Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o posebnom porezu na bezalkoholna pića – (“Narodne novine”, br. XX/94, XX/97, XX/00-čl. 172. OPZ), XX/01, XX/02-pročišćeni tekst.)
označi tražene riječi printaj stranicu
136 21.11.2002 Zakon o posebnom porezu na bezalkoholna pića (pročišćeni tekst)

ODBOR ZA ZAKONODAVSTVO
HRVATSKOGA SABORA

2201

Na temelju članka 59. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora na 89. sjednici održanoj 14. studenoga 2002. godine, utvrdio je pročišćeni tekst Zakona o posebnom porezu na bezalkoholna pića.

Pročišćeni tekst Zakona o posebnom porezu na bezalkoholna pića obuhvaća Zakon o posebnom porezu na bezalkoholna pićaL82655 (»Narodne novine«, br. 51/94.) te njegove izmjene i dopuneL82656 objavljene u »Narodnim novinama«, br. 139/97., 127/00. i 107/01. u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Klasa: 410-19/01-01/07
Zagreb, 15. studenoga 2002.

Predsjednik
Odbora za zakonodavstvo
Hrvatskoga sabora
Josip Leko, dipl. iur., v. r.

ZAKON

O POSEBNOM POREZU NA BEZALKOHOLNA PIĆA
(
pročišćeni tekst)

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje plaćanje posebnog poreza na bezalkoholna pića koja se proizvode ili uvoze u carinsko područje Republike Hrvatske.

Članak 2.

Posebni porez na bezalkoholna pića prihod je državnog proračuna.

II. PREDMET OPOREZIVANJA

Članak 3.

(1) Predmet oporezivanja su bezalkoholna pića koja se proizvode na teritoriju Republike Hrvatske ili se uvoze u carinsko područje Republike Hrvatske.

(2) Predmet oporezivanja su i praškovi i pastile (dehidrirani praškasti proizvodi) namijenjeni za pripremu osvježavajućih bezalkoholnih pića čijim se otapanjem u vodi prema uputi na deklaraciji dobivaju osvježavajuća bezalkoholna pića.

(3) Bezalkoholnim pićima smatraju se osvježavajuća bezalkoholna pića od voćnog soka, voćne baze, biljnih ekstrakata, žitarica ili sirutke, umjetna osvježavajuća bezalkoholna pića i niskoenergetska osvježavajuća bezalkoholna pića, te sirupi namijenjeni za proizvodnju ili pripremu osvježavajućih pića, prema Pravilniku o temeljnim zahtjevima za osvježavajuća bezalkoholna pića i soda-vodu.

(4) Domaće i uvozne: prirodne mineralne gazirane i negazirane vode, stolne vode i 100% prirodni sokovi, voda za piće te domaće i uvozne izvorske vode koje se isporučuju u pakovinama, ne smatraju se bezalkoholnim pićima u smislu ovoga Zakona.

III. POREZNI OBVEZNIK

Članak 4.

(1) Obveznikom posebnog poreza na bezalkoholna pića smatraju se pravne i fizičke osobe koje proizvode ili daju proizvoditi bezalkoholna pića za svoj račun te osobe koje u carinsko područje Republike Hrvatske uvoze, unose ili primaju bezalkoholna pića, osim osoba i količina koje su, prema posebnim propisima, oslobođene od plaćanja carine.

(2) Proizvođačem bezalkoholnih pića, u smislu ovoga Zakona, smatraju se pogoni i postrojenja za proizvodnju, obradu, uskladištenje i punjenje bezalkoholnih pića, skladišta za sastojke namijenjene proizvodnji i obradi bezalkoholnih pića kao i za natočena bezalkoholna pića, radionice za održavanje pogona i upravu, potom prostorije i površine za manipulaciju i transport te druge s njima povezane površine i uređaji ako se koriste u svrhu proizvodnje bezalkoholnih pića.

(3) Uvoznikom bezalkoholnih pića smatra se fizička ili pravna osoba koja uvozi bezalkoholna pića u količini većoj od količine bezalkoholnih pića koja je oslobođena od plaćanja carine.

(4) Ako se bezalkoholna pića, sirupi, praškovi i pastile za osvježavajuća bezalkoholna pića uvoze u svoje ime a za tuđi račun, tada je korisnik uvoza obveznik posebnog poreza.

(5) Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka, ako proizvođači osvježavajućih bezalkoholnih pića nabavljaju ili uvoze sirupe, praškove i pastile uz izjavu dobavljaču, odnosno carinarnici da te proizvode nabavljaju kao reprodukcijski materijal za proizvodnju tih pića, ne obračunava se i ne plaća posebni porez. Ostale pravne i fizičke osobe koje nabavljaju, odnosno uvoze sirupe, praškove i pastile a ne smatraju se proizvođačima u smislu ovoga Zakona, obveznici su posebnog poreza pri nabavi, odnosno uvozu tih proizvoda.

Članak 5.

(1) Obveza obračunavanja posebnog poreza na bezalkoholna pića obavlja se u trenutku:

1. isporuke bezalkoholnih pića iz proizvodnje, odnosno skladišta proizvođača,

2. uvoza bezalkoholnih pića,

3. manjka bezalkoholnih pića kod poreznog obveznika, osim manjka uzrokovanog višom silom,

4. tehnološkoga, skladišnog i transportnog kala, rastepa, loma i kvara zapisnički utvrđenog u proizvodnji u iznosu više od 0,5% po hektolitru,

5. pri uzimanju bezalkoholnih pića za vlastitu krajnju potrošnju.

(2) Pod višom silom, u smislu ovoga Zakona, razumijevaju se elementarne nepogode (poplave, požar, potres i dr.), i ratna razaranja što se utvrđuje očevidnikom mjerodavnog tijela ili mjerodavne carinarnice.

IV. POREZNA OSNOVICA

Članak 6.

(1) Posebni porez na bezalkoholna pića plaća se po hektolitru proizvedenog ili uvezenoga bezalkoholnog pića.

(2) Ako se bezalkoholna pića isporučuju u drugim mjernim jedinicama (1 l, 0,5 l, 0,3 l i dr.) isporučene se količine, radi obračuna posebnog poreza na bezalkoholna pića, preračunavaju u hektolitre.

(3) Ako se uvoze ili nabavljaju sirupi, praškovi i pastile za osvježavajuća bezalkoholna pića, plaća se posebni porez na količinu osvježavajućega bezalkoholnog pića koji se dobije nakon otapanja u vodi prema priloženoj uputi.

V. VISINA POREZA

Članak 7.

Posebni porez plaća se u iznosu od 40,00 kuna po hektolitru domaćeg i uvoznoga osvježavajućega bezalkoholnog pića.

VI. NASTANAK POREZNE OBVEZE

Članak 8.

(1) Obveza obračuna posebnog poreza na bezalkoholna pića nastaje u trenutku otpreme (izlaska) bezalkoholnih pića iz pogona ili postrojenja za proizvodnju bezalkoholnih pića proizvođača iz članka 4.#clanak4 ovoga Zakona.

(2) Ako se bezalkoholna pića isporučuju iz proizvodnje u punionice proizvođača izvan mjesta proizvodnje ili u distribucijski centar proizvođača, obveza obračuna posebnog poreza na bezalkoholna pića nastaje u trenutku isporuke bezalkoholnih pića iz tih objekata.

(3) Pri uvozu bezalkoholnih pića obveza obračuna posebnog poreza na bezalkoholna pića nastaje u trenutku carinjenja.

(4) Obveza obračuna posebnog poreza na bezalkoholna pića nastaje pri uzimanju bezalkoholnih pića za vlastitu krajnju potrošnju, utvrđivanja manjka te tehnološkog, skladišnog i transportnog kala, rastepa i loma u visini utvrđenoj člankom 5.#clanak5 stavkom 1. točkom 4. ovoga Zakona.

(5) Pri uvozu bezalkoholnih pića iz stavka 3. ovoga članka posebni porez obračunava i naplaćuje ovlaštena carinarnica u skladu s propisima o postupku obračuna i naplate carine.

VII. DOSPIJEĆE PLAĆANJA POREZA

Članak 9.

(1) Posebni porez na bezalkoholna pića plaća se u roku od 30 dana od dana otpreme (izlaska) bezalkoholnih pića iz poduzeća ili objekata navedenih u članku 8.#clanak8 stavku 1. i 2. ovoga Zakona.

(2) Pri uvozu posebni porez na bezalkoholna pića obračunava i naplaćuje carinarnica koja provodi carinski postupak zajedno s obračunom i naplatom carinskoga duga, prema propisima o obračunu i naplati carinskoga duga.

VIII. IZVJEŠĆIVANJE

Članak 10.

(1) Porezni obveznici iz članka 4.#clanak4 ovoga Zakona obvezni su carinarnici mjesno nadležnoj prema svome sjedištu, dostaviti podatke:

1. o proizvodnim kapacitetima i njihovim promjenama,

2. o proizvedenim i isporučenim bezalkoholnim pićima te bezalkoholnim pićima na zalihi i u proizvodnji po pogonima, skladištima ili drugim proizvodnim ili poslovnim mjestima,

3. o obračunanom i uplaćenom posebnom porezu na bezalkoholna pića.

(2) Za pogone, odnosno proizvodne ili poslovne jedinice izvan sjedišta poreznog obveznika podaci se dostavljaju nadležnoj carinarnici prema sjedištu poreznog obveznika.

(3) Uvoznici bezalkoholnih pića obvezni su voditi evidenciju te izvješćivati nadležnu carinarnicu prema svome sjedištu o uvozu bezalkoholnih pića, o zalihama bezalkoholnih pića u carinskome skladištu i slobodnoj zoni, o otpremi (izlasku) bezalkoholnih pića iz carinskog skladišta i slobodne zone te o obračunu i uplati posebnog poreza na bezalkoholna pića.

(4) Podatke iz stavka 1. i 3. ovoga članka treba dostaviti mjesečno do 15. u mjesecu za protekli mjesec i godišnje do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu.

(5) Godišnjem izvješću o proizvodnji, isporukama i zalihama bezalkoholnih pića treba priložiti i popis (inventura) zaliha gotovih bezalkoholnih pića na dan 31. prosinca prethodne godine.

IX. POREZNI NADZOR

Članak 11.

(1) Nadzor o proizvedenim i isporučenim količinama bezalkoholnih pića kod poreznih obveznika iz članka 4.#clanak4 ovoga Zakona obavlja Carinska uprava prema mjestu proizvodnje, odnosno isporuke.

(2) Nadzor se obavlja tako što se uspoređuju količine utrošenih sirovina za proizvodnju bezalkoholnih pića s isporučenom količnim bezalkoholnog pića i zatečenom količinom na zalihi.

(3) Proizvode iz članka 3.#clanak3 ovoga Zakona, obveznici posebnog poreza kao i sve druge pravne i fizičke osobe, ne smiju prodavati na mjestima koja su određena kao tržnice i mjesta gdje se može prigodno trgovati, odnosno na otvorenim mjestima na kojima ne postoji obveza evidentiranja gotovinskog prometa preko naplatnih uređaja ili izdavanja računa u smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost, osim u okviru pružanja ugostiteljskih usluga i prodaju putem automata.

Članak 12.

Pravilnost primjene ovoga Zakona nadzire Carinska uprava.

Članak 13.

(1) Glede žalbenog postupka, obnove postupka, zastare, obračunavanja, naplate i povrata posebnog poreza na bezalkoholna pića te vođenja prekršajnog postupka, primjenjuju se odredbe Općega poreznog zakona.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u postupku naknadnog obračuna posebnog poreza na bezalkoholna pića postupa se prema odredbama Carinskog zakona.

Članak 14.

Osoba koja je postala vlasnik pogona i postrojenja za proizvodnju bezalkoholnih pića ili je takva postrojenja izradila ili na drugi način osposobila za proizvodnju obvezna je o tome izvijestiti nadležnu carinarnicu u roku od 8 dana od stjecanja odnosno izgradnje ili osposobljavanja pogona za proizvodnju bezalkoholnih pića.

X. OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA POSEBNOG POREZA

Članak 15.

(1) Od plaćanja posebnog poreza oslobađaju se:

1. bezalkoholna pića koja se izvoze uz dokaz o izvozu (kopija izvozne carinske deklaracije s potvrdom nadležne carinarnice da je obavljeno izvozno carinjenje i da su bezalkoholna pića napustila teritorij Republike Hrvatske) i dokaz da je plaćanje iz inozemstva obavljeno u skladu s deviznim i vanjskotrgovinskim propisima,

2. bezalkoholna pića koja se isporučuju iz proizvodnje u distribucijske centre ili punionice proizvođača,

3. bezalkoholna pića koja se koriste za tehničke probe ili u svrhu kontrole kvalitete,

4. bezalkoholna pića koja se smještaju u slobodne zone radi izvoza, proizvodnje ili potrošnje te radi smještaja u carinska skladišta, kao i na isporuke domaćega bezalkoholnog pića i isporuke uvoznoga bezalkoholnog pića iz slobodnih zona i carinskih skladišta na prodajna mjesta u međunarodnim zračnim lukama.

(2) Ako se izvezu bezalkoholna pića na koja je u domaćem prometu plaćen posebni porez, izvoznik ima pravo na povrat plaćenoga posebnog poreza.

(3) Zahtjev za povrat posebnog poreza na bezalkoholna pića iz stavka 2. ovoga članka s dokazima o obavljenom izvozu i naplati iz stavka 1. ovoga članka podnosi se nadležnoj carinarinici.

(4) Porezni obveznici koji ne naplate izvezena bezalkoholna pića u roku od 120 dana od dana izvoza ili u tom roku ne osiguraju dokaze o izvozu iz stavka 1. točka 1. ovoga članka, obvezni su obračunati i uplatiti poseban porez istekom toga roka.

XI. OVLAŠTENJA

Članak 16.

Ministar financija donosi podrobnije propise o primjeni odredaba iz članka 7.#clanak7, 8.#clanak8, 9.#clanak9 i 10.#clanak10 ovoga Zakona.

XII. KAZNENE ODREDBE

Članak 17.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 400.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj porezni obveznik:

1. ako ne obračuna i ne uplati posebni porez na isporučena bezalkoholna pića iz proizvodnje, odnosno skladišta (članak 5. stavak 1. točka 1.),

2. ako ne obračuna i ne uplati posebni porez na utvrđeni manjak bezalkoholnih pića preko dozvoljenog manjka uzrokovanog višom silom (članak 5. stavak 1. točka 3.),

3. ako ne obračuna i ne uplati posebni porez na tehnološki, skladišni i transportni kalo, rastep i lom na iznos utvrđen preko propisanog (članak 5. stavak 1. točka 4.),

4. ako ne obračuna i ne uplati posebni porez na uzete količine bezalkoholnih pića za vlastitu krajnju potrošnju (članak 5. stavak 1. točka 5.),

5. ako pogrešno utvrdi poreznu osnovicu kod preračunavanja isporučenih količina bezalkoholnih pića i drugih mjernih jedinica u hektolitre (članak 6. stavak 2.),

6. ako pogrešno utvrdi poreznu osnovicu kod utvrđivanja količine bezalkoholnih pića koja se dobiju otapanjem u vodi i ako ne obračuna i ne uplati posebni porez (članak 6. stavak 3.),

7. ako ne plati posebni porez na bezalkoholna pića u propisanom roku (članak 9. stavak 1. i 2.),

8. ako carinarnici ne dostavi ili u roku ne dostavi propisane podatke (članak 10.),

9. ako carinarnici dostavi netočne propisane podatke (članak 10.),

10. ako carinarnici ne dostavi ili u roku ne dostavi inventurno stanje zaliha (članak 10.),

11. ako prodaje na mjestima koja su određena kao tržnice, gdje se može prigodno trgovati, na otvorenim mjestima na kojima ne postoji obveza evidentiranja gotovinskog prometa ili izdavanja računa (članak 11. stavak 3.),

12. ako kao vlasnik postrojenja ne izvijesti nadležnu carinarnicu o izgradnji ili osposobljavanju postrojenja u propisanom roku (članak 14.),

13. ako ne popiše zalihe uvoznih bezalkoholnih pića i na njih ne plati posebni porez (članak 18. stavak 3.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 40.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba poreznog obveznika.

XIII. PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 18.

(1) Porez na promet sadržan u potraživanjima na dan početka primjene Zakona o posebnom porezu na bezalkoholna pićaL82657 (»Narodne novine«, br. 51/94.) plaća se prema odredbama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga.

(2) Korekcije cijena u trgovini zbog primjene Zakona o posebnom porezu na bezalkoholna pićaL82658 (»Narodne novine«, br. 51/94.) ne smiju utjecati na visinu ukalkuliranog poreza.

(3) Uvoznici bezalkoholnih pića popisat će zalihe bezalkoholnih pića na dan 30. lipnja 1994. te na utvrđene zalihe obračunati i uplatiti poseban porez najkasnije do 30. srpnja 1994.

Članak 19.

Danom stupanja na snagu Zakona o posebnom porezu na bezalkoholna pićaL82659 (»Narodne novine«, br. 51/94.) prestaje važiti Uredba o posebnom porezu na bezalkoholna pićaL82660 (»Narodne novine«, br. 74/94.).

Članak 20.

Iznimno mjesečno izvješće za prosinac 2001. godine i godišnje izvješće za 2001. godinu podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

zatvori
Zakon o posebnom porezu na bezalkoholna pića –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !