Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o posebnom porezu na luksuzne proizvode – (“Narodne novine”, br. XX/99, XX/01, XX/02-pročišćeni tekst.)
označi tražene riječi printaj stranicu
136 21.11.2002 Zakon o posebnom porezu na luksuzne proizvode (pročišćeni tekst)

ODBOR ZA ZAKONODAVSTVO
HRVATSKOGA SABORA

2202

Na temelju članka 59. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora na 89. sjednici održanoj 14. studenoga 2002. godine, utvrdio je pročišćeni tekst Zakona o posebnom porezu na luksuzne proizvode.

Pročišćeni tekst Zakona o posebnom porezu na luksuzne proizvode obuhvaća Zakon o posebnom porezu na luksuzne proizvodeL82661 (»Narodne novine«, br. 105/99.) te njegove izmjene i dopuneL82662 objavljene u »Narodnim novinama«, br. 127/00. i 114/01. u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Klasa: 410-19/01-01/13
Zagreb, 15. studenoga 2002.

Predsjednik
Odbora za zakonodavstvo
Hrvatskoga sabora
Josip Leko, dipl. iur., v. r.

ZAKON

O POSEBNOM POREZU NA LUKSUZNE PROIZVODE (pročišćeni tekst)

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuje plaćanje posebnog poreza na promet luksuznih proizvoda koji se proizvode i prodaju na carinskom području Republike Hrvatske ili se uvoze na to područje.

(2) Posebni porez iz stavka 1. ovoga članka prihod je državnog proračuna.

II. PREDMET OPOREZIVANJA

Članak 2.

Predmet oporezivanja su sljedeći luksuzni proizvodi:

I. Nakit i srodni proizvodi:

1. kultivirani biseri obrađeni (osim nizanih, uokvirenih i montiranih),

2. neindustrijski dijamanti obrađeni, neuokvireni i nemontirani,

3. drago kamenja obrađeno, osim jednostavno piljeno i grubo oblikovano (osim dijamanata),

4. nakit i dijelovi nakita od plemenitih metala (uključujući i prevučene ili platinirane plemenitim metalima),

5. zlatarski ili filigranski proizvodi i njihovi dijelovi od srebra (uključujući prevučene ili platinirane plemenitim metalima),

6. zlatarski i filigranski proizvodi od plemenitih metala,

7. zlatarski i filigranski proizvodi i njihovi dijelovi od običnih metala prevučeni ili platinirani plemenitim metalima,

8. proizvodi od plemenitih metala, prevučeni ili platinirani plemenitim metalima,

9. proizvodi od prirodnih ili kultiviranih bisera,

10. prigodni kovani novac, uključujući i zlatni novac, (koji nije zakonsko sredstvo plaćanja), numizmatički novac i zbirke kovanica;

II. Satovi:

1. ručni, džepni i drugi osobni satovi, s kućištem ili remenom od plemenite kovine ili od kovine prevučene plemenitim metalima,

2. remeni i narukvice za ručne satove i dijelove za remene i narukvice od plemenitih kovina ili od kovina platiranih plemenitom kovinom te od pozlaćene i posrebrene kovine;

III. Odjeća i obuća od krzna i od kože reptila,

IV. Pirotehnički proizvodi za vatromete,

V. Oružje:

1. revolveri i pištolji,

2. lovačke puške, sačmarice, uključujući i kombinacije sačmarica i karabina;

VI. Ostalo:

1. bjelokost (slonovača), kornjačevina, koralji, sedef, obrađeni i proizvodi od tih materijala,

2. upaljači za cigarete (mehanički ili električni), džepni, stolni i ostali od plemenitih kovina.

Članak 3.

Prometom proizvoda iz članka 2.#clanak2 ovoga Zakona smatra se:

1. isporuka proizvoda koju obavi proizvođač i uvoznik,

2. uzimanje proizvoda za vlastite potrebe,

3. manjak proizvoda.

III. POREZNI OBVEZNIK

Članak 4.

(1) Porezni obveznik posebnog poreza na proizvode iz članka 2.#clanak2 ovoga Zakona je pravna i fizička osoba - proizvođač i uvoznik tih proizvoda.

(2) Proizvođačem iz stavka 1. ovoga članka smatra se pravna i fizička osoba koja proizvodi (izrađuje) proizvode.

(3) Uvoznikom iz stavka 1. ovoga članka smatra se osoba za čiji račun se proizvodi uvoze.

IV. POREZNA OSNOVICA

Članak 5.

(1) Porezna osnovica za obračunavanje posebnog poreza na promet luksuznih proizvoda je prodajna vrijednost proizvoda.

(2) Pod prodajnom vrijednosti iz stavka 1. ovoga članka razumijeva se prodajna cijena bez poreza na dodanu vrijednost.

V. VISINA POREZA

Članak 6.

Posebni porez na promet proizvoda iz članka 2.#clanak2 ovoga Zakona, plaća se u visini od 30% od porezne osnovice.

VI. EVIDENCIJE

Članak 7.

Porezni obveznik dužan je osigurati evidenciju o vrijednosti prodanih proizvoda, iznosu porezne obveze i iznosu plaćenoga posebnog poreza na promet proizvoda iz članka 2.#clanak2 ovoga Zakona.

VII. POREZNA OSLOBOĐENJA

Članak 8.

(1) Posebni porez na promet luksuznih proizvoda ne plaća se:

1. na izvoz proizvoda iz članka 2.#clanak2 ovoga Zakona koje izvozi porezni obveznik (proizvođač) uz dokaz o izvozu (kopija izvozne carinske deklaracije s potvrdom nadležne carinarnice da je obavljeno izvozno carinjenje i da su proizvodi napustili carinsko područje Republike Hrvatske) i dokaz da je izvoz i naplata obavljena u skladu s propisima o vanjskotrgovinskom i deviznom poslovanju,

2. na prodane proizvode iz članka 2.#clanak2 stavka 5. točke 1. ovoga Zakona tijelima državne vlasti, tijelima državne i lokalne uprave i smouprave,

3. na privremeni uvoz proizvoda iz članka 2.#clanak2 ovoga Zakona,

4. na prodaju proizvoda diplomatskim i konzularnim predstavništvima i stranim međunarodnim organizacijama na osnovi uzajamnosti.

(2) Odredba iz stavka 1. ovoga članka provodi se na način propisan za oporezivanje isporuka dobara porezom na dodanu vrijednost.

VIII. NASTANAK POREZNE OBVEZE
I PLAĆANJE POREZA

Članak 9.

Obveza obračunavanja posebnog poreza na promet luksuznih proizvoda nastaje:

1. u trenutku isporuke proizvoda kupcu,

2. za uvezene proizvode, uključujući i uvoz preko carinskog skladišta u trenutku isporuke proizvoda kupcu,

3. u trenutku uzimanja proizvoda za vlastitu krajnju potrošnju,

4. u trenutku utvrđivanja manjka.

Članak 10.

Porezni obveznik plaća posebni porez na promet luksuznih proizvoda u roku od 10 dana po isteku kalendarskog mjeseca u kojemu je nastala porezna obveza.

IX. NADZOR

Članak 11.

Pravilnost primjene ovoga Zakona nadzire Carinska uprava.

X. PRAVNA SREDSTVA

Članak 12.

(1) Glede žalbenog postupka, obnove postupka, zastare, obračunavanja, naplate i povrata posebnog poreza na luksuzne proizvode te vođenja prekršajnog postupka, primjenjuju se odredbe Općega poreznog zakona.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u postupku naknadnog obračuna posebnog poreza na luksuzne proizvode postupa se prema odredbama Carinskog zakona.

XI. OVLAŠTENJA

Članak 13.

Ovlašćuje se ministar financija da po potrebi donese provedbene propise za primjenu ovoga Zakona.

XII. KAZNENE ODREDBE

Članak 14.

(1) Novčanom kaznom od 4.000,00 do 400.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj porezni obveznik:

1. ako ne plati posebni porez na luksuzne proizvode u propisanom roku (članak 10.),

2. ako ne vodi evidenciju o prodanim proizvodima (članak 7.),

3. ako ne popiše zalihe proizvoda i ne dostavi popis nadležnoj ispostavi Porezne uprave (članak 15.).

(2) Novčanom kaznom od 1.000,00 do 10.000,00 kuna, kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka i odgovorna osoba poreznog obveznika.

XIII. PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 15.

Pravne i fizičke osobe koje na dan stupanja na snagu Zakona o posebnom porezu na luksuzne proizvodeL82663 (»Narodne novine«, br. 105/99.) imaju na zalihi proizvode koji se oporezuju po tom Zakonu, dužni su popisati zalihe i dostaviti popis nadležnoj ispostavi Porezne uprave u roku od 15 dana.

Članak 16.

Iznimno mjesečno izvješće za prosinac 2001. godine i godišnje izvješće za 2001. godinu podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

zatvori
Zakon o posebnom porezu na luksuzne proizvode –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !