Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove – (“Narodne novine”, br. XX/97, XX/99, XX/00, XX/00-čl. 172 OPZ), XX/01, XX/02-pročišćeni tekst, XX/03-ispr, XX/04, XX/09, XX/10, XX/12)
označi tražene riječi printaj stranicu
55 1.6.2000 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

1213

Na temelju članka 89.L68225 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNIM POREZIMA NA OSOBNE AUTOMOBILE, OSTALA MOTORNA VOZILA, PLOVILA I ZRAKOPLOVE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 26. svibnja 2000.

Broj: 01-081-00-1698/2
Zagreb, 29. svibnja 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNIM POREZIMA NA OSOBNE AUTOMOBILE, OSTALA MOTORNA VOZILA, PLOVILA I ZRAKOPLOVE

Članak 1.

U Zakonu o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoploveL68224 (»Narodne novine«, br. 139/97. i 105/99.) u članku 3. stavku 1. točka 2. briše se.

Dosadašnje točke 3., 4. i 5. postaju točke 2., 3. i 4.

Članak 2.

U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Porezna osnovica posebnog poreza je:

1. prodajna cijena osobnog automobila i motocikla. Prodajna cijena, u smislu ovoga Zakona, je cijena bez poreza na dodanu vrijednost, a pri uvozu porezna osnovica je carinska osnovica uvećana za iznos carine.

2. plovilo ovisno o dužini mjereno u metrima i zrakoplov ovisno o broju sjedala.«

Članak 3.

U članku 6. stavku 1. točka 1. i 2. mijenja se i glasi:

»(1) Posebni porez plaća se na:

1. osobne automobile i motocikle
	
__________________________________________________________________
Osnovica - prodajna cijena		Posebni porez
__________________________________________________________________
  preko      do
__________________________________________________________________
     0	 60.000,00	   0
 60.000,00	100.000,00	  0+5%	preko	 60.000,00
100.000,00	140.000,00	 2.000,00+10%	preko	100.000,00
140.000,00	180.000,00	 6.000,00+15%	preko	140.000,00
180.000,00	220.000,00	12.000,00+20%	preko	180.000,00
220.000,00	260.000,00	20.000,00+25%	preko	220.000,00
260.000,00	300.000,00	30.000,00+30%	preko	260.000,00
300.000,00			42.000,00+35%	preko	300.000,00

Dosadašnje točke 3. i 4. postaju točke 2. i 3., a podtočke 3.1. i 3.2. postaju podtočke 2.1. i 2.2.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-19/00-01/08
Zagreb, 26. svibnja 2000.

ZASTUPNIČKI DOM

HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.
zatvori
Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !