Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o posebnom porezu na bezalkoholna pića – (“Narodne novine”, br. XX/94, XX/97, XX/00-čl. 172. OPZ), XX/01, XX/02-pročišćeni tekst.)
označi tražene riječi printaj stranicu
51 01.07.1994 Odluka o proglašenju Zakona o posebnom porezu na bezalkoholna pića

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89.L29257 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA BEZALKOHOLNA PIĆA

Proglašavam Zakon o posebnom porezu na bezalkoholna pića, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 28. lipnja 1994. godine.

Broj : PA4-74/1-94.

Zagreb. 1. srpnja 1994.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o posebnom porezu na bezalkoholna pića

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Zakonom uređuje se plaćanje posebnog poreza na bezalkoholna pića koja se proizvode ili uvoze u carinsko područje Republike Hrvatske.

(2) Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se i na bezalkoholna pića koja se prodaju u slobodnim carinskim prodavaonicama te specijaliziranim skladištima strane robe i robe domaće proizvodnje (specijalizirana skladišta), ako se u tim skladištima opskrbljuju brodice i jahte.

(3) Iznimno od odredaba članka 25.L29253 Zakona o slobodnim zonama ("Narodne novine", br. 53A/91., 65/92., 27/93. i 94/93.), odredbe ovoga Zakona primjenjuju se i na bezalkoholna pića koja se prodaju u slobodnim zonama.

Članak 2.

Posebni porez na bezalkoholna pića prihod je državnoga proračuna.

II. PREDMET OPOREZIVANJA

Članak 3.

(1) Predmet oporezivanja jest promet bezalkoholnih pića koja se proizvode na teritoriju Republike Hrvatske ili uvoze u carinsko područje Republike Hrvatske bez obzira na vrstu, sastojke i druga obilježja.

(2) Bezalkoholnim pićima smatraju se mineralne i gazirane vode, aromatizirani sirupi te proizvodi dobiveni odgovarajućim tehnološkim postupkom od vode ili mineralne vode, šećera, soka od voća i povrća, baze, biljnih ekstrakata, žitarica, proizvoda od žitarica i aroma, odnosno sirupa za bezalkoholna pića s dodatkom ili bez dodatka CO2 (ugljičnog dioksida) i aditiva.

(3) Iznimno od odredaba ovoga članka, domaće mineralne vode i domaći 100 % prirodni sokovi od voća i povrća, bez dodatka šećera i konzervansa, ne podliježu oporezivanju prema ovom Zakonu.

III. POREZNI OBVEZNIK

Članak 4.

(1) Obveznikom posebnog poreza na bezalkoholna pića smatraju se pravne i fizičke osobe koje proizvode ili daju proizvoditi bezalkoholna pića za svoj račun te osobe koje u carinsko područje Republike Hrvatske uvoze, unose ili primaju bezalkoholna pića, osim osoba i količina koje su, prema posebnim propisima, oslobođene od plaćanja carine.

(2) Proizvođačem bezalkoholnih pića, u smislu ovoga Zakona, smatraju se pogoni i postrojenja za proizvodnju, obradu, uskladištenje i punjenje bezalkoholnih pića, skladišta za sastojke namijenjene proizvodnji i ooradi bezalkoholnih pića kao i za natočena bezalkoholna pića, radionice za održavanje pogona i upravu, potom prostorije i površine za manipulaciju i transport te druge s njima povezane površine i uređaji ako se koriste u svrhu proizvodnje bezalkoholnih pića.

(3) Uvoznikom bezalkoholnih pića smatra se fizička ili pravna osoba koja uvozi bezalkoholna pića u količini većoj od količine bezalkoholnih pića koja je oslobođena od plaćanja carine.

Članak 5.

(1) Prometom bezalkoholnih pića u smislu ovoga Zakona smatra se:

1. isporuka bezalkoholnih pića iz proizvodnje odnosno skladišta proizvođača.

2. uvoz bezalkoholnih pića.

3 manjak bezalkoholnih pića kod poreznog obveznika, osim manjka uzrokovanog višom silom.

4. tehnološki, skladišni i transportni kalo, rastep i lom kod proizvođača u visini većoj od 0,5%,

5. uzimanje bezalkoholnih pića za vlastitu krajnju potrošnju. ,

(2) Pod višom silom se, u smislu ovoga Zakona, razumijevaju elementarne nepogode (poplave, požar, potres i dr.) i ratna razaranja, a na temelju očevidnika nadležnog tijela ili nadležne ispostave Porezne uprave.

IV. POREZNA OSNOVICA

Članak 6.

(1)Posebni porez na bezalkoholna pića plaća se po hektolitru proizvedenog ili uvezenoga bezalkoholnog pića.

(2) Ako se bezalkoholna pića isporučuju u drugim mjernim jedinicama (1 l, 0,5 l, 0,3 l i dr.) isporučene se količine, radi obračuna posebnog poreza na bezalkoholna pića, preračunavaju u hektolitre.

V. VISINA POREZA

Članak 7.

(1) Posebni porez na bezalkoholna pića domaće proizvodnje plaća se u iznosu od 40,00 kuna za hektolitar.

(2) Posebni porez na uvezena bezalkoholna pića plaća se u iznosu od 80,00 kuna za hektolitar.

VI. NASTANAK POREZNE OBVEZE

Članak 8.

(1) Obveza obračuna posebnog poreza na bezalkoholna pića nastaje u trenutku otpreme (izlaska) bezalkoholnih pića iz pogona ili postrojenja za proizvodnju bezalkoholnih pića proizvođača iz članka 4.#clanak4 ovoga Zakona.

(2) Ako se bezalkoholna pića isporučuju iz proizvodnje u punionice proizvođača izvan mjesta proizvodnje ili u distribucijski centar proizvođača, obveza obračuna posebnog poreza na bezalkoholna pića nastaje u trenutku isporuke bezalkoholnih pića iz tih objekata.

(3) Pri uvozu bezalkoholnih pića obveza obračuna posebnog poreza na bezalkoholna pića nastaje u trenutku carinjena ili isporuke bezalkoholnih pića slobodnim carinskim prodavaonicama, specijaliziranim skladištima i slobodnim zonama.

(4) Obveza obračuna posebnog poreza na bezalkoholna pića nastaje pri uzimanju bezalkoholnih pića za vlastitu krajnju potrošnju, utvrđivanja manjka te tehnološkog, skladišnog i transportnog kala, rastepa i loma u visini utvrđenoj člankom 5.#clanak5 stavkom 1. točkom 4. ovoga Zakona.

(5) Pri uvozu bezalkoholnih pića iz stavka 3. ovoga članka posebni porez obračunava i naplaćuje ovlaštena carinarnica u skladu s propisima o postupku obračuna i naplate carine.

VII. DOSPJEČE PLAČANJA POREZA

Članak 9.

(1) Posebni porez na bezalkoholna pića plaća se u roku od 30 dana od dana otpreme (izlaska) bezalkoholnih pića iz poduzeća ili objekata navedenih u članku 8.#clanak8 stavku 1. i 2. ovoga Zakona.

(2) Pri uvozu bezalkoholnih pića posebni porez na bezalkoholna pića plaća se u trenutku carinjenja odnosno isporuke slobodnim carinskim prodavaonicama, specijaliziranim skladištima i slobodnim zonama, a obračunava ga i naplaćuje ovlaštena carinarnica u skladu s propisima o postupku obračuna i naplate carine.

VIII. IZVJEŠĆIVANJE

Članak 10.

(1) Porezni obveznici iz članka 4.#clanak4 ovoga Zakona obvezni su ispostavi Porezne uprave, nadležnoj prema svome poslovnom sjedištu, dostaviti podatke:

1. o proizvodnim kapacitetima i njihovim promjenama,

2. o proizvedenim i isporučenim bezalkoholnim pićima te bezalkoholnim pićima na zalihi i u proizvodnji po pogonima, skladištima ili drugim proizvodnim ili poslovnim mjestima,

3. o obračunatom i uplaćenom posebnom porezu na bezalkoholna pića.

(2) Za pogone, odnosno proizvodne ili poslovne jedinice izvan sjedišta poreznog obveznika podaci se dostavljaju i nadležnim ispostavama Porezne uprave.

(3) Uvoznici bezalkoholnih pića obvezni su obavijestiti nadležnu ispostavu Porezne uprave prema svome sjedištu o uvozu bezalkoholnih pića, o zalihama bezalkoholnih pića u carinskom skladištu, o otpremi (izlasku) bezalkoholnih pića iz carinskog skladišta te o obračunu i uplati posebnog poreza na bezalkoholna pića.

(4) Podatke iz stavka 1. i 3. ovoga članka treba dostavljati mjesečno do 15. u mjesecu za protekli mjesec i godišnje do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu.

(5) Godišnjem izvješću o proizvodnji, isporukama i zalihama bezalkoholnih pića treba priložiti i popis (inventura) zaliha gotovih bezalkoholnih pića na dan 31. prosinca prethodne godine.

IX. POREZNI NADZOR

Članak 11.

(1) Posude, spremnici i mjerila protoka bezalkoholnih pića u postrojenju i doradu bezalkoholnih pića moraju imati valjano ovjeren žig ili valjanu ovjernicu o udovoljavanju mjeriteljskim zahtjevima koju izdaje Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo.

(2) Postrojenja za protok i natakanje bezalkoholnih pića moraju imati mjerila protoka bezalkoholnih pića ili brojila pakovina s valjanim ovjerenim žigom ili valjanom ovjernicom o udovoljavanju mjeriteljskim zahtjevima koju izdaje Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo.

(3) Nadležna ispostava Porezne uprave prema mjestu proizvodnje ili isporuke bezalkoholnih pića dodatnim plombiranjem mjerila i instalacija osigurava nadzor nad proizvodnjom i isporukom bezalkoholnih pića.

(4) Skidanje plombi s instalacija radi popravka, zamjene ili ispitivanja mjerila protoka bezalkoholnog pića ili dijelova instalacija te ponovo plombiranje mora se obaviti u nazočnosti ovlaštenog službenika Porezne uprave, o čemu se obvezatno sastavlja zapisnik u kojemu se napose nkavode razlozi skidanja plombe i upisuje stanje pokaznika brojila protoka.

(5) Primjerak zapisnika uručuje se poreznom obvezniku, a izvornik se pohranjuje u Poreznoj upravi.

Članak 12.

Nadzor nad poslovanjem proizvođača, glede proizvodnje bezalkoholnih pića te obračuna i plaćanja posebnog poreza na bezalkoholna pića, obavljaju Porezna uprava i Financijska policija, a pri uvozu i Carinska uprava.

Članak 13.

Glede žalbenog postupka, obnove postupka, zastare, obračunavanja, naplate i povrata poreza te vođenja prekršajnog postupka primjenjuju se odredbe Zakona o porezu na dohodakL29255 ("Narodne novine", br. 109/93)

Članak 14.

Osoba koja je postala vlasnik pogona i postrojenja za proizvodnju bezalkoholnih pića ili je takva postrojenja izaradila ili na drugi način osposobila za proizvodnju obvezna je o tome izvijestiti nadležnu ispostavu Porezne uprave u roku od 8 dana od stjecanja odnosno izgradnje ili osposobljavanja pogona za proizvodnju bezalkoholnih pića.

X. OSLOBOĐENJA OD PLAČANJA POSEBNOG POREZA

Članak 15.

(1) Od plaćanja posebnog poreza oslobađaju se:

1. bezalkoholno piće koje se izvozi uz dokaz o izvozu (kopija izvozne carinske deklaracije s potvrdom nadležne carinarnice da je obavljeno izvozno carinjenje i da su bezalkoholna pića napustila teritorij Republike Hrvatske) i dokaz da je plaćanje iz inozemstva obavljeno u skladu s deviznim i vanjskotrgovinskim propisima,

2. bezalkoholno piće koje se isporučuje iz proizvodnje u distribucijske centre ili punionice proizvođača,

3. bezalkoholno piće koje se koristi za tehničke probe ili u svrhu kontrole kvalitete.

(2) Odredbe stavka 1. točke 1. ovoga članka ne odnose se na izvoz bezalkoholnih pića putem slobodnih carinskih prodavaonica, specijsliziranih skladišta i slobodnih zona.

(3) Ako se izvezu bezalkoholna pića na koja je u domaćem prometu plaćen posebni porez, izvoznik ima pravo na povrat plaćenog posebnoga poreza.

(4) Zahtjev za povrat posebnog poreza na bezalkoholna pića iz stavka 3. ovoga članka s dokazima o obavljenom izvozu i naplati iz stavka 1. ovoga članka podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

(5) Porezni obveznici koji ne naplate izvezena bezalkoholna pića u roku od 120 dana od dana izvoza ili u tom roku ne osiguraju dokaze o izvozu iz stavka 1. točka 1. ovoga članka, obvezni su obračunati i uplatiti poseban porez istekom toga roka.

XI. OVLAŠTENJA

Članak 16.

Ministar financija donosi podrobnije propise o primjeni odredaba iz članka 7.#clanak7, 8.#clanak8, 9.#clanak9 i 10.#clanak10 ovoga Zakona.

XII. KAZNENE ODREDBE

Članak 17.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 400.000.00 kuna kaznit će se za prekršaj porezni obveznik:

1. ako ne plati posebni porez na bezalkoholna pića u propisanom roku (članak 9. stavak 1. i 2.),

2. ako Poreznoj upravi ne dostavi ili u roku ne dostavi propisane podatke (članak 10.),

3. ako Poreznoj upravi dostavi netočne propisane podatke (članak 10.).

4. ako Poreznoj upravi ne dostavi ili u roku ne dostavi inventurno stanje zaliha (članak 10.),

5. ako koristi posude, spremnike, mjerila protoka bezalkoholnog pića ili brojače pakovina koji nemaju valjano ovjereni žig ili valjanu ovjernicu o udovoljavanju mjeriteljskim zahtjevima (članak 11. stavak 1. i 2.),

6. ako kao vlasnik postrojenja ne izvijesti nadležnu ispostavu Porezne uprave o izgradnji ili osposobljavanju postrojenja u propisanom roku (članak 14.),

7. ako ne izvrši ovjeravanje posuda, spremnika i uređaja (članak 18. stavak 1.) i

8. ako ne popiše zalihe uvoznih bezalkoholnih pića i na njih ne plati poseban porez (članak 19. stavak 3.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 40.000.00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba poreznog obveznika.

XIII. PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 18.

(1) Porezni obveznici obvezni su izvršiti ovjeravanje posuda, spremnika, nabaviti, ovjeriti i ugraditi mjerila protoka bezalkoholnog pića i brojača pakovina o svom trošku do 31. prosinca 1994. godine.

(2) Dok se ne ugrade i ne baždare mjerni instrumenti, nadzor se mora osigurati na dosadašnji način - vaganjem i mjerenjem postojećim mjernim instrumentima.

Članak 19.

(1) Porez na promet sadržan u potraživanjima na dan početka primjene ovoga Zakona plaća se prema odredbama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga.

(2) Korekcije cijena u trgovini zbog primjene ovoga Zakona ne smiju utjecati na visinu ukalkuliranog poreza.

(3) Uvoznici bezalkoholnih pića popisat će zalihe bezalkoholnih pića na dan 30. lipnja 1994. godine te na utvrđene zalihe obračunati i uplatiti poseban porez najkasnije do 30. srpnja 1994. godine.

Članak 20.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o posebnom porezu na bezalkoholna pićaL29256 ("Narodne novine". br. 74/94.).

Članak 21.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. srpnja 1994. godine

Klasa: 410-19/94-01/08

Zagreb, 28. lipnja 1994.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.

zatvori
Zakon o posebnom porezu na bezalkoholna pića –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !