Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište – (“Narodne novine”, XX/04, XX/04, XX/05, XX/05, XX/09, XX/13, XX/14)
označi tražene riječi printaj stranicu
48 14.4.2004 Zakon o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište

HRVATSKI SABOR

1101

Na temelju članka 88.L103498 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POSEBNIM UVJETIMA ZA STAVLJANJE BRAŠNA NA TRŽIŠTE

Proglašavam Zakon o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 2. travnja 2004. godine.

Broj: 01-081-04-1355/2
Zagreb, 8. travnja 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POSEBNIM UVJETIMA ZA STAVLJANJE
BRAŠNA NA TRŽIŠTE

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje način i postupak evidentiranja i obilježavanja evidencijskim markicama brašna koje se proizvodi i stavlja na tržište, uvozi ili izvozi.

Članak 2.

U smislu ovoga Zakona, pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. brašno je proizvod dobiven mljevenjem pšenice, raži i kukuruza, a namijenjen je ljudskoj prehrani,

2. stavljanje brašna na tržište podrazumijeva prodaju, prijevoz, skladištenje i čuvanje radi prodaje, te bilo koji oblik razmjene, zamjene ili ustupanja brašna uz naknadu ili bez naknade, isporuku brašna za uslugu mljevenja pšenice, raži i kukuruza, vlastitu preradu te uvoz i izvoz brašna.

II. OBVEZNIK OBILJEŽAVANJA EVIDENCIJSKIM MARKICAMA

Članak 3.

(1) Obveznik obilježavanja brašna evidencijskim markicama je pravna ili fizička osoba (proizvođač, vlasnik brašna iz uslužne meljave ako ga koristi za daljnju proizvodnju, preradu, prodaju ili bilo koji drugi način isporuke, trgovac, uvoznik i izvoznik) koja prva stavlja brašno na tržište.

(2) Obveznik obilježavanja brašna evidencijskim markicama je pravna ili fizička osoba koja već obilježeno brašno pakira u manje ili veće pakovine.

(3) Iznimno, obveznik iz stavka 1. i 2. ovoga članka brašno koje izvozi može obilježiti oznakom koju zahtijeva zemlja uvoznica, što mora biti dokumentirano odgovarajućim dokumentom.

III. OBILJEŽAVANJE EVIDENCIJSKIM MARKICAMA

Članak 4.

(1) Pravna ili fizička osoba iz članka 3.#clanak3 ovoga Zakona dužna je prije stavljanja brašna na tržište svaku pakovinu obilježiti evidencijskom markicom na vidljivom mjestu.

(2) Ako se brašno stavlja na tržište u rasutom stanju (rinfuza), evidencijska markica stavlja se na ispravu koja prati brašno u prijevozu (otpremnica, izdatnica, popratnica ili druga službena isprava).

(3) Ako se brašno stavlja na tržište u zbirnoj pakovini, evidencijska markica stavlja se na vidljivo mjesto na zbirnoj pakovini, a svaka pakovina unutar zbirnog pakiranja mora na sebi imati svoju evidencijsku markicu.

(4) Oblik i sadržaj evidencijske markice, način njihova izdavanja, način obilježavanja brašna, te vođenja evidencija o izdanim i iskorištenim evidencijskim markicama kao i naknadu troškova izrade evidencijskih markica propisuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede uz prethodno pribavljenu suglasnost ministra financija.

Članak 5.

(1) Pravna ili fizička osoba koja prevozi brašno za treće osobe ili za vlastite potrebe smije prevoziti samo brašno koje je obilježeno evidencijskom markicom na pakovini ili na ispravi iz članka 4.#clanak4 stavka 2. ovoga Zakona koja prati brašno u prijevozu.

(2) Pravna ili fizička osoba koja se bavi trgovinom brašna ili ga koristi za proizvodnju i/ili pripremu proizvoda u čiji sastav ulazi brašno smije stavljati na tržište ili koristiti brašno samo koje je obilježeno evidencijskom markicom.

IV. OBVEZA VOĐENJA EVIDENCIJA

Članak 6.

(1) Pravna ili fizička osoba koja proizvodi brašno uključujući i uslužnu meljavu pšenice, raži i kukuruza dužna je voditi evidenciju o količini zaliha i preradi pšenice, raži i kukuruza, te prometu i zalihama brašna.

(2) Ministar nadležan za poslove poljoprivrede propisat će minimalne količine brašna koje se mogu dobiti meljavom pšenice standardne kakvoće, raži i kukuruza, kao i način vođenja evidencija.

(3) Ministar nadležan za poslove poljoprivrede uz prethodno pribavljenu suglasnost ministra financija propisat će sadržaj, oblik i način vođenja evidencija iz stavka 1. ovoga članka.

V. NADZOR

Članak 7.

(1) Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obavlja ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede.

(2) Inspekcijski nadzor nad primjenom odredaba ovoga Zakona provode gospodarski inspektori Državnog inspektorata, odnosno ovlaštene osobe za obavljanje nadzora sukladno posebnom propisu.

(3) Inspektori i ovlaštene osobe iz stavka 2. ovoga članka na mjestu počinjenja prekršaja, usmenim rješenjem, pravnoj ili fizičkoj osobi koja stavlja brašno na tržište ili koristi ili prevozi brašno koje nije obilježeno evidencijskom markicom, zabranit će obavljanje djelatnosti uvoza, trgovine brašnom ili djelatnosti proizvodnje proizvoda u čiji sastav ulazi brašno ili djelatnosti prijevoza u trajanju od 30 dana i odmah izvršiti pečaćenje poslovnih prostorija, onemogućavanjem korištenja postrojenja, uređaja i druge opreme za rad gdje se to može izvršiti, te u roku od pet dana donijeti pisano rješenje o zabrani obavljanja djelatnosti.

(4) Ako se u poslovnim prostorijama i prijevoznom sredstvu nalaze pokvarljive namirnice, pravna ili fizička osoba ili prijevoznik je dužan pisanim putem, u roku od 24 sata od dana pečaćenja poslovnih prostorija, odnosno prijevoznog sredstva zatražiti da se zapečaćena prostorija, odnosno prijevozno sredstvo privremeno otpečati i u prisutnosti nadležnog inspektora, iz stavka 3. ovoga članka, iz njih će se odmah iznijeti pokvarljive namirnice, nakon čega će nadležni inspektor poslovne prostorije, odnosno prijevozno sredstvo ponovno zapečatiti.

(5) Žalba protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 8.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaje pravna osoba koja:

1. stavlja na tržište brašno koje nije označeno evidencijskom markicom (članak 4. stavak 1., 2. i 3.),

2. prevozi brašno koje nije obilježeno evidencijskom markicom na pakovini ili na dokumentu koji prati brašno (članak 5. stavak 1.),

3. se bavi trgovinom brašna koje nije obilježeno evidencijskom markicom (članak 5. stavak 2.),

4. za proizvodnju proizvoda u čiji sastav ulazi brašno koristi brašno koje nije obilježeno evidencijskom markicom (članak 5. stavak 2.),

5. ne vodi ili netočno vodi propisanu evidenciju (članak 6. stavak 1.),

6. ne primjenjuje propis iz članka 6.#clanak6 stavka 2. ovoga Zakona,

7. ne popiše zalihe ili ne dostavi zapisnik o obavljenom popisu zaliha (članak 12. stavak 1. i 2.),

8. ne obilježi evidencijskim markicama brašno koje iz popisa zaliha stavlja na tržište (članak 12. stavak 3.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 9.

Uz novčanu kaznu za prekršaj iz članka 8.#clanak8 ovoga Zakona pravnoj osobi može se izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od 90 dana do godine dana, a obavezno se izriče zaštitna mjera oduzimanja brašna koje nije obilježeno evidencijskom markicom i zaštitna mjera oduzimanja imovinske koristi ostvarene prometom ili korištenjem brašna koje nije obilježeno evidencijskom markicom.

Članak 10.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaje fizička osoba koja:

1. stavlja na tržište brašno koje nije označeno evidencijskom markicom (članak 4. stavak 1., 2. i 3.),

2. prevozi brašno koje nije obilježeno evidencijskom markicom na pakovini ili na dokumentu koji prati brašno (članak 5. stavak 1.),

3. se bavi trgovinom brašna koje nije obilježeno evidencijskom markicom (članak 5. stavak 2.),

4. za proizvodnju proizvoda u čiji sastav ulazi brašno koristi brašno koje nije obilježeno evidencijskom markicom (članak 5. stavak 2.),

5. ne vodi ili netočno vodi propisanu evidenciju (članak 6. stavak 1.),

6. ne primjenjuje propis iz članka 6.#clanak6 stavka 2. ovoga Zakona,

7. ne popiše zalihe ili ne dostavi zapisnik o obavljenom popisu zaliha (članak 12. stavak 1. i 2.),

8. ne obilježi evidencijskim markicama brašno koje iz popisa zaliha stavlja na tržište (članak 12. stavak 3.).

Članak 11.

Uz novčanu kaznu za prekršaj iz članka 8.#clanak8 ovoga Zakona fizičkoj osobi može se izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od 90 dana do godine dana, a obavezno se izriče zaštitna mjera oduzimanja brašna koje nije obilježeno evidencijskom markicom i zaštitna mjera oduzimanja imovinske koristi ostvarene prometom ili korištenjem brašna koje nije obilježeno evidencijskom markicom.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

(1) Pravna ili fizička osoba iz članka 3.#clanak3 ovoga Zakona dužna je popisati zalihe pšenice, raži, kukuruza i brašna sa stanjem na dan stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Zapisnik o obavljenom popisu zaliha iz stavka 1. ovoga članka treba dostaviti ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede u roku 5 dana od dana popisa.

(3) Pravna ili fizička osoba dužna je brašno iz popisa zaliha prema stavku 1. ovoga članka prije stavljanja na tržište obilježiti evidencijskim markicama.

Članak 13.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede donijet će propise iz članka 6.#clanak6 ovoga Zakona u roku 30 dana od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 14.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2004.

Klasa: 330-01/04-01/02
Zagreb, 2. travnja 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !