Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište – (“Narodne novine”, XX/04, XX/04, XX/05, XX/05, XX/09, XX/13, XX/14)
označi tražene riječi printaj stranicu
140 28.11.2005 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište

HRVATSKI SABOR

2645

Na temelju članka 88.L283682 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNIM UVJETIMA ZA STAVLJANJE BRAŠNA NA TRŽIŠTE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 17. studenoga 2005. godine.

Broj: 01-081-05-3427/2

Zagreb, 22. studenoga 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNIM UVJETIMA ZA STAVLJANJE BRAŠNA NA TRŽIŠTE

Članak 1.

U Zakonu o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržišteL283681 (»Narodne novine«, br. 48/04. i 130/04. – ispravak) u članku 2. dodaje se nova točka 2. koja glasi:

»2. pojam brašno također obuhvaća i namjenske smjese i koncentrate koji u svom sastavu imaju više od 10% pšeničnog, raženog ili kukuruznog brašna.«

Dosadašnja točka 2. postaje točka 3.

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. iza riječi: »proizvodi« dodaju se riječi: »ili uvozi«, a iza riječi: »brašna« briše se točka i dodaju riječi: »i količinama uvezenog brašna.«.

U stavku 2. iza riječi: »kukuruza« umjesto zareza stavlja se točka, a riječi: »kao i način vođenja evidencija« brišu se.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ministar nadležan za poslove poljoprivrede propisat će najviše količine brašna utrošene za proizvodnju pojedinih pekarskih proizvoda i način vođenja evidencije o tome.«

Članak 3.

U članku 7. stavku 3. iza riječi: »markicom« briše se zarez i dodaju riječi: »ili proizvodi pekarske proizvode suprotno odredbi članka 6. stavka 3. ovoga Zakona,« a iza riječi: »djelatnosti proizvodnje« dodaju se riječi: »pekarskih proizvoda ili«.

Članak 4.

U članku 8. stavku 1. točki 4. iza riječi: »proizvodnju« dodaju se riječi: »pekarskih proizvoda ili«.

U točki 6. iza broja: »2.« dodaju se brojevi: »3. i 4.«.

Članak 5.

U članku 9. iza riječi: »imovinske koristi ostvarene« dodaje se riječ: »prekršajem« i stavlja se točka, a riječi: »prometom ili korištenjem brašna koje nije obilježeno evidencijskom markicom« brišu se.

Članak 6.

U članku 10. točki 4. iza riječi: »proizvodnju« dodaju se riječi: »pekarskih proizvoda ili«.

U točki 6. iza broja: »2.« dodaju se brojevi: »3. i 4.«.

Članak 7.

U članku 11. iza riječi: »imovinske koristi ostvarene« dodaje se riječ: »prekršajem« i stavlja se točka, a riječi: »prometom ili korištenjem brašna koje nije obilježeno evidencijskom markicom« brišu se.

Članak 8.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede donijet će propis iz članka 2. ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 9.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 330-01/05-01/03

Zagreb, 17. studenoga 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

 
zatvori
Zakon o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !