Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o porezu na dodanu vrijednost – (“Narodne novine”, br. XX/95, XX/98, XX/99, XX/00, XX/00, XX/04, XX/04, XX/05, XX/07, XX/09, XX/09, XX/12, XX/12)
označi tražene riječi printaj stranicu
164 28.12.1998 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na osnovi članka 89.L61139 Ustava Republike HrvatskeL61138, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 18. prosinca 1998.

Broj: 081-98-2254/1
Zagreb, 23. prosinca 1998.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Članak 1.

U Zakonu o porezu na dodanu vrijednostL61137 ("Narodne novine", br. 47/95.) u članku 2. stavku 1. točki 1. riječ: "nekretnina" zamjenjuje se riječima: "novoizgrađenih građevina".

Članak 2.

U članku 3. stavku 2. točka 2. briše se.

Dosadašnja točka 3. postaje točka 2.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

"(4) Isporukom dobra u smislu odredbe ovoga članka ne smatra se isporuka zemljišta (poljoprivrednog, građevinskog, izgrađenog ili neizgrađenog)."

Članak 3.

U članku 5. stavku 5. u drugoj rečenici riječ: "u" briše se.

U stavku 6. točki 3. riječ: "savjeti" zamjenjuje se riječju: "usluge".

Članak 4.

U članku 6. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 5.

U članku 8. stavku 3. iza druge rečenice dodaje se nova rečenica koja glasi:

"Ispravak porezne osnovice obavlja se i u slučaju kada se porezna osnovica promijeni na više."

Članak 6.

U članku 11. stavku 1. točki 2. iza riječi: "usluge" dodaju se riječi: "i isporuke dobara".

Točka 3. mijenja se i glasi:

"3. usluge i isporuke dobara doktora medicine i stomatologije, medicinskih sestara i fizioterapeutskih tehničara te biokemijskih laboratorija koje se pružaju u privatnoj praksi,".

U točki 4, iza riječi: "u kući", dodaju se riječi: "te isporuke dobara koje obave navedene ustanove,".

U stavku 2. iza riječi: "točke" dodaju se brojke "2., 3.,".

U stavku 3. riječi: "Narodna banka Hrvatske" zamjenjuje se riječima: "Hrvatska narodna banka".

Članak 7.

U članku 12. točki 2. riječi: "Narodna banka Hrvatske" zamjenjuju se riječima: "Hrvatska narodna banka".

Iza točke 2. dodaju se nove točke 3., 4., 5., 6., 7. i 8. koje glase:

"3. uvoz dobara osobne prtljage bez ograničenja vrijednosti te ostalih dobara za osobnu uporabu do ukupne vrijednosti 300,00 kuna, što ih uvoze domaći i strani putnici pri dolasku iz inozemstva, ako ta dobra nisu namijenjena preprodaji,

4. uvoz dobara putem poštanskih i drugih pošiljaka ukupne vrijednosti do 300,00 kuna koje primatelji-hrvatski i strani državljani prime iz inozemstva,

5. uvoz reklamnog materijala i uzoraka koje besplatno iz inozemstva prime državna tijela, trgovačka društva, ustanove, te druge pravne i fizičke osobe, čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 60,00 kuna,

6. uvoz upotrebljavanih dobara kućanstva i osobnih stvari u količini i vrsti primjerenoj potrebama kućanstva, što ih uvoze, unose ili primaju useljenici i povratnici koji se useljavaju ili vraćaju u Republiku Hrvatsku, a prema Odluci Vlade Republike Hrvatske o predmetima koji se ne smatraju carinskom robom,

7. usluge u svezi s uvozom dobara, kada je vrijednost takvih usluga uključena u poreznu osnovicu u skladu s odredbom članka 9. stavka 1. ovoga Zakona,

8. usluge prijevoza što ih u tuzemstvu pri uvozu dobara obave Hrvatske željeznice."

Dosadašnja točka 3. postaje točka 9.

Članak 8.

U članku 13. stavku 1. točki 2. iza riječi: "robe domaće proizvodnje" briše se zarez i dodaju se riječi: "te isporuke iz ovih prodavaonica i skladišta".

Iza točke 3. dodaje se točka 4. koja glasi:

"4. usluge što ih domaći poduzetnici obave u tuzemstvu inozemnim poduzetnicima koji obavljaju pomorski, zračni i riječni prijevoz, a koje propisuje ministar financija u skladu s člankom 27. ovoga Zakona."

Članak 9.

U članku 14. stavku 1. točke 1. i 2. mijenjaju se i glase:

"1. kada poduzetnik, koji se u smislu carinskih propisa smatra carinskim obveznikom, predmet isporuke pošalje u inozemstvo,

2. kada poduzetnik, koji se u smislu carinskih propisa smatra carinskim obveznikom, predmet isporuke koji je primio iz inozemstva, nakon oplemenjivanja vraća inozemnom naručitelju."

Članak 10.

U članku 15. stavku 8. riječi: "stavka 1." zamjenjuju se riječima: "stavka 1. i 6.".

Članak 11.

U članku 16. stavak 2. mijenja se i glasi:

"(2) Obračunska razdoblja su od prvog do posljednjeg dana u mjesecu."

Stavak 3. mijenja se i glasi:

"(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka za poduzetnike čija je vrijednost isporučenih dobara i usluga uključujući i porez na dodanu vrijednost u prethodnoj kalendarskoj godini manja od 300.000,00 kuna, obračunska razdoblja su od 1. do posljednjeg dana u tromjesečju. Ovaj se poduzetnik može odlučiti za podnošenje prijava za razdoblja iz stavka 2. ovoga članka."

Članak 12.

U članku 18. stavak 3. mijenja se i glasi:

"(3) Ako porezni obveznik u propisanom roku ne podnese poreznu prijavu ili konačni obračun ili nema propisanu dokumentaciju i porezne evidencije, Porezna uprava i Financijska policija mogu procijeniti poreznu obvezu na temelju obavljenog nadzora, usporedbom s poreznim obveznikom koji obavlja sličnu djelatnost ili na temelju drugih podataka o poslovanju poreznog obveznika."

Članak 13.

U članku 21. stavku 3. iza druge rečenice dodaje se nova rečenica koja glasi:

"Zahtjev za povrat poreza strani državljanin mora podnijeti u roku od šest mjeseci od dana izdavanja računa."

Članak 14.

U članku 22. stavku 1. iznos od: "50.000,00" zamjenjuje se iznosom od: "85.000,00".

Članak 15.

U članku 25. stavak 6. mijenja se i glasi:

"(6) Zabrana iz stavka 3. ovoga članka traje od dana izvršnosti rješenja do uklanjanja razloga radi kojih je zabrana izrečena."

Članak 16.

U članku 26. dodaje se stavak 2. koji glasi:

"(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka u postupcima iz toga stavka nadležna carinarnica će postupiti u skladu s odredbama Carinskog zakona koje propisuju postupak naknadnog obračuna carine i donošenje rješenja o naplati i vraćanju carine koja nije bila obračunata ili je obračunata u manjem ili većem iznosu od propisanog."

Članak 17.

U članku 28. stavku 1. iznos od: "2.000,00" zamjenjuje se iznosom od: "1.000,00".

U stavku 2. iznos od: "1.000,00" zamjenjuje se iznosom od: "500,00".

Članak 18.

U članku 29. u stavku 1. iznos od "5.000,00" zamjenjuje se iznosom od "2.000,00".

U stavku 2. iznos od "2.000,00" zamjenjuje se iznosom od "1.000,00".

Članak 19.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1999. godine.

Klasa: 410-19/94-01/14
Zagreb, 18. prosinca 1998.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Potpredsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Vladimir Šeks, dipl. iur., v. r.

zatvori
Zakon o porezu na dodanu vrijednost –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !