Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o posebnom porezu na luksuzne proizvode – (“Narodne novine”, br. XX/99, XX/01, XX/02-pročišćeni tekst.)
označi tražene riječi printaj stranicu
114 20.12.2001 Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o posebnom porezu na luksuzne proizvode

HRVATSKI SABOR

1891

Na temelju članka 88.L77995 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA LUKSUZNE PROIZVODE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o posebnom porezu na luksuzne proizvode koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 7. prosinca 2001.

Broj: 01-081-01-3889/2
Zagreb, 13. prosinca 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA LUKSUZNE PROIZVODE

Članak 1.

U Zakonu o posebnom porezu na luksuzne proizvodeL77994 (»Narodne novine«, br. 105/99), u članku 9. stavku 1. točki 2. riječi: »konsignacijskog skladišta« zamjenjuju se riječima »carinskog skladišta«.

Članak 2.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Pravilnost primjene ovog Zakona nadzire Carinska uprava.«

Članak 3.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»(1) Glede žalbenog postupka, obnove postupka, zastare, obračunavanja, naplate i povrata posebnog poreza na luksuzne proizvode te vođenja prekršajnog postupka, primjenjuju se odredbe Općega poreznog zakona.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u postupku naknadnog obračuna posebnog poreza na luksuzne proizvode postupa se prema odredbama Carinskoga zakona«.

Članak 4.

Iznimno mjesečno izvješće za prosinac 2001. godine i godišnje izvješće za 2001. godinu podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2002.

Klasa: 410-19/01-01/13
Zagreb, 7. prosinca 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

zatvori
Zakon o posebnom porezu na luksuzne proizvode –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !