Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o porezu na promet nekretnina – (“Narodne novine”, br. XX/97, XX/00-USRH, XX/02, XX/11, XX/14)
označi tražene riječi printaj stranicu
26 3.3.2000 Odluka Ustavnog suda Rebublike Hrvatske broj U-I-1023/1999. od 23. veljače 2000.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

529

Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu dr. sc. Smiljko Sokol, predsjednik Suda te suci dr. sc. Velimir Belajec, Marijan Hranjski dr. iur., dr. sc. Petar Klarić, mr. sc. Ivan Matija, Ivan Mrkonjić dr. iur., dr. sc. Jasna Omejec, Emilija Rajić, Vice Vukojević dr. iur. i Milan Vuković dr. iur., odlučujući o prijedlogu Dalibora Ilića iz Vara?dina za pokretanje postupka ocjene ustavnosti, na sjednici odr?anoj dana 23. veljače 2000. godine, donio je sljedeću

ODLUKU

Pokreće se postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i ukida se odredba članka 18. stavka 1. Zakona o porezu na promet nekretnina (»Narodne novine«, br. 69/97).

Obrazlo?enje

Dalibor Ilić iz Vara?dina podnio je prijedlog za pokretanje postupka ocjene suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske odredbe članka 18. stavka 1. Zakona o porezu na promet nekretnina (»Narodne novine«, br. 69/97).

Osporena odredba glasi:

»Članak 18.

1) Ako porezni obveznik nastanak porezne obveze ne prijavi u propisanom roku, redoviti porez na promet nekretnina povećava se za 20%. Povećani porez ne mo?e iznositi manje od 1.000,00 kuna.«

Podnositelj smatra da je osporena odredba u nesuglasju s Ustavom Republike Hrvatske: s jednako?ću, socijalnom pravdom i vladavinom prava, kao jednim od najvi?ih vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske, između ostalih, propisane odredbom članka 3. i s pravom propisanim odredbom članka 51. da je svatko du?an sudjelovati u podmirenju javnih tro?kova, u skladu sa svojim gospodarskim mogućnostima i da se porezni sustav temelji na načelima jednakosti i pravednosti.

Navedenu nesuglasnost osporene odredbe s Ustavom podnositelj ističe prvenstveno iz razloga ?to se istom naru?ava ravnopravni gospodarski polo?aj adresata na koje se Zakon odnosi, u pogledu visine sankcije, u obliku povećanog poreza, za eventualno počinjeni prekr?aj - neprijavljivanje porezne obveze u propisanom roku.

Podnositelj predla?e usvojiti prijedlog i ukinuti osporeni članak Zakona o porezu na promet nekretnina.

Prijedlog je osnovan.

Ukinutom odredbom se, zapravo, utvrđuje uvećani porez zbog nepravodobnog podno?enja porezne prijave, dakle zbog djela koje u biti predstavlja prekr?aj.

Time se u pravni sustav uvodi nekakav »kazneni« porez, ?to je suprotno smislu i svrsi oporezivanja, a također je to protivno ustavnim načelima o sudjelovanju u podmirenju javnih tro?kova u skladu s gospodarskim mogućnostima te načelima jednakosti i pravednosti poreznog sustava, u smislu odredbe članka 51. Ustava Republike Hrvatske.

Osim toga, ocjenjujući navode iz prijedloga podnositelja, Sud je analizirajući i ostale odredbe Zakona o porezu na promet nekretnina utvrdio sljedeće:

Odredbom članka 23. istog Zakona, propisano je da se, između ostalog, u pogledu plaćanja poreza i vođenja prekr?ajnog postupka primjenjuju supsidijarno odredbe Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 25/95, 52/95, 106/96 i 164/98).

Navedenim Zakonom, člankom 103., propisano je da će se novčanom kaznom od 1.000,00 do 10.000,00 kuna kazniti za prekr?aj porezni obveznik koji ne podnese poreznu prijavu u propisanom roku.

Pokretanje i vođenje prekr?ajnog postupka u takvim slučajevima, kao i dono?enje rje?enja o prekr?aju, propisano je člankom 108. i člankom 109. naznačenog Zakona.

U konkretnom slučaju, stajali?te je Suda da ukinuti članak 18. stavak 1. naznačenog Zakona materijalno o?tećuje porezne obveznike ni?e porezne osnovice u slučaju kada isti zakasne s prijavom svoje porezne obveze. To iz razloga ?to se u njihovom slučaju, u odnosu na porezne obveznike vi?e porezne osnovice i obzirom na činjenicu da povećani porez ne smije biti manji od 1.000,00 kuna, porez povećava za vi?e od 20%. Nasuprot tome, porezni obveznici vi?e porezne osnovice povećanje svog poreza, zbog istog poreznog prekr?aja, plate samo u iznosu od 20% povećanja osnovice.

Slijedom navedenog, u ustavnosudskom postupku zaključak je Ustavnog suda Republike Hrvatske da je ukinuta odredba članka u nesuglasju s odredbama članka 3. i članka 51. Ustava Republike Hrvatske.

U smislu odredbe članka 53. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 99/99) odlučeno je kao u izreci.

Broj: U-I-1023/1999
Zagreb, 23. veljače 2000.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
dr. sc. Smiljko Sokol, v. r.
zatvori
Zakon o porezu na promet nekretnina –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !