Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ – Hrvatske željeznice d.o.o. ("Narodne novine", br. XX/05, XX/12)
označi tražene riječi printaj stranicu
153 28.12.2005 Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ – Hrvatske željeznice d.o.o.

HRVATSKI SABOR

2963

Na temelju članka 88.L285122 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PODJELI TRGOVAČKOG DRUŠTVAHŽ – HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.

Proglašavam Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ – Hrvatske željeznice d.o.o., kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2005. godine.

Broj: 01-081-05-3697/2

Zagreb, 20. prosinca 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O PODJELI TRGOVAČKOG DRUŠTVAHŽ – HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.

Članak 1.

Trgovačko društvo HŽ – Hrvatske željeznice d.o.o. podijelit će se na četiri društva s ograničenom odgovornošću za poslovna područja:

1. upravljanje, održavanje i izgradnju željezničke infrastrukture,

2. prijevoz putnika,

3. prijevoz tereta,

4. vuču vlakova.

Posebnom Odlukom Vlade Republike Hrvatske osnovat će se društvo s ograničenom odgovornošću čiji će jedini član biti Republika Hrvatska na koje će tom Odlukom Vlada Republike Hrvatske prenijeti poslovne udjele koje će Republika Hrvatska steći u trgovačkim društvima iz stavka 1. ovoga članka prema odredbi članka 3.#clanak3 ovoga Zakona.

Članak 2.

Radi provođenja odredbi članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, Vlada Republike Hrvatske će do 1. lipnja 2006., na prijedlog ministara mora, turizma, prometa i razvitka (u daljnjem tekstu: ministar), donijeti Odluku kojom će odrediti koja imovina (nepokretne i pokretne stvari, poslovni udjeli, prava i novac) trgovačkog društva HŽ – Hrvatske željeznice d.o.o. danom upisa u sudski registar trgovačkih društava iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona postaje imovinom tih društava.

Odlukom iz stavka 1. ovoga članka utvrdit će se popis zemljišta, objekata i uređaja koji čine željezničku infrastrukturu i opće su dobro u javnoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske i ne postaju imovina trgovačkih društava iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona.

Željezničku infrastrukturu iz stavka 2. ovoga članka danom upisa u Sudski registar preuzima u posjed na korištenje i na upravljanje trgovačko društvo osnovano za upravljanje, održavanje i izgradnju željezničke infrastrukture koje će ugovorom s Vladom Republike Hrvatske urediti međusobna prava i obveze iz članka 18.L285118 Zakona o željeznici (»Narodne novine«, br. 123/03. i 30/04.).

Izuzetno od odredbe stavka 2., odlukom iz stavka 1. ovoga članka odredit će se poslovne zgrade koje će se dati na zajedničko korištenje trgovačkim društvima iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, koja će ugovorom urediti pitanja u svezi s korištenjem poslovnih zgrada koje su im dane na zajedničko korištenje.

Odlukom iz stavka 1. ovoga članka odredit će se, koji radnici trgovačkog društva HŽ – Hrvatske željeznice d.o.o. danom brisanja tog Društva iz Sudskog registra postaju radnici trgovačkih društava iz članka 1.#clanak1 stavka 1. ovoga Zakona, a koji postaju radnici trgovačkog društva iz članka 1.#clanak1 stavka 2. ovoga Zakona.

Članak 3.

Vlada Republike Hrvatske donijet će do 30. lipnja 2006., na prijedlog ministra, Odluku o osnivanju trgovačkih društava iz članka 1.#clanak1 stavka 1. ovoga Zakona.

Odlukom iz stavka 1. ovoga članka, odredit će se vrijednost temeljnog kapitala ovih društava koji će činiti temeljne uloge koje će preuzeti Republika Hrvatska.

Odlukom iz stavka 1. ovoga članka odredit će se predmet poslovanja ovih trgovačkih društava, njihova tijela i način njihova imenovanja.

Članak 4.

Vlada Republike Hrvatske donijet će do 30. lipnja 2006., na prijedlog ministra, Odluku o osnivanju trgovačkog društva iz članka 1.#clanak1 stavka 2. ovoga Zakona.

Odlukom iz stavka 1. ovoga članka, odredit će se vrijednost temeljnog kapitala ovoga društva, predmet njegovog poslovanja, njegova tijela i način njihova imenovanja.

Članak 5.

Odlukama iz članka 3.#clanak3 i 4.#clanak4 ovoga Zakona odredit će se način ostvarivanja prava Republike Hrvatske u skupštini trgovačkog društva iz članka 1.#clanak1 stavka 2. ovoga Zakona i način ostvarivanja interesa Republike Hrvatske putem prava toga trgovačkog društva u skupštinama trgovačkih društava iz članka 1.#clanak1 stavka 1. ovoga Zakona.

Odlukama iz članka 3.#clanak3 i 4.#clanak4 ovoga Zakona bit će priložene izjave o osnivanju trgovačkih društava iz članka 1. stavka 1. te trgovačkog društva iz članka 1.#clanak1 stavka 2. ovoga Zakona, te određena osoba koja će u ime i za račun Republike Hrvatske usvojiti i potpisati izjave o osnivanju ovih trgovačkih društava i poduzeti druge potrebne radnje radi provođenja ovih odluka.

Članak 6.

Vlada Republike Hrvatske može, na prijedlog ministra, korištenje i upravljanje nekim dijelom željezničke infrastrukture iz članka 2.#clanak2 stavka 2. ovoga Zakona izuzeti iz posjeda trgovačkog društva osnovanog za upravljanje, održavanje i izgradnju željezničke infrastrukture i dati ga nekoj drugoj domaćoj ili inozemnoj pravnoj osobi pod uvjetima iz članka 33. Zakona o željeznici.

Članak 7.

Danom upisa u Sudski registar trgovačkih društava iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona brisat će se iz Sudskog registra upis trgovačkog društva HŽ – Hrvatske željeznice d.o.o.

Trgovačka društva iz članka 1.#clanak1 stavka 1. ovoga Zakona pravni su sljednici trgovačkog društva HŽ – Hrvatske željeznice d.o.o. u odnosu na preuzetu imovinu, prava i obveze, osim obveza iz članka 42. stavka 3. Zakona o željeznici.

Članak 8.

Do dana upisa u Sudski registar trgovačkih društava iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, trgovačko društvo HŽ – Hrvatske željeznice d.o.o. obavljat će poslove upravljanja željezničkom infrastrukturom i prijevozne usluge u željezničkom prometu bez obveze da ishodi dozvole i rješenja iz članka 5. stavka 1. i članka 17. stavka 1. Zakona o željeznici.

Trgovačka društva iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona obvezna su u roku od 90 dana od dana upisa u Sudski registar ishoditi dozvole i rješenja iz članka 5. stavka 1. i članka 17. stavka 2. Zakona o željeznici, a do isteka toga roka će obavljati poslove iz svoje djelatnosti kao da imaju te dozvole.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odredbe članka 42.L285120 stavka 1., 2. i 6. Zakona o željeznici (»Narodne novine«, br. 123/03. i 30/04.).

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 341-01/05-01/02

Zagreb, 15. prosinca 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

 
zatvori
Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ – Hrvatske željeznice d.o.o.
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !