Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove – (“Narodne novine”, br. XX/97, XX/99, XX/00, XX/00-čl. 172 OPZ), XX/01, XX/02-pročišćeni tekst, XX/03-ispr, XX/04, XX/09, XX/10, XX/12)
označi tražene riječi printaj stranicu
107 5.12.2001 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove

Hrvatski sabor

1760

Na temelju članka 88.L77600 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNIM POREZIMA NA OSOBNE AUTOMOBILE, OSTALA MOTORNA VOZILA, PLOVILA I ZRAKOPLOVE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 28. studenoga 2001.

Broj: 01-081-01-3725/2
Zagreb, 30. studenoga 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNIM POREZIMA NA OSOBNE AUTOMOBILE, OSTALA MOTORNA VOZILA, PLOVILA I ZRAKOPLOVE

Članak 1.

U Zakonu o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoploveL77599 (»Narodne novine«, br. 139/97)., 105/99., 55/00. i 127/00.) u članku 6. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»(1) Posebni porez plaća se na:

1. osobne automobile i motocikle

Osnovica – prodajna cijena

Posebni porez

preko

do

 

0

 50.000,00

10%

 50.000,00

100.000,00

 5.000,00+15% na iznos preko 50.000,00

100.000,00

150.000,00

12.500,00+20% na iznos preko 100.000,00

150.000,00

200.000,00

22.500,00+25% na iznos preko 150.000,00

200.000,00

250.000,00

35.000,00+30% na iznos preko 200.000,00

250.000,00

300.000,00

50.000,00+35% na iznos preko 250.000,00

300.000,00

350.000,00

67.500,00+40% na iznos preko 300.000,00

350.000,00

 

87.500,00+45% na iznos preko 350.000,00

Članak 2.

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Porezna obveza posebnog poreza na proizvode iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, pri uvozu nastaje s danom nastanka carinskoga duga, a kod proizvođača u trenutku isporuke.«

Članak 3.

U članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Posebni porez na proizvode iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona koji se uvoze ili proizvode i prodaju u Republici Hrvatskoj obračunava i naplaćuje carinarnica.«

Članak 4.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»(1) Primjenu propisa te obračunavanje i plaćanje posebnog poreza iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona za proizvode koji se uvoze ili proizvode ili se prodaju u Republici Hrvatskoj nadzire Carinska uprava.

(2) Obračunavanje i plaćanje posebnog poreza na promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova u tuzemstvu iz članka 1. stavka 2. nadzire Porezna uprava.«

Članak 5.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»(1) Glede žalbenog postupka, obnove postupka, zastare, obračunavanja, naplate i povrata poreza te vođenja prekršajnog postupka primjenjuju se odredbe Općega poreznog zakona.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka na proizvode iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona koji su uvezeni te su bili predmet carinjenja primjenjuju se odredbe Carinskoga zakona.«

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2002.

Klasa: 410-19/01-01/06
Zagreb, 28. studenoga 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

zatvori
Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !