Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori ("Narodne novine", br. XX/09, XX/10, XX/12)
označi tražene riječi printaj stranicu
127 16.11.2010 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori

HRVATSKI SABOR

3292

Na temelju članka 89.L618451 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ POLJOPRIVREDNOJ KOMORI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. listopada 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/113

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 5. studenoga 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ POLJOPRIVREDNOJ KOMORI

Članak 1.

U Zakonu o Hrvatskoj poljoprivrednoj komoriL618443 (»Narodne novine«, br. 30/09.) iza članka 4. dodaje se članak 4.a koji glasi:

»Članak 4.a

(1) Komora obavlja poljoprivredno-savjetodavnu djelatnost kao javnu službu.

(2) Poljoprivredno-savjetodavnu djelatnost iz stavka 1. ovoga članka čine sljedeći poslovi i zadaci:

1. tehnološko-tehničko unapređenje poljoprivrednih gospodarstava i pružanje stručne pomoći poljoprivrednicima s ciljem povećanja dobiti od poljoprivredne djelatnosti i dopunskih djelatnosti na gospodarstvu,

2. davanje stručnih savjeta, instrukcija i praktičnih predočenja iz područja poljoprivrede i ribarstva radi prikaza novih tehnologija i tehnika te načina gospodarenja i prijenosa svih znanja i vještina potrebnih razvitku i očuvanju vrijednosti seoskog prostora i održivog razvoja poljoprivrede i ribarstva,

3. sudjelovanje i izrada razvojnih planova za poljoprivredna gospodarstva (investicijski programi, poslovni planovi, programi razvoja seoskog prostora i dr.),

4. sudjelovanje u oblikovanju i provođenju mjera poljoprivredne i ribarstvene politike u skladu s propisima i aktima Vlade Republike Hrvatske,

5. sudjelovanje u provođenju programa razvoja poljoprivrede, ribarstva i seoskog prostora, te otoka,

6. promicanje znanja u poljoprivredi i ribarstvu radi očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti u interesu sela i seoskog prostora, te otoka,

7. poticanje i pomoć u osnivanju i radu različitih oblika udruživanja poljoprivrednika i subjekata u ribarstvu,

8. pružanje usluga savjetovanja korisnicima potpora u ribarstvu u pogledu provedbe mjera strukturne politike, mjera uređenja tržišta i posebnih potpora,

9. provođenje sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka putem godišnjih istraživanja (FADN Sustav),

10. informiranje i izdavačka djelatnost za potrebe razvoja poljoprivredne, ribarstva i sela, te otoka,

11. obavljanje osnovnih laboratorijskih ispitivanja,

12. organiziranje i praćenje te prikupljanje podataka o pojavi štetnih organizama u biljnoj proizvodnji,

13. organiziranje, provođenje i sudjelovanje u međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim projektima,

14. planiranje i usklađivanje savjetodavnog rada sa stručnim službama u poljoprivredi i ribarstvu,

15. organiziranje i izvođenje obrazovanja i osposobljavanja iz oblasti poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja,

16. suradnja i povezivanje stručnih institucija u zemlji i inozemstvu,

17. suradnja s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave,

18. organiziranje, sudjelovanje i izvođenje stručnih skupova, manifestacija i konferencija i izložbi,

19. obavljanje i drugih poslova po ovlaštenju institucija nadležnih za obavljanje djelatnosti u poljoprivredi i ribarstvu,

20. obavljanje i drugih poslova u okviru poljoprivredno-savjetodavne djelatnosti u skladu s posebnim zakonima, Statutom i općim aktima Komore.

(3) Poljoprivredno-savjetodavnu djelatnost obavlja Stručna služba Komore.«

Članak 2.

U članku 7. stavku 2. riječi: »način određivanja iznosa i način plaćanja članarine« brišu se.

Članak 3.

U članku 18. stavku 3., 4. i 5. riječ: »tajnik« zamjenjuje se riječju: »predstojnik«.

Članak 4.

U članku 22. stavku 1. podstavak 4. mijenja se i glasi:

»– ustanovama koje obavljaju djelatnost u području poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.«

Članak 5.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»(1) Sredstva potrebna za rad Komore osiguravaju se iz:

– državnog proračuna, za obavljanje poslova javnih ovlasti i obavljanje poljoprivredno-savjetodavne djelatnosti kao javne službe,

– komorskog doprinosa,

– sredstava ostvarenih obavljanjem vlastite djelatnosti te

– izvanrednih prihoda (darovi, sponzorstva i dr.).

(2) Komorski doprinos obvezan je za sve članove Komore koji ostvaruju pravo na izravna plaćanja u poljoprivredi u skladu s posebnim propisom kojim se uređuju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju.

(3) Visinu komorskog doprinosa za članove Komore iz stavka 2. ovoga članka određuje Skupština Komore.

(4) Za osiguravanje sredstava iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka Komora je dužna dostaviti Ministarstvu Plan potrebnih sredstava za svaku godinu i izvješće o realizaciji Plana.«

Članak 6.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»(1) Komorski doprinos iz članka 24. stavka 2. i 3. ovoga Zakona obračunava i obustavlja Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i uplaćuje na žiro račun Komore.

(2) Statutom Komore pobliže se uređuje način plaćanja komorskog doprinosa.«

Članak 7.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona, Hrvatska poljoprivredna komora preuzima poslove, zaposlene, opremu, prava i obveze te financijska sredstva potrebna za obavljanje preuzetih poslova od Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu.

(2) U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona Skupština Komore donijet će Statut i druge opće akte Komore u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(3) Do stupanja na snagu akata iz stavka 2. ovoga članka, ostaju na snazi Statut i drugi opći akti Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu, ako nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

(4) Nakon donošenja akata iz stavka 2. ovoga članka i upisa brisanja Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu u sudski registar na temelju ovoga Zakona, prestaje s radom Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu.

(5) Nakon donošenja akata iz stavka 2. ovoga članka i upisa brisanja Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu u sudski registar na temelju ovoga Zakona, Komora će službenicima i namještenicima zatečenim na obavljanju poslova koji se preuzimaju ovim Zakonom ponuditi sklapanje ugovora o radu, a onima kojima se ne može ponuditi sklapanje ugovora o radu jer se ne mogu rasporediti otkazat će se radni odnos sukladno Zakonu o raduL618444 (»Narodne novine«, br. 149/09.).

(6) Do sklapanja novih ugovora o radu, odnosno otkazivanja ugovora o radu preuzeti službenici i namještenici nastavit će obavljati poslove utvrđene dosadašnjim ugovorima o radu i druge poslove po nalogu predstojnika.

(7) Do sklapanja novih ugovora o radu, odnosno otkazivanja ugovora o radu, preuzeti službenici i namještenici zadržavaju pravo na plaću i druga prava iz radnog odnosa te obveze i odgovornosti prema dosadašnjim ugovorima o radu.

Članak 8.

(1) Ravnatelju Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu prestaje mandat stupanjem na snagu akata iz članka 7. stavka 2. ovoga Zakona i upisa brisanja Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu u sudski registar na temelju ovoga Zakona.

(2) Danom upisa brisanja Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu u sudski registar na temelju ovoga Zakona prestaje mandat predsjedniku i članovima Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona:

– u Zakonu o poljoprivrediL618445 (»Narodne novine«, br. 149/09.) u članku 18. stavku 3. riječi: »Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu (u daljnjem tekstu: HZPSS)« zamjenjuju se riječima: »Hrvatska poljoprivredna komora (u daljnjem tekstu: Komora)«, a u članku 19. stavku 2. točki 3. riječ: »HZPSS« zamjenjuje se riječju »Komora«,

– u Zakonu o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvojuL618446 (»Narodne novine«, br. 83/09., 153/09. i 60/10.) u članku 9. stavku 2. riječi: »Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu« zamjenjuju se riječima: »Hrvatska poljoprivredna komora«,

– u Zakonu o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvojuL618447 (»Narodne novine«, br. 92/10.) u članku 10. stavku 3. i 4. riječi: »Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu« zamjenjuju se riječima: »Hrvatska poljoprivredna komora«,

– u Zakonu o morskom ribarstvuL618448 (»Narodne novine«, br. 56/10.) u članku 84. stavku 2. riječi: »Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu« zamjenjuju se riječima: »Hrvatska poljoprivredna komora«,

– u Zakonu o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvuL618449 (»Narodne novine«, br. 153/09.) u članku 37. stavku 2. i članku 38. stavku 2. riječi: »Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu« zamjenjuju se riječima: »Hrvatska poljoprivredna komora«.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o Hrvatskom zavodu za poljoprivrednu savjetodavnu službuL618450 (»Narodne novine«, br. 6/97., 48/00. i 89/10.).

Članak 11.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-01/10-01/04

Zagreb, 29. listopada 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v.r.

zatvori
Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !