Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove – (“Narodne novine”, br. XX/97, XX/99, XX/00, XX/00-čl. 172 OPZ), XX/01, XX/02-pročišćeni tekst, XX/03-ispr, XX/04, XX/09, XX/10, XX/12)
označi tražene riječi printaj stranicu
139 23.12.1997 Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove

ZASTUPNIČKI DOM SABORA
REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89.L52534 Ustava Republike HrvatskeL52533, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POSEBNIM POREZIMA NA OSOBNE AUTOMOBILE,
OSTALA MOTORNA VOZILA, PLOVILA I ZRAKOPLOVE

Proglašavam Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 12. prosinca 1997.

Broj: 081-97-2086/1
Zagreb, 18. prosinca 1997.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O POSEBNIM POREZIMA NA OSOBNE AUTOMOBILE, OSTALA MOTORNA VOZILA, PLOVILA I ZRAKOPLOVE

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuje plaćanje posebnog poreza na određene osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove koji se uvoze ili proizvode i prodaju u Republici Hrvatskoj.

(2) Ovim se Zakonom uređuje i plaćanje posebnog poreza na promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova koje kupuju ili stječu pravne ili fizičke osobe.

(3) Promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova iz stavka 2. ovoga članka oporezuje se po ovom Zakonu, ako se taj promet ili stjecanje ne oporezuju porezom na dodanu vrijednost ili porezom na nasljedstva i darove prema posebnim propisima.

Članak 2.

Posebni porezi iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona prihod su Državnog proračuna.

II. PREDMET OPOREZIVANJA

Članak 3.

(1) Predmet oporezivanja su određeni osobni automobili, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplovi koji se uvoze ili proizvode i prodaju u Republici Hrvatskoj, a u smislu ovoga Zakona pojedini izrazi imaju sljedeća značenja:

1. osobni automobil - motorno vozilo namijenjeno prvenstveno za prijevoz putnika s najviše 9 sjedala (uračunano sjedalo vozača), koje može biti izvedeno i tako da ima pojačanu prohodnost ili kao "kombi-vozilo" kojemu se obaranjem ili vađenjem sjedala povećava prostor za utovar stvari, a izvedeno je iz karoserije osobnog automobila,

2. novi osobni automobil smatra se osobni automobil koji nije bio registriran ni korišten. Pod registracijom se razumijeva godišnja registracija,

3. motocikl - motorno vozilo s dva kotača, s bočnom prikolicom i bez nje, i motorno vozilo na tri kotača ako njegova masa nije veća od 400 kg,

4. plovilo - brod ili brodica (jahta) i čamac unutarnje plovidbe koje služi razonodi, športu ili rekreaciji,

5. zrakoplov - svaka naprava koja se može održavati u atmosferi zbog reakcije zraka, osim reakcije zraka što se odbija od površine zemlje, koja služi za privatne svrhe.

(2) Predmet oporezivanja je promet ili drugi način stjecanja upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova iz članka 1.#clanak1 stavka 2. ovoga Zakona.

III. POREZNI OBVEZNIK

Članak 4.

(1) Porezni obveznik posebnih poreza iz članka 1.#clanak1 stavka 1. ovoga Zakona je uvoznik ili proizvođač.

(2) Porezni obveznik posebnih poreza iz članka 1.#clanak1 stavka 2. ovoga Zakona je kupac ili stjecatelj.

IV. POREZNA OSNOVICA

Članak 5.

(1) Porezna osnovica posebnog poreza je određeni osobni automobil i motocikl ovisno o snazi motora mjereno u kilovatima (kW), plovilo ovisno o dužini mjereno u metrima i zrakoplov ovisno o broju sjedala.

(2) Porezna osnovica posebnog poreza na promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova je tržišna vrijednost u trenutku nastanka porezne obveze. Tržišna vrijednost utvrđuje se na temelju isprava o stjecanju.

(3) Porezna uprava provjerava tržišnu vrijednost iskazanu u ispravama o stjecanju, pa ako utvrdi da ona nije realno iskazana poreznu osnovicu utvrđuje na temelju procjene.

V. VISINA POREZA

Članak 6.

(1) Posebni porez plaća se na: 

1. osobne automobile: 
_____________________________________________________________________

Snaga motora u kW         Posebni porez u kunama 

preko  do           nove     upotrebljavane 
_____________________________________________________________________
 
 55   75            3.000,00    2.000,00 

 75   90            7.000,00    5.000,00 

 90   110           15.000,00    11.000,00 

110               30.000,00    22.000,00 
_____________________________________________________________________

2. motocikl 
_____________________________________________________________________
Snaga motora u kW                Posebni porez 

preko  do                   u kunama 
_____________________________________________________________________

 6   20                    2.000,00 

20   55                    4.000,00 

55   75                    7.000,00 

75                       10.000,00 
_____________________________________________________________________

3. plovilo 

3.1. bez kabine 
_____________________________________________________________________

Dužina plovila u metrima             Posebni porez 

preko  do                   u kunama 
_____________________________________________________________________

 8   12                    6.000,00 

12   15                   12.000,00 

15                       24.000,00 
_____________________________________________________________________

3.2. s kabinom 
_____________________________________________________________________

Dužina plovila u metrima            Posebni porez 

preko  do                    u kunama 
_____________________________________________________________________

 8   12                   15.000,00 

12   15                   45.000,00 

15                       90.000,00 
_____________________________________________________________________

4. zrakoplov 
_____________________________________________________________________

Broj sjedala                  Posebni porez 

preko  do                    u kunama 
_____________________________________________________________________

 1   4                     7.000,00 

 5   12                    35.000,00 

13   50                    70.000,00 

50                       150.000,00 
_____________________________________________________________________

(2) Posebni porez na plovila do osam metara dužine ne plaća se pod uvjetom da snaga motora ne prelazi 35 kilovata (kW).

(3) Posebni porez na promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova plaća se po stopi od pet posto (5%).

VI. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA I POVRAT POSEBNIH POREZA

Članak 7.

(1) Posebne poreze ne plaćaju diplomatska i konzularna predstavništva na osnovi uzajamnosti.

(2) Posebni porez na promet iz članka 1.#clanak1 stavka 2. ovoga Zakona ne plaćaju daroprimatelji i nasljednici prvog nasljednog reda.

(3) Ako porezni obveznik iz članka 4.#clanak4 stavka 1. ovoga Zakona izveze proizvode na koje je plaćen posebni porez, u skladu s ovim Zakonom, ima pravo na povrat plaćenog posebnog poreza uz dokaz o izvozu i dokaz da je plaćanje iz inozemstva obavljeno u skladu s deviznim i vanjskotrgovačkim propisima.

VII. NASTANAK POREZNE OBVEZE

Članak 8.

(1) Porezna obveza posebnog poreza na proizvode iz članka 1.#clanak1 stavak 1. ovoga Zakona pri uvozu nastaje danom nastanka obveze plaćanja carine, a kod proizvođača u trenutku isporuke.

(2) Porezna obveza posebnog poreza na promet iz članka 1.#clanak1 stavka 2. ovoga Zakona nastaje u trenutku kupnje ili stjecanja.

(3) Porezni obveznik posebnog poreza na promet upotrebljavanih: osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova mora nastanak porezne obveze prijaviti ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema svom sjedištu ili prebivalištu u roku od 15 dana od dana kupnje ili stjecanja.

VIII. PLAĆANJE POSEBNIH POREZA

Članak 9.

(1) Posebni porez na proizvode iz članka 1.#clanak1 stavka 1. ovoga Zakona koji se uvoze obračunava i naplaćuje carinarnica koja provodi postupak uvoznog carinjenja zajedno s obračunom i naplatom carine, prema propisima o obračunu i naplati carine.

(2) Posebni porez na proizvode iz članka 1.#clanak1 stavka 1. ovoga Zakona koji se proizvode i prodaju u Republici Hrvatskoj porezni obveznik plaća u roku od trideset (30) dana od dana isporuke.

(3) Posebni porez na promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova plaća se u roku od 15 dana od dana nastanka obveze. Posebni porez na promet obračunava i naplaćuje ispostava Porezne uprave nadležna prema sjedištu ili prebivalištu poreznog obveznika.

(4) Bez dokaza o plaćenom posebnom porezu iz stavka 3. ovoga članka ne može se obaviti registracija.

IX. NADZOR

Članak 10.

Nadzor nad obračunavanjem i plaćanjem posebnih poreza propisanih ovim Zakonom obavljaju Porezna uprava i Financijska policija.

X. POSTUPOVNE ODREDBE

Članak 11.

(1) Glede žalbenog postupka, obnove postupka, zastare, obračunavanja, naplate i povrata poreza te vođenja prekršajnog postupka primjenjuju se odredbe Zakona o porezu na dohodakL52535 ("Narodne novine", br. 109/93., 95/94., 25/95. - pročišćeni tekst, 52/95. i 106/96.).

(2) Iznimno, od odredbi stavka 1. ovoga članka, u postupku naknadnog obračuna posebnog poreza na proizvode iz članka 1.#clanak1 stavka 1. ovoga Zakona, carinarnica će postupiti u skladu s odredbama Carinskog zakona koje propisuju postupak naknadnog obračuna carine i donošenja rješenja o naplati i vraćanju carine koja nije bila obračunata ili je obračunata u manjoj ili većoj svoti od propisane.

XI. OVLAŠTENJA

Članak 12.

Ministar financija može donositi propise kojima se podrobnije uređuje primjena odredbi ovoga Zakona.

XII. KAZNENE ODREDBE

Članak 13.

(1) Porezni obveznik proizvođač iz članka 4.#clanak4 stavka 1. ovoga Zakona kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 500,00 do 50.000,00 kuna, ako posebni porez ne obračuna, ne uplati, ne uplati u propisanom roku i ne uplati na propisani način.

(2) Porezni obveznik iz članka 4.#clanak4 stavka 2. ovoga Zakona kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna do 20% porezne osnovice ako ne prijavi nastanak porezne obveze plaćanja posebno poreza na promet iz članka 1.#clanak1 stavka 2. ovoga Zakona ili taj porez ne uplati u propisanom roku.

XIII. PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 14.

Danom početka primjene ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o posebnom porezu na uvoz automobila ("Narodne novine", br. 51/94.).

Članak 15.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1998.

Klasa: 410-19/97-01/01
Zagreb, 12. prosinca 1997.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.

zatvori
Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !