz radnih odnosa koji se odnose na plaće službenika i namještenika, koji ne budu dovršeni do stupanja na snagu ovoga Zakona, nastavit će se i dovršiti prema propisima koji su bili na snazi do stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Vlada i sindikati javnih službi započet će pregovore o usklađivanju granskih kolektivnih ugovora s odredbama ovoga Zakona.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu uredbe iz članka 7.#clanak7 stavka 1. ovoga Zakona, prestaju važiti: Uredba o povećanju koeficijenta platnog razreda i položajnim dodacima određenih službenika u javnim službamaL72842 (»Narodne novine«, br. 90/94., 94/94. i 15/99.), Uredba o postotnom povećanju koeficijenata za učitelje i stručne suradnike u osnovnoškolskim ustanovamaL672611 (»Narodne novine«, br. 74/00.), Uredba o postotnom povećanju koeficijenata platnih razreda nastavnicima i stručnim suradnicima u srednjim školama i učeničkim domovimaL672612 (»Narodne novine«, br. 115/00.), Uredba o utvrđivanju položaja i zvanja službenika i poslova radnih mjesta namještenika u ustanovama kulture i razvrstavanju službenika i namještenika tih ustanova u platne razredeL72845 (»Narodne novine«, br. 32/95., 44/95., 48/96. i 100/98.), Uredba o utvrđivanju položaja zvanja službenika i radnih mjesta namještenika u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima i o razvrstavanju službenika i namještenika tih ustanova u platne razredeL72846 (»Narodne novine«, br. 86/95.).

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o plaćama službenika i namještenika u javnim službamaL72847 (»Narodne novine«, br. 74/94.).

Članak 17.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/01-01/03
Zagreb, 14. ožujka 2001.

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

 
zatvori
Zakon o plaćama u javnim službama –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !