Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o posebnom porezu na bezalkoholna pića – (“Narodne novine”, br. XX/94, XX/97, XX/00-čl. 172. OPZ), XX/01, XX/02-pročišćeni tekst.)
označi tražene riječi printaj stranicu
107 5.12.2001 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na bezalkoholna pića

Hrvatski sabor

1764

Na temelju članka 88.L77616 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA BEZALKOHOLNA PIĆA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na bezalkoholna pića, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 28. studenoga 2001.

Broj: 01-081-01-3729/2
Zagreb, 30. studenoga 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

 

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA BEZALKOHOLNA PIĆA

Članak 1.

U Zakonu o posebnom porezu na bezalkoholna pićaL77615 (»Narodne novine«, br. 51/94.) u članku 5. stavku 2. riječi: »ispostave Porezne uprave« zamjenjuju se riječju: »carinarnice«.

Članak 2.

U članku 9. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Pri uvozu posebni porez na bezalkoholna pića obračunava i naplaćuje carinarnica koja provodi carinski postupak zajedno s obračunom i naplatom carinskoga duga, prema propisima o obračunu i naplati carinskoga duga.«

Članak 3.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»(1) Porezni obveznici iz članka 4. ovoga Zakona obvezni su carinarnici mjesno nadležnoj prema svome sjedištu, dostaviti podatke:

1. o proizvodnim kapacitetima i njihovim promjenama,

2. o proizvedenim i isporučenim bezalkoholnim pićima te bezalkoholnim pićima na zalihi i u proizvodnji po pogonima, skladištima ili drugim proizvodnim ili poslovnim mjestima,

3. o obračunanom i uplaćenom posebnom porezu na bezalkoholna pića.

(2) Za pogone, odnosno proizvodne ili poslovne jedinice izvan sjedišta poreznog obveznika podaci se dostavljaju nadležnoj carinarnici prema sjedištu poreznog obveznika.

(3) Uvoznici bezalkoholnih pića obvezni su voditi evidenciju te izvješćivati nadležnu carinarnicu prema svome sjedištu o uvozu bezalkoholnih pića, o zalihama bezalkoholnih pića u carinskome skladištu i slobodnoj zoni o otpremi (izlasku) bezalkoholnih pića iz carinskoga skladišta i slobodne zone te o obračunu i uplati posebnoga poreza na bezalkoholna pića.

(4) Podatke iz stavka 1. i 3. ovoga članka treba dostaviti mjesečno do 15. u mjesecu za protekli mjesec i godišnje do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu.

(5) Godišnjem izvješću o proizvodnji, isporukama i zalihama bezalkoholnih pića treba priložiti i popis (inventura) zaliha gotovih bezalkoholnih pića na dan 31. prosinca prethodne godine.«

Članak 4.

U članu 11. stavku 1. riječi: »Porezna uprava« zamjenjuju se riječima: »Carinska uprava«.

Članak 5.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Pravilnost primjene ovoga Zakona nadzire Carinska uprava.«

Članak 6.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»(1) Glede žalbenog postupka, obnove postupka, zastare, obračunavanja, naplate i povrata posebnog poreza na bezalkoholna pića te vođenja prekršajnog postupka, primjenjuju se odredbe Općega poreznog zakona.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u postupku naknadnog obračuna posebnog poreza na kavu postupa se prema odredbama Carinskoga zakona.«

Članak 7.

U članku 14. stavku 1. riječi: »ispostavu Porezne uprave« zamjenjuju se riječju: »carinarnicu«.

Članak 8.

U članku 15. stavku 1. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. bezalkoholna pića koja se smještaju u slobodne zone radi izvoza, proizvodnje ili potrošnje, te radi smještaja u carinska skladišta, kao i na isporuke domaćega bezalkoholnog pića i isporuke uvoznoga bezalkoholnog pića iz slobodnih zona i carinskih skladišta na prodajna mjesta u međunarodnim zračnim lukama.«

Točka 5. briše se.

U stavku 3. riječi: »ispostave Porezne uprave« zamjenjuju se riječju: »carinarnici«.

Članak 9.

U članku 17. stavku 1. točki 8., 9. i 10. riječi: »Poreznoj upravi« zamjenjuju se riječju: »carinarnici«.

U točki 12. riječi: »ispostavu Porezne uprave« zamjenjuje se riječju: »carinarnicu«.

Članak 10.

Iznimno mjesečno izvješće za prosinac 2001. godine i godišnje izvješće za 2001. godinu podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

Članak 11.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2002.

Klasa: 410-19/01-01/07
Zagreb, 28. studenoga 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

zatvori
Zakon o posebnom porezu na bezalkoholna pića –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !