Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove – (“Narodne novine”, br. XX/97, XX/99, XX/00, XX/00-čl. 172 OPZ), XX/01, XX/02-pročišćeni tekst, XX/03-ispr, XX/04, XX/09, XX/10, XX/12)
označi tražene riječi printaj stranicu
95 13.7.2004 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim porezima za osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove

HRVATSKI SABOR

1799

Na temelju članka 88.L106203 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNIM POREZIMA NA OSOBNE AUTOMOBILE, OSTALA MOTORNA VOZILA, PLOVILA I ZRAKOPLOVE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 9. srpnja 2004. godine.

Broj: 01-081-04-2423/2
Zagreb, 12. srpnja 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNIM POREZIMA NA OSOBNE AUTOMOBILE, OSTALA MOTORNA VOZILA, PLOVILA I ZRAKOPLOVE

Članak 1.

U Zakonu o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoploveL106202 (»Narodne novine«, br. 139/97., 105/99., 55/00., 127/00. i 107/01.), u članku 3. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. osobni automobil – motorno vozilo namijenjeno prvenstveno za prijevoz putnika s najviše 9 sjedala (uračunano i sjedalo vozača), koje može biti izvedeno i kao »kombi-vozilo« kojemu se obaranjem ili vađenjem sjedala povećava prostor za utovar stvari, a izvedeno je iz karoserije osobnog automobila,«.

Točka 3. mijenja se i glasi:

»3. motocikl – motorno vozilo s dva kotača, pa i s bočnom prikolicom, i motorno vozilo na tri kotača ako njegova masa nije veća od 400 kg, uz uvjete da je radni obujam motora veći od 50 cm3 i da na ravnoj cesti može razviti brzinu veću od 50 km/h,«.

Članak 2.

U članku 4. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Uvoznikom iz stavka 1. ovoga članka smatra se krajnji korisnik za čiji se račun obavlja uvoz proizvoda.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 3.

U članku 6. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. osobne automobile i motocikle

                
Osnovica
– prodajna cijena

Posebni porez
preko
do
0
 50.000,00
13%
50.000,00
100.000,00
6.500,00 + 18% na iznos preko 
 
 
50.000,00
100.000,00
150.000,00
15.500,00 + 23% na iznos preko 
 
 
100.000,00
150.000,00
200.000,00
27.000,00 + 28% na iznos preko 
 
 
150.000,00
200.000,00
250.000,00
41.000,00 + 33% na iznos preko 
 
 
200.000,00
250.000,00
300.000,00
57.500,00 + 38% na iznos preko 
 
 
250.000,00
300.000,00
350.000,00
76.500,00 + 43% na iznos preko 
 
 
300.000,00
350.000,00
 
98.000,00 + 48% na iznos preko 
 
 
350.000,00
 

U točki 2. podtočki 2.2. iza riječi: »s kabinom« dodaju se riječi: »i polukabinom«.

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Posebni porez iz stavka 1. točke 1. ovoga članka na osobne automobile s rotacijskim kretanjem klipa motora koje se ne smatra novima u smislu članka 3. stavak 1. točka 2. ovoga Zakona, povećava se za pedeset posto (50%).

(4) Na osobne automobile i motocikle koji se pokreću na električni pogon posebni porez se ne plaća.«

Dosadašnji stavak 3. koji postaje stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Posebni porez plaća se:

1. na plovila bez kabine dužine do osam metara s ugrađenim, neugrađenim i s izvanbrodskim motorom snage preko 35 kW, u visini od 6.000,00 kuna,

2. na plovila s kabinom i polukabinom dužine do osam metara s ugrađenim, neugrađenim i s izvanbrodskim motorom snage preko 35 kW, u visini od 15.000, 00 kuna.«

Iza stavka 5. dodaju se novi stavci 6. i 7. koji glase:

»(6) Posebni porez na plovila iz stavka 5. ovoga članka s neugrađenim ili izvanbrodskim motorom na koje poseban porez nije obračunat i plaćen u trenutku uvoza, odnosno isporuke, plaća se prije registracije motornog plovila. Poseban porez obračunava i naplaćuje nadležna carinarnica. Bez dokaza o plaćenom posebnom porezu ne može se obaviti registracija plovila na motorni pogon.

(7) Poseban porez na plovila, na koja poseban porez nije plaćen sukladno odredbama ovoga Zakona, a koja se iznajmljuju drugim osobama za uporabu u svrhu razonode, športa ili rekreacije, na temelju ugovora o najmu prema kojem najmoprimatelj postaje vlasnik plovila najkasnije isplatom zadnje rate, plaća se u visini koja bi se platila da je poseban porez plaćen. Predaja plovila najmoprimatelju smatra se isporukom u smislu članka 8. stavak 1. ovoga Zakona, a najmodavatelj proizvođačem, u smislu članka 4. stavak 1. ovoga Zakona.«

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 8.

Članak 4.

U članku 7. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Posebni porez ne plaća porezni obveznik (proizvođač) koji izveze plovilo uz dokaz o izvozu (kopija jedinstvene carinske deklaracije s potvrdom nadležne carinarnice da je obavljen izvozni postupak i da je roba napustila carinsko područje Republike Hrvatske) i dokaz da je naplata obavljena u skladu s propisima kojima je uređeno vanjskotrgovinsko i devizno poslovanje.«

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Posebni porez ne plaća se na plovila – brod ili brodicu (jahtu) i čamac unutarnje plovidbe, koji se uvoze ili isporučuju za obavljanje registrirane djelatnosti. Oslobođenje od plaćanja posebnoga poreza nadležna carinarnica utvrđuje odobrenjem.

U odobrenju se obvezno navodi rok u kojem se plovilo ne smije otuđiti, dati drugome na uporabu ili koristiti u druge svrhe, osim za obavljanje registrirane djelatnosti.«

Članak 5.

U članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Na proizvode iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona, koji se uvoze, poseban porez obračunava i naplaćuje carinarnica koja provodi carinski postupak zajedno s obračunom i naplatom carinskog duga, prema propisima o obračunu i naplati carinskog duga.«

Članak 6.

U članku 11. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, na proizvode iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona koji su unijeti u carinsko područje Republike Hrvatske, koji se uvoze ili su uvezeni te su bili predmet carinjenja, u pogledu žalbenog postupka, obnove postupka, zastare, obračunavanja, naplate i povrata poreza te vođenja prekršajnog postupka primjenjuju se odredbe Carinskog zakona.«

Članak 7.

U članku 13. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 1. 000.000,00 kuna za prekršaj će se kazniti pravna ili fizička osoba:

1. ako plovilo – brod ili brodicu (jahta) i čamac unutarnje plovidbe iz članka 7. stavka 6. ovoga Zakona, proda, otuđi, da drugome na uporabu ili koristi u druge svrhe osim za obavljanje registrirane djelatnosti,

2. ako proizvod iz članka 3. stavka 1. točka 5. ovoga Zakona na kojeg nije bio obračunat i naplaćen poseban porez proda, otuđi, da drugome na uporabu ili koristi u privatne svrhe.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. i 2. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 2.000,00 do 100.000,00 kuna.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 4.

Članak 8.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 15. srpnja 2004.

Klasa: 410-19/04-01/07

Zagreb, 9. srpnja 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !