Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", br. XX/08, , XX/10, XX/11, XX/11, XX/09, XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
21 15.02.2010 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

HRVATSKI SABOR

528

Na temelju članka 88.L493078 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 5. veljače 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/15

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 10. veljače 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

Članak 1.

U Zakonu o poljoprivrednom zemljištuL493075 (»Narodne novine«, br. 152/08.) u članku 77. stavku 2. podstavak 11. briše se.

Članak 2.

U članku 78. stavak 3. briše se.

Članak 3.

Jedinice lokalne samouprave koje nisu donijele Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države i počele raspolagati poljoprivrednim zemljištem u roku iz članka 97.L493076 stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 152/08.), odnosno do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dužne su navedene poslove obaviti u sljedećim rokovima:

– u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona jedinice lokalne samouprave donijet će Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države,

– u roku od godine dana od stupanja na snagu ovoga Zakona jedinice lokalne samouprave počet će s raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države.

Ukoliko jedinica lokalne samouprave ne donese Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države u roku iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, Program će donijeti Agencija za poljoprivredno zemljište, uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, na trošak sredstava proračuna jedinice lokalne samouprave.

Članak 4.

Agencija za poljoprivredno zemljište sve poslove u okviru svojih djelatnosti počinje obavljati 1. srpnja 2010.

Do 1. srpnja 2010. privatnim poljoprivrednim zemljištem raspolagat će se sukladno općim propisima koji uređuju raspolaganje nekretninama.

Ugovori o prodaji i zakupu poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu koji su sklopljeni, u skladu sa zakonom, a bez sudjelovanja Agencije za poljoprivredno zemljište, u razdoblju od 1. siječnja 2010. do stupanja na snagu ovoga Zakona smatraju se pravno valjanima.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-02/10-01/01

Zagreb, 5. veljače 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Zakon o poljoprivrednom zemljištu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !