Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama – (“Narodne novine”, br. XX/03, XX/04 - čl. 82. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji, XX/06, XX/09, XX/11, XX/16)
označi tražene riječi printaj stranicu
38 27.03.2009 Zakon o izmjenama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama

HRVATSKI SABOR

842

Na temelju članka 88.L439691 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POMORSKOM DOBRU I MORSKIM LUKAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. ožujka 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/47

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 24. ožujka 2009

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O POMORSKOM DOBRU I MORSKIM LUKAMA

Članak 1.

U Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukamaL439690 (»Narodne novine«, br. 158/03., 100/04. i 141/06.) u članku 19. stavku 2., članku 20. stavku 2., članku 22. stavku 1., članku 36. stavku 3., članku 74. stavku 1., članku 75. stavku 2., članku 76. stavku 6. i članku 80. stavku 4. točki 1. riječi: »županijsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima: »županijska skupština« u odgovarajućem rodu i padežu.

Članak 2.

U članku 4. stavku 4., članku 21. stavku 1., članku 44. stavku 2., članku 46. stavku 3., članku 51. stavku 2. točki 2., članku 51. stavku 3., članku 76. stavku 5. i članku 77. stavku 3. riječi: »županijsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima: »župan« u odgovarajućem rodu i padežu.

Članak 3.

U članku 37. stavku 2. riječi: »Poglavarstvo županije, grada ili općine« zamjenjuju se riječima: »Župan, gradonačelnik ili općinski načelnik«.

Članak 4.

U članku 44. stavku 2. riječi: »županijsko, gradsko ili općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima: »župan, gradonačelnik ili općinski načelnik«.

Članak 5.

U članku 51. stavak 2. točki 3. riječi: »gradsko ili općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima: »gradonačelnik ili općinski načelnik«.

Članak 6.

U članku 76. stavku 4. uvodna rečenica mijenja se i glasi: »Županijska skupština može raspustiti Upravno vijeće lučke uprave na prijedlog župana:«.

Članak 7.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih izbora članova općinskih i gradskih vijeća, županijskih skupština i Gradske skupštine Grada Zagreba te općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba, a dosadašnja općinska, gradska i županijska poglavarstva nastavljaju s radom do stupanja na dužnost općinskog načelnika, gradonačelnika i župana izabranih na neposrednim izborima.

Klasa: 934-01/09-01/01

Zagreb, 20. ožujka 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !