Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila – (“Narodne novine”, br. XX/02.)
označi tražene riječi printaj stranicu
150 17.12.2002 Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila

HRVATSKI SABOR

2442

Na temelju članka 88.L82967 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POREZU NA PREMIJE OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI I PREMIJE KASKO OSIGURANJA CESTOVNIH VOZILA

Proglašavam Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 6. prosinca 2002.

Broj: 01-081-02-3857/2
Zagreb, 11. prosinca 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POREZU NA PREMIJE OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI I PREMIJE KASKO OSIGURANJA CESTOVNIH VOZILA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom propisuje plaćanje poreza na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila.

Članak 2.

Porez iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona prihod je državnog proračuna.

II. PREDMET OPOREZIVANJA

Članak 3.

Porez na premije osiguranja od automobilske odgovornosti plaća se na premije utvrđene ugovorom s društvom za osiguranje o obveznom osiguranju cestovnih motornih vozila, odnosno na premije utvrđene ugovorom s društvom za osiguranja za kasko osiguranje cestovnih vozila.

III. POREZNI OBVEZNIK

Članak 4.

Porezni obveznici su društva za osiguranje koja s pravnim i fizičkim osobama sklapaju ugovore i naplaćuju premije osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja cestovnih vozila izravno ili neizravno preko posrednika ili zastupnika.

IV. POREZNA OSNOVICA

Članak 5.

(1) Porezna osnovica za utvrđivanje poreza na premije osiguranja od automobilske odgovornosti je premija osiguranja koju društvo za osiguranje utvrđuje pravnoj ili fizičkoj osobi pri sklapanju ugovora o obveznom osiguranju cestovnih motornih vozila.

(2) Porezna osnovica za utvrđivanje poreza na premiju kasko osiguranja cestovnih vozila je premija osiguarnja koju društvo za osiguranje utvrđuje pravnoj ili fizičkoj osobi pri sklapanju ugovora o kasko osiguranju cestovnih vozila.

V. POREZNA STOPA

Članak 6.

(1) Stopa poreza iznosi 15% od ugovorene premije osiguranja od automobilske odgovornosti.

(2) Stopa poreza iznosi 10% od ugovorene premije kasko osiguranja cestovnih vozila.

VI. POREZNA OSLOBOĐENJA

Članak 7.

Porez na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i porez na premije kasko osiguranja cestovnih vozila ne plaćaju diplomatska i konzularna predstavništva.

VII. NASTANAK POREZNE OBVEZE

Članak 8.

Obveza obračunavanja poreza na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i poreza na premije kasko osiguranja cestovnih vozila nastaje u trenutku sklapanja ugovora s pravnom ili fizičkom osobom.

VIII. PLAĆANJE

Članak 9.

Porezni obveznik iz članka 4.#clanak4 ovoga Zakona plaća porez na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i porez na premije kasko osiguranja cestovnih vozila u roku 30 dana od dana nastanka porezne obveze.

IX. POREZNI NADZOR

Članak 10.

Obračunavanje i plaćanje poreza na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i poreza na premije kasko osiguranja cestovnih vozila nadzire Porezna uprava.

X. OVLASTI MINISTRA FINANCIJA

Članak 11.

Ministar financija propisuje oblik i sadržaj evidencija o plaćanju poreza po ovome Zakonu.

XI. KAZNENE ODREDBE

Članak 12.

(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj porezni obveznik:

1. ako ne obračuna porez na premije osiguranja od automobilske odgovornosti, odnosno na premije kasko osiguranja cestovnih vozila (članak 4.),

2. ako na propisanu osnovicu ne primijeni propisanu poreznu stopu (članak 5. i 6.),

3. ako porez na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i porez na premije kasko osiguranja cestovnih vozila ne obračuna u propisanom roku (članak 8.),

4. ako porez na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i porez na premije kasko osiguranja cestovnih vozila ne uplati na propisani račun (članak 9.).

(2) Novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. točke 1., 2., 3. i 4. kaznit će se i odgovorna osoba kod poreznog obveznika.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

U žalbenom postupku, obnovi i prekršajnom postupku, pri utvrđivanju roka zastare te pri obračunavanju, plaćanju i povratu poreza primjenjuju se odredbe Općega poreznog zakona ako ovim Zakonom nije drukčije propisano.

Članak 14.

Danom početka primjene ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornostiL82966 (»Narodne novine«, br. 107/01.).

Članak 15.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama« a primjenjuje se od 1. siječnja 2003.

Klasa: 410-19/02-01/03
Zagreb, 6. prosinca 2002.

HRVATSKI SABOR

Presjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić,
v. r.

zatvori
Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !