Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova 2001. – (“Narodne novine”, br. XX/00, XX/01.)
označi tražene riječi printaj stranicu
64 5.7.2000 Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova 2001.

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

1405

Na temelju članka 89.L68764 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POPISU STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA 2001.

Proglašavam Zakon o Popisu stanovništva, kućanstava i stanova 2001., koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 27. lipnja 2000.

Broj: 01-081-00-2331/2
Zagreb, 3. srpnja 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POPISU STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA 2001.

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

U Republici Hrvatskoj provest će se u razdoblju od 1. do 15. travnja 2001. Popis stanovništva, kućanstava i stanova (u daljnjem tekstu: Popis).

Popis će se provesti prema stanju na dan 31. ožujka 2001. u 24 sata, što se smatra kritičnim trenutkom popisa.

Neposredno nakon provedenog popisa provest će se kontrolni popis na reprezentativnom uzorku popisnih krugova, radi ocjenjivanja obuhvata i kvalitete podataka prikupljenih popisom.

Članak 2.

Popisom će se obuhvatiti sljedeće jedinice popisa:

1) osobe koje su državljani Republike Hrvatske, strani državljani i osobe bez državljanstva koje imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, bez obzira na to jesu li u vrijeme popisa u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu, te osobe koje u vrijeme popisa imaju boravište u Republici Hrvatskoj,

2) kućanstva osoba iz podstavka 1. ovoga članka. U smislu ovoga Zakona kućanstvo je svaka obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno stanuju i troše svoje prihode za podmirivanje osnovnih životnih potreba (stanovanje, prehrana i sl.), odnosno osoba koja u naselju popisa živi sama i nema kućanstvo u drugom naselju Republike Hrvatske ili inozemstvu (samačko kućanstvo). Kućanstvom se smatra i tzv. institucionalno kućanstvo, tj. kućanstvo sastavljeno od osoba koje žive u ustanovama za trajno zbrinjavanje djece i odraslih, u bolnicama za trajni smještaj neizlječivih bolesnika, samostanima, objektima vojske, policije, pravosuđa, kampovima za smještaj izbjeglica i prognanika i sl.,

3) stanovi i druge nastanjene prostorije. U smislu ovoga Zakona stan je građevinski povezana cjelina namijenjena za stanovanje, koja se sastoji od jedne ili više soba s odgovarajućim pomoćnim prostorijama (kuhinja, smočnica, predsoblje, kupaonica, zahod i sl.) ili bez pomoćnih prostorija, i ima svoj poseban ulaz. U popisu će se obuhvatiti i ostale prostorije i objekti koji nisu stanovi prema navedenoj definiciji, ali se u vrijeme popisa koriste za stanovanje.

Članak 3.

Popisom se neće obuhvatiti diplomatsko osoblje stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava i predstavnici međunarodnih organizacija i tijela, kao ni članovi njihovih obitelji koji s njima borave u Republici Hrvatskoj, te stanovi u vlasništvu stranih država.

Članak 4.

U vrijeme popisa (članak 1.) osoba osposobljena za popis (u daljnjem tekstu: popisivač), s Ovlaštenjem za popis (članak 26. točka 4.), popisat će jedinice popisa (članak 2.) i prikupiti podatke određene člancima 11., 12. i 13. ovog Zakona.

Članak 5.

Osobe iz članka 2.#clanak2 ovoga Zakona dužne su na sva pitanja u popisnim obrascima dati točne i potpune odgovore.

Osobe iz članka 2.#clanak2 ovoga Zakona nisu dužne izjašnjavati se o narodnosnoj i vjerskoj pripadnosti, a obrazac mora sadržavati pouku o tome.

Članak 6.

Osnovni popisni obrasci, Popisnica i Upitnik za stan i kućanstvo, tiskani su tehnikom prilagođenom za unos optičkim čitanjem na računalni medij, na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom. Odgovori će se također upisivati hrvatskim jezikom i latiničnim pismom.

Popisivač je dužan upozoriti pripadnike nacionalnih manjina da imaju pravo dobiti na uvid ogledne primjerke osnovnih popisnih obrazaca na jeziku i pismu svoje nacionalne manjine.

Članak 7.

Podatke o odsutnim osobama koje po Zakonu obuhvaća Popis (članak 2.) daje član kućanstva kojem su podaci najviše poznati, a o djeci do petnaest godina jedan od roditelja, usvojitelj ili skrbnik.

Ako popisivač u vrijeme popisivanja ne zatekne osobu obuhvaćenu popisom, a podatke ne može prikupiti na način propisan u stavku 1. ovoga članka, ostavit će osobi pisanu Obavijest o dužnosti davanja podataka nadležnom popisnom centru najkasnije do 15. travnja 2001.

Obavijest iz stavka 2. ovoga članka sadržavat će radno vrijeme i adresu nadležnoga popisnog centra.

Članak 8.

Popisivači i ostale osobe koje sudjeluju u popisu ili obavljaju druge poslove u svezi s popisom dužni su obavljati zadane poslove s punom odgovornošću.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su trajno čuvati kao službenu tajnu sve podatke prikupljene od pojedinaca koji se odnose na njihove osobne, obiteljske i imovinske prilike.

Članak 9.

Podaci prikupljeni popisom koristit će se isključivo u statističke svrhe.

Iznimno se mogu koristiti pojedinačni podaci o osobama, i to: prezime i ime, jedinstveni matični broj građana (JMBG), mjesto rođenja i adresa stanovanja, za uvođenje ili za ažuriranje postojećih registara stanovnika u županijama i Gradu Zagrebu.

Vlada Republike Hrvatske donosi odluku o davanju podataka iz stavka 2. ovoga članka, na temelju studije tražitelja o čuvanju i načinu korištenja tih podataka i mišljenja Državnog zavoda za statistiku.

Na zaštitu pojedinačnih podataka primjenjuju se propisi o zaštiti osobnih podataka.

Do donošenja propisa iz stavka 4. ovoga članka ravnatelj Državnog zavoda za statistiku određuje mjere zaštite podataka, pristup bazi podataka i odgovornost.

Članak 10.

Radi osiguranja ažurne tehničke dokumentacije potrebne pri provedbi popisa nadležna tijela u razdoblju od 1. siječnja do 30. travnja 2001. neće mijenjati nazive, granice i područja županija, gradova i općina, naselja, jedinica mjesne samouprave, statističkih i popisnih krugova i ulica, kao ni kućne brojeve.

II. SADRŽAJ POPISA

Članak 11.

Popisom osoba iz članka 2.#clanak2, podstavka 1. ovoga Zakona prikupit će se sljedeći podaci: prezime i ime i ime oca ili majke; spol; jedinstveni matični broj građana (JMBG); odnos prema nositelju kućanstva; bračno stanje; broj živorođene djece; naselje; grad/općina, odnosno država prebivališta/boravišta; razlog prisutnosti/odsutnosti; vrijeme prisutnosti/odsutnosti; naselje i grad/općina, odnosno država rođenja; prebivalište majke u vrijeme rođenja osobe; za doseljene: naselje, grad/općina, odnosno država odakle su se doselili, godina i razlog doseljenja; prebivalište osobe 31. ožujka 1991. (na dan popisa); mjesto stanovanja osobe prije godinu dana (31. ožujka 2000.); državljanstvo; narodnost; materinski jezik; vjera; najviša završena škola; pismenost; pohađanje škole; mjesto školovanja; aktivnost; zanimanje; glavni izvori sredstava za život; zanimanje uzdržavatelja; djelatnost aktivne osobe ili uzdržavatelja uzdržavane osobe; mjesto rada; uobičajeno radno vrijeme; uobičajeni tjedni broj sati rada; učestalost vraćanja u mjesto stanovanja; invalidnost s uzrocima i fizička pokretljivost invalidnih osoba; te aktivnost u tjednu od 25. do 31. ožujka 2001.

Osim podataka iz stavka 1. ovoga članka za državljane Republike Hrvatske koji su se vratili s rada u inozemstvu, prikupit će se i podaci o imenu države u kojoj su radili, dužini rada u inozemstvu i godini povratka iz inozemstva.

Članak 12.

Popisom kućanstava iz članka 2.#clanak2 podstavka 2. ovoga Zakona prikupit će se uz adresne sljedeći podaci:

1) prezime i ime osobe koja je prema izjavi osobe koja daje podatke popisivaču nositelj kućanstva, članova kućanstva i drugih osoba koje stanuju s kućanstvom u trenutku popisa; srodnički ili drugi odnos pojedinih članova kućanstva prema nositelju kućanstva; pripadnost užoj obitelji unutar kućanstva; pravna ili druga osnova korištenja stana; prezime i ime vlasnika ili suvlasnika stana, odnosno najmoprimca sa zaštićenom najamninom; ukupna i poljoprivredna površina raspoloživog zemljišta, osnovni podaci o stočnom fondu, peradi i košnicama pčela, sa stanjem na dan 31. ožujka 2001.; poljoprivredna proizvodnja prema skupinama uzgojenih poljoprivrednih proizvoda u razdoblju od 31. ožujka 2000. do 31. ožujka 2001.,

2) za kolektivno (institucionalno) kućanstvo – naziv; vrsta (tip) i broj članova.

Članak 13.

Popisom stanova i drugih nastanjenih prostorija iz članka 2.#clanak2 podstavka 3. ovoga Zakona prikupit će se sljedeći podaci: vrsta stambene jedinice i način korištenja stana; vlasništvo stana; površina stana; broj soba u stanu; površina kuhinje; kupaonica i zahod u stanu; instalacije u stanu (voda, kanalizacija, struja, centralno grijanje); način grijanja i vrsta energenata; vrsta zgrade u kojoj se nalazi stan; položaj stana u zgradi; godina izgradnje zgrade.

Članak 14.

Pojedinačni podaci o kućanstvima koja su raspolagala zemljištem i/ili stokom sa stanjem na dan 31. ožujka 2001. ili su se bavila poljoprivrednom proizvodnjom u razdoblju od 31. ožujka 2000. do 31. ožujka 2001. (članak 12.), iznimno će se koristiti za izradu Adresara poljoprivrednih kućanstava za potrebe provedbe zasebnog popisa poljoprivrede, koji će se urediti posebnim zakonom.

Podaci koji će se koristiti za izradu Adresara iz stavka 1. ovoga članka jesu:

– prezime i ime osobe na koju se vodi kućanstvo,

– adresa,

– ukupna i poljoprivredna površina raspoloživog zemljišta,

– poljoprivredna proizvodnja prema skupinama uzgojenih poljoprivrednih proizvoda,

– podaci o stoci, peradi i košnicama pčela.

III. ORGANIZACIJA POPISA

Članak 15.

Popis organizira Državni zavod za statistiku, a provode ga tijela određena ovim Zakonom.

Popis se provodi prema Metodologiji za pripremu, organiziranje i provedbu popisa (u daljnjem tekstu: Metodologija).

Metodologijom iz stavka 2. ovoga članka uređuje se priprema, organizacija, provedba, sadržaj i jedinice popisa, definicije i klasifikacije.

Kontrolni popis iz članka 1.#clanak1 stavka 3. ovoga Zakona provodi se prema Metodologiji za kontrolu obuhvata i kvalitete podataka prikupljenih Popisom.

Članak 16.

Ravnatelj Državnog zavoda za statistiku donosi metodologije iz članka 15.#clanak15 stavka 2. i 4. ovoga Zakona, te u skladu s ovim Zakonom propisuje sadržaj i izgled osnovnih popisnih obrazaca iz članka 6.#clanak6 stavka 1. ovoga Zakona, kao i pomoćne popisne obrasce i program publiciranja rezultata Popisa.

Članak 17.

U cilju osiguranja ispravne primjene Metodologije ravnatelj Državnog zavoda za statistiku imenuje:

– koordinatore, koji sudjeluju u radu povjerenstava županija, odnosno u Povjerenstvu Grada Zagreba,

– instruktore, koji sudjeluju u radu ispostava povjerenstava u gradovima,

– kontrolore, koji djeluju u popisnim centrima, a na prijedlog Povjerenstva i uz suglasnost koordinatora nadležnog za područje određene županije.

Članak 18.

Državni zavod za statistiku:

1. pravodobno i potanko obavješćuje stanovništvo o cilju, značenju i sadržaju popisa;

2. izrađuje upute za sudionike u popisu (povjerenstva, koordinatore, instruktore, kontrolore i popisivače) i nadzire njihovu jedinstvenu primjenu,

3. imenuje koordinatore, instruktore i kontrolore za županije i Grad Zagreb,

4. organizira i nadzire stručno-metodološko osposobljavanje članova povjerenstava i instruktora,

5. pruža stručno-metodološku pomoć povjerenstvima u pripremi i provedbi popisa,

6. organizira tiskanje i razdiobu osnovnih i pomoćnih popisnih obrazaca, uputa i predviđenog pribora, te oglednih primjeraka osnovnih popisnih obrazaca na jezicima i pismu nacionalnih manjina,

7. preuzima popunjene obrasce nakon popisivanja,

8. obavlja kontrolu, ručnu i strojnu pripremu popisne građe za obradu,

9. odlučuje o izboru tehnologije unosa i obrade podataka na računalu,

10. obrađuje podatke dobivene popisom i objavljuje prve i konačne popisne rezultate.

Članak 19.

Ministarstvo vanjskih poslova provodi popis:

1. državljana Republike Hrvatske na radu u diplomatskim i drugim predstavništvima Republike Hrvatske i međunarodnim organizacijama, kao i članova njihovih obitelji koji s njima borave u inozemstvu,

2. državljana Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, a na radu u inozemstvu, i članova njihove obitelji koji s njima borave.

Članak 20.

Ministarstvo unutarnjih poslova provodi popis:

1. osoba koje stanuju u policijskim postajama i ostalim objektima Ministarstva unutarnjih poslova,

2. polaznika obrazovnih ustanova smještenih u objektima Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 21.

Ministarstvo obrane provodi popis:

1. osoba na odsluženju vojnog roka,

2. djelatnih vojnih osoba, vojnih službenika i vojnih namještenika koji stanuju u vojnim objektima,

3. polaznika vojnih škola,

4. ostalih osoba smještenih u vojnim objektima.

Članak 22.

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave provodi popis osoba na izdržavanju:

1. kazne zatvora,

2. kazne maloljetničkog zatvora,

3. kazne zatvora izrečene u prekršajnom postupku,

4. supletorne kazne zatvora,

5. mjere pritvora,

6. mjere upućivanja u odgojni zavod.

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave provodi popis zaposlenika koji stanuju u smještajnim prostorima kaznenih tijela.

Članak 23.

Ravnatelj Državnog zavoda za statistiku uz suglasnost nadležnih ministara donosi provedbeni akt o načinu popisivanja osoba iz članka 19.#clanak19 do 22.#clanak22 ovoga Zakona, te o načinu dostavljanja ispunjenih obrazaca za te osobe.

U ministarstvima navedenim u člancima 19., 20., 21. i 22. ovoga Zakona osnovat će se povjerenstva za provedbu Popisa, koja u svom radu postupaju u skladu s provedbenim aktom iz stavka 1. ovoga članka.

Ravnatelj Državnog zavoda za statistiku donijet će provedbeni akt iz stavka 1. ovoga članka u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 24.

Radi priprema, organizacije i provedbe popisa na području županije, županijsko poglavarstvo, odnosno Poglavarstvo Grada Zagreba, osniva i imenuje članove Povjerenstva za Popis 2001. (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na području županije, odnosno Grada Zagreba, najkasnije do 30. rujna 2000.

Predsjednik Povjerenstva je župan, njegov zamjenik je dožupan, a tajnik je u pravilu pročelnik županijskog ureda za statistiku.

Članovi povjerenstava su gradonačelnici gradova u županiji, te predstavnici tijela i službi županije, udruga i sl., čija redovita djelatnost pridonosi uspješnom obavljanju popisa.

Predsjednik Povjerenstva za područje Grada Zagreba je gradonačelnik, njegovi zamjenici su dogradonačelnici (jedan ili više), a tajnik je načelnik Odjela za statistiku Gradskog zavoda za planiranje razvoja Grada i zaštitu okoliša.

Članovi Povjerenstva za područje Grada Zagreba jesu predstavnici tijela i službi Grada Zagreba.

Članak 25.

Povjerenstvo županije osniva svoje ispostave za neposrednu provedbu popisa u gradovima i gravitirajućim općinama uz suglasnost Državnog zavoda za statistiku.

Predsjednik ispostave je gradonačelnik, a može imati jednog ili više zamjenika. Članovi ispostave su gradonačelnici i načelnici gravitirajućih gradova i općina, te predstavnici tijela i stručnih službi na području ispostave.

U gradu se osniva jedan ili više popisnih centara, kojima rukovode zamjenici predsjednika ispostave.

U općini se osniva jedan popisni centar, kojim rukovodi načelnik općine.

Povjerenstvo Grada Zagreba osniva svoje ispostave za dijelove Grada Zagreba u dogovoru s Državnim zavodom za statistiku. Predsjednike, odnosno članove ispostava, određuje Povjerenstvo Grada Zagreba.

U okviru dijelova Grada Zagreba osniva se jedan ili više popisnih centara, kojima rukovodi zamjenik predsjednika ispostave.

Ispostava povjerenstva provodi popis pod neposrednim nadzorom povjerenstva u skladu s Metodologijom Državnog zavoda za statistiku (članak 15.).

Članak 26.

Povjerenstvo županije, odnosno Grada Zagreba:

1. imenuje članove ispostava,

2. određuje broj popisnih centara u gradovima i općinama, odnosno dijelovima Grada Zagreba, i imenuje rukovoditelje centara i njihove članove,

3. predlaže na imenovanje ravnatelju Državnog zavoda za statistiku potreban broj kontrolora za gradove, općine i dijelove Grada Zagreba,

4. imenuje potreban broj popisivača za gradove, općine, dijelove Grada Zagreba, izdaje im Ovlaštenje za popis i utvrđuje naknade za njihov rad,

5. organizira i osigurava pravodobno obavještavanje stanovništva o popisu,

6. preko svojih ispostava nadzire rad ovlaštenih osoba u popisu i vodi brigu o ispravnoj primjeni Metodologije, a u slučaju kršenja, opoziva izdano Ovlaštenje i takvu osobu isključuje iz poslova na popisu,

7. osigurava ispostavama prostorije za podučavanje sudionika u popisu, rad ispostave i smještaj popisnih obrazaca i ostalog pribora za popis,

8. na sastancima povjerenstvo razmatra stanje poslova u pripremi i u provedbi popisa, te poduzima odgovarajuće aktivnosti za rješavanje problema,

9. organizira rad popisnih centara neposredno i preko ispostava na svojem području i obavlja kontrolu rada tijekom popisa,

10. organizira kontrolu popisne građe preuzete od popisivača, njezino čuvanje u popisnim centrima, odnosno ispostavama,

11. organizira i osigurava izradu Prvih rezultata popisa za svoje područje, prema propisanoj Metodologiji, te ih dostavlja Državnom zavodu za statistiku do 30. travnja 2001.,

12. financijska sredstva primljena za popis koristi isključivo namjenski, a nakon završetka popisa izrađuje Obračun troškova u skladu s Uputama Državnog zavoda za statistiku,

13. obavlja i druge poslove u vezi s popisom.

Članak 27.

Ispostava Povjerenstva:

1. predlaže povjerenstvu članove popisnih centara u gradovima i općinama, odnosno dijelovima Grada Zagreba,

2. predlaže povjerenstvu kontrolore i popisivače za gradove i općine, odnosno dijelove Grada Zagreba,

3. obavještava stanovništvo o popisu,

4. preuzima popisne obrasce i ostali pribor od Državnog zavoda za statistiku i raspoređuje na popisne centre svojeg područja,

5. organizira podučavanje kontrolora i popisivača za svoje područje,

6. nadzire rad popisnih centara, kontrolora i popisivača i ispravnu primjenu Metodologije, a u slučaju kršenja predlaže Povjerenstvu opoziv Ovlaštenja takvoj osobi,

7. nadzire kontrolu primljene popisne građe od popisivača u popisnim centrima, osigurava kontrolu popisne građe nakon primitka od popisnih centara, a po potrebi je vraća popisivačima na dopunu ili ispravak,

8. osigurava izradu Prvih rezultata za svoje područje, te ih dostavlja povjerenstvu županije do 27. travnja 2001.,

9. obavlja i druge poslove u vezi s popisom.

Članak 28.

Za područje dijela grada, općinu, odnosno za dijelove Grada Zagreba Povjerenstvo osniva popisni centar.

U popisnom centru se:

1. obavlja poduka popisivača,

2. primaju popisni obrasci i pribor od ispostave,

3. raspodjeljuje područje za popis, obrasci i pribor popisivačima,

4. sastaju kontrolori s popisivačima,

5. dežura za popisivanje prema stavku 2. članka 7.#clanak7 ovog Zakona,

6. kontrolira popisna građa i dostavlja se ispostavi,

7. izrađuju Prvi rezultati za područje popisnog centra,

8. obavljaju i ostali poslovi vezani s popisom.

Članak 29.

Uredi za statistiku županija i Odjel za statistiku Gradskog zavoda za planiranje razvoja Grada Zagreba i zaštitu okoliša sudjeluju u pripremi, organiziranju i provedbi popisa, obavljajući poslove koje im povjeri Državni zavod za statistiku.

Članak 30.

Svi sudionici u Popisu: popisivači, članovi popisnih centara, povjerenstava i njihovih ispostava, kontrolori, instruktori i koordinatori moraju usvojiti odgovarajući dio Metodologije na poduci čije trajanje i sadržaj propisuje Državni zavod za statistiku.

Članak 31.

Tehničku dokumentaciju za provedbu Popisa koja se sastoji od skica statističkih i popisnih krugova, obrazaca PK-Podaci o popisnom krugu i preglednih kartografskih prikaza izradit će Državna geodetska uprava preko svojih područnih ureda za katastar i upravnog tijela za poslove katastra Grada Zagreba.

Tehnička dokumentacija iz stavka 1. ovoga članka izradit će se za prostorne jedinice navedene u članku 10.#clanak10 ovoga Zakona prema stanju na dan 31. prosinca 2000.

Tehnička dokumentacija iz stavka 1. ovoga članka izradit će se u skladu s posebnim uputama.

Upute iz stavka 3. ovoga članka donijet će ravnatelj Državne geodetske uprave uz suglasnost ravnatelja Državnog zavoda za statistiku u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 32.

Državna geodetska uprava preko svojih područnih ureda za katastar i upravnog tijela za poslove katastra Grada Zagreba dužna je skice statističkih i popisnih krugova i obrasce PK-Podaci o popisnom krugu iz članka 31.#clanak31 ovoga Zakona predati povjerenstvima županija i Grada Zagreba do 1. ožujka 2001.

Državna geodetska uprava dužna je pregledne kartografske prikaze iz članka 31.#clanak31 ovoga Zakona predati Državnom zavodu za statistiku do 15. siječnja 2001.

Članak 33.

Državni zavod za statistiku objavit će Prve rezultate popisa do 30. svibnja 2001., a konačne rezultate Popisa prema programima publiciranja Državnog zavoda za statistiku.

Članak 34.

Državni zavod za statistiku podnosit će izvješća Hrvatskom državnom saboru o obavljenim poslovima i sredstvima utrošenim za Popis u prethodnoj godini do 30. lipnja tekuće godine, a konačno izvješće i obračun do 30. lipnja 2003.

IV. FINANCIRANJE POPISA

Članak 35.

Sredstva za financiranje priprema, organizacije, provedbe popisa, obrade i objavljivanja podataka osiguravaju se u državnom proračunu za 2000., 2001. i 2002. godinu.

Članak 36.

Sredstva potrebna za provođenje Popisa iznose 192.000.000,00 kuna.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka raspoređuju se na:

2000. godinu u iznosu od 11.600.000,00 kuna

2001. godinu u iznosu od 178.950.000,00 kuna

2002. godinu u iznosu od 1.450.000,00 kuna.

Članak 37.

Po odobrenju ministra financija, neutrošena sredstva iz članka 36.#clanak36 ovoga Zakona planirana u jednoj godini mogu se koristiti u sljedećoj godini isključivo za istu namjenu Popisa.

Članak 38.

Sredstva za organizaciju i provođenje Popisa iz članka 36.#clanak36 ovoga Zakona u visini od 127.269.966,00 kuna raspoređuje ravnatelj Državnog zavoda za statistiku prema udjelu procijenjenog broja jedinica popisa pojedine županije i Grada Zagreba u ukupnom broju procijenjenih jedinica popisa.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka dostavit će se Povjerenstvu iz članka 24.#clanak24 ovoga Zakona u visini od 75% prema procijenjenom broju jedinica do završetka Popisa.

Preostali dio od 25% sredstava iz stavka 1. ovoga članka koristit će se za korekciju dostavljenih sredstava prema stvarno utvrđenom broju popisanih jedinica prema Prvim rezultatima popisa.

Sredstva prema konačnom obračunu dostavit će se Povjerenstvu do 1. lipnja 2001.

Članak 39.

Sredstva iz članka 38.#clanak38 ovoga Zakona moraju se namjenski i racionalno koristiti.

Povjerenstvo iz članka 24.#clanak24 ovoga Zakona podnijet će izvješće o utrošenim sredstvima ravnatelju Državnog zavoda za statistiku do 30. rujna 2001.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 40.

Novčanom kaznom od 100,00 do 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

1. osoba koja odbije dati podatke koje od nje traži popisivač ili druga ovlaštena osoba za popis, ili ako dade netočne ili nepotpune podatke;

2. osoba koja se ne odazove na pismenu Obavijest popisivača u skladu sa člankom 7.#clanak7 stavkom 2. ovoga Zakona.

Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na osobe koje odbiju dati podatak o narodnosnoj i vjerskoj pripadnosti u skladu s odredbom članka 5.#clanak5 stavka 2. ovoga Zakona.

Članak 41.

Novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

1. popisivač ili druga osoba ovlaštena za popis ako u Popisnicu unosi podatke različite od iskaza osobe obuhvaćene popisom,

2. popisivači i ostale osobe koje sudjeluju u popisu ako se ne pridržavaju odredaba o čuvanju i zaštiti podataka iz članka 8.#clanak8 ovoga Zakona.

Članak 42.

Novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

1. osoba koja objavi pojedinačne podatke dobivene od osoba navedenih u članku 8.#clanak8 ovoga Zakona,

2. osoba koja ne postupi u skladu s naredbom iz članka 43.#clanak43 ovoga Zakona.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43.

Uništavanje osnovne popisne građe obavlja se nakon završetka unosa popisnih podataka na računalni medij, obavljenih kontrola, odnosno osnovne faze obrade popisa i izlučivanja dijela popisne građe za Hrvatski državni arhiv na temelju naredbe ravnatelja Državnog zavoda za statistiku.

Ravnatelj Državnog zavoda za statistiku donijet će naredbu iz stavka 1. ovoga članka u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 44.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 953-02/00-01/01
Zagreb, 27. lipnja 2000.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

zatvori
Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova 2001. –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !