Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove – (“Narodne novine”, br. XX/97, XX/99, XX/00, XX/00-čl. 172 OPZ), XX/01, XX/02-pročišćeni tekst, XX/03-ispr, XX/04, XX/09, XX/10, XX/12)
označi tražene riječi printaj stranicu
94 01.08.2009 Zakon o izmjenama Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove

HRVATSKI SABOR

2361

Na temelju članka 88.L468075 Ustava Republike Hrvatske donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POSEBNIM POREZIMA NA OSOBNE AUTOMOBILE, OSTALA MOTORNA VOZILA, PLOVILA I ZRAKOPLOVE

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. srpnja 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/156

Urbroj: 71-05-03/3-09-2

Zagreb, 30. srpnja 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O POSEBNIM POREZIMA NA OSOBNE AUTOMOBILE, OSTALA MOTORNA VOZILA, PLOVILA I ZRAKOPLOVE

Članak 1.

U Zakonu o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoploveL468074 (»Narodne novine«, br. 139/97., 105/99., 55/00., 127/00., 107/01. i 95/04.) u članku 3. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. novim osobnim automobilom i motociklom smatra se osobni automobil i motocikl koji nije bio registriran i korišten. Pod registracijom podrazumijeva se godišnja registracija. Novim osobnim automobilom i motociklom koji se uvozi u Republiku Hrvatsku smatra se osobni automobil i motocikl koji nije bio registriran,«.

Članak 2.

U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Porezna osnovica posebnog poreza na osobne automobile, motocikle, plovila i zrakoplove jest:

1. prodajna cijena, a to je, u smislu ovoga Zakona, cijena bez poreza na dodanu vrijednost,

2. carinska vrijednost uvećana za iznos carine – pri uvozu.«

Članak 3.

U članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Posebni porez na osobne automobile, motocikle, plovila i zrakoplove plaća se:

Osnovica – prodajna cijena (kn)

Posebni porez

preko

do

0

50.000,00

13%

50.000,00

100.000,00

6.500,00 + 18%
na iznos preko 50.000,00

100.000,00

150.000,00

15.500,00 + 23%
na iznos preko 100.000,00

150.000,00

200.000,00

27.000,00 + 28%
na iznos preko 150.000,00

200.000,00

250.000,00

41.000,00 + 33%
na iznos preko 200.000,00

250.000,00

300.000,00

57.500,00 + 38%
na iznos preko 250.000,00

300.000,00

350.000,00

76.500,00 + 43%
na iznos preko 300.000,00

350.000,00

400.000,00

98.000,00 + 48%
na iznos preko 350.000,00

400.000,00

450.000,00

122.000,00 + 53%
na iznos preko 400.000,00

450.000,00

500.000,00

148.500,00 + 58%
na iznos preko 450.000,00

500.000,00

177.500,00 + 63%
na iznos preko 500.000,00

U stavku 2. iza riječi: » iz stavka 1.« brišu se riječi: »točke 1.«.

U stavku 3. iza riječi: » iz stavka 1.« brišu se riječi: »točke 1.«.

Stavak 5. briše se.

Dosadašnji stavak 6. koji postaje stavak 5., mijenja se i glasi:

»(5) Na plovilo iz članka 3. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona na koje je naknadno postavljen motor (ugrađeni, izvanbrodski ili neugrađeni) ili motor snage veće od prvotno prijavljenog i registriranog, mora se obračunati posebni porez na razliku uvećane vrijednosti toga plovila. Posebni porez na plovilo potrebno je obračunati prije registracije plovila kod nadležne carinarnice. Bez plaćenog posebnog poreza nije moguća registracija.«.

Dosadašnji stavci 7. i 8. postaju stavci 6. i 7.

Članak 4.

U članku 13. stavku 1. brojka: »500,00« zamjenjuje se brojkom: »5.000,00«, a brojka: »50.000,00« zamjenjuje se brojkom: »500.000,00«.

U stavku 2. točki 1. iza riječi: »stavka« brojka: »6« zamjenjuje se brojkom: »4«.

U stavku 3. brojka: »2.000,00« zamjenjuje se brojkom: »5.000,00«.

U stavku 4. brojka: »500,00« zamjenjuje se brojkom: »5.000,00«, a iza riječi: »osnovice« dodaju se riječi: »a najviše do 500.000,00 kuna,«.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-19/09-01/07

Zagreb, 30. srpnja 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !