Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o porezu na dodanu vrijednost – (“Narodne novine”, br. XX/95, XX/98, XX/99, XX/00, XX/00, XX/04, XX/04, XX/05, XX/07, XX/09, XX/09, XX/12, XX/12)
označi tražene riječi printaj stranicu
87 21.07.2009 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

HRVATSKI SABOR

2129

Na temelju članka 88.L461216 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 10. srpnja 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/134

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 17. srpnja 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Članak 1.

U Zakonu o porezu na dodanu vrijednostL461215 (»Narodne novine«, br. 47/95., 106/96., 164/98., 105/99., 54/00., 73/00., 127/00., 48/04., 82/04., 90/05. i 76/07.) u članku 2. stavku 1. točka 1.c briše se.

Točke 2. i 3. brišu se.

Dosadašnja točka 4. postaje točka 2.

Članak 2.

U članku 3. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Isporukama dobara uz naknadu smatra se ako porezni obveznik ili njegovi zaposlenici u privatne svrhe izuzimaju dobra koja čine dio poduzetničke imovine, ako raspolažu njima bez naknade ili ih izuzimaju u druge nepoduzetničke svrhe, a za ta dobra se u cijelosti ili djelomično mogao iskoristiti odbitak pretporeza. Isporukama dobara uz naknadu ne smatra se besplatno davanje uzoraka u razumnim količinama kupcima ili budućim kupcima, i davanje poklona u vrijednosti do 80,00 kuna u okviru obavljanja gospodarske djelatnosti, uz uvjet da se daju povremeno i ne istim osobama.«

Članak 3.

U članku 4. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Uslugama obavljenima uz naknadu smatra se:

1. korištenje dobara koja čine dio poduzetničke imovine od strane poreznog obveznika ili njegovih zaposlenika u privatne ili druge nepoduzetničke svrhe ako se porez na dodanu vrijednost na ta dobra mogao u cijelosti ili djelomično odbiti,

2. obavljanje usluga bez naknade od strane poreznog obveznika ili njegovih zaposlenika u privatne ili druge nepoduzetničke svrhe.

(5) Ako porezni obveznik djelujući u vlastito ime ali za račun druge osobe sudjeluje u obavljanju usluga, smatra se da je sam primio i obavio te usluge.«

Članak 4.

U članku 5. stavku 5. rečenica: »Ako primatelj jedne od usluga iz stavka 6. ovoga članka nije poduzetnik, a ima prebivalište u inozemstvu, tada se mjestom isporuke usluga smatra njegovo prebivalište.« briše se.

U stavku 6. točki 4. riječ: »elektronske« briše se.

Točka 6. mijenja se i glasi:

»6. bankarske i financijske usluge te usluge osiguranja, uključujući reosiguranje, uz iznimku iznajmljivanja sefova,«.

Iza točke 9. dodaje se nova točka 10. i točke 11., 12. i 13. koje glase:

»10. omogućavanje pristupa do sustava za distribuciju prirodnog plina ili električne energije i prijevoza ili prijenosa putem tih sustava te obavljanje drugih usluga koje su s time izravno povezane,

11. telekomunikacijske usluge,

12. usluge radijskog i televizijskog emitiranja,

13. elektronički obavljene usluge,«.

Dosadašnja točka 10. postaje točka 14.

Članak 5.

U naslovu poglavlja IV. iza riječi: »OBVEZNIK« dodaju se riječi: »I POREZNI ZASTUPNIK«.

Članak 6.

U članku 6. stavku 1. točki 1. iza riječi: »točke 1.,« riječi: » 2. i 3.« brišu se.

U točki 2. brojka: »4.« zamjenjuje se brojkom: »2.«.

Točka 3. mijenja se i glasi:

»3. poduzetnik koji na području Republike Hrvatske nema sjedište, poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište, a u tuzemstvu obavlja isporuke dobara ili usluga iz članka 2. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona, osim usluga za koje je domaći primatelj usluga obvezan obračunati i uplatiti porez na temelju članka 19. stavka 2. ovoga Zakona,«.

Članak 7.

Iza članka 6. dodaje se članak 6.a koji glasi:

»Članak 6.a

(1) Porezni obveznik iz članka 6. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona, mora imenovati poreznog zastupnika te ga opunomoćiti za zaprimanje pismena i obavljanje svih poslova u vezi s utvrđivanjem i plaćanjem poreza.

(2) Porezni zastupnik mora biti porezni obveznik sa sjedištem odnosno prebivalištem u tuzemstvu koji je registriran kao obveznik poreza na dodanu vrijednost.

(3) Porezni zastupnik iz stavka 1. ovoga članka obvezno se prijavljuje Poreznoj upravi s podacima o sebi i inozemnim poduzetnicima koje zastupa. Nakon prijave Porezna uprava poreznom zastupniku izdaje odobrenje, ako ispunjava uvjete za obavljanje poslova poreznog zastupnika.

(4) Porezna uprava ima pravo uskratiti izdavanje odobrenja ili oduzeti izdano odobrenje ako je porezni zastupnik kažnjen na temelju pravomoćnog rješenja za prekršaj, odnosno ako je dužnik poreza ili drugih javnih davanja.

(5) Porezni zastupnik jamči za plaćanje poreza.

(6) Ministar financija propisuje odredbe za provedbu ovoga članka.«

Članak 8.

U članku 7. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) U slučajevima iz članka 3. stavka 5. i članka 4. stavka 4. ovoga Zakona porezna obveza nastaje istekom obračunskog razdoblja u kojem su dobra izuzeta ili usluge obavljene.«

Članak 9.

U članku 8. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) U slučajevima isporuke dobara i obavljanja usluga iz članka 2. stavka 1. točke 1.b, članka 3. stavka 5. i članka 4. stavka 4. ovoga Zakona porezna osnovica utvrđuje se prema tržišnoj vrijednosti u trenutku isporuke dobara ili obavljene usluge.«

Stavak 7. briše se.

Dosadašnji stavak 8. postaje stavak 7.

Članak 10.

U članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Poreznu osnovicu pri uvozu dobara u smislu članka 2. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona čini carinska vrijednost utvrđena prema carinskim propisima. Ako nisu uključeni u carinsku vrijednost, u poreznu osnovicu bit će uključeni:

a) carina, posebni porezi, pristojbe i slična davanja koja se plaćaju pri uvozu dobara, osim poreza na dodanu vrijednost, te

b) troškovi kao što su provizije, troškovi pakiranja, prijevoza i osiguranja, nastali do prvog mjesta odredišta u tuzemstvu.«

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Prvo mjesto odredišta iz stavka 1. točke b. ovoga članka jest mjesto navedeno u otpremnom listu ili bilo kojoj drugoj ispravi na temelju koje se dobra uvoze. Ako takvo mjesto u ispravi nije navedeno, prvim mjestom odredišta smatra se mjesto prvog pretovara dobara u tuzemstvu.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 11.

U članku 10.a stavku 1. točki e) iza riječi: »osiguranje« dodaju se riječi: »osim zubnih nadomjestaka iz članka 11. stavka 1. točke e. ovoga Zakona,«.

U stavku 2. točki b) iza riječi: »časopise« dodaju se riječi: »otisnute na papiru«.

Članak 12.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»(1) Plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođene su sljedeće isporuke od javnog interesa:

a) univerzalne poštanske usluge i s njima povezane isporuke svih pratećih dobara,

b) usluge bolničke dijagnostike, liječenja i zdravstvene njege i s njima usko povezane usluge koje se obavljaju na temelju javnih ovlasti, sukladno propisima na području zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama: domovima zdravlja, hitnoj medicinskoj pomoći, poliklinikama, općim i specijalnim bolnicama i klinikama, usluge zdravstvene njege koje obavljaju zdravstvene ustanove za njegu u kući, tijela s javnim ovlastima ili druge organizacije slične prirode te isporuke dobara povezane s liječenjem koje obave navedene ustanove,

c) usluge i isporuke dobara doktora medicine, doktora stomatologije ili dentalne medicine, medicinskih sestara, primalja, fizioterapeuta, psihologa te usluge biokemijskih laboratorija povezanih s liječenjem, koje se pružaju u privatnoj praksi,

d) isporuke organa, tkiva i stanica, krvi i majčinog mlijeka,

e) usluge što ih obavljaju zubni tehničari u okviru svoje prakse te zubni nadomjesci koje isporučuju zubni tehničari i stomatolozi,

f) usluge što ih za svoje članove obavljaju udruženja osoba koje obavljaju djelatnosti oslobođene poreza ili za koje nisu porezni obveznici, ako su te usluge namijenjene neposredno za obavljanje njihove djelatnosti, uz uvjet da ta udruženja od svojih članova za obavljene usluge zahtijevaju samo nadoknadu njihova dijela troškova i da takvo oslobođenje ne dovodi do narušavanja tržišnog natjecanja,

g) usluge i isporuke dobara povezane sa socijalnom skrbi, uključujući one što ih obavljaju i isporučuju domovi za starije i nemoćne osobe, ustanove, tijela s javnim ovlastima ili druge organizacije koje se prema propisima Republike Hrvatske smatraju organizacijama socijalnog karaktera,

h) usluge i isporuke dobara povezane sa zaštitom djece i mladeži što ih obavljaju i isporučuju ustanove, tijela s javnim ovlastima ili druge organizacije koje se prema propisima Republike Hrvatske smatraju organizacijama socijalnog karaktera,

i) obrazovanje djece i mladeži, usluge i isporuke dobara predškolskih, osnovnih, srednjih i visokoškolskih ustanova te ustanova učeničkog i studentskog standarda, stručno obrazovanje ili prekvalifikacija odraslih, uključujući s time povezane isporuke dobara i obavljanje usluga što ih nude tijela s javnim ovlastima kojima je to cilj ili druge organizacije za koje se prema propisima Republike Hrvatske smatra da imaju slične ciljeve,

j) nastava koju privatno održavaju nastavnici, a koja obuhvaća obrazovanje u predškolskim, osnovnim, srednjim i visokoškolskim ustanovama te ustanovama učeničkog i studentskog standarda,

k) ustupanje osoblja vjerskih ili duhovnih institucija u svrhe regulirane točkama b., g., h. i i. ovoga članka, a kojima je cilj duhovna dobrobit,

l) usluge i s njima usko povezane isporuke dobara koje neprofitne organizacije, čiji su ciljevi vjerske, domoljubne, filozofske, dobrotvorne ili druge općekorisne naravi, obavljaju u korist svojih članova za članarinu utvrđenu u skladu s pravilima tih organizacija, pod uvjetom da to oslobođenje neće narušiti tržišno natjecanje,

m) usluge u kulturi i s njima usko povezane isporuke dobara javnih ustanova u kulturi ili drugih organizacija u kulturi koje se takvima smatraju prema propisima Republike Hrvatske, i to: muzeja, galerija, arhiva, knjižnica, kazališta, orkestara i drugih glazbeno-scenskih te konzervatorskih i restauratorskih ustanova, ustanova za zaštitu spomenika kulture, umjetničkih organizacija i samostalnih umjetnika,

n) usluge i isporuke dobara ako to čine organizacije čije su djelatnosti oslobođene u skladu s odredbama točaka b), g), h), i), l), i m) ovoga članka u vezi s priredbama organiziranima za prikupljanje sredstava isključivo u njihovu korist, pod uvjetom da oslobođenje neće narušiti načela tržišnog natjecanja,

o) usluge prijevoza bolesnih ili ozlijeđenih osoba u vozilima posebno izrađenima za tu svrhu, ako to čine ovlaštene osobe,

p) pretplata za obavljanje djelatnosti javnog radija i televizije, osim komercijalnih djelatnosti.

(2) Oslobođenja iz stavka 1. ovoga članka navedene ustanove, pravne osobe s javnim ovlastima ili druge organizacije ostvaruju pod uvjetom da djelatnost obavljaju u skladu s posebnim propisima.«

Članak 13.

Iza članka 11. dodaje se članak 11.a koji glasi:

»Članak 11.a

(1) Plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođeno je sljedeće:

a) transakcije u okviru djelatnosti osiguranja i reosiguranja, uključujući povezane usluge što ih obavljaju posrednici i zastupnici u osiguranju,

b) odobravanje i ugovaranje kredita te upravljanje kreditom od strane osobe koja ga odobrava,

c) ugovaranje kreditnih garancija i svi drugi poslovi po kreditnim garancijama ili kojemu drugom osiguranju novca te upravljanje kreditnim garancijama, kada to čini osoba koja odobrava kredit,

d) transakcije, uključujući posredovanje, u vezi sa štednim i tekućim računima, plaćanjima, transferima, dugovima, čekovima i drugim prenosivim vrijednosnim papirima, osim naplate duga,

e) transakcije, uključujući posredovanje, u vezi s valutama, novčanicama i kovanicama koje se koriste kao zakonsko sredstvo plaćanja, uz iznimku kolekcionarskih predmeta odnosno kovanica od zlata, srebra ili drugog metala te novčanica koje se u pravilu ne koriste kao zakonsko sredstvo plaćanja ili kovanica od numizmatičkog interesa,

f) transakcije, uključujući posredovanje, ali ne i upravljanje i čuvanje, u vezi s dionicama, udjelima u trgovačkim društvima ili udruženjima, obveznicama i drugim vrijednosnim papirima, uz iznimku dokumenata kojima se utvrđuje neko pravo nad dobrima te prava ili vrijednosnih papira kojima se utvrđuju određena prava na nekretninama,

g) usluge upravljanja posebnim investicijskim fondovima koje obavljaju društva za upravljanje investicijskim fondovima, u skladu sa posebnim propisima,

h) isporuka poštanskih maraka po nominalnoj vrijednosti za poštanske usluge u tuzemstvu, državnih i drugih sličnih biljega,

i) priređivanje lutrijskih igara, igara na sreću u casinima, igara klađenja i igara na sreću na automatima,

j) najam stambenih prostorija,

k) isporuke dobara koja se koriste isključivo za oslobođene djelatnosti iz članka 11. ovoga Zakona i odredaba ovoga članka, za čiju nabavu nije bio moguć odbitak pretporeza.

(2) Porez se prema ovome Zakonu ne plaća na promet zlatnih poluga koji obavlja Hrvatska narodna banka.

(3) Porezni obveznik ima pravo izbora za oporezivanje pri odobravanju kredita povezanog s obavljanjem isporuka dobara i usluga. Ove transakcije podliježu oporezivanju poreznom stopom kojom je oporeziva glavna transakcija.«

Članak 14.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođen je:

1. konačni uvoz dobara čija bi isporuka od strane poreznog obveznika u svim slučajevima bila oslobođena plaćanja poreza na području Republike Hrvatske,

2. uvoz osobne prtljage te dobara nekomercijalne naravi što ih putnici unose sa sobom iz inozemstva u vrsti, vrijednosti i količini utvrđenima carinskim propisima,

3. uvoz dobara kućanstva što ih pri preseljenju u Republiku Hrvatsku uvoze fizičke osobe koje su prethodno u drugoj zemlji boravile neprekidno najmanje dvanaest mjeseci, uz uvjete propisane carinskim propisima. Oslobođenje se ne odnosi na alkohol i alkoholna pića, duhan i duhanske proizvode,

4. uvoz dobara što ih osobe koje se preseljavaju u Republiku Hrvatsku radi sklapanja braka uvoze, uključujući i darove dobivene prigodom sklapanja braka, uz uvjete propisane carinskim propisima. Oslobođenje se ne odnosi na alkohol i alkoholna pića, duhan i duhanske proizvode, motorna vozila i opremu za obavljanje djelatnosti,

5. uvoz dobara koje su hrvatski i strani državljani s uobičajenim boravištem u Republici Hrvatskoj naslijedili u inozemstvu, uz uvjete propisane carinskim propisima,

6. uvoz pomagala i instrumenata koje za vlastite potrebe i za potrebe školovanja unose učenici i studenti koji u Republiku Hrvatsku dolaze zbog školovanja, uz uvjete propisane carinskim propisima,

7. uvoz pošiljaka vrijednosti do 160,00 kuna poslanih iz inozemstva, uz uvjete propisane carinskim propisima. Oslobođenje se ne odnosi na alkohol i alkoholna pića, duhan i duhanske proizvode, parfeme i toaletne vode,

8. uvoz dobara poduzetničke imovine koju radi nastavka obustavljene poduzetničke djelatnosti, zbog preseljenja u Republiku Hrvatsku, uvoze fizičke osobe koje su u zemlji prethodnog boravka obavljale takvu djelatnost najmanje dvanaest mjeseci, uz uvjete propisane carinskim propisima,

9. uvoz plodova poljodjelstva, ratarstva, stočarstva, šumarstva, ribogojstva i pčelarstva dobivenih na posjedima koje državljani Republike Hrvatske, koji žive u pograničnom području, posjeduju u pograničnom području susjedne države, sjemena, umjetnih gnojiva i proizvoda za obrađivanje zemlje i uroda s tih posjeda, te uvoz priploda i drugih proizvoda koje dobiju od stoke koju drže na tim posjedima zbog poljodjelskih radova, ispaše ili zimovanja, uz uvjete propisane carinskim propisima,

10. uvoz terapeutskih supstanci ljudskog podrijetla i reagensa za određivanje krvne grupe i tipizaciju tkiva koji se upotrebljavaju za nekomercijalne svrhe, uzoraka referentnih tvari za kontrolu medicinskih proizvoda, uključujući laboratorijske životinje posebno uzgojene za potrebe znanstvenih istraživanja, lijekove i medicinske proizvode namijenjene za odobrena klinička, laboratorijska i farmakološko-toksikološka ispitivanja, te uvoz farmaceutskih proizvoda humane i veterinarske medicine za ljudsku i životinjsku uporabu na športskim priredbama, uz uvjete propisane carinskim propisima,

11. uvoz dobara posebno izrađenih i prilagođenih za osobnu uporabu, obrazovanje, kulturnu, socijalnu, profesionalnu i drugu rehabilitaciju slijepih, slabovidnih, gluhih, dijaliziranih, te mentalno ili fizički hendikepiranih osoba, kada ih uvoze ustanove ili organizacije registrirane za pružanje pomoći i rehabilitaciju takvih osoba, a dobivena su bez plaćanja naknade, uz uvjete propisane carinskim propisima,

12. uvoz besplatno dobivenih dobara za zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba, kao što su hrana, lijekovi, odjeća, obuća, posteljina, higijenske potrepštine i slično, koja radi besplatne podjele ugroženim osobama uvoze državne i druge registrirane humanitarne i dobrotvorne organizacije i ustanove. Plaćanja poreza oslobođen je uvoz dobara za zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba koja žrtvama katastrofa besplatno dijele državne i druge registrirane humanitarne i dobrotvorne organizacije i ustanove. Plaćanja poreza oslobođen je i uvoz opreme koja se besplatno iz inozemstva šalje navedenim organizacijama i ustanovama u svrhu zadovoljavanja njihovih operativnih potreba i ostvarivanja njihovih humanitarnih ciljeva. Oslobođenje se ostvaruje uz uvjete propisane carinskim propisima. Oslobođenje se ne odnosi na alkohol i alkoholna pića, duhan i duhanske proizvode, kavu i čaj te na motorna vozila, osim vozila prve pomoći,

13. uvoz odlikovanja i priznanja dobivenih u okviru međunarodnih događaja, te darova primljenih u okviru međunarodnih odnosa, kao i dobara, na temelju uzajamnosti, koja koriste šefovi država ili njihovi predstavnici pri službenim posjetima Republici Hrvatskoj, uz uvjete propisane carinskim propisima. Oslobođenje se ne odnosi na alkohol i alkoholna pića te duhan i duhanske proizvode,

14. uvoz uzoraka dobara neznatne vrijednosti koji služe za naručivanje istovrsnih dobara i koji su neupotrebljivi za bilo koje druge svrhe, uz uvjete propisane carinskim propisima,

15. uvoz tiskanog i promidžbenog materijala koji šalju osobe sa sjedištem izvan Republike Hrvatske, uz uvjete propisane carinskim propisima,

16. uvoz dobara koja se koriste ili troše na sajmovima, izložbama i sličnim priredbama, uz uvjete propisane carinskim propisima. Oslobođenje se ne odnosi na alkohol i alkoholna pića, duhan i duhanske proizvode te kruta, tekuća i plinovita goriva,

17. uvoz dobara namijenjenih ispitivanju, analiziranju i testiranju i koja se nakon takva korištenja u cijelosti unište, uz uvjete propisane carinskim propisima,

18. uvoz žigova, robnih marki, patenata, modela, nacrta i prateće dokumentacije, te obrazaca za priznavanje izuma, patenata, inovacija i slično, koji se dostavljaju nadležnim tijelima za zaštitu autorskih prava ili industrijskog i komercijalnog vlasništva, uz uvjete propisane carinskim propisima,

19. uvoz turističkog informativnog materijala koji se dijeli besplatno i čiji je cilj predstaviti stranu turističku ponudu, uz uvjete propisane carinskim propisima,

20. uvoz dokumenata, isprava, obrazaca i nositelja podataka:

a) dokumenata koji se besplatno šalju javnim službama,

b) publikacija stranih vlada i službenih međunarodnih tijela namijenjenih za besplatno dijeljenje,

c) glasačkih listića za izbore u organizaciji tijela osnovanih u drugim državama,

d) predmeta koji se kao dokazi ili u slične svrhe dostavljaju sudovima i drugim službenim tijelima,

e) uzoraka potpisa i tiskanih cirkularnih pisama koja se šalju u okviru uobičajene razmjene informacija između javnih službi ili bankarskih institucija,

f) službenih tiskanica koje se šalju Hrvatskoj narodnoj banci,

g) izvješća, izjava, bilješki, prospekata, formulara zahtjeva i drugih dokumenata koje izdaju trgovačka društva sa sjedištem izvan Republike Hrvatske i koji se šalju imateljima ili potpisnicima vrijednosnih papira izdanih od takvih trgovačkih društava,

h) snimljenih nosača podataka (bušenih kartica, zvučnih snimki, mikrofilmova, itd.) za prijenos informacija koje se besplatno šalju primateljima, ukoliko oslobođenje ne dovodi do zlouporabe ili značajnog narušavanja tržišnog natjecanja,

i) spisa, arhivskog materijala, tiskanih obrazaca i drugih dokumenata za korištenje na međunarodnim skupovima, konferencijama i kongresima, te izvješća o takvim skupovima,

j) nacrta, tehničkih crteža, kopija nacrta na prozirnom papiru, opisa i drugih sličnih dokumenata uvezenih s ciljem pribavljanja ili izvršavanja narudžbi ili sudjelovanja u natječaju raspisanom u Republici Hrvatskoj,

k) dokumenata koji će se koristiti u ispitivanjima koje u Republici Hrvatskoj provode ustanove osnovane u drugoj državi,

l) tiskanih obrazaca koji će se u okviru međunarodnih ugovora koristiti kao službeni dokumenti u međunarodnom prometu vozila ili dobara,

m) tiskanih obrazaca, naljepnica, karata i sličnih dokumenata koje prijevoznička ili hotelska poduzeća smještena u drugim državama šalju putničkim agencijama osnovanima u Republici Hrvatskoj,

n) tiskanih obrazaca i karata, teretnica, tovarnih listova i drugih komercijalnih i službenih dokumenata,

o) službenih tiskanih obrazaca nacionalnih i međunarodnih tijela i tiskanica u skladu s međunarodnim standardima koje udruge drugih država šalju odgovarajućim udrugama u Republici Hrvatskoj za distribuciju,

p) fotografija, dijapozitiva i klišeja za fotografije, s tekstom ili bez teksta, koji se šalju novinskim agencijama i izdavačima časopisa,

r) predmeta proizvedenih od strane Organizacije ujedinjenih naroda ili neke od njenih specijalnih agencija, bez obzira na njihovu namjeravanu svrhu,

s) kolekcionarskih predmeta i umjetničkih djela obrazovnog, znanstvenog ili kulturnog obilježja, koja nisu namijenjena prodaji i koja uvoze muzeji, galerije i druge ustanove s odobrenjem nadležnih tijela za bescarinski uvoz tih dobara, a oslobođenje se odobrava samo pod uvjetom da se odnosni predmeti uvoze besplatno ili, ako se uvoze za novac, da ih ne isporučuje osoba koja je porezni obveznik,

t) službenih publikacija izdanih uz odobrenje države izvoznice, međunarodnih institucija, regionalnih i lokalnih tijela vlasti te javnopravnih tijela osnovanih u državi izvoznici i tiskanica koje u povodu nacionalnih izbora u zemlji iz koje tiskanice potječu distribuiraju strane političke organizacije koje su službeno priznate u drugim državama ukoliko je na takve publikacije i tiskanice plaćen porez u državi izvoznici i ako one nisu oslobođene poreza na izvoz,

21. uvoz pomoćnog materijala za zaštitu dobara i za skrb o živim životinjama tijekom transporta, uz uvjete propisane carinskim propisima,

22. uvoz goriva i maziva sadržanog u tvornički ugrađenim spremnicima cestovnih motornih vozila i specijalnim kontejnerima, uz uvjete propisane carinskim propisima,

23. uvoz kovčega s umrlim osobama, urni s pepelom umrlih osoba, cvijeća, vijenaca i drugih uobičajenih ukrasnih pogrebnih predmeta, te dobara namijenjenih gradnji, održavanju ili ukrašavanju groblja i spomenika žrtvama rata na području Republike Hrvatske, uz uvjete propisane carinskim propisima,

24. uvoz dobara sadržanih u pošiljkama koje fizičke osobe iz inozemstva besplatno šalju fizičkim osobama u Republici Hrvatskoj, pod uvjetom da te pošiljke nisu komercijalne naravi i da odgovaraju propisanoj vrsti, količini i vrijednosti, uz uvjete propisane carinskim propisima,

25. ponovni uvoz dobara od osobe koja ih je izvezla, u stanju u kojem su bila izvezena, ako su ta dobra oslobođena plaćanja carine,

26. uvoz dobara na temelju diplomatskih i konzularnih sporazuma ako su oslobođena plaćanja carine,

27. uvoz dobara od međunarodnih organizacija koje kao takve priznaje Republika Hrvatska ili od strane članova takvih organizacija, u skladu s ograničenjima i uvjetima propisanima međunarodnim sporazumima o osnivanju takvih organizacija ili sporazumima o njihovu sjedištu,

28. uvoz dobara od strane oružanih snaga drugih država članica NATO saveza za potrebe tih snaga ili civilnog osoblja koje ih prati, kao i za opskrbu njihovih menza ili kantina, ako te snage sudjeluju u zajedničkim vojnim akcijama,

29. uvoz neprerađenog ili prerađenog ulova u luke, ali još neisporučenog, od strane ribarskih poduzeća koja se bave morskim ribolovom,

30. uvoz zlata Hrvatske narodne banke,

31. usluge koje se odnose na uvoz dobara, ako je vrijednost takvih usluga uključena u poreznu osnovicu u skladu s odredbom članka 9. stavka 1. ovoga Zakona,

32. privremeni uvoz dobara koji je prema međunarodnoj konvenciji o privremenom uvozu i carinskim propisima oslobođen od plaćanja carine,

33. usluge koje se neposredno odnose na uvoz dobara za koje je Carinska uprava odobrila privremeno korištenje u tuzemstvu. To se ne odnosi na usluge u vezi s prijevoznim sredstvima, paletama i kontejnerima,

34. dobra u provozu kroz carinsko područje Republike Hrvatske, uključujući prijevozne i sve druge otpremne usluge.«

Članak 15.

U članku 13. stavku 1. točke 3., 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»3. isporuke dobara ovlaštenim tijelima koja ih izvoze izvan Republike Hrvatske, u okviru njihovih humanitarnih, dobrotvornih ili obrazovnih djelatnosti izvan Republike Hrvatske,

4. isporuke dobara, osim naftnih derivata, koja putnici u okviru putničkog prometa sami otpreme ili prevezu iz Republike Hrvatske ili to netko obavi u njihovo ime. Oslobođenje se primjenjuje isključivo uz sljedeće uvjete:

a) ako putnik nema prebivalište ni uobičajeno boravište na području Republike Hrvatske, što dokazuje putovnicom ili osobnom iskaznicom,

b) ako je ukupna vrijednost isporuke, uključujući porez na dodanu vrijednost, veća od 740,00 kuna,

c) ako su dobra prevezena izvan Republike Hrvatske prije isteka roka od tri mjeseca, te

d) ako postoji dokaz o izvozu, račun i obrazac potvrđen od carinarnice na području koje su dobra iznesena iz Republike Hrvatske,

5. pri izvozu dobara iz točke 4. ovoga stavka oslobođenje se ostvaruje kad porezni obveznik – isporučitelj dobara primi dokaz o izvozu. Već obavljeno oporezivanje izvoza porezni obveznik može ispraviti u obračunskom razdoblju u kojemu je zaprimljen dokaz o izvozu.«

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Za primjenu poreznog oslobođenja iz ovoga članka potrebni su dokazi o izvozu i knjigovodstvene evidencije koje propisuje ministar financija.«

Stavak 3. briše se.

Članak 16.

Iza članka 13. dodaju se naslovi 3.a i 3.b i članci 13.a i 13.b koji glase:

»3.a Porezna oslobođenja za isporuke dobara i usluga koje su izjednačene s izvozom

Članak 13.a

Plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođene su:

a) isporuke dobara i obavljene usluge diplomatskim i konzularnim predstavništvima, pod uvjetom uzajamnosti,

b) isporuke dobara i obavljene usluge međunarodnim organizacijama koje kao takve priznaje Republika Hrvatska i članovima tih organizacija, uz ograničenja i pod uvjetima propisanima međunarodnim sporazumima o osnivanju takvih organizacija ili sporazumima o njihovu sjedištu,

c) isporuke dobara i obavljene usluge na području Republike Hrvatske za potrebe oružanih snaga drugih država članica NATO saveza ili civilnog osoblja koje ih prati te za opskrbu njihovih menza i kantina, kada te snage sudjeluju u zajedničkim vojnim akcijama.

3.b Porezna oslobođenja u vezi s međunarodnim prijevozom

Članak 13.b

(1) Plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođene su:

a) isporuke dobara za opskrbu plovila, osim isporuke goriva, koja se koriste za plovidbu na otvorenome moru i za prijevoz putnika uz naknadu, za potrebe komercijalnih i industrijskih djelatnosti te plovila koja se koriste za spašavanje ili pomoć na moru,

b) isporuke goriva i dobara za opskrbu ratnih brodova prema Carinskoj tarifi, tarifnoj oznaci 8906 10 00, koji napuštaju Republiku Hrvatsku ploveći prema stranim lukama ili sidrištima,

c) isporuke, preinake, popravci i održavanje plovila iz točke a. ovoga stavka te isporuke, iznajmljivanje, popravci i održavanje opreme koja je ugrađena u plovila ili se u njima koristi,

d) isporuke, preinake, popravci, održavanje, iznajmljivanje i unajmljivanje letjelica kojima se koriste zrakoplovne tvrtke koje prometuju uz naknadu pretežno na međunarodnim linijama te isporuke, iznajmljivanje, popravci i održavanje opreme koja je ugrađena u letjelice ili se u njima koristi,

e) isporuke goriva i dobara za opskrbu letjelica iz točke d. ovoga stavka,

f) obavljanje usluga, osim onih navedenih u točki c. ovoga stavka, koje služe neposredno za potrebe plovila iz točke a. ovoga stavka ili njihova tereta,

g) obavljanje usluga, osim onih navedenih u točki d. ovoga stavka, koje služe neposredno za potrebe letjelica iz točke d. ovoga stavka ili njihova tereta.

(2) Porezni obveznik mora imati knjigovodstvene dokaze o ispunjenju uvjeta navedenih u stavku 1. ovoga članka.«

Članak 17.

U članku 15. stavku 1. iza druge rečenice dodaje se rečenica koja glasi: »Ako se radi o isporuci dobara iz članka 22.a stavka 2. ovoga Zakona, na računu treba navesti da se radi o posebnom postupku oporezivanja marže.«

U stavku 3. točki 2. riječi: »matični broj ili jedinstveni matični broj građana (porezni broj poduzetnika),« zamjenjuju se riječima: »osobni identifikacijski broj poduzetnika«.

U točki 3. riječi: »porezni broj« zamjenjuje se riječima: »osobni identifikacijski broj«.

U stavku 6. točki 2. riječi: »porezni broj« zamjenjuje se riječima: »osobni identifikacijski broj«.

Članak 18.

U članku 20. stavku 1. iza riječi: »obvezniku« dodaju se riječi: »u poduzetničke svrhe«.

U stavku 3. točki 1. iza brojke: »11.« u zagradi dodaju se riječi: »i 11.a«.

U stavku 4. riječi: »točke 15. i 16.« zamjenjuju se riječima: »točke 34.«, a iza brojke: »13.« stavlja se zarez i dodaju riječi: »13.a i 13.b«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Ako poduzetnik koristi primljena ili uvezena dobra i usluge koje su mu obavljene djelomično za isporuke dobara i obavljanje usluga koje isključuju odbitak pretporeza, tada se može odbiti samo onaj dio pretporeza koji se odnosi na isporuke dobara i usluga za koje je dopušten odbitak pretporeza. Iznos pretporeza koji se odnosi na isporuke dobara i usluge za koje je dopušten odbitak, a koji se ne može izravno pripisati tim isporukama na temelju knjigovodstvene i druge dokumentacije, određuje se na godišnjoj razini kao postotak koji se dobije stavljanjem u odnos ukupnih oporezivih isporuka bez poreza na dodanu vrijednost za koje je dopušten odbitak pretporeza u odnosu na ukupan iznos isporuka bez poreza na dodanu vrijednost. Iznimno, poduzetnik može dio pretporeza koji može odbiti utvrđivati odvojeno za svaki dio svog poslovanja, uz uvjet da vodi odvojeno knjigovodstvo i da o tome prethodno obavijesti Poreznu upravu. Ministar financija propisuje način izračuna dijela pretporeza koji se može odbiti.«

U stavku 9. iza brojke: »8.« slovo: »i« zamjenjuje se zarezom, a iza brojke: »10.« stavlja se zarez i dodaju riječi: »11. i 12.«.

Iza stavka 10. dodaju se stavci 11., 12. i 13. koji glase:

»(11) Porezni obveznik ne može odbiti 70% pretporeza obračunanog za obavljene mu isporuke dobara, usluge ili pri uvozu dobara koja služe za reprezentaciju u vezi s ugošćivanjem i darivanjem poslovnih partnera.

(12) Porezni obveznik ne može odbiti 30% pretporeza obračunanog za obavljene mu isporuke, uvoz ili najam osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz te isporuke dobara, obavljene usluge ili uvoz dobara u vezi s njihovom nabavom, najmom ili korištenjem. Nije dopušten odbitak pretporeza za nabavu osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz koji se odnosi na iznos iznad 400.000,00 kuna nabavne vrijednosti po jednom sredstvu.

(13) Iznimno, odredba stavka 12. ovoga članka ne primjenjuje se kad se radi o osobnim automobilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz te isporukama dobara i obavljenim uslugama u vezi s njima, što se koriste za obuku vozača, testiranje vozila, servisnu službu, taksi službu, prijevoz umrlih, iznajmljivanje te za daljnju prodaju.«

Članak 19.

Iznad članka 21. dodaje se naslov koji glasi: »1. Povrat poreza«.

U članku 21. stavci 2. i 3., brišu se.

Članak 20.

Iza članka 21. dodaje se naslov i članak 21.a koji glase:

»2. Povrat poreza inozemnim poduzetnicima

Članak 21.a

(1) Porezni obveznici koji u Republici Hrvatskoj nemaju sjedište niti prebivalište, poslovnu upravu, podružnicu ili drugu poslovnu jedinicu i ne obavljaju isporuke dobara i usluga u Republici Hrvatskoj imaju pravo na povrat poreza na dodanu vrijednost koji su im zaračunali porezni obveznici na području Republike Hrvatske za isporuke pokretnih dobara i obavljene usluge. Pravo na povrat poreza ostvaruje se pod uvjetom da u državi podrijetla podnositelja zahtjeva tuzemni porezni obveznik također ima pravo na povrat poreza.

(2) Pravo na povrat poreza iz stavka 1. ovoga članka imaju porezni obveznici koji u razdoblju za koje traže povrat poreza nisu obavljali isporuke dobara i usluga za koje je mjesto oporezivanja u tuzemstvu, osim:

a) prijevoznih i s prijevozom povezanih usluga koje su oslobođene poreza na dodanu vrijednost na temelju odredaba članka 12. točke 31. i 34. i članka 13. ovoga Zakona,

b) usluga za koje je domaći primatelj usluga obvezan obračunati i uplatiti porez na temelju članka 19. stavka 2. ovoga Zakona.

(3) Pri povratu poreza iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe članka 20. i 22.f ovoga Zakona.

(4) Porezni obveznik iz stavka 2. ovoga članka mora Poreznoj upravi predati zahtjev za povrat poreza najkasnije u roku od šest mjeseci nakon završetka kalendarske godine na koju se zahtjev odnosi.

(5) Ministar financija propisuje odredbe za provedbu ovoga članka.«

Članak 21.

Iznad članka 22. dodaje se naslov koji glasi:

»1. Posebni postupak oporezivanja malih poduzetnika«.

U članku 22. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Poduzetnik, osim poduzetnika iz članka 6. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona, čija godišnja vrijednost isporuka dobara i obavljenih usluga iz članka 2. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona, nakon odbitka vrijednosti isporuka koje su prema članku 11. i 11.a ovoga Zakona oslobođene poreza, u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 85.000,00 kuna, oslobođen je plaćanja poreza na dodanu vrijednost na isporuke dobara i usluga, nema pravo na iskazivanje poreza na izdanim računima i nema pravo na odbitak pretporeza koji mu zaračunaju ostali poduzetnici.«

Članak 22.

Iza članka 22. dodaje se naslov i članci 22.a do 22.h koji glase:

»2. Posebni postupak oporezivanja marže za rabljena dobra, umjetnička djela, kolekcionarske ili antikne predmete

Članak 22.a

(1) U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeća značenja:

a) »rabljena dobra« označavaju materijalnu pokretnu imovinu koja je prikladna za daljnju uporabu u stanju u kojem se nalazi ili nakon popravka, uz iznimku umjetničkih djela, kolekcionarskih ili antiknih predmeta te plemenitih kovina iz Carinske tarife, tarifnih oznaka 7106, 7108, 7110 i 7112 i dragoga kamenja iz Carinske tarife, tarifnih oznaka 7102 i 7103,

b) »umjetnička djela« označavaju predmete iz Carinske tarife, tarifnih oznaka 9701, 9702 00 00, 9703 00 00, 5805 00 00, te zidne obloge od tkanine iz Carinske tarife, tarifne oznake 6304 prema originalnim nacrtima umjetnika,

c) »kolekcionarski predmeti« označavaju predmete iz Carinske tarife, tarifnih oznaka 9704 00 00, 9705 00 00,

d) »antikni predmeti« označavaju predmete iz Carinske tarife, tarifne oznake 9706 00 00,

e) »preprodavatelj« je porezni obveznik koji, u okviru svoje gospodarske djelatnosti, kupuje za potrebe svoje djelatnosti ili uvozi radi preprodaje rabljena dobra i/ili umjetnička djela, kolekcionarske ili antikne predmete, bilo da taj porezni obveznik djeluje za svoj račun ili za račun druge osobe prema ugovoru kojim je utvrđeno plaćanje provizije pri prodaji ili kupnji.

(2) Za isporuke rabljenih dobara, umjetničkih djela, kolekcionarskih ili antiknih predmeta koje obavi preprodavatelj primjenjuje se posebni postupak oporezivanja razlike u cijeni (marže) koju preprodavatelj ostvari.

(3) Za isporuke dobara iz stavka 2. ovoga članka koje obavi preprodavatelj primjenjuje se oporezivanje marže ako su mu navedena dobra isporučile:

a) osobe koje nisu porezni obveznici,

b) porezni obveznici koji obavljaju oslobođene isporuke iz članka 11. i 11.a ovoga Zakona i poduzetnici iz članka 22. stavka 1. ovoga Zakona,

c) drugi preprodavatelj ako je njegova isporuka oporeziva po posebnom postupku oporezivanja marže.

Članak 22.b

(1) Porezna osnovica za isporuke dobara iz članka 22.a stavka 1. ovoga Zakona jest marža koja je jednaka razlici između prodajne i nabavne cijene isporučenih dobara, umanjena za iznos poreza na dodanu vrijednost koji je sadržan u toj marži.

(2) »Prodajnom cijenom« u smislu stavka 1. ovoga članka smatra se sve što čini naknadu, koju preprodavatelj primi ili će primiti od kupca ili treće osobe, uključujući subvencije izravno povezane s tom transakcijom, poreze, carine, pristojbe, slična davanja i sporedne izdatke, kao što su provizije, troškovi pakiranja, prijevoza i osiguranja koje preprodavatelj obračuna kupcu, osim iznosa koje poduzetnik obračuna, primi ili izda u ime i za račun druge osobe kao i sniženja cijena i popusti što se kupcu odobre u trenutku ispostavljanja računa.

(3) »Nabavnom cijenom« u smislu stavka 1. ovoga članka smatra se sve što čini naknadu kako je definirano u stavku 2. ovoga članka koju je od preprodavatelja primio ili će primiti njegov dobavljač.

Članak 22.c

(1) Preprodavatelj po vlastitom izboru može primijeniti postupak oporezivanja marže pri isporukama:

a) umjetničkih djela, kolekcionarskih ili antiknih predmeta koje sam uvozi,

b) umjetničkih djela koja mu isporuče autori i njihovi pravni sljednici.

(2) Preprodavatelj koji se odluči za primjenu postupka oporezivanja marže u slučaju iz stavka 1. ovoga članka obvezan je taj postupak primjenjivati najmanje dvije kalendarske godine.

(3) O početku primjene postupka oporezivanja marže u slučaju iz stavka 1. ovoga članka preprodavatelj mora u pisanom obliku izvijestiti mjerodavnu ispostavu Porezne uprave u roku za predaju prve prijave poreza na dodanu vrijednost za obračunsko razdoblje kalendarske godine u kojoj je poduzetnik prvi put primijenio postupak oporezivanja marže.

(4) Preprodavatelj iz stavka 3. ovoga članka, može nakon proteka dvije kalendarske godine odustati od primjene postupka oporezivanja marže. O tome u pisanom obliku podnosi obavijest mjerodavnoj ispostavi Porezne uprave u roku za predaju prijave poreza na dodanu vrijednost za prvo obračunsko razdoblje kalendarske godine u kojoj prestaje primjenjivati poseban postupak oporezivanja marže. Ako u navedenom roku ne podnese pisanu obavijest mjerodavnoj ispostavi Porezne uprave, preprodavatelj nastavlja primjenjivati posebni postupak oporezivanja marže tijekom sljedeće dvije kalendarske godine.

(5) Porezna osnovica za isporuke koje se oporezuju po postupku oporezivanja marže u smislu stavka 1. ovoga članka jest osnovica utvrđena u skladu s člankom 22.b stavkom 1. ovoga Zakona. Za isporuke umjetničkih djela, kolekcionarskih ili antiknih predmeta koje je oporezivi preprodavatelj sam nabavio ili uvezao, carinskoj se osnovici odnosno nabavnoj cijeni mora dodati iznos poreza na dodanu vrijednost.

Članak 22.d

Razlika u cijeni (marža) ostvarena prilikom isporuke umjetničkih djela, kolekcionarskih ili antiknih predmeta podložnih posebnom postupku oporezivanja marže oslobođena je poreza ako se isporuka obavlja prema uvjetima iz članka 13., 13.a i 14. ovoga Zakona.

Članak 22.e

(1) Preprodavatelj može primijeniti redovni postupak oporezivanja za bilo koju isporuku dobara za koju je propisan posebni postupak oporezivanja marže.

(2) Ako preprodavatelj primijeni redovni postupak oporezivanja umjetničkih djela, kolekcionarskih ili antiknih predmeta koje sam uvozi, ima pravo od iznosa poreza na dodanu vrijednost, koji je obvezan platiti, odbiti iznos poreza na dodanu vrijednost koji je platio pri uvozu.

(3) Ako preprodavatelj primijeni redovni postupak za oporezivanje umjetničkih djela koja je nabavio od autora ili njegovih pravnih sljednika ili od poreznih obveznika koji nisu preprodavatelji, ima pravo od iznosa poreza na dodanu vrijednost koji je obvezan platiti, odbiti iznos poreza na dodanu vrijednost koji mu je obračunan za isporučena umjetnička djela.

Članak 22.f

(1) Preprodavatelj koji primjenjuje posebni postupak oporezivanja marže ne može od poreza na dodanu vrijednost koji je obvezan platiti, odbiti porez koji je platio pri uvozu, odnosno porez koji mu je obračunan za:

1. umjetnička djela, kolekcionarske ili antikne predmete koje je sam uvezao,

2. umjetnička djela koja su mu isporučili ili će mu ih isporučiti autori ili njihovi pravni slijednici,

3. umjetnička djela koja su mu isporučili ili će mu ih isporučiti porezni obveznici koji nisu preprodavatelji.

(2) Preprodavatelj koji primjenjuje postupak oporezivanja marže ne može od poreza na dodanu vrijednost, koji je obvezan platiti, odbiti porez koji mu je obračunao drugi preprodavatelj za isporučena dobra, ako za isporuke tih dobara primjenjuje postupak oporezivanja marže.

Članak 22.g

(1) Preprodavatelj koji u isto vrijeme primjenjuje redovni postupak oporezivanja porezom na dodanu vrijednost i postupak oporezivanja marže mora voditi posebnu evidenciju za svaki od tih postupaka.

(2) Ministar financija propisuje oblik i sadržaj tih evidencija.

Članak 22.h

Preprodavatelj ne smije na računima za isporučena dobra, koja podliježu postupku oporezivanja marže, iskazati posebno iznos poreza na dodanu vrijednost.«

Članak 23.

U članku 24. stavku 1. iza riječi: »čuvati« riječi: »najmanje pet godina od proteka godine na koju se odnose« zamjenjuju se riječima: »u rokovima propisanima odredbama posebnih propisa«.

Članak 24.

U članku 28. stavku 1. točki 6. ispred brojke: »23.« u zagradi dodaju se riječi: »22.g i«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"(2) Novčanom kaznom od 1.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se i porezni zastupnik koji ne ispunjava porezne obveze iz članka 6.a stavka 5. ovoga Zakona.«

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. iza brojke: »1.« dodaju se riječi: »i 2.«.

Članak 25.

U članku 29. stavku 1. točki 1. riječi u zagradi: »članci: 8. i 9.« zamjenjuju se riječima: »članak 8., 9. i 22.b«.

U točki 2. riječi u zagradi: »članak 11., 12. i 13.« zamjenjuju se riječima: »članak 11., 11.a, 12., 13., 13.a i 13.b«.

U točki 7. riječi u zagradi: »9. i 10.« zamjenjuju se riječima: »9., 10., 11. i 12. i članak 22.f«.

Iza točke 9., dodaje se nova točka 10. koja glasi:

»10. ako ne izvijesti mjerodavnu ispostavu Poreze uprave u roku za predaju prve prijave poreza na dodanu vrijednost o početku primjene postupka oporezivanja marže (članak 22.c stavak 3.).«.

Dosadašnja točka 10. postaje točka 11.

Članak 26.

(1) Porezni obveznici koji su osobne automobile ili druga sredstva za osobni prijevoz poduzetnika, poslovodnih, rukovodnih i drugih zaposlenih nabavili do 31. prosinca 2009. godine i koristili pravo na odbitak pretporeza, te obračunavali i plaćali porez na dodanu vrijednost na 30% iznosa troška amortizacije za iznos do 400.00,00 kuna nabavne vrijednosti tih sredstava, odnosno na 100% iznosa troška amortizacije za iznos koji prelazi 400.000,00 kuna nabavne vrijednosti, obvezni su i dalje obračunavati i plaćati porez na dodanu vrijednost na vlastitu potrošnju na 30% odnosno 100% iznosa troška amortizacije do isteka amortizacijskog vijeka odnosno trenutka prodaje, darovanja, otuđenja na drugi način ili uništenja tih sredstava.

(2) Porezni obveznici iz članka 21.a stavka 1. ovoga Zakona imaju pravo na povrat poreza na dodanu vrijednost za isporuke dobara i obavljene usluge koje su im zaračunali tuzemni porezni obveznici nakon 31. prosinca 2009.

(3) Postupak oporezivanja marže primjenjuje se i na isporuke dobara iz članka 22.a stavka 2. ovoga Zakona koja su nabavljena od osoba iz članka 22.a stavka 3. ovoga Zakona do 31. prosinca 2009.

(4) Humanitarne organizacije, zdravstvene, obrazovne, kulturne, znanstvene, vjerske i socijalne ustanove, športski amaterski klubovi te tijela državne, lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu primljene iznose inozemnih novčanih donacija, za koje su izdane potvrde o primljenim inozemnim novčanim donacijama do 31. prosinca 2009. iskoristiti bez plaćanja poreza na dodanu vrijednost najkasnije do 31. prosinca 2010.

(5) Postupci za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost pri uvozu doniranih dobara ili pri uvozu dobara koja se plaćaju iz primljenih inozemnih novčanih donacija, a koji su prije stupanja na snagu ovoga Zakona započele humanitarne organizacije, zdravstvene, obrazovne, kulturne, znanstvene, vjerske i socijalne ustanove, športski amaterski klubovi te tijela državne, lokalne i područne (regionalne) samouprave, okončat će se prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost koje su bile na snazi kada su ti postupci započeti.

(6) Iznimno od odredbe članka 20. stavka 5. ovoga Zakona, porezni obveznici iz članka 11. i 11.a kod kojih dolazi do promjena uvjeta mjerodavnih za oporezivanje stupanjem na snagu ovoga Zakona, te počinju obavljati oporezive isporuke, ne mogu ispraviti pretporez za gospodarska dobra nabavljena prije stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 27.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Članak 28.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2010.

Klasa: 410-19/09-01/04

Zagreb, 10. srpnja 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Zakon o porezu na dodanu vrijednost –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !