Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o posebnom porezu na bezalkoholna pića – (“Narodne novine”, br. XX/94, XX/97, XX/00-čl. 172. OPZ), XX/01, XX/02-pročišćeni tekst.)
označi tražene riječi printaj stranicu
139 23.12.1997 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na bezalkoholna pića

ZASTUPNIČKI DOM SABORA
REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89.L52553 Ustava Republike HrvatskeL52552, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA BEZALKOHOLNA PIĆA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na bezalkoholna pića, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 12. prosinca 1997.

Broj: 081-97-2087/1
Zagreb, 18. prosinca 1997.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNOM POREZU
NA BEZALKOHOLNA PIĆA

Članak 1.

U Zakonu o posebnom porezu na bezalkoholna pićaL52551 ("Narodne novine", br. 51/94.) u članku 1. stavci 2. i 3. brišu se.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

"(1) Predmet oporezivanja su bezalkoholna pića koja se proizvode na teritoriju Republike Hrvatske ili se uvoze u carinsko područje Republike Hrvatske.

(2) Predmet oporezivanja su i praškovi i pastile (dehidrirani praškasti proizvodi) namijenjeni za pripremu osvježavajućih bezalkoholnih pića čijim se otapanjem u vodi prema uputi na deklaraciji dobivaju osvježavajuća bezalkoholna pića.

(3) Bezalkoholnim pićima smatraju se osvježavajuća bezalkoholna pića od voćnog soka, voćne baze, biljnih ekstrakata, žitarica ili sirutke, umjetna osvježavajuća bezalkoholna pića, i niskoenergetska osvježavajuća bezalkoholna pića, te sirupi namijenjeni za proizvodnju ili pripremu osvježavajućih pića, prema Pravilniku o temeljnim zahtjevima za osvježavajuća bezalkoholna pića i soda-vodu.

(4) Domaće i uvozne: prirodne mineralne gazirane i negazirane vode, stolne vode i 100% prirodni sokovi, voda za piće, te domaće i uvozne izvorske vode koje se isporučuju u pakovinama, ne smatraju se bezalkoholnim pićima u smislu ovoga Zakona."

Članak 3.

U članku 4. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

"(4) Ako se bezalkoholna pića, sirupi, praškovi i pastile za osvježavajuća bezalkoholna pića uvoze u svoje ime a za tuđi račun, tada je korisnik uvoza obveznik posebnog poreza.

(5) Iznimno, od odredbi stavka 1. ovoga članka, ako proizvođači osvježavajućih bezalkoholnih pića nabavljaju ili uvoze sirupe, praškove i pastile uz izjavu dobavljaču, odnosno carinarnici da te proizvode nabavljaju kao reprodukcijski materijal za proizvodnju tih pića, ne obračunava se i ne plaća posebni porez. Ostale pravne i fizičke osobe koje nabavljaju, odnosno uvoze sirupe, praškove i pastile a ne smatraju se proizvođačima u smislu ovoga Zakona, obveznici su posebnog poreza pri nabavi, odnosno uvozu tih proizvoda."

Članak 4.

Članak 5. mijenja se i glasi:

"(1) Obveza obračunavanja posebnog poreza na bezalkoholna pića obavlja se u trenutku:

1. isporuke bezalkoholnih pića iz proizvodnje, odnosno skladišta, proizvođača,

2. uvoza bezalkoholnih pića,

3. manjka bezalkoholnih pića kod poreznog obveznika, osim manjka uzrokovanog višom silom,

4. tehnološkoga, skladišnog i transportnog kala, rastepa, loma i kvara zapisnički utvrđenog u proizvodnji u iznosu višem od 0,5% po hektolitru,

5. pri uzimanju bezalkoholnih pića za vlastitu krajnju potrošnju.

(2) Pod višom silom, u smislu ovoga Zakona, razumijevaju se elementarne nepogode (poplave, požar, potres i dr.), i ratna razaranja što se utvrđuje očevidnikom mjerodavnog tijela ili mjerodavne ispostave Porezne uprave."

Članak 5.

U članku 6. dodaje se stavak 3. koji glasi:

"(3) Ako se uvoze ili nabavljaju sirupi, praškovi i pastile za osvježavajuća bezalkoholna pića, plaća se posebni porez na količinu osvježavajućeg bezalkoholnog pića koji se dobije nakon otapanja u vodi prema priloženoj uputi."

Članak 6.

Članak 7. mijenja se i glasi:

"Posebni porez plaća se u iznosu od 40,00 kuna po hektolitru domaćeg i uvoznog osvježavajućega bezalkoholnog pića."

Članak 7.

U članku 8. stavku 3. iza riječi: "carinjenja" stavlja se točka, a preostali dio rečenice briše se.

Članak 8.

U članku 9. stavku 2. iza riječi: "carinjenja" briše se dio rečenice do drugog zareza i nastavlja s riječima: "a obračunava".

Članak 9.

Članak 11. mijenja se i glasi:

"(1) Nadzor o proizvedenim i isporučenim količinama bezalkoholnih pića kod poreznih obveznika iz članka 4. ovoga Zakona obavlja Porezna uprava prema mjestu proizvodnje, odnosno isporuke.

(2) Nadzor se obavlja tako što se uspoređuju količine utrošenih sirovina za proizvodnju bezalkoholnih pića s isporučenom količinom bezalkoholnog pića i zatečenom količinom na zalihi.

(3) Proizvode iz članka 3. ovoga Zakona, obveznici posebnog poreza kao i sve druge pravne i fizičke osobe, ne smiju prodavati na mjestima koja su određena kao tržnice i mjesta gdje se može prigodno trgovati, odnosno na otvorenim mjestima na kojima ne postoji obveza evidentiranja gotovinskog prometa preko naplatnih uređaja ili izdavanja računa u smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost, osim u okviru pružanja ugostiteljskih usluga i prodaju putema automata."

Članak 10.

U članku 13. brojka: "109/93" zamjenjuje se brojkama: "109/93., 95/94., 25/95. - pročišćeni tekst, 52/95. i 106/96."

Dodaje se stavak 2. koji glasi:

"(2) Iznimno, od odredbi stavka 1. ovoga članka, u postupku naknadnog obračuna posebnog poreza na bezalkoholna pića, carinarnica će postupiti u skladu s odredbama Carinskog zakona koje propisuju postupak naknadnog obračuna carine i donošenja rješenja o naplati i vraćanju carine koja nije bila obračunata ili je obračunata u manjoj ili većoj svoti od propisane."

Članak 11.

U članku 15. stavku 1. iza točke 3. dodaju se točke 4. i 5. koje glase:

"4. bezalkoholno piće koje se isporučuje slobodnim zonama i slobodnim carinskim prodavaonicama,

5. bezalkoholno piće koje isporučuju slobodne carinske prodavaonice."

Stavak 2. briše se.

Stavci 3., 4. i 5. postaju 2., 3. i 4.

Članak 12.

Članak 17. mijenja se i glasi:

"(1) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 400.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj porezni obveznik:

1. ako ne obračuna i ne uplati posebni porez na isporučena bezalkoholna pića iz proizvodnje, odnosno skladišta (članak 5. stavak 1. točka 1.),

2. ako ne obračuna i ne uplati posebni porez na utvrđeni manjak bezalkoholnih pića preko dozvoljenog manjka uzrokovanog višom silom (članak 5. stavak 1. točka 3.),

3. ako ne obračuna i ne uplati posebni porez na tehnološki, skladišni i transportni kalo, rastep i lom na iznos utvrđen preko propisanog (članak 5. stavak 1. točka 4.),

4. ako ne obračuna i ne uplati posebni porez na uzete količine bezalkoholnih pića za vlastitu krajnju potrošnju (članak 5. stavak 1. točka 5.),

5. ako pogrešno utvrdi poreznu osnovicu kod preračunavanja isporučenih količina bezalkoholnih pića i drugih mjernih jedinica u hektolitre (članak 6. stavak 2.),

6. ako pogrešno utvrdi poreznu osnovicu kod utvrđivanja količine bezalkoholnih pića koja se dobiju otapanjem u vodi i ako ne obračuna i ne uplati posebni porez (članak 6. stavak 3.),

7. ako ne plati posebni porez na bezalkoholna pića u propisanom roku (članak 9. stavak 1. i 2.),

8. ako Poreznoj upravi ne dostavi ili u roku ne dostavi propisane podatke (članak 10.),

9. ako Poreznoj upravi dostavi netočne propisane podatke (članak 10.),

10. ako Poreznoj upravi ne dostavi ili u roku ne dostavi inventurno stanje zaliha (članak 10.),

11. ako prodaje na mjestima koja su određena kao tržnice gdje se može prigodno trgovati, na otvorenim mjestima na kojima ne postoji obveza evidentiranja gotovinskog prometa ili izdavanja računa (članak 11. stavak 3.),

12. ako kao vlasnik postrojenja ne izvijesti nadležnu ispostavu Porezne uprave o izgradnji ili osposobljavanju postrojenja u propisanom roku (članak 14.),

13. ako ne popiše zalihe uvoznih bezalkoholnih pića i na njih ne plati posebni porez (članak 19. stavak 3.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 40.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba poreznog obveznika."

Članak 13.

Članak 18. briše se:

Članak 14.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o posebnom porezu na bezalkoholna pića.

Članak 15.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1998.

Klasa: 410-19/94-01/08
Zagreb, 12. prosinca 1997.

ZASTUPNIČKI DOM

SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.

zatvori
Zakon o posebnom porezu na bezalkoholna pića –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !