Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova 2001. – (“Narodne novine”, br. XX/00, XX/01.)
označi tražene riječi printaj stranicu
22 21.3.2001 Zakon o izmjenama Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova 2001.

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

392

Na temelju članka 89.L72571 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

o proglaŠenju Zakona o izmjenama Zakona o popisu stanovniŠtva, kuĆanstava i stanova 2001.

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova 2001., koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga sabora na sjednici 8. ožujka 2001.

Broj: 01-081-01-805/2
Zagreb, 14. ožujka 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O POPISU STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA 2001.

Članak 1.

U Zakonu o popisu stanovništva, kućanstava i stanova 2001.L72570 (»Narodne novine« br. 64/00.), u članku 8. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Za obavljanje poslova iz stavka 1. i 2. ovoga članka popisivačima i kontrolorima pripada naknada za nastale troškove. Naknada troškova ne smatra se primitkom tih osoba od kojeg se utvrđuje dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak.«

Članak 2.

Članak 36. mijenja se i glasi:

»Sredstva potrebna za provođenje Popisa iznose 141.998.000,00 kuna.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka raspoređuju se na:

2000. godinu    5.471.481,00 kuna

2001. godinu 135.076.519,00 kuna

2002. godinu    1.450.000,00 kuna.«

Članak 3.

U članku 38. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Sredstva za organizaciju i provođenje Popisa iz članka 36. ovoga Zakona u visini od 79.885.916,00 kuna raspoređuje ravnatelj Državnog zavoda za statistiku prema udjelu procijenjenog broja jedinica popisa pojedine županije i Grada Zagreba u ukupnom broju procijenjenih jedinica popisa.«

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 953-02/01-01/01
Zagreb, 8. ožujka 2001.

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

 
zatvori
Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova 2001. –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !