Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o javnim cestama – (“Narodne novine”, br. XX/04, XX/06, XX/08, XX/08 - čl. 108. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, XX/09, XX/09, XX/09, XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
153 21.12.2009 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama

HRVATSKI SABOR

3755

Na temelju članka 88.L489289 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM CESTAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama dopunama Zakona o javnim cestama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 11. prosinca 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/223

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 17. prosinca 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM CESTAMA

Članak 1.

U Zakonu o javnim cestamaL489282 (»Narodne novine«, br. 180/04., 82/06., 138/06., 146/08., 152/08., 38/09. i 124/09) članak 2. mijenja se i glasi:

»(1) Javne ceste su javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske.

(2) Javne ceste se ne mogu otuđiti iz vlasništva Republike Hrvatske niti se na njima mogu stjecati stvarna prava, osim u slučajevima propisanim ovim Zakonom.

(3) Na javnoj cesti može se osnovati pravo služnosti i pravo građenja radi izgradnje komunalnih, vodnogospodarskih, energetskih građevina i građevina elektroničkih komunikacija na način propisan ovim Zakonom.

(4) Cestovno zemljište može se dati na korištenje radi obavljanja pratećih djelatnosti (ugostiteljstvo, trgovina, benzinske postaje i drugo), na način propisan ovim Zakonom.«

Članak 2.

U članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Javna cesta postaje javno dobro u općoj uporabi pravomoćnošću uporabne dozvole.«

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4. i 5. koji glase:

»(3) Javna cesta upisuje se u zemljišne knjige na temelju pravomoćne uporabne dozvole kao javno dobro u općoj uporabi i kao neotuđivo vlasništvo Republike Hrvatske, s pravom upravljanja Hrvatskih autocesta d.o.o. na autocesti, Hrvatskih cesta d.o.o. na državnoj cesti, županijske uprave za ceste na županijskoj i lokalnoj cesti, odnosno upravnog tijela Grada Zagreba na županijskoj i lokalnoj cesti na području Grada Zagreba.

(4) Pravo služnosti i pravo građenja na javnoj cesti te pravo koncesije na javnoj cesti upisuju se u zemljišne knjige u skladu s propisima koji uređuju zemljišne knjige.

(5) Korištenje cestovnog zemljišta upisuje se u zemljišne knjige sukladno odredbama o upisu zakupa u skladu s propisima koji uređuju zemljišne knjige.«

Članak 3.

Iza članka 3. dodaje se članak 3.a i naslov iznad njega koji glase:

»Oduzimanje statusa javnog dobra u općoj uporabi javnoj cesti

Članak 3.a

(1) Kada je trajno prestala potreba korištenja javne ceste ili njezinog dijela kao javne ceste, može joj se oduzeti status javnog dobra u općoj uporabi, a nekretnina kojoj prestaje status javnog dobra u općoj uporabi ostaje u vlasništvu Republike Hrvatske.

(2) Odluku o oduzimanju statusa javnog dobra u općoj uporabi javnoj cesti ili njezinom dijelu, na prijedlog osobe koja upravlja javnom cestom, donosi Vlada Republike Hrvatske ili tijelo koje ona ovlasti.

(3) Odluka iz stavka 2. ovoga članka sadrži odredbu o brisanju u zemljišnim knjigama javne ceste ili njezinog dijela kao javnog dobra u općoj uporabi.

(4) Odluku iz stavka 2. ovoga članka dostavlja osoba koja upravlja javnom cestom zajedno s parcelacijskim elaboratom nadležnom općinskom državnom odvjetništvu radi provedbe odluke u zemljišnim knjigama.«

Članak 4.

Iza članka 6.b dodaje se članak 6.c i naslov iznad njega koji glase:

»Elektronički sustavi za naplatu cestarine

Članak 6.c

Elektronički sustavi za naplatu cestarine u smislu Zakona o javnim cestamaL489283 (»Narodne novine«, br. 180/04., 82/06., 138/06., 146/08., 152/08., 38/09. i 124/09.) ne smatraju se elektroničkim novcem prema posebnim propisima kojima se uređuju institucije za elektronički novac.«

Članak 5.

Naziv glave: »II PLANIRANJE, GRAĐENJE, REKONSTRUIRANJE I ODRŽAVANJE JAVNIH CESTA« mijenja se i glasi:

»II. PLANIRANJE I UPRAVLJANJE JAVNIM CESTAMA«.

Članak 6.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»(1) Ako se prilikom građenja ili rekonstrukcije javne ceste predviđa i građenje komunalnih, vodnogospodarskih i energetskih građevina kao i građevina elektroničkih komunikacija na cestovnom zemljištu koje u cijelosti ili djelomično služe za potrebe javne ceste, projekt mora obuhvatiti i te građevine i radove koji će se izvesti na površini, odnosno ispod ili iznad površine ceste.

(2) Troškove izrade projekata i građenja komunalnih građevina iz stavka 1. ovoga članka, osim javnih površina (pješačkih staza i zelenih površina) te javne rasvjete, snosi investitor komunalnih građevina, u skladu s propisima koji uređuju komunalno gospodarstvo.

(3) Troškove izrade projekata i građenja vodnogospodarskih i energetskih građevina kao i građevina elektroničkih komunikacija iz stavka 1. ovoga članka snosi investitor tih građevina, u skladu s propisima koji uređuju upravljanje tim građevinama.

(4) Ako se radi građenja komunalnih, vodnogospodarskih i energetskih građevina kao i građevina elektroničkih komunikacija na cestovnom zemljištu osniva pravo služnosti odnosno pravo građenja, služnost odnosno pravo građenja osnovat će se u korist investitora tih građevina s trajanjem dok je građevina u funkciji zbog koje je izgrađena.

(5) Prijenos prava služnosti, odnosno prava građenja iz stavka 4. ovoga članka dopušten je u korist osobe koja je na temelju posebnog zakona ovlaštena upravljati građevinama iz stavka 1. ovoga članka.

(6) Osnivanje prava služnosti ili prava građenja te prava i obveze investitora komunalnih, vodnogospodarskih i energetskih građevina kao i građevina elektroničkih komunikacija iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se ugovorom s Hrvatskim autocestama d.o.o.; Hrvatskim cestama d.o.o.; koncesionarom; županijskom upravom za ceste odnosno Upravnim tijelom Grada Zagreba koje upravlja javnom cestom, sukladno odredbama ovoga Zakona.

(7) Suglasnost za građenje komunalnih, vodnogospodarskih i energetskih građevina kao i građevina elektroničkih komunikacija na cestovnom zemljištu koje ne služe za potrebe javne ceste daju Hrvatske autoceste d.o.o.; Hrvatske ceste d.o.o.; koncesionar; županijske uprave za ceste odnosno Upravno tijelo Grada Zagreba koje upravlja javnom cestom.

(8) Osnivanje prava služnosti ili prava građenja te ostala prava i obveze investitora komunalnih, vodnogospodarskih i energetskih građevina kao i građevina elektroničkih komunikacija iz stavka 6. ovoga članka utvrđuju se ugovorom s Hrvatskim autocestama d.o.o.; Hrvatskim cestama d.o.o.; koncesionarom; županijskom upravom za ceste, odnosno Upravnim tijelom Grada Zagreba koje upravlja javnom cestom, sukladno odredbama ovoga Zakona.

(9) Ako se građenjem ili rekonstrukcijom javne ceste zadire u postojeće komunalne, vodnogospodarske i energetske građevine ili građevine elektroničkih komunikacija, troškove izrade projekata, građenja ili rekonstrukcije tih građevina snosi investitor javne ceste.«

Članak 7.

Iza članka 24. dodaje se članak 24.a i naslov iznad njega koji glase:

»Preuzimanje na održavanje i upravljanje infrastrukture izgrađene na i izvan cestovnog zemljišta

Članak 24.a

(1) Hrvatske autoceste d.o.o.; Hrvatske ceste d.o.o.; koncesionar; županijska uprava za ceste, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba ne održavaju komunalne, vodnogospodarske i energetske građevine niti građevine elektroničkih komunikacija koje su izgrađene na ili izvan cestovnog zemljišta, a namijenjene su isključivo ili djelomično za potrebe javne ceste.

(2) Građevine iz stavka 1. ovoga članka preuzimaju na održavanje i upravljanje osobe koje su na temelju posebnog zakona ili odluke nadležnog tijela donijete na temelju posebnog zakona zadužene za njihovo održavanje i upravljanje.

(3) Preuzimanje iz stavka 2. ovoga članka obavit će se u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti uporabne dozvole.

(4) Odredbe ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se i na održavanje građevina iz stavka 1. ovoga članka koje je investitor javne ceste bio dužan izgraditi na ili izvan cestovnog zemljišta na temelju posebnog zakona ili odluke nadležnog tijela donesene na temelju posebnog zakona.«

Članak 8.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»(1) Građenje, rekonstrukcija i održavanje javnih cesta u interesu je Republike Hrvatske.

(2) Ako ovim Zakonom nije drukčije određeno, na postupak izvlaštenja nekretnina radi građenja, rekonstrukcije i održavanja javnih cesta primjenjuju se propisi o izvlaštenju.

(3) Uz prijedlog za izvlaštenje nekretnina prilažu se pravomoćna lokacijska dozvola te parcelacijski elaborat, odnosno elaborat nepotpunog izvlaštenja.

(4) Vlasnik izvlaštene nekretnine radi građenja, rekonstrukcije i održavanja javnih cesta ima pravo na naknadu sukladno zakonu kojim je uređeno izvlaštenje, a može mu se umjesto naknade dati u vlasništvo druga odgovarajuća nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske.

(5) Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka, vlasniku izvlaštene stambene ili poslovne zgrade daje se u vlasništvo druga odgovarajuća nekretnina iste namjene, odnosno vrijednosti.

(6) Nekretnine koje su izvlaštenjem, pravnim poslom ili drugim pravnim aktom postale vlasništvo Republike Hrvatske, a lokacijskom dozvolom su predviđene kao javna cesta, neotuđive su iz vlasništva Republike Hrvatske.

(7) Prijedlog za izvlaštenje nekretnine radi građenja i održavanja javnih cesta u ime i za račun Republike Hrvatske za autoceste podnose Hrvatske autoceste d.o.o.; za državne ceste Hrvatske ceste d.o.o., a za županijske i lokalne ceste županijska uprava za ceste, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba koje sukladno ovom Zakonu upravlja županijskim i lokalnim cestama.

(8) Prijedlog za izvlaštenje u ime i za račun Republike Hrvatske može podnijeti i koncesionar ako je na to posebno ovlašten ugovorom o koncesiji sklopljenim po odredbama ovoga Zakona.«

Članak 9.

Iza članka 26. dodaju se članci 26.a, 26.b, 26.c i 26.d i naslovi iznad njih koji glase:

»Izvlaštenje radi izmještanja infrastrukture izvan cestovnog zemljišta

Članak 26.a

(1) Kad se za potrebe građenja, rekonstrukcije i održavanja javne ceste postojeće komunalne, vodnogospodarske i energetske građevine kao i građevine elektroničkih komunikacija smještene na zemljištu obuhvaćenom projektom javne ceste moraju izmjestiti izvan cestovnog zemljišta, njihovo izmještanje provodi se u postupku potpunog ili nepotpunog izvlaštenja, uz odgovarajuću primjenu odredbi o izvlaštenju nekretnina iz članaka 26. do 28. ovoga Zakona.

(2) Poslovi izmještanja postojeće infrastrukture radi građenja, rekonstrukcije i održavanja javne ceste smatraju se u smislu ovoga Zakona poslovima građenja, rekonstrukcije i održavanja javne ceste, i u interesu su Republike Hrvatske.

(3) Prijedlog za izvlaštenje nekretnina potrebnih za izmještanje postojeće infrastrukture ovlaštene su podnijeti osobe koje su po odredbama ovoga Zakona ovlaštene podnijeti prijedlog za izvlaštenje nekretnina radi građenja, rekonstrukcije i održavanja javne ceste.

Potpuno izvlaštenje radi izmještanja infrastrukture izvan cestovnog zemljišta

Članak 26.b

(1) Kad se provodi postupak potpunog izvlaštenja nekretnina radi izmještanja postojeće infrastrukture izvan cestovnog zemljišta, nekretnina na koju će se izmjestiti postojeća infrastruktura postaje izvlaštenjem vlasništvo Republike Hrvatske ukoliko je osoba koja je koristila infrastrukturu imala na zemljištu koje se izvlašćuje neko ograničeno stvarno pravo.

(2) Ako je na nekretnini koja je izvlaštena radi građenja, rekonstrukcije i održavanja javne ceste i s koje je izmještena infrastruktura, osoba koja je koristila infrastrukturu imala neko ograničeno stvarno pravo na temelju kojeg je bila ovlaštena imati u vlasništvu i posjedu odnosnu infrastrukturu, na nekretnini na koju se izmješta infrastruktura u korist te osobe osnovat će se isto stvarno pravo. Osoba u čiju je korist osnovano stvarno pravo na nekretnini izvlaštenoj radi premještanja infrastrukture, nema pravo na naknadu zbog prestanka stvarnog prava na nekretnini izvlaštenoj radi građenja, rekonstrukcije i održavanja javne ceste.

(3) Pravni odnosi između Republike Hrvatske i osoba koje su prije izmještanja postojeće infrastrukture koristile infrastrukturu u pogledu korištenja nekretnina i osnivanja stvarnih prava na nekretninama na koje je izmještena infrastruktura uredit će se na temelju posebnih zakona koji uređuju korištenje i uporabu određene vrste infrastrukture.

(4) Odredba stavka 2. ovoga članka ne primjenjuju se ako je prijedlog za izvlaštenje radi izmještanja infrastrukture podnesen kao poseban prijedlog za izvlaštenje prije ili nakon što je već donijeto rješenje o izvlaštenju nekretnine s koje je potrebno izmjestiti infrastrukturu a nije došlo do spajanja tih postupaka.

(5) Odredbe ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se i u postupku potpunog izvlaštenja nekretnine radi izmještanja postojeće infrastrukture sa zemljišta koje će se izvlastiti radi građenja, rekonstrukcije i održavanja javne ceste, kad je vlasnik infrastrukture i zemljišta izvlaštenog radi građenja, rekonstrukcije i održavanja javne ceste ista osoba. Vlasniku nekretnine će se, kao naknada za izvlašteno zemljište, dati u vlasništvo zemljište koje je temeljem stavka 1. ovoga članka izvlašteno radi premještanja infrastrukture.

Nepotpuno izvlaštenje radi izmještanja infrastrukture izvan cestovnog zemljišta

Članak 26.c

(1) Kad se provodi postupak nepotpunog izvlaštenja nekretnina radi izmještanja postojeće infrastrukture na nekretnini na koju će se izmjestiti infrastruktura, rješenjem o izvlaštenju osniva se pravo služnosti u korist osobe koja je na nekretnini izvlaštenoj radi građenja, rekonstrukcije i održavanja javne ceste imala pravo služnosti vodova ili drugih uređaja.

(2) Osoba u čiju je korist osnovana stvarna služnost na nekretnini izvlaštenoj radi premještanja infrastrukture nema pravo na naknadu zbog prestanka stvarne služnosti na nekretnini izvlaštenoj radi građenja, rekonstrukcije i održavanja javne ceste.

(3) Odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka ne primjenjuju se ako je prijedlog za izvlaštenje radi izmještanja infrastrukture podnesen kao poseban prijedlog za izvlaštenje prije ili nakon prijedloga za izvlaštenje radi građenja, rekonstrukcije ili održavanja javne ceste a nije došlo do spajanja tih postupaka.

Izvlaštenje radi izgradnje infrastrukture za potrebe javne ceste izvan cestovnog zemljišta

Članak 26.d

(1) Kad je za potrebe građenja, rekonstrukcije i održavanja javne ceste projektom javne ceste predviđena izgradnja komunalnih, vodnogospodarskih i energetskih građevina kao i građevina elektroničkih komunikacija izvan cestovnog zemljišta, za potrebe njihove izgradnje provodi se postupak potpunog ili nepotpunog izvlaštenja nekretnina uz odgovarajuću primjenu odredbi o izvlaštenju nekretnina radi građenja, rekonstrukcije i održavanja javne ceste iz članka 26. do 28. ovoga Zakona.

(2) Poslovi gradnje infrastrukture i građevina izvan cestovnog zemljišta za potrebe građenja, održavanja i rekonstrukcije javne ceste smatraju se u smislu ovoga Zakona poslovima građenja, rekonstrukcije i održavanja javne ceste, i u interesu su Republike Hrvatske.

(3) Prijedlog za izvlaštenje nekretnina potrebnih za izgradnju infrastrukture i građevina izvan cestovnog zemljišta ovlaštene su podnijeti osobe koje su po odredbama ovoga Zakona ovlaštene podnijeti prijedlog za izvlaštenje nekretnina radi građenja, rekonstrukcije i održavanja javne ceste.

(4) Prijedlog za izvlaštenje nekretnina potrebnih za gradnju infrastrukture i građevina izvan cestovnog zemljišta podnosi se zajedno s prijedlogom za izvlaštenje nekretnina radi građenja i održavanja javne ceste ili kao poseban prijedlog za izvlaštenje.

(5) Kad je radi izgradnje infrastrukture ili građevina provedeno potpuno izvlaštenje, nekretnina na kojoj će se izgraditi infrastruktura ili građevina izvan cestovnog zemljišta postaje izvlaštenjem vlasništvo Republike Hrvatske.

(6) Pravni odnosi između Republike Hrvatske i osoba koje su po posebnim zakonima ovlaštene održavati i upravljati infrastrukturom i građevinama iz ovoga članka, u pogledu korištenja nekretnina odnosno osnivanja stvarnog prava na nekretninama na kojima je izgrađena infrastruktura, uredit će se po odredbama posebnih zakona koji uređuju korištenje i uporabu određene vrste infrastrukture.

(7) Kada je radi izgradnje infrastrukture ili građevina provedeno nepotpuno izvlaštenje, korisnik izvlaštenja je osoba koja je na temelju posebnog zakona ili odluke nadležnog tijela donesene na temelju posebnog zakona zadužena za njihovo upravljanje i održavanje.

(8) Na preuzimanje održavanja i upravljanja objekata infrastrukture i građevina izgrađenih izvan cestovnog zemljišta radi potrebe građenja, rekonstrukcije i održavanja javne ceste sukladno ovom članku, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 24.a ovoga Zakona.«

Članak 10.

U članku 27. stavku 1. riječi: »korisnik izvlaštenja« zamjenjuju se riječima: »osoba ovlaštena graditi, rekonstruirati i održavati javnu cestu«.

U stavku 2. riječi: »korisnik izvlaštenja« zamjenjuju se riječima: »osoba ovlaštena graditi, rekonstruirati i održavati javnu cestu«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Odredbe ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se i na nekretnine izvlaštene na temelju članka 26.a do 26.d ovoga Zakona.«

Članak 11.

Naslov iznad članka 28. mijenja se i glasi: »Naknada za nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske«.

Članak 28. mijenja se i glasi:

»(1) Kada se javne ceste grade, rekonstruiraju ili održavaju na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, ne plaća se naknada za zemljište.

(2) U slučaju izdvajanja iz šumsko-gospodarskog područja šuma i šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, radi građenja, rekonstrukcije i održavanja javnih cesta ne plaća se naknada za prenesena prava propisana zakonom kojim se uređuje gospodarenje šumama.

(3) U slučaju građenja, rekonstrukcije i održavanja javnih cesta na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, ne plaća se naknada za zemljište niti se plaća naknada zbog umanjenja vrijednosti i površine poljoprivrednog zemljišta kao dobra od interesa za Republiku Hrvatsku propisana zakonom kojim se uređuje poljoprivredno zemljište.«

Članak 12.

Iza članka 28. dodaju se članci 28.a i 28.b i naslovi iznad njih koji glase:

»Promjena granice pomorskog dobra

Članak 28.a

(1) Kada je radi građenja, rekonstrukcije i održavanja javne ceste potrebno promijeniti granice pomorskog dobra, Vlada, odnosno tijelo koje ona ovlasti, donosi odluku da se sukladno lokacijskoj dozvoli za javnu cestu promijene granice pomorskog dobra na način da se određena nekretnina ili njezin dio izuzme iz područja pomorskog dobra.

(2) Nekretnine izuzete iz područja pomorskog dobra radi građenja, rekonstrukcije i održavanja javne ceste postaju neotuđivo vlasništvo Republike Hrvatske.

(3) Postupak promjene granica pomorskog dobra iz stavka 1. ovoga članka ovlaštena je pokrenuti osoba koja je na temelju članka 26. ovoga Zakona ovlaštena podnijeti prijedlog za izvlaštenje radi građenja, rekonstrukcije i održavanja javne ceste.

(4) Odluka iz stavka 1. ovoga članka sadrži odredbu o brisanju u zemljišnim knjigama općeg dobra i o upisu neotuđivog vlasništva Republike Hrvatske.

(5) Osoba ovlaštena pokrenuti postupak promjene granice pomorskog dobra dostavlja odluku iz stavka 1. ovoga članka zajedno s parcelacijskim elaboratom nadležnom općinskom državnom odvjetništvu radi provedbe odluke u zemljišnim knjigama.

(6) Nekretnine, koje su radi građenja, rekonstrukcije i održavanja javne ceste, sukladno odredbama ovoga članka, izuzete iz područja pomorskog dobra, preuzimaju na upravljanje osobe koje su na temelju ovoga Zakona ovlaštene upravljati javnim cestama.

(7) Na nekretninama koje su radi građenja, rekonstrukcije i održavanja javne ceste sukladno odredbama ovoga članka izuzete iz područja pomorskog dobra primjenjuju se odredbe ovoga Zakona.

(8) Odredbe ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se i na izuzimanje nekretnina iz lučkog područja radi građenja, rekonstrukcije i održavanja javne ceste.

Ukidanje statusa javnog vodnog dobra u vlasništvu Republike Hrvatske

Članak 28.b

(1) Kada je radi građenja, rekonstrukcije i održavanja javne ceste za određenu nekretninu ili njezin dio potrebno ukinuti status javnog vodnog dobra, Vlada, odnosno tijelo koje ona ovlasti, donosi odluku da se sukladno lokacijskoj dozvoli za javnu cestu za određenu nekretninu ili njezin dio ukine status javnog vodnog dobra u vlasništvu Republike Hrvatske.

(2) Postupak ukidanja statusa javnog vodnog dobra ovlaštena je pokrenuti osoba koja je na temelju članka 26. ovoga Zakona ovlaštena podnijeti prijedlog za izvlaštenje radi građenja, rekonstrukcije i održavanja javne ceste.

(3) Odluka iz stavka 1. ovoga članka sadrži odredbu o brisanju u zemljišnim knjigama javnog vodnog dobra i o upisu nekretnine kao neotuđivog vlasništva Republike Hrvatske.

(4) Osoba ovlaštena pokrenuti postupak za ukidanje statusa javnog vodnog dobra dostavlja odluku iz stavka 1. ovoga članka zajedno s parcelacijskim elaboratom nadležnom općinskom državnom odvjetništvu radi provedbe odluke u zemljišnim knjigama.

(5) Nekretnine kojima je radi građenja, rekonstrukcije i održavanja javne ceste sukladno odredbama ovoga članka ukinut status javnog vodnog dobra u vlasništvu Republike Hrvatske preuzimaju na upravljanje osobe koje su na temelju ovoga Zakona ovlaštene upravljati javnim cestama.

(6) Na nekretninama kojima je radi građenja, rekonstrukcije i održavanja javne ceste sukladno odredbama ovoga članka ukinut status javnog vodnog dobra primjenjuju se odredbe ovoga Zakona.

(7) Odredbe ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se i na izuzimanje i drugih nekretnina koje se na temelju posebnog propisa smatraju javnim dobrom u vlasništvu Republike Hrvatske.«

Članak 13.

Iza članka 32. dodaje se članak 32.a koji glasi:

»Članak 32.a

Odgovornost za štetu koju na javnoj cesti osobama ili na vozilu prouzroči divljač, snosi:

– vozač, ukoliko nije prilagodio brzinu kretanja uvjetima na cesti i nije postupao po prometnom pravilu ili znaku,

– osoba ovlaštena upravljati javnom cestom prema odredbama ovoga Zakona, ukoliko nije postupala sukladno članku 7. ovoga Zakona,

– osoba koja gospodari lovištem u skladu s propisima koji uređuju lovstvo, u ostalim slučajevima.«

Članak 14.

U članku 46. dodaje se stavak 1. koji glasi:

»(1) Pod korištenjem cestovnog zemljišta u smislu ovoga Zakona podrazumijeva se građenje na javnoj cesti pratećih uslužnih objekata i obavljanje djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, usluga opskrba gorivom, servisnih usluga i slično ili u već izgrađenim pratećim uslužnim objektima na javnoj cesti obavljanje navedene djelatnosti, radi pružanja usluga korisnicima javnih cesta.«

Dosadašnji stavak 1. postaje stavak 2.

Članak 15.

U članku 62. stavku 1. iza točke 10. dodaje se nova točka 11. koja glasi:

»11. naknada za osnivanje prava služnosti i prava građenja«.

Dosadašnja točka 11. postaje točka 12.

Članak 16.

U članku 63. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Visinu naknade iz članka 62. točke 11. ovoga Zakona propisuje odlukom Vlada.«

Članak 17.

Članak 64. mijenja se i glasi:

»(1) Naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta iz članka 62. točke 10. ovoga Zakona uplaćuje se iz državnog proračuna na energente:

1. Motorne benzine koji se koriste kao pogonska goriva:

1.1. Olovni benzin iz tarifnih oznaka KN 2710 11 31, 2710 11 51, 2710 11 59

1.2. Bezolovni benzin iz tarifnih oznaka KN 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49

2. Plinska ulja iz tarifnih oznaka KN 2710 19 41 do 2710 19 49 koja se koriste kao pogonska goriva.

(2) Naknada iz stavka 1. ovoga članka uplaćuje se po litri naplaćene trošarine na energente, i to:

– u iznosu od 0,60 kuna na račun Hrvatskih autocesta d.o.o.,

– u iznosu od 0,60 kuna na račun Hrvatskih cesta d.o.o.«

Članak 18.

U članku 66. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Sredstva iz članka 62. točke 6., 7. i 11. ovoga Zakona uplaćuju se na račun Hrvatskih autocesta d.o.o., Hrvatskih cesta d.o.o., koncesionara, županijske uprave za ceste, odnosno u proračun Grada Zagreba, ovisno o ugovoru o korištenju cestovnog zemljišta, ugovoru o obavljanju pratećih djelatnosti, ugovoru o stjecanju prava građenja odnosno ugovoru o osnivanju prava služnosti.«

Članak 19.

Članak 67. mijenja se i glasi:

»(1) Naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta iz članka 62. točke 10. ovoga Zakona, iz državnog proračuna uplaćuje se, u skladu s odredbom članka 64. ovoga Zakona, na račune Hrvatskih autocesta d.o.o. i Hrvatskih cesta d.o.o. i predstavlja kapital (dalje u tekstu: javni kapital) kojim Republika Hrvatska financira građenje i održavanje javnih cesta, povrat kredita kojima se financira građenje autocesta i državnih cesta te dokapitalizaciju Hrvatskih autocesta d.o.o. i Hrvatskih cesta d.o.o., u skladu s programom iz članka 12. ovoga Zakona.

(2) Razlika između vlastitih prihoda i rashoda ostvarenih u poslovnoj godini nadoknađuje se na teret javnog kapitala iz stavka 1. ovoga članka u skladu s odobrenim planom poslovanja Hrvatskih autocesta d.o.o. i Hrvatskih cesta d.o.o.«

Članak 20.

(1) Osobe koje su po posebnom zakonu ili odlukom nadležnog tijela donesenom na temelju posebnog zakona dužne održavati komunalne, vodnogospodarske i energetske građevine kao i građevine elektroničkih komunikacija izgrađene na ili izvan cestovnog zemljišta za koje je do stupanja na snagu ovoga Zakona izdana uporabna dozvola, dužne su sukladno članku 7. u dijelu koji se odnosi na članak 24.a ovoga Zakona preuzeti na održavanje i upravljanje komunalne, vodnogospodarske i energetske građevine kao i građevine elektroničkih komunikacija izgrađene na ili izvan cestovnog zemljišta u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su osobama koje upravljaju javnom cestom nadoknaditi troškove nastale nakon proteka roka u kojem su bile dužne preuzeti na održavanje i upravljanje komunalne, vodnogospodarske i energetske građevine kao i građevine elektroničkih komunikacija.

Članak 21.

(1) Ako su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona u postupku izvlaštenja radi građenja javne ceste izvlaštene kao opće dobro nekretnine koje nisu u cijelosti lokacijskom dozvolom predviđene kao javna cesta, Vlada, odnosno tijelo koje ona ovlasti, će na prijedlog osobe ovlaštene za upravljanje javnom cestom donijeti odluku da se dio nekretnine koji nije predviđen kao javna cesta izuzima iz pravnog režima općeg dobra i prelazi u vlasništvo Republike Hrvatske, županije ili Grada Zagreba u čiju je korist provedeno izvlaštenje, te im se predaje u posjed i na upravljanje.

(2) Prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka prilaže se parcelacijski elaborat izrađen na temelju lokacijske dozvole iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Odluka iz stavka 1. ovoga članka sadrži odredbu o brisanju u zemljišnim knjigama općeg dobra i o upisu nekretnina kao vlasništva Republike Hrvatske, županije ili Grada Zagreba.

(4) Osoba ovlaštena za upravljanje javnom cestom dostavlja odluku iz stavka 1. ovoga članka zajedno s parcelacijskim elaboratom nadležnom općinskom državnom odvjetništvu radi provedbe u zemljišnim knjigama.

(5) Odlukom iz stavka 1. ovoga članka obvezat će se osobe ovlaštene za upravljanje javnom cestom, koje su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona upravljale nekretninama izuzetim iz režima općeg dobra, da ih predaju u posjed i na upravljanje Republici Hrvatskoj, županiji ili Gradu Zagrebu u roku ne dužem od godine dana od dana donošenja odluke.

(6) Do preuzimanja u posjed i na upravljanje nekretnina izuzetih iz režima općeg dobra, njima upravlja, za račun i u korist vlasnika, osoba koja je sukladno odredbama ovoga Zakona do donošenja odluke iz stavka 1. ovoga članka bila dužna upravljati tim nekretninama.

Članak 22.

(1) Vlada, odnosno tijelo koje ona ovlasti donijet će, na prijedlog osobe ovlaštene za upravljanje javnom cestom, odluku da se nekretnine koje su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona izvlaštene radi premještanja ili izgradnje infrastrukture izvan cestovnog zemljišta, a koje nisu lokacijskom dozvolom predviđene kao javna cesta, izuzmu iz pravnog režima općeg dobra te postaju vlasništvo Republike Hrvatske i da joj se predaju u posjed i na upravljanje.

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka sadrži odredbu o brisanju u zemljišnim knjigama općeg dobra i o upisu nekretnina kao vlasništva Republike Hrvatske.

(3) Osoba ovlaštena za upravljanje javnom cestom dostavlja odluku iz stavka 1. ovoga članka zajedno s parcelacijskim elaboratom nadležnom općinskom državnom odvjetništvu radi provedbe u zemljišnim knjigama.

(4) Odlukom iz stavka 1. ovoga članka obvezat će se osobe ovlaštene za upravljanje javnom cestom koje su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona upravljale nekretninama izuzetim iz režima općeg dobra da ih predaju u posjed i na upravljanje Republici Hrvatskoj, u roku ne dužem od jedne godine od dana donošenja odluke.

(5) Do preuzimanja u posjed i na upravljanje nekretnina izuzetih iz režima općeg dobra, njima za račun i u korist vlasnika upravlja osoba koja je po odredbama ovoga Zakona do donošenja odluke iz stavka 1. ovoga članka bila dužna upravljati tim nekretninama.

(6) Ugovori o korištenju cestovnog zemljišta sklopljeni u pogledu nekretnina koje su na temelju odluke iz stavka 1. ovoga članka postale vlasništvo Republike Hrvatske prestat će stupanjem na snagu odluke iz stavka 1. ovoga članka.

(7) Odluka iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se i osobi s kojom je sklopljen ugovor o korištenju cestovnog zemljišta.

(8) Pravni odnosi između Republike Hrvatske i osoba koje su po posebnim zakonima ovlaštene održavati i upravljati infrastrukturom iz ovoga članka, u pogledu korištenja nekretnina odnosno osnivanja stvarnog prava na nekretninama na kojima je izgrađena infrastruktura, uredit će se po odredbama posebnih zakona koji uređuju korištenje i uporabu određene vrste infrastrukture, u roku od 3 mjeseca od prestanka ugovora iz stavka 4. ovoga članka.

Članak 23.

(1) Odredba članka 12. u dijelu koji se odnosi na članak 28.a ovoga Zakona primjenjuje se i na zemljišta koja se po posebnom zakonu smatraju pomorskim dobrom ili lučkim područjem na kojima je već izgrađena javna cesta ili je započeta gradnja ili je po posebnim propisima izdana dozvola za građenje i rekonstrukciju javne ceste do dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Postupak izuzimanja iz područja pomorskog dobra, odnosno lučkog područja iz stavka 1. ovoga članka ovlaštena je pokrenuti osoba koja upravlja javnom cestom, odnosno osoba koja je na temelju članka 8. u dijelu koji se odnosi na članak 26. ovoga Zakona ovlaštena podnijeti prijedlog za izvlaštenje radi građenja, rekonstrukcije i održavanja javne ceste.

(3) Na zemljišta koja su na temelju ovoga članka izuzeta iz područja pomorskog dobra, odnosno lučkog područja na odgovarajući se način primjenjuju odredbe iz članka 12. u dijelu koji se odnosi na članak 28.a ovoga Zakona.

Članak 24.

(1) Odredba članka 12. u dijelu koji se odnosi na članak 28.b ovoga Zakona primjenjuje se i na zemljišta koja se po posebnom zakonu smatraju javnim vodnim dobrom na kojima je već izgrađena javna cesta ili je započeta gradnja ili je po posebnim propisima izdana dozvola za građenje i rekonstrukciju javne ceste do dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Postupak ukidanja statusa vodnog dobra ovlaštena je pokrenuti osoba koja je na temelju članka 8. u dijelu koji se odnosi na članak 26. ovoga Zakona ovlaštena podnijeti prijedlog za izvlaštenje radi građenja, rekonstrukcije i održavanja javne ceste.

(3) Na zemljišta na kojima je na temelju ovoga članka ukinut status javnog vodnog dobra na odgovarajući način primjenjuju se odredbe iz članka 12. u dijelu koji se odnosi na članak 28.b ovoga Zakona.

(4) Odredbe ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se i na izdvajanje i drugih zemljišta koje se na temelju posebnog propisa smatraju javnim dobrom u vlasništvu Republike Hrvatske.

Članak 25.

(1) Pravna osoba koja upravlja javnom cestom na temelju ovoga Zakona sklopit će ugovore o osnivanju prava služnosti odnosno prava građenja za komunalne, vodnogospodarske i energetske građevine kao i građevine elektroničkih komunikacija izgrađene na javnoj cesti do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, s pravnom osobom koja je po posebnom zakonu investitor komunalnih, vodnogospodarskih i energetskih, kao i građevina elektroničkih komunikacija, sukladno članku 17. ovoga Zakona.

(2) Ugovori iz stavka 1. ovoga članka sklopit će se u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Sklapanjem ugovora iz stavka 1. ovoga članka prestat će važiti ugovori o korištenju cestovnog zemljišta sklopljeni za građevine iz stavka 1. ovoga članka odnosno prava koja su osobe koje su po posebnom zakonu investitori komunalnih, vodnogospodarskih i energetskih građevina, kao i građevina elektroničkih komunikacija stekle na javnoj cesti na temelju posebnih zakona.

(4) Ugovori o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na cestovnom zemljištu sklopljeni do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, osim ugovora iz stavka 3. ovoga članka, ostaju na snazi do isteka roka na koji su sklopljeni.

Članak 26.

Vlada će najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti odluku iz članka 16. ovoga Zakona.

Članak 27.

Za javne ceste upisane u zemljišne knjige do dana stupanja na snagu ovoga Zakona Državno odvjetništvo provest će postupak usklađivanja upisa sukladno odredbi članka 3. stavka 2. ovoga Zakona u roku ne dužem od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 28.

U cijelom tekstu Zakona o javnim cestamaL489284 (»Narodne novine«, br. 180/04., 82/06., 138/06., 146/08., 152/08., 38/09. i 124/09.) riječi: »korisnik koncesije« u odgovarajućem rodu i padežu zamjenjuju se riječju: »koncesionar«.

Članak 29.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti odredba članka 108.L489285 stavka 2. Zakona poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 152/08.) i članka 86.L489287 stavka 3. Zakona o lovstvu (»Narodne novine«, br. 140/05. i 75/09.).

Članak 30.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o javnim cestama.

Članak 31.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 340-01/09-01/05

Zagreb, 11. prosinca 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Zakon o javnim cestama –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !