Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove – (“Narodne novine”, br. XX/97, XX/99, XX/00, XX/00-čl. 172 OPZ), XX/01, XX/02-pročišćeni tekst, XX/03-ispr, XX/04, XX/09, XX/10, XX/12)
označi tražene riječi printaj stranicu
105 13.10.1999 Zakon o izmjenama Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na temelju članka 89.L65587 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POSEBNIM POREZIMA NA OSOBNE AUTOMOBILE, OSTALA MOTORNA VOZILA, PLOVILA I ZRAKOPLOVE

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 1. listopada 1999.

Broj: 01-081-99-1652/2
Zagreb, 7. listopada 1999.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O POSEBNIM POREZIMA NA OSOBNE AUTOMOBILE, OSTALA MOTORNA VOZILA, PLOVILA I ZRAKOPLOVE

Članak 1.

U Zakonu o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoploveL65586 ("Narodne novine", br. 139/97) u članku 1. stavku 3. iza riječi: "vrijednost" riječi: "ili porezom na nasljedstva i darove" brišu se.

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

"2. novi osobni automobil smatra se osobni automobil koji nije bio registriran ni korišten. Pod registracijom se razumijeva godišnja registracija. Novim osobnim automobilom, razumijeva se i osobni automobil kojem od dana prve nabave novog osobnog automobila od proizvođača ili trgovca do dana uvoza u Republiku Hrvatsku nije proteklo više od 12 mjeseci, neovisno od toga je li u tom razdoblju bio registriran ili korišten".

Članak 3.

U članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

"(1) Posebni porez plaća se na:

1.Osobne automobile

SNAGA MOTORA U kW
POSEBNI POREZ U KUNAMA

preko

do

nove

korištene

55

75

3.000,00

2.000,00

75

90

15.000,00

7.000,00

90

110

30.000,00

15.000,00

110

60.000,00

30.000,00

  

2. Motocikli 

SNAGA MOTORA U kW
POSEBNI POREZ U KUNAMA

preko

do

nove

6

20

2.000,00

20

55

4.000,00

55

75

16.000,00

75

32.000,00

 
     

3. Plovilo 
3.1. bez kabine 

DUŽINA PLOVILA U METRIMA
POSEBNI POREZ U KN

preko

do

8

12

6.000,00

12

15

18.000,00

15

48.000,00

 

3.2. s kabinom 

DUŽINA PLOVILA U METRIMA
POSEBNI POREZ U KN

preko

do

8

12

15.000,00

12

15

60.000,00

15

150.000,00

 
 
4. zrakoplov 

BROJ SJEDALA
POSEBNI POREZ U KUNAMA

od

do

1

4

7.000,00

5

12

70.000,00

13

50

140.000,00

preko 50

300.000,00

          
  

Stavak 2. mijenja se i glasi:

"(2) Posebni porez plaća se:

1. na plovila bez kabine dužine do osam metara sa snagom motora preko 35 kilovata (kW) 6.000,00 kuna, ako ne služe za gospodarski ribolov,

2. na plovila s kabinom dužine do osam metara sa snagom motora preko 35 kilovata (kW) 15.000,00 kuna, ako ne služe za gospodarski ribolov."

Članak 4.

U članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:

"(2) Posebni porez na promet iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona ne plaća daroprimatelj koji je u odnosu prema darovatelju u prvom nasljednom redu i nasljednik koji je u odnosu prema ostavitelju u prvom nasljednom redu."

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. studenoga 1999.

Klasa: 410-19/97-01/01
Zagreb, 1. listopada 1999.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.

zatvori
Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !