Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o političkim strankama – (“Narodne novine”, br. XX/93, XX/96, XX/98, XX/01, XX/07 - čl. 28. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata)
označi tražene riječi printaj stranicu
36 20.4.2001 Zakon o izmjenama Zakona o političkim strankama

HRVATSKI SABOR

 

634

Na temelju članka 89.L73453 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POLITIČKIM STRANKAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o političkim strankama, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 6. travnja 2001.

Broj: 01-081-01-1134/2
Zagreb, 11. travnja 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O POLITIČKIM STRANKAMA

Članak 1.

U Zakonu o političkim strankamaL73452 (»Narodne novine«, br. 76/93., 111/96. i 164/98.) članak 1. mijenja se i glasi:

»Političke stranke su svojim slobodnim osnivanjem izraz demokratskoga višestranačkog sustava kao najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske.

Pravni položaj, uvjeti, način i postupak za osnivanje, registriranje, prestanak i financiranje političkih stranaka uređuje se ovim Zakonom.«

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Političke stranke, u smislu ovoga Zakona, su pravne osobe koje politički djeluju u skladu s ciljevima utvrđenim programom i statutom.«

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Političke stranke ne mogu osnivati svoje ustrojstvene oblike u državnim tijelima, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačkim društvima, ustanovama, oružanim snagama, policiji i drugim pravnim osobama.«

Članak 4.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»Ukoliko ministarstvo nadležno za poslove uprave ocijeni da politička stranka, podnositelj zahtjeva za registraciju, svojim programom smjera podrivanju slobodnog demokratskog poretka ili ugrožavanju opstojnosti Republike Hrvatske, predložit će pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske.

Do donošenja odluke Ustavnoga suda, ministarstvo nadležno za poslove uprave zastat će s postupkom donošenja rješenja za upis političke stranke.

Ministarstvo nadležno za poslove uprave odbit će zahtjev za upis u registar političke stranke, ukoliko Ustavni sud Republike Hrvatske donese odluku o protuustavnosti njenog programa.«

Članak 5.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»Ako političke stranke u svom djelovanju ostvare dobit, moraju s dobiti raspolagati kao neprofitne organizacije.

Političke stranke mogu stjecati prihod od članarine, dobro-voljnih priloga, izdavačke djelatnosti, prodaje propagandnog materijala, organizacije stranačkih manifestacija, državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih propisima dozvoljenih izvora.«

Članak 6.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»Dio sredstava za rad političkih stranaka koji se osigurava u državnom proračunu za iduću proračunsku godinu iznosi 0,056% sredstava tekućih izdataka proračuna iz prethodne godine.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka raspoređuju se političkim strankama koje imaju najmanje jednog zastupnika u Hrvatskom saboru.

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora donosi odluku o raspoređivanju sredstava iz stavka 1. ovoga članka za svaku godinu, kojom utvrđuje jednaki iznos sredstava za svakog zastupnika u Hrvatskom saboru tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih zastupnika.

Za svakog izabranog zastupnika podzastupljenog spola političkim strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom zastupniku, a određenog stavkom 3. ovoga članka.

Raspoređena sredstva prema stavku 3. i 4. ovoga članka doznačuju se na središnji račun političke stranke tromjesečno u jednakim iznosima.«

Članak 7.

Odredbe članka 19. ovoga Zakona na odgovarajući način primjenjuju se i na izbor članova predstavničkih tijela u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 8.

U članku 22. stavku 1. i 2. riječi »Hrvatskom državnom saboru« zamjenjuju se riječima: »Hrvatskom saboru«.

Članak 9.

U svim odredbama ovoga Zakona riječi »organizacijski oblici« i »oblici organiziranja« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »ustrojstveni oblici« u odgovarajućem padežu, riječi: »Ministarstvo uprave« zamjenjuju se riječima: »ministarstvo nadležno za poslove uprave«, a riječi: »ministar uprave« riječima: »ministar nadležan za poslove uprave«.

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 008-02/01-01/02
Zagreb, 6. travnja 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

 
zatvori
Zakon o političkim strankama –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !