Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o područjima i sjedištima sudova ("Narodne novine", br. XX/10, XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
144 22.12.2010 Zakon o područjima i sjedištima sudova

HRVATSKI SABOR

3625

Na temelju članka 89.L643020 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA SUDOVA

Proglašavam Zakon o područjima i sjedištima sudova, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. studenoga 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/130

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 26. studenoga 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA SUDOVA

Članak 1.

Ovim se Zakonom ustanovljuju općinski, županijski, trgovački i upravni sudovi i utvrđuje njihovo sjedište i područja nadležnosti.

Članak 2.

Sjedište i područje nadležnosti županijskih i općinskih sudova je:

I. ŽUPANIJSKI SUD U BJELOVARU za područje općinskih sudova u Bjelovaru, Daruvaru, Virovitici i Slatini.

Općinski sud u Bjelovaru za područje općina: Kapela, Nova Rača, Rovišće, Severin, Šandrovac, Velika Pisanica, Veliko Trojstvo, Zrinski Topolovac i grad Bjelovar.

Općinski sud u Daruvaru za područje općina: Dežanovac, Đulovac, Končanica, Sirač, Berek, Hercegovac, Velika Trnovitica i Veliki Grđevac te gradova: Daruvar, Garešnica, Grubišno Polje, Lipik i Pakrac.

Općinski sud u Virovitici za područje općina: Gradina, Lukač, Pitomača, Suhopolje, Špišić Bukovica i grad Virovitica.

Općinski sud u Slatini za područje općina: Čađavica, Mikleuš, Nova Bukovica, Voćin, Sopje, Crnac, Čačinci i Zdenci i gradova: Slatina i Orahovica.

II. ŽUPANIJSKI SUD U DUBROVNIKU za područje općinskih sudova u Dubrovniku, Korčuli i Metkoviću.

Općinski sud u Dubrovniku za područje općina: Dubrovačko Primorje, Janjina, Konavle, Mljet, Ston i Župa Dubrovačka i grad Dubrovnik.

Općinski sud u Korčuli za područje općina: Blato, Lastovo, Lumbarda, Orebić, Smokvica, Trpanj i Vela Luka i grad Korčula.

Općinski sud u Metkoviću za područje općina: Kula Norinska, Pojezerje, Slivno i Zažablje te gradova: Metković, Opuzen, Vrgorac i Ploče.

III. ŽUPANIJSKI SUD U KARLOVCU za područja općinskih sudova u Karlovcu, Ogulinu i Gospiću.

Općinski sud u Ogulinu za podruje općina: Josipdol, Plaški, Saborsko i Tounj i gradova: Ogulin i Vrbovsko.

Općinski sud u Karlovcu za područje općina: Draganić, Krnjak, Lasinja, Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol, Netretić, Ribnik, Žakanje, Kamanje, Cetingrad, Rakovica i Vojnić te gradova: Slunj, Ozalj, Duga Resa i Karlovac.

Općinski sud u Gospiću za područje općina: Gračac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Donji Lapac, Plitvička Jezera, Udbina, Brinje i Vrhovine i gradova: Gospić i Otočac.

IV. ŽUPANIJSKI SUD U OSIJEKU za područje općinskih sudova u Belom Manastiru, Đakovu, Našicama, Valpovu i Osijeku.

Općinski sud u Belom Manastiru za područje općina: Bilje, Čeminac, Darda, Draž, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac i Popovac i grad Beli Manastir.

Općinski sud u Đakovu za područje općina: Drenje, Gorjani, Levanjska Varoš, Punitovci, Satnica Đakovačka, Semeljci, Strizivojna, Trnava i Viškovci i grad Đakovo.

Općinski sud u Našicama za područje općina: Donja Motičina, Đurđenovac, Feričanci, Koška, Podgorač i grad Našice.

Općinski sud u Osijeku za područje općina: Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Šodolovci, Vladislavci i Vuka i grad Osijek.

Općinski sud u Valpovu za područje općina: Bizovac, Petrijevci, Magadenovac, Marijanci, Podravska Moslavina i Viljevo i gradova: Belišće, Valpovo i Donji Miholjac.

V. ŽUPANIJSKI SUD U PULI – POLA za područje općinskih sudova u Bujama – Buie, Labinu, Pazinu, Puli – Pola, Poreču – Parenzo i Rovinju – Rovigno.

Općinski sud u Bujama – Buie za područje općina: Brtonigla –
Verteneglio, Grožnjan – Grisignana i Oprtalj – Portole i gradova: Buje – Buie, Novigrad – Cittanova i Umag – Umago.

Općinski sud u Labinu za područje općina: Kršan, Pićan, Sveta Nedelja, Raša i grad Labin.

Općinski sud u Pazinu za područje općina: Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun – Montona, Sveti Petar u Šumi, Tinjan i Lanišće i gradova: Pazin i Buzet.

Općinski sud u Puli – Pola za područje općina: Barban, Ližnjan – Lisignano, Fažana – Fasana, Marčana, Medulin, Svetvinčenat i gradova: Pula – Pola i Vodnjan – Dignano.

Općinski sud u Poreču – Parenzo za područje općina: Funtana – Fontane, Tar – Vabriga – Torre – Abrega, Kaštelir – Labinci – Castelliere – S. Domenica, Sveti Lovreč, Višnjan – Visignano, Vižinada – Visinada i Vrsar – Orsera i grad Poreč – Parenzo.

Općinski sud u Rovinju – Rovigno za područje općina: Bale-Valle, Kanfanar i Žminj i grad Rovinj – Rovigno.

VI. ŽUPANIJSKI SUD U RIJECI za područje općinskih sudova u Crikvenici, Delnicama, Krku, Malom Lošinju, Opatiji, Rabu i Rijeci.

Općinski sud u Crikvenici za područje Vinodolske općine i gradova: Crikvenica, Novi Vinodolski i Senj.

Općinski sud u Delnicama za područje općina: Brod Moravice, Fužine, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora i Skrad i gradova: Delnice i Čabar.

Općinski sud u Krku za područje općina: Baška, Dobrinj, Malinska – Dubašnica, Omišalj, Punat, Vrbnik i grad Krk.

Općinski sud u Malom Lošinju za područje gradova: Cres i Mali Lošinj.

Općinski sud u Opatiji za područje općina: Lovran, Matulji i Mošćenička Draga i grad Opatija.

Općinski sud u Rabu za područje općine Lopar i grad Rab.

Općinski sud u Rijeci za područje općina: Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena i Viškovo i gradova: Bakar, Kastav, Kraljevica i Rijeka.

VII. ŽUPANIJSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU za područje općinskih sudova u Novoj Gradišci, Slavonskom Brodu i Požegi.

Općinski sud u Novoj Gradiški za područje općina: Cernik, Davor, Dragalić, Gornji Bogićevci, Okučani, Nova Kapela, Rešetari, Stara Gradiška, Staro Petrovo Selo i Vrbje i grad Nova Gradiška.

Općinski sud u Slavonskom Brodu za područje općina: Bebrina, Brodski Stupnik, Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Oriovac, Podcrkavlje, Sibinj, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica, Vrpolje i grad Slavonski Brod.

Općinski sud u Požegi za područje općina: Brestovac, Čaglin, Jakšić, Kaptol, Velika i gradova: Kutjevo, Pleternica i Požega.

VIII. ŽUPANIJSKI SUD U SISKU za područje općinskih sudova u Glini, Hrvatskoj Kostajnici, Kutini i Sisku.

Općinski sud u Glini za područje općina: Gvozd i Topusko i grad Glina.

Općinski sud u Hrvatskoj Kostajnici za područje općina: Donji Kukuruzari, Hrvatska Dubica, Majur, Dvor i grad Hrvatska Kostajnica.

Općinski sud u Kutini za područje općina: Jasenovac, Lipovljani, Popovača, Velika Ludina i gradova: Kutina i Novska.

Općinski sud u Sisku za područje općina: Lekenik, Martinska Ves i Sunja i gradova: Petrinja i Sisak.

IX. ŽUPANIJSKI SUD U SPLITU za područje općinskih sudova u Imotskom, Makarskoj, Sinju, Splitu, Starom Gradu, Supetru i Trogiru.

Općinski sud u Imotskom za područje općina: Cista Provo, Lokvičići, Lovreć, Podbablje, Proložac, Runovići, Zagvozd i Zmijavci i grad Imotski.

Općinski sud u Makarskoj za područje općina: Baška Voda, Brela, Gradac, Podgora, Tučepi i grad Makarska.

Općinski sud u Sinju za područje općina: Dicmo, Hrvace i Otok te gradova: Sinj, Trilj i Vrlika.

Općinski sud u Splitu za područje općina: Dugi Rat, Klis, Muć, Dugopolje, Lećevica, Prgomet, Primorski Dolac, Šestanovac, Zadvarje, Podstrana i Šolta i gradova: Split, Solin, Kaštela, Omiš, Komiža i Vis.

Općinski sud u Starom Gradu za područje općina: Jelsa i Sućuraj te gradova: Hvar i Stari Grad.

Općinski sud u Supetru za područje općina: Bol, Milna, Nerežišća, Postira, Pučišća, Selca, Sutivan i grad Supetar.

Općinski sud u Trogiru za područje općina: Marina, Okrug i Seget i grad Trogir.

X. ŽUPANIJSKI SUD U ŠIBENIKU za područje općinskih sudova u Kninu i Šibeniku.

Općinski sud u Kninu za područje općina: Biskupija, Civljane, Ervenik, Kijevo, Kistanje, Promina, Ružić i Unešić te gradova: Knin i Drniš.

Općinski sud u Šibeniku za područje općina: Bilice, Murter-Kornati, Tribunj, Primošten, Rogoznica, Pirovac, Tisno i gradova: Skradin, Vodice i Šibenik.

XI. ŽUPANIJSKI SUD U VARAŽDINU za područje općinskih sudova u Varaždinu, Čakovcu, Koprivnici i Križevcima.

Općinski sud u Varaždinu za područje općina: Beretinec, Cestica, Gornji Kneginec, Jalžabet, Sveti Ilija, Sračinec, Petrijanec, Trnovec Bartolovečki, Vidovec, Vinica, Bednja, Donja Voća, Klenovnik, Maruševec, Martijanec, Mali Bukovec, Veliki Bukovec, Sveti Đurđ, Breznički Hum, Breznica, Ljubešćica, Visoko i gradova: Varaždin, Ivanec, Lepoglava, Ludbreg, Novi Marof i Varaždinske Toplice.

Općinski sud u Čakovcu za područje općina: Belica, Dekanovec, Domašinec, Gornji Mihaljevec, Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Podturen, Pribislavec, Selnica, Strahoninec, Šenkovec, Štrigova, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Vratišinec, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Donja Dubrava, Goričan, Kotoriba i Sveta Marija i gradova: Čakovec, Mursko Središće i Prelog.

Općinski sud u Koprivnici za područje općina: Drnje, Đelekovec, Gola, Hlebine, Koprivnički Ivanec, Koprivnički Bregi, Legrad, Novigrad Podravski, Peteranec, Podravske Sesvete, Rasinja, Sokolovac, Ferdinandovac, Kalinovac, Kloštar Podravski, Molve, Novo Virje i Virje i gradova: Đurđevac i Koprivnica.

Općinski sud u Križevcima za područje općina: Kalnik, Gornja Rijeka, Sveti Petar Orehovec i Sveti Ivan Žabno i grad Križevci.

XII. ŽUPANIJSKI SUD U VELIKOJ GORICI za područje općinskih sudova u Ivanić-Gradu, Jastrebarskom, Samoboru, Velikoj Gorici, Vrbovcu i Zaprešiću.

Općinski sud u Ivanić-Gradu za područje općina: Ivanjska, Kloštar Ivanić, Križ i Štefanje i gradova: Ivanić-Grad i Čazma.

Općinski sud u Jastrebarskom za područje općina: Klinča Sela, Krašić, Pisarovina, Žumberak i grad Jastrebarsko.

Općinski sud u Samoboru za područje općine Stupnik i gradova: Samobor i Sveta Nedelja.

Općinski sud u Velikoj Gorici za područje općina: Kravarsko, Orle, Pokupsko i grad Velika Gorica.

Općinski sud u Vrbovcu za područje općina: Dubrava, Farkaševac, Gradec, Preseka, Rakovec i grad Vrbovec.

Općinski sud u Zaprešiću za područje općina: Bistra, Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija Gorica, Pušća i grad Zaprešić.

XIII. ŽUPANIJSKI SUD U VUKOVARU za područje općinskih sudova u Vinkovcima, Vukovaru i Županji.

Općinski sud u Vinkovcima za područje općina: Andrijaševci, Ivankovo, Jarmina, Markušica, Nijemci, Nuštar, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Tordinci i Vođinci i gradova: Vinkovci i Otok.

Općinski sud u Vukovaru za područje općina: Bogdanovci, Borovo, Negoslavci, Tompojevci, Trpinja, Lovas i Tovarnik i gradova: Ilok i Vukovar.

Općinski sud u Županji za područje općina: Babina Greda, Bošnjaci, Cerna, Drenovci, Gradište, Gunja, Štitar i Vrbanja i grad Županja.

XIV. ŽUPANIJSKI SUD U ZADRU za područje općinskih sudova u Benkovcu, Pagu i Zadru.

Općinski sud u Benkovcu za područje općina: Lišane Ostrovičke, Polača, Stankovci, Jasenice i gradova: Benkovac i Obrovac.

Općinski sud u Pagu za područje općina: Povljana, Kolan i gradova: Novalja i Pag.

Općinski sud u Zadru za područje općina: Bibinje, Galovac, Novigrad, Poličnik, Posedarje, Ražanac, Sali, Sukošan, Starigrad, Škabrnja, Zemunik Donji, Pašman, Pakoštane, Sveti Filip i Jakov, Tkon, Privlaka, Vir, Kali, Kukljica, Preko i Vrsi te gradova: Zadar, Biograd na Moru i Nin.

XV. ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU za područje općinskih sudova u Sesvetama, Krapini, Zaboku, Zlataru, Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Općinskog kaznenog suda u Zagrebu i Općinskog suda u Novom Zagrebu.

Općinski sud u Sesvetama za područje naselja: Adamovec, Belovar, Blaguša, Budenec, Cerje, Dobrodol, Drenčec, Dumovec, Đurđekovec, Gajec, Glavničica, Glavnica Donja, Glavnica Gornja, Goranec, Jesenovec, Kašina, Kašinska Sopnica, Kučilovina, Kućanec, Lužan, Markovo Polje, Moravče, Paruževina, Planina Donja, Planina Gornja, Popovec, Prekvršje, Prepuštovec, Sesvete, Soblinec, Šašinovec, Šimunčevec, Vuger Selo, Vugrovec Donji, Vugrovec Gornji, Vurnovec, Žerjavinec, općina Brckovljani, Rugvica i Bedenica te gradova: Dugo Selo i Sveti Ivan Zelina.

Općinski sud u Krapini za područje općina: Đurmanec, Jesenje, Petrovsko, Radoboj, Desinić i Hum na Sutli i gradova: Pregrada i Krapina.

Općinski sud u Zaboku za područje općina: Bedekovčina, Krapinske Toplice, Sveti Križ Začretje, Veliko Trgovišće, Kraljevec na Sutli, Kumrovec, Tuhelj, Zagorska Sela i gradova: Klanjec i Zabok.

Općinski sud u Zlataru za područje općina: Budinščina, Hrašćina, Konjščina, Lobor, Mače, Mihovljan, Novi Golubovec, Zlatar Bistrica, Gornja Stubica, Marija Bistrica i Stubičke Toplice i gradova: Donja Stubica, Oroslavje i Zlatar.

Općinski građanski sud u Zagrebu za područje naselja: Ivanja Reka i Grad Zagreb (bez gradskih četvrti južno od rijeke Save).

Općinski kazneni sud u Zagrebu za područje naselja: Ivanja Reka i Grad Zagreb (bez gradskih četvrti južno od rijeke Save).

Općinski sud u Novom Zagrebu za područje naselja: Botinec, Brebernica, Brezovica, Buzin, Demerje, Desprim, Donji Čehi, Donji Dragonožec, Donji Trpuci, Drežnik Brezovički, Goli Breg, Gornji Čehi, Gornji Dragonožec, Gornji Trpuci, Grančari, Havidić Selo, Horvati, Hrašće Turopoljsko, Hrvatski Leskovac, Hudi Bitek, Ježdovec, Kupinečki Kraljevec, Lipnica, Lučko, Mala Mlaka, Odra, Odranski Obrež, Starjak, Strmec, Veliko Polje, Zadvorsko i Zagreb (bez gradskih četvrti sjeverno od rijeke Save).

Do početka rada Općinskog suda u Novom Zagrebu poslove iz djelokruga toga suda obavljat će Općinski građanski sud u Zagrebu i Općinski kazneni sud u Zagrebu.

Članak 3.

Za rješavanje predmeta u kaznenim postupcima za kaznena djela za koja je propisana kazna zatvora preko pet do deset godina, u građanskim postupcima o utvrđivanju ili osporavanju očinstva ili materinstva, iz radnih odnosa, za ispravak informacija i naknadu štete nastale objavom informacije, zaštitu od nezakonite radnje, te o priznanju izvršenja odluka stranih sudova nadležni su svi općinski sudovi, osim općinskih sudova u Rabu, Krku, Malom Lošinju, Pagu, Starom Gradu i Supetru, te se određuju općinski sudovi koji će postupati u ovim predmetima, i to:

a) na području Županijskog suda u Rijeci

– Općinski sud u Crikvenici za područje Općinskog suda u Rabu,

– Općinski sud u Rijeci za područje općinskih sudova u Krku i Malom Lošinju

b) na području Županijskog suda u Zadru

– Općinski sud u Zadru za područje Općinskog suda u Pagu

c) na području Županijskog suda u Splitu

– Općinski sud u Splitu za područje općinskih sudova u Starom Gradu i Supetru.

Članak 4.

Sjedište i područje nadležnosti trgovačkih sudova je:

I. TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU za područja: Bjelovarsko-bilogorske i Virovitičko-podravske županije,

II. TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU za područja: Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije,

III. TRGOVAČKI SUD U RIJECI za područja: Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije,

IV. TRGOVAČKI SUD U SPLITU za područja: Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije,

V. TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU za područja: Varaždinske, Međimurske i Koprivničko-križevačke županije,

VI. TRGOVAČKI SUD U ZADRU za područja: Zadarske i Šibensko-kninske županije,

VII. TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU za područja: Karlovačke, Sisačko-moslavačke, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije i Grada Zagreba.

Članak 5.

Za rješavanje sporova koji se odnose na brodove i plovidbu na moru i unutarnjim vodama i sporova na koje se primjenjuje plovidbeno pravo, osim sporova o prijevozu putnika, sporova koji se odnose na zrakoplove i sporova na koje se primjenjuje zračno-plovidbeno pravo, osim sporova o prijevozu putnika, kao i sporova koji se odnose na zaštitu i uporabu industrijskog vlasništva, autorskog prava i srodnih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva, na zaštitu i uporabu izuma i tehničkih unapređenja te tvrtke, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno, određuju se sljedeći trgovački sudovi:

– Trgovački sud u Osijeku,

– Trgovački sud u Splitu za područje Trgovačkog suda u Zadru,

– Trgovački sud u Zagrebu za područje Trgovačkog suda u Bjelovaru i Varaždinu,

– Trgovački sud u Rijeci.

Članak 6.

Sjedište i područje nadležnosti upravnih sudova je:

I. UPRAVNI SUD U ZAGREBU za područja: Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Međimurske, Varaždinske, Sisačko-moslavačke, Bjelovarsko-bilogorske, Zagrebačke županije i Grada Zagreba.

II. UPRAVNI SUD U SPLITU za područja: Dubrovačko-neretvanske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Zadarske županije.

III. UPRAVNI SUD U RIJECI za područja: Istarske, Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Karlovačke županije.

IV. UPRAVNI SUD U OSIJEKU za područja: Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije.

Članak 7.

Ako zbog posebnih okolnosti sudovi nisu u mogućnosti djelovati u svojim sjedištima ministar pravosuđa donijet će odluku kojom će odrediti drugo sjedište suda iz članka 2.#clanak2, 3.#clanak3, 4.#clanak4, 5.#clanak5 i 6.#clanak6 ovoga Zakona, dok te okolnosti traju.

Članak 8.

Ministarstvo pravosuđa osigurat će za županijske i trgovačke sudove radni prostor i tehnički opremiti sudove u sjedištima suda koji su nastali spajanjem tih sudova.

Ministar pravosuđa posebnim će pravilnikom utvrditi rokove za osiguranje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka.

Ministar pravosuđa odlukom će utvrditi da su osigurani uvjeti za rad suda u njegovom sjedištu.

Pravilnik iz stavka 2. ovoga članka ministar pravosuđa donijet će u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 9.

Do donošenja odluke iz članka 8.#clanak8 stavka 3. ovoga Zakona ministar pravosuđa odlukom će odrediti osnivanje stalnih službi županijskih i trgovačkih sudova izvan sjedišta suda.

Odluku iz stavka 1. ovoga članka ministar pravosuđa donijet će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 10.

Ministarstvo pravosuđa osigurat će za upravne sudove iz članka 6.#clanak6 ovoga Zakona radni prostor i tehnički opremiti sudove u sjedištima suda do 31. prosinca 2011.

Ministar pravosuđa posebnom će odlukom utvrditi da su osigurani uvjeti za rad upravnih sudova.

Članak 11.

Spajanje općinskih sudova provest će se sukladno Pravilniku o utvrđivanju rokova za osiguranje radnih, prostornih, tehničkih i drugih uvjeta u sjedištima sudova nastalih spajanjemL643016 (»Narodne novine«, br. 112/08. i 119/08.) i Odluci o osnivanju stalnih službi u općinskim sudovima donesene na temelju članka 8.L643017 Zakona o područjima i sjedištima sudova (»Narodne novine«, br. 85/08.) koji ostaju na snazi do utvrđenih rokova za spajanje općinskih sudova.

Članak 12.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o područjima i sjedištima sudovaL643019 (»Narodne novine«, br. 85/08.).

Članak 13.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 711-01/10-01/05

Zagreb, 23. studenoga 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Zakon o područjima i sjedištima sudova
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !