Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove – (“Narodne novine”, br. XX/97, XX/99, XX/00, XX/00-čl. 172 OPZ), XX/01, XX/02-pročišćeni tekst, XX/03-ispr, XX/04, XX/09, XX/10, XX/12)
označi tražene riječi printaj stranicu
127 20.12.2000 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

 

2361

Na temelju članka 89.L70519 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNIM POREZIMA NA OSOBNE AUTOMOBILE, OSTALA MOTORNA VOZILA, PLOVILA I ZRAKOPLOVE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga sabora na sjednici 13. prosinca 2000.

Broj: 01-081-00-4320/2
Zagreb, 15. prosinca 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNIM POREZIMA NA OSOBNE AUTOMOBILE, OSTALA MOTORNA VOZILA, PLOVILA I ZRAKOPLOVE

Članak 1.

U Zakonu o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoploveL70518 (»Narodne novine«, br. 139/97., 105/99. i 55/00.) u članku 3. stavku 1. iza točke 1. dodaje se nova točka 2. koja glasi:

»2. novim osobnim automobilom i motociklom smatra se osobni automobil i motocikl koji nije bio registriran i korišten. Pod registracijom se razumijeva godišnja registracija. Novim osobnim automobilom i motociklom, razumijeva se i osobni automobil i motocikl kojem od dana prve nabave novog osobnog automobila i motocikla od proizvođača ili trgovca do dana uvoza u Republiku Hrvatsku nije proteklo više od 12 mjeseci, neovisno je li u tom razdoblju bio registriran ili korišten.«

Dosadašnje točke 2., 3. i 4. postaju točke 3., 4. i 5.

Članak 2.

U članku 6. stavak 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»(1) Posebni porez plaća se na:

 

1. osobne automobile i motocikle

Osnovica - prodajna cijena

Posebni porez

preko

do

 

0

50.000,00

5%

50.000,00

100.000,00

2.500,00+10% na iznos preko 50.000,00

100.000,00

150.000,00

7.500,00+15% na iznos preko 100.000,00

150.000,00

200.000,00

15.000,00+20% na iznos preko 150.000,00

200.000,00

250.000,00

25.000,00+25% na iznos preko 200.000,00

250.000,00

300.000,00

37.500,00+30% na iznos preko 250.000,00

300.000,00

350.000,00

52.500,00+35% na iznos preko 300.000,00

350.000,00

 

70.000,00+40% na iznos preko 350.000,00

  

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Posebni porez iz stavka 1. točke 1. ovoga članka na osobne automobile i motocikle koji se ne smatraju novim u smislu članka 3. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona povećava se za pedeset posto (50%), a za osobne automobile obujma cilindra preko 1600 cmł i motocikle obujma cilindra preko 250 cmł za sto posto (100%).«

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2001. godine.

Klasa: 410-19/00-01/08
Zagreb, 13. prosinca 2000.

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

 
zatvori
Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !