Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o porezu na dobit – ("Narodne novine", br. XX/04, XX/05, XX/06, XX/08, XX/10, XX/12, XX/13, XX/14, XX/16)
označi tražene riječi printaj stranicu
57 24.5.2006 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit

HRVATSKI SABOR

1354

Na temelju članka 88.L298252 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 12. svibnja 2006. godine.

Klasa: 011-01/06-01/07
Urbroj: 71-05-03/1-06-2
Zagreb, 17. svibnja 2006.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT

Članak 1.

U Zakonu o porezu na dobitL298249 (»Narodne novine«, br. 177/04. i 90/05.) u članku 6. stavku 1. točka 5. mijenja se i glasi:
»5. za svotu poticaja u obliku poreznog oslobođenja ili olakšice sukladno posebnim propisima.«
Točke 6. i 7. brišu se.
Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:
»(4) Poticaji iz stavka 1. točke 5. ovoga članka koji sadrže državnu potporu moraju biti odobreni sukladno posebnim propisima o državnim potporama.«

Članak 2.

Članci 25., 26. i 27. brišu se.

Članak 3.

U članku 33. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Porezni obveznici koji koriste porezna oslobođenja ili olakšice iz članka 6. stavka 1. točke 5. ovoga Zakona obvezni su osigurati posebno knjigovodstveno praćenje poslovnih događaja i obračun dobiti za djelatnost za koju koriste ova porezna oslobođenja ili olakšice.«

Članak 4.

Ovlašćuje se ministar financija uskladiti provedbene propise iz članka 37.L298250 Zakona o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 177/04. i 90/05.) s odredbama ovoga Zakona u roku šest mjeseci od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007.

Klasa: 410-01/06-01/04
Zagreb, 12. svibnja 2006.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o porezu na dobit –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !