Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove – (“Narodne novine”, br. XX/97, XX/99, XX/00, XX/00-čl. 172 OPZ), XX/01, XX/02-pročišćeni tekst, XX/03-ispr, XX/04, XX/09, XX/10, XX/12)
označi tražene riječi printaj stranicu
136 21.11.2002 Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (pročišćeni tekst)

ODBOR ZA ZAKONODAVSTVO
HRVATSKOGA SABORA

2196

Na temelju članka 59. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora na 89. sjednici održanoj 14. studenoga 2002. godine, utvrdio je pročišćeni tekst Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove.

Pročišćeni tekst Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove obuhvaća Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoploveL82613 (»Narodne novine«, br. 139/97.) te njegove izmjene i dopuneL82614 objavljene u »Narodnim novinama« br. 105/99., 55/00., 127/00. i 107/01. u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Klasa: 410-19/01-01/06
Zagreb, 15. studenoga 2002.

Predsjednik
Odbora za zakonodavstvo
Hrvatskoga sabora
Josip Leko, dipl. iur., v. r.

ZAKON

O POSEBNIM POREZIMA NA OSOBNE AUTOMOBILE, OSTALA MOTORNA VOZILA, PLOVILA I ZRAKOPLOVE (pročišćeni tekst)

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuje plaćanje posebnog poreza na određene osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove koji se uvoze ili proizvode i prodaju u Republici Hrvatskoj.

(2) Ovim se Zakonom uređuje i plaćanje posebnog poreza na promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova koje kupuju ili stječu pravne ili fizičke osobe.

(3) Promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova iz stavka 2. ovoga članka oporezuje se po ovom Zakonu, ako se taj promet ili stjecanje ne oporezuju porezom na dodanu vrijednost prema posebnim propisima.

Članak 2.

Posebni porezi iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona prihodi su državnog proračuna.

II. PREDMET OPOREZIVANJA

Članak 3.

(1) Predmet oporezivanja su određeni osobni automobili, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplovi koji se uvoze ili proizvode i prodaju u Republici Hrvatskoj, a u smislu ovoga Zakona pojedini izrazi imaju sljedeća značenja:

1. osobni automobil – motorno vozilo namijenjeno prvenstveno za prijevoz putnika s najviše 9 sjedala (uračunano sjedalo vozača), koje može biti izvedeno i tako da ima pojačanu prohodnost ili kao »kombi-vozilo« kojemu se obaranjem ili vađenjem sjedala povećava prostor za utovar stvari, a izvedeno je iz koroserije osobnog automobila,

2. novim osobnim automobilom i motociklom smatra se osobni automobil i motocikl koji nije bio registriran i korišten. Pod registracijom se razumijeva godišnja registracija. Novim osobnim automobilom i motociklom, razumijeva se i osobni automobil i motocikl kojem od dana prve nabave novog osobnog automobila i motocikla od proizvođača ili trgovca do dana uvoza u Republiku Hrvatsku nije proteklo više od 12 mjeseci, neovisno je li u tom razdoblju bio registriran ili korišten,

3. motocikl – motorno vozilo s dva kotača, s bočnom prikolicom i bez nje, i motorno vozilo na tri kotača ako njegova masa nije veća od 400 kg,

4. plovilo – brod ili brodica (jahta) i čamac unutarnje plovidbe koje služi razonodi, športu ili rekreaciji,

5. zrakoplov – svaka naprava koja se može održavati u atmosferi zbog reakcije zraka, osim reakcije zraka što se odbija od površine zemlje, koja služi za privatne svrhe.

(2) Predmet oporezivanja je promet ili drugi način stjecanja upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova iz članka 1.#clanak1 stavka 2. ovoga Zakona.

III. POREZNI OBVEZNIK

Članak 4.

(1) Porezni obveznik posebnih poreza iz članka 1.#clanak1 stavka 1. ovoga Zakona je uvoznik ili proizvođač.

(2) Porezni obveznik posebnih poreza iz članka 1.#clanak1 stavka 2. ovoga Zakona je kupac ili stjecatelj.

IV. POREZNA OSNOVICA

Članak 5.

(1) Porezna osnovica posebnog poreza je:

1. prodajna cijena osobnog automobila i motocikla. Prodajna cijena, u smislu ovoga Zakona, je cijena bez poreza na dodanu vrijednost, a pri uvozu porezna osnovica je carinska osnovica uvećana za iznos carine,

2. plovilo ovisno o dužini mjereno u metrima i zrakoplov ovisno o broju sjedala.

(2) Porezna osnovica posebnog poreza na promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova je tržišna vrijednost u trenutku nastanka porezne obveze. Tržišna vrijednost utvrđuje se na temelju isprava o stjecanju.

(3) Porezna uprava provjerava tržišnu vrijednost iskazanu u ispravama o stjecanju, pa ako utvrdi da ona nije realno iskazana poreznu osnovicu utvrđuje na temelju procjene.

V. VISINA POREZA

Članak 6.

(1) Posebni porez plaća se na:

1. osobne automobile i motocikle

Osnovica – prodajna cijena Posebni porez

preko do

     0  50.000,00 10%

 50.000,00 100.000,00 5.000,00+15% na iznos preko 50.000,00

100.000,00 150.000,00 12.500,00+20% na iznos preko 100.000,00

150.000,00 200.000,00 22.500,00+25% na iznos preko 150.000,00

200.000,00 250.000,00 35.000,00+30% na iznos preko 200.000,00

250.000,00 300.000,00 50.000,00+35% na iznos preko 250.000,00

300.000,00 350.000,00 67.500,00+40% na iznos preko 300.000,00

350.000,00 87.500,00+45% na iznos preko 350.000,00

2. plovilo

2.1. bez kabine

Dužina plovila u metrima Posebni porez

preko do u kunama

  8 12   6.000,00

 12 15 12.000,00

 15 24.000,00

2.2. s kabinom

Dužina plovila u metrima Posebni porez

preko do u kunama

  8 12 15.000,00

 12 15 45.000,00

 15 90.000,00

3. zrakoplov

Broj sjedala Posebni porez

preko do u kunama

  1 4    7.000,00

  5 12   35.000,00

 13 50   70.000,00

 50 150.000,00

(2) Posebni porez iz stavka 1. točke 1. ovoga članka na osobne automobile i motocikle koji se ne smatraju novim u smislu članka 3.#clanak3 stavka 1. točke 2. ovoga Zakona povećava se za pedeset posto (50%), a za osobne automobile obujma cilindra preko 1600 cm3 i motocikle obujma cilindra preko 250 cm3 za sto posto (100%).

(3) Posebni porez plaća se:

1. na plovila bez kabine dužine do osam metara sa snagom motora preko 35 kilovata (kW) 6.000,00 kuna, ako ne služe za gospodarski ribolov,

2. na plovila s kabinom dužine do osam metara sa snagom motora preko 35 kilovata (kW) 15.000,00 kuna, ako ne služe za gospodarski ribolov.

(4) Posebni porez na promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova plaća se po stopi od pet posto (5%).

VI. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA I POVRAT POSEBNIH POREZA

Članak 7.

(1) Posebne poreze ne plaćaju diplomatska i konzularna predstavništva na osnovi uzajamnosti.

(2) Posebni porez na promet iz članka 1.#clanak1 stavka 2. ovoga Zakona ne plaća daroprimatelj koji je u odnosu prema darovatelju u prvom nasljednom redu i nasljednik koji je u odnosu prema ostavitelju u prvom nasljednom redu.

(3) Ako porezni obveznik iz članka 4.#clanak4 stavka 1. ovoga Zakona izveze proizvode na koje je plaćen posebni porez, u skladu s ovim Zakonom, ima pravo na povrat plaćenog posebnog poreza uz dokaz o izvozu i dokaz da je plaćanje iz inozemstva obavljeno u skladu s deviznim i vanjskotrgovačkim propisima.

VII. NASTANAK POREZNE OBVEZE

Članak 8.

(1) Porezna obveza posebnog poreza na proizvode iz članka 1.#clanak1 stavka 1. ovoga Zakona, pri uvozu nastaje s danom nastanka carinskoga duga, a kod proizvođača u trenutku isporuke.

(2) Porezna obveza posebnog poreza na promet iz članka 1.#clanak1 stavka 2. ovoga Zakona nastaje u trenutku kupnje ili stjecanja.

(3) Porezni obveznik posebnog poreza na promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova mora nastanak porezne obveze prijaviti ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema svom sjedištu ili prebivalištu u roku od 15 dana od dana kupnje ili stjecanja.

VIII. PLAĆANJE POSEBNIH POREZA

Članak 9.

(1) Posebni porez na proizvode iz članka 1.#clanak1 stavka 1. ovoga Zakona koji se uvoze ili proizvode i prodaju u Republici Hrvatskoj obračunava i naplaćuje carinarnica.

(2) Posebni porez na proizvode iz članka 1.#clanak1 stavka 1. ovoga Zakona koji se proizvode i prodaju u Republici Hrvatskoj porezni obveznik plaća u roku od trideset (30) dana od dana isporuke.

(3) Posebni porez na promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova plaća se u roku od 15 dana od dana nastanka obveze. Posebni porez na promet obračunava i naplaćuje ispostava Porezne uprave nadležna prema sjedištu i prebivalištu poreznog obveznika.

(4) Bez dokaza o plaćenom posebnom porezu iz stavka 3. ovoga članka ne može se obaviti registracija.

IX. NADZOR

Članak 10.

(1) Primjenu propisa te obračunavanja i plaćanje posebnog poreza iz članka 1.#clanak1 stavka 1. ovoga Zakona za proizvode koji se uvoze ili proizvode ili se prodaju u Republici Hrvatskoj nadzire Carinska uprava.

(2) Obračunavanje i plaćanje posebnog poreza na promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova u tuzemstvu iz članka 1.#clanak1 stavka 2. ovoga Zakona nadzire Porezna uprava.

X. POSTUPOVNE ODREDBE

Članak 11.

(1) Glede žalbenog postupka, obnove postupka, zastare, obračunavanja, naplate i povrata poreza te vođenja prekršajnog postupka primjenjuju se odredbe Općega poreznog zakona.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka na proizvode iz članka 1.#clanak1 stavka 1. ovoga Zakona koji su uvezeni te su bili predmet carinjenja primjenjuju se odredbe Carinskog zakona.

XI. OVLAŠTENJA

Članak 12.

Ministar financija može donositi propise kojima se podrobnije uređuje primjena odredbi ovoga Zakona.

XII. KAZNENE ODREDBE

Članak 13.

(1) Porezni obveznik proizvođač iz članka 4.#clanak4 stavka 1. ovoga Zakona kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 500,00 do 50.000,00 kuna, ako posebni porez ne obračuna, ne uplati, ne uplati u propisanom roku i ne uplati na propisani način.

(2) Porezni obveznik iz članka 4.#clanak4 stavka 2. ovoga Zakona kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna do 20% porezne osnovice ako ne prijavi nastanak porezne obveze plaćanja posebno poreza na promet iz članka 1.#clanak1 stavka 2. ovoga Zakona ili taj porez ne uplati u propisanom roku.

XIII. PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 14.

Danom početka primjene Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoploveL82615 (»Narodne novine«, br. 139/97.) prestaje važiti Zakon o posebnom porezu na uvoz automobilaL82616 (»Narodne novine«, br. 51/94.).

zatvori
Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !