Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove – (“Narodne novine”, br. XX/97, XX/99, XX/00, XX/00-čl. 172 OPZ), XX/01, XX/02-pročišćeni tekst, XX/03-ispr, XX/04, XX/09, XX/10, XX/12)
označi tražene riječi printaj stranicu
21 15.02.2010 Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove

HRVATSKI SABOR

527

Na temelju članka 88.L493074 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNIM POREZIMA NA OSOBNE AUTOMOBILE, OSTALA MOTORNA VOZILA, PLOVILA I ZRAKOPLOVE

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 5. veljače 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/17

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 10. veljače 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNIM POREZIMA NA OSOBNE AUTOMOBILE, OSTALA MOTORNA VOZILA, PLOVILA I ZRAKOPLOVE

Članak 1.

U Zakonu o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoploveL493073 (»Narodne novine«, br. 139/97., 105/99., 55/00., 127/00., 107/01., 95/04. i 94/09.), u članku 6. stavku 1. riječi: »Posebni porez na osobne automobile, motocikle, plovila i zrakoplove plaća se:« zamjenjuju se riječima: »Posebni porez na osobne automobile i motocikle plaća se:«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Posebni porez na plovila i zrakoplove plaća se:

Osnovica – prodajna cijena (kn)

Posebni porez

preko

do

0

200.000,00

5%

200.000,00

400.000,00

10.000,00 + 6 % na iznos preko 200.000,00

400.000,00

600.000,00

22.000,00 + 7 % na iznos preko 400.000,00

600.000,00

800.000,00

36.000,00 + 8 % na iznos preko 600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

52.000,00 + 9 % na iznos preko 800.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

70.000,00 + 10 % na iznos preko 1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

120.000,00 + 11 % na iznos preko 1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

175.000,00 + 12 % na iznos preko 2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

235.000,00 + 13 % na iznos preko 2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

300.000,00 + 14 % na iznos preko 3.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00

370.000,00 + 15 % na iznos preko 3.500.000,00

4.000.000,00

više

445.000,00 + 16 % na iznos preko 4.000.000,00

Dosadašnji stavci 2., 3., 4., 5., 6. i 7. postaju stavci 3., 4., 5., 6., 7. i 8.

Članak 2.

Iza članka 11. dodaje se članak 11.a koji glasi:

»Članak 11.a

(1) Porezni obveznici – proizvođači plovila, odnosno zrakoplova iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona obvezni su nadležnoj carinarnici dostavljati mjesečna i godišnje izvješće o obračunanom posebnom porezu na plovila, odnosno zrakoplove proizvedene i isporučene u Republici Hrvatskoj.

(2) Mjesečno izvješće iz stavka 1. ovoga članka treba dostaviti do 15. u mjesecu za protekli mjesec, a godišnje izvješće do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu.

(3) Za period u kome nije bilo isporuka plovila, odnosno zrakoplova proizvedenih u Republici Hrvatskoj, ne postoji obveza dostavljanja mjesečnih izvješća.«

Članak 3.

U članku 13. stavku 2. iza točke 2. dodaje se točka 3. koja glasi:

»3. ako ne podnese ili u propisanom roku ne podnese mjesečno i godišnje izvješće ili podnese netočno izvješće o obračunanom posebnom porezu na isporučena plovila, odnosno zrakoplove proizvedene u Republici Hrvatskoj.«

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-19/10-01/01

Zagreb, 5. veljače 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !