Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o posebnom porezu na luksuzne proizvode – (“Narodne novine”, br. XX/99, XX/01, XX/02-pročišćeni tekst.)
označi tražene riječi printaj stranicu
105 13.10.1999 Zakon o posebnom porezu na luksuzne proizvode

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na temelju članka 89.L65579 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA LUKSUZNE PROIZVODE

Proglašavam Zakon o posebnom porezu na luksuzne proizvode, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 1. listopada 1999.

Broj: 01-081-99-1649/2
Zagreb, 7. listopada 1999.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O POSEBNOM POREZU NA LUKSUZNE PROIZVODE

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuje plaćanje posebnog poreza na promet luksuznih proizvoda koji se proizvode i prodaju na carinskom području Republike Hrvatske ili se uvoze na to područje.

(2) Posebni porez iz stavka 1. ovoga članka prihod je državnog proračuna.

II. PREDMET OPOREZIVANJA

Članak 2.

Predmet oporezivanja su sljedeći luksuzni proizvodi:

I. Nakit i srodni proizvodi:

1. kultivirani biseri obrađeni (osim nizanih, uokvirenih i montiranih),

2. neindustrijski dijamanti obrađeni, neuokvireni i nemontirani,

3. drago kamenje obrađeno, osim jednostavno piljeno i grubo oblikovano (osim dijamanata),

4. nakit i dijelovi nakita od plemenitih metala (uključujući i prevučene ili platinirane plemenitim metalima),

5. zlatarski ili filigranski proizvodi i njihovi dijelovi od srebra (uključujući prevučene ili platinirane plemenitim metalima),

6. zlatarski i filigranski proizvodi od plemenitih metala,

7. zlatarski i filigranski proizvodi i njihovi dijelovi od običnih metala prevučeni ili platinirani plemenitim metalima,

8. proizvodi od plemenitih metala, prevučeni ili platinirani plemenitim metalima,

9. proizvodi od prirodnih ili kultiviranih bisera,

10. prigodni kovani novac, uključujući i zlatni novac, (koji nije zakonsko sredstvo plaćanja), numizmatički novac i zbirke kovanica;

II. Satovi:

1. ručni, džepni i drugi osobni satovi, s kućištem ili remenom od plemenite kovine ili od kovine prevučene plemenitim metalima,

2. remeni i narukvice za ručne satove i dijelove za remene i narukvice od plemenitih kovina ili od kovina platiranih plemenitom kovinom te od pozlaćene i posrebrene kovine;

III. Odjeća i obuća od krzna i od kože reptila,

IV. Pirotehnički proizvodi za vatromete,

V. Oružje:

1. revolveri i pištolji,

2. lovačke puške, sačmarice, uključujući i kombinacije sačmarica i karabina;

VI. Ostalo:

1. bjelokost (slonovača), kornjačevina, koralji, sedef, obrađeni i proizvodi od tih materijala,

2. upaljači za cigarete (mehanički ili električni), džepni, stolni i ostali od plemenitih kovina.

Članak 3.

Prometom proizvoda iz članka 2.#clanak2 ovoga Zakona smatra se:

1. isporuka proizvoda koju obavi proizvođač i uvoznik,

2. uzimanje proizvoda za vlastite potrebe,

3. manjak proizvoda.

III. POREZNI OBVEZNIK

Članak 4.

(1) Porezni obveznik posebnog poreza na proizvode iz članka 2.#clanak2 ovoga Zakona je pravna i fizička osoba - proizvođač i uvoznik tih proizvoda.

(2) Proizvođačem iz stavka 1. ovoga članka smatra se pravna i fizička osoba koja proizvodi (izrađuje) proizvode.

(3) Uvoznikom iz stavka 1. ovoga članka smatra se osoba za čiji račun se proizvodi uvoze.

IV. POREZNA OSNOVICA

Članak 5.

(1) Porezna osnovica za obračunavanje posebnog poreza na promet luksuznih proizvoda je prodajna vrijednost proizvoda.

(2) Pod prodajnom vrijednosti iz stavka 1. ovoga članka razumijeva se prodajna cijena bez poreza na dodanu vrijednost.

V. VISINA POREZA

Članak 6.

Posebni porez na promet proizvoda iz članka 2.#clanak2 ovoga Zakona, plaća se u visini od 30% od porezne osnovice.

VI. EVIDENCIJE

Članak 7.

Porezni obveznik dužan je osigurati evidenciju o vrijednosti prodanih proizvoda, iznosu porezne obveze i iznosu plaćenoga posebnog poreza na promet proizvoda iz članka 2.#clanak2 ovoga Zakona.

VII. POREZNA OSLOBOĐENJA

Članak 8.

(1) Posebni porez na promet luksuznih proizvoda ne plaća se:

1. na izvoz proizvoda iz članka 2.#clanak2 ovoga Zakona koje izvozi porezni obveznik (proizvođač) uz dokaz o izvozu (kopija izvozne carinske deklaracije s potvrdom nadležne carinarnice da je obavljeno izvozno carinjenje i da su proizvodi napustili carinsko područje Republike Hrvatske) i dokaz da je izvoz i naplata obavljena u skladu s propisima o vanjskotrgovinskom i deviznom poslovanju,

2. na prodane proizvode iz članka 2.#clanak2 stavka 5. točke 1. ovoga Zakona tijelima državne vlasti, tijelima državne i lokalne uprave i samouprave,

3. na privremeni uvoz proizvoda iz članka 2.#clanak2 ovoga Zakona,

4. na prodaju proizvoda diplomatskim i konzularnim predstavništvima i stranim međunarodnim organizacijama na osnovi uzajamnosti.

(2) Odredba iz stavka 1. ovoga članka provodi se na način propisan za oporezivanje isporuka dobara porezom na dodanu vrijednost.

VIII. NASTANAK POREZNE OBVEZE I PLAĆANJE POREZA

Članak 9.

Obveza obračunavanja posebnog poreza na promet luksuznih proizvoda nastaje:

1. u trenutku isporuke proizvoda kupcu,

2. za uvezene proizvode, uključujući i uvoz preko konsignacijskog skladišta u trenutku isporuke proizvoda kupcu,

3. u trenutku uzimanja proizvoda za vlastitu krajnju potrošnju,

4. u trenutku utvrđivanja manjka.

Članak 10.

Porezni obveznik plaća posebni porez na promet luksuznih proizvoda u roku od 10 dana po isteku kalendarskog mjeseca u kojemu je nastala porezna obveza.

IX. NADZOR

Članak 11.

Nadzor nad obračunom i naplatom posebnog poreza obavlja Porezna uprava i Financijska policija.

X. PRAVNA SREDSTVA

Članak 12.

Glede žalbenog postupka, obnove postupka, zastare, obračunavanja, naplate i povrata poreza te vođenja prekršajnog postupka, primjenjuju se odredbe Zakona o porezu na dohodak.

XI. OVLAŠTENJA

Članak 13.

Ovlašćuje se ministar financija da po potrebi donese provedbene propise za primjenu ovoga Zakona.

XII. KAZNENE ODREDBE

Članak 14.

(1) Novčanom kaznom od 4.000,00 do 400.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj porezni obveznik:

1. ako ne plati posebni porez na luksuzne proizvode u propisanom roku (članak 10.),

2. ako ne vodi evidenciju o prodanim proizvodima (članak 7.),

3. ako ne popiše zalihe proizvoda i ne dostavi popis nadležnoj ispostavi Porezne uprave (članak 15.).

(2) Novčanom kaznom od 1.000,00 do 10.000,00 kuna, kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka i odgovorna osoba poreznog obveznika.

XIII. PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 15.

Pravne i fizičke osobe koje na dan stupanja na snagu ovoga Zakona imaju na zalihi proizvode koji se oporezuju po ovom Zakonu, dužni su popisati zalihe i dostaviti popis nadležnoj ispostavi Porezne uprave u roku od 15 dana.

Članak 16.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. studenoga 1999.

Klasa: 410-19/99-03/01
Zagreb, 1. listopada 1999.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.

zatvori
Zakon o posebnom porezu na luksuzne proizvode –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !