Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o posebnom porezu na naftne derivate – (“Narodne novine”, br. XX/00, XX/00, XX/01, XX/01, XX/02-proč. tekst, XX/03, XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
55 1.6.2000 Zakon o posebnom porezu na naftne derivate

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

1212

Na temelju članka 89.L68223 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA NAFTNE DERIVATE

Proglašavam Zakon o posebnom porezu na naftne derivate, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 26. svibnja 2000.

Broj: 01-081-00-1697/2
Zagreb, 29. svibnja 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POSEBNOM POREZU NA NAFTNE DERIVATE

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje oporezivanje naftnih derivata što se proizvode i prodaju u Republici Hrvatskoj, izvoze iz Republike Hrvatske, te uvoze u carinsko područje Republike Hrvatske.

Članak 2.

Posebni porez na naftne derivate prihod je državnog proračuna.

II. PREDMET OPOREZIVANJA

Članak 3.

(1) Pod naftnim derivatima u smislu ovoga Zakona razumijevaju se:

1. motorni benzini (MB-98, MB-86, BMB-95 i BMB-91), kao i ostale vrste olovnih i bezolovnih benzina neovisno o oktanskoj vrijednosti i komercijalnom nazivu,

2. dizelska goriva (D-1, D-2 i D-3) kao i ostale vrste dizelskih goriva neovisno o komercijalnom nazivu,

3. eurodizel-dizelsko gorivo obojeno plavom bojom,

4. ulje za loženje ekstra lako i lako specijalno (EL i LS),

5. sve vrste ulja za loženje lakoga, srednjeg i teškog,

6. ukapljeni naftni plin,

7. mlazno gorivo i zrakoplovni benzin,

8. sve vrste petroleja.

(2) Gubitak (rastep, rashod) naftnih derivata iz stavka 1. ovoga članka koji je nastao u skladištima derivata kod proizvođača i veleprodajnim skladištima poreznog obveznika smatra se predmetom oporezivanja, u smislu ovoga Zakona, osim gubitka koji je nastao djelovanjem više sile.

III. POREZNI OBVEZNIK

Članak 4.

(1) Porezni obveznici posebnog poreza na naftne derivate iz članka 3.#clanak3 ovoga Zakona jesu proizvođač i uvoznik naftnih derivata te nadležno tijelo državne uprave za robne zalihe.

(2) Ako se naftni derivati uvoze u svoje ime, a za tuđi račun tada je korisnik uvoza obveznik posebnog poreza na naftne derivate.

IV. POREZNA OSNOVICA I VISINA POREZA

Članak 5.

(1) Posebni porez na naftne derivate iz članka 3.#clanak3 točke 1., 2., 3. i 4. ovoga Zakona plaća se po litri derivata pri temperaturi +15 stupnjeva C, i to:


1. motorni benzini (MB-98 i MB-86), kao i ostale
vrste olovnih benzina neovisno o oktanskoj
vrijednosti i komercijalnom nazivu 3,50 kuna

2. motorni benzini (BMB-98, BMB-95 i BMB-91),
kao i ostale vrste bezolovnih benzina neovisno
o oktanskoj vrijednosti i komercijalnom
nazivu 3,00 kune

3. dizelska goriva (D-1, D-2 i D-3) kao i ostale
vrste dizelskih goriva neovisno o
komercijalnom nazivu 2,10 kuna

4. eurodizel-dizelsko gorivo obojeno plavom
bojom 0,00 kuna

5. ulje za loženje ekstra lako i lako specijalno
(EL i LS) 0,30 kuna

(2) Posebni porez na naftne derivate iz članka 3.#clanak3 točke 5., 6., 7. i 8. ovoga Zakona plaća se po kilogramu neto-težine derivata, i to:


1. sve vrste ulja za loženje lakoga, srednjeg i
teškog 0,00 kuna

2. mlazno gorivo i zrakoplovni benzin 0,00 kuna

3. ukapljeni naftni plin 0,10 kuna

4. sve vrste petroleja 1,40 kuna

V. NASTANAK POREZNE OBVEZE

Članak 6.

Obveza obračunavanja posebnog poreza na naftne derivate nastaje:

1. u trenutku isporuke derivata iz skladišta proizvođača, odnosno iz veleprodajnog skladišta poreznog obveznika,

2. u trenutku carinjenja, odnosno nastanka obveze plaćanja carine i drugih uvoznih davanja ako se naftni derivati isporučuju izravno krajnjim potrošačima,

3. u trenutku utvrđivanja gubitka iz članka 3.#clanak3 stavka 2. ovoga Zakona, osim gubitka nastalog djelovanjem više sile.

VI. OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE POSEBNOG POREZA

Članak 7.

Porezni obveznici iz članka 4.#clanak4 ovoga Zakona, moraju nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svome sjedištu prijaviti mjesto i smještaj proizvođačkih i veleprodajnih skladišta naftnih derivata. Prijava se mora podnijeti najkasnije 8 dana prije puštanja skladišta u promet. Prijava mora sadržavati:

1. vrstu derivata koja se skladišti,

2. zapremninu skladišnog prostora (spremnika) u litrama, odnosno kilogramima po vrsti derivata,

3. popis spremnika prema broju,

4. tvornički broj spremnika - evidencijski broj.

Članak 8.

(1) Porezni obveznik iz članka 4.#clanak4 ovoga Zakona sam obračunava i plaća posebni porez na naftne derivate.

(2) Ako uvoznik uvezene naftne derivate skladišti u svoje veleprodajno skladište, obvezan je radi neobračunavanja posebnog poreza, o tome dati pismenu izjavu nadležnoj carinarnici. Izjavu prethodno ovjerovljuje nadležna ispostava Porezne uprave kod koje je prijavljeno veleprodajno skladište.

(3) Pismenu izjavu iz stavka 2. ovoga članka porezni obveznik mora priložiti uz carinsku deklaraciju.

(4) Iznimno pri uvozu naftnih derivata koji se isporučuju izravno krajnjim potrošačima, posebni porez obračunava carinarnica u skladu sa carinskim propisima.

Članak 9.

Carinarnica preko koje je obavljen uvoz naftnih derivata, obvezna je nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu uvoznika dostaviti kopije carinskih deklaracija do kraja mjeseca za derivate uvezene u prethodnom mjesecu.

Članak 10.

(1) Porezni obveznik iz članka 4.#clanak4 ovoga Zakona plaća posebni porez u roku od 30 dana od dana isporuke, a u slučaju gubitka iz članka 3.#clanak3 stavka 2. ovoga Zakona, u roku od 8 dana od dana utvrđivanja gubitka.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, uvoznici naftnih derivata koji derivate isporučuju izravno krajnjim potrošačima porez plaćaju u rokovima za plaćanje carine i carinskih davanja, u skladu sa carinskim propisima.

(3) Porezni obveznici koji ne naplate izvezene naftne derivate u roku od 120 dana od dana izvoza ili u tom roku ne osiguraju dokaze o izvozu u smislu članka 12.#clanak12 stavka 1. točke 1. ovoga Zakona, obvezni su obračunati i uplatiti poseban porez istekom toga roka.

(4) Naloge poreznog obveznika za uplatu posebnog poreza kao i ovršna rješenja tijela nadležnih za porezni nadzor, ovlaštene organizacije za platni promet izvršit će zajedno s drugim poreznim obvezama za koje je propisano prvenstvo u naplati.

VII. ISKAZIVANJE POSEBNOG POREZA I DOSTAVLJANJE IZVJEŠĆA

Članak 11.

(1) Porezni obveznici moraju nadležnoj ispostavi Porezne uprave dostaviti mjesečno i godišnje izvješće o proizvedenim, uvezenim i prerađenim količinama sirove nafte i naftnih derivata te o obračunatom i plaćenom posebnom porezu.

(2) Izvješća iz stavka 1. ovoga članka treba dostaviti mjesečno do 15. u mjesecu za protekli mjesec i godišnje do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu.

(3) Porezni obveznici moraju popisati zalihe sirove nafte i naftnih derivata na dan 31. prosinca i popis dostaviti u prilogu godišnjeg izvješća iz stavka 2. ovoga članka.

VIII. OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA POSEBNOG POREZA

Članak 12.

(1) Posebni porez na naftne derivate ne plaća se:

1. pri izvozu naftnih derivata u inozemstvo što ga obave porezni obveznici uz dokaz o izvozu (kopija carinske deklaracije s potvrdom nadležne carinarnice da je obavljeno izvozno carinjenje i da su naftni derivati napustili teritorij Republike Hrvatske) i dokaz da je naplata obavljena u skladu s propisima kojima je uređeno vanjskotrgovinsko i devizno poslovanje,

2. pri isporukama uvezenih naftnih derivata u skladište poreznog obveznika,

3. pri isporukama naftnih derivata iz skladišta poreznog obveznika u njegovo skladište veleprodaje,

4. pri isporukama naftnih derivata iz jednoga veleprodajnog skladišta u drugo skladište istoga poreznog obveznika,

5. pri isporukama naftnih derivata iz skladišta proizvođača i uvoznika u skladište tijela državne uprave za robne rezerve,

6. pri uzimanju ulja za loženje (EL i LS), ulja za loženje lakoga, srednjeg i teškog i ukapljenog naftnog plina što ga obavi proizvođač naftnih derivata u rafineriji za potrebe proizvodnje derivata.

(2) Ako se izvezu naftni derivati iz članka 3.#clanak3 ovoga Zakona na koje je plaćen posebni porez izvoznici imaju pravo na povrat plaćenog posebnog poreza. Zahtjev za povrat posebnog poreza s dokazima o obavljenom izvozu i naplati iz stavka 1. točke 1. ovoga članka podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu izvoznika.

IX. IZVJEŠĆIVANJE POREZNE UPRAVE O IZVOZU NAFTNIH DERIVATA

Članak 13.

Porezni obveznik mora nadležnoj ispostavi Porezne uprave, prema svome sjedištu, do kraja mjeseca za izvozne isporuke obavljene u prethodnom mjesecu dostaviti kopije carinskih deklaracija s potvrdom nadležne carinarnice da je obavljeno izvozno carinjenje te da su naftni derivati napustili teritorij Republike Hrvatske.

X. MJERENJE I OZNAČAVANJE I STAVLJANJE U PROMET NAFTNIH DERIVATA

Članak 14.

(1) Porezni obveznici moraju isporučene količine naftnih derivata iz članka 3.#clanak3, točke 1., 2., 3. i 4. ovoga Zakona mjeriti mjerilima protoka, a naftne derivate iz točke 5., 6., 7. i 8. vagom.

(2) Isporučene količine naftnih derivata ne mogu se mjeriti ni mjerilom protoka ni vagom ako ih prethodno nije ovjerio Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo i koje nije dodatno plombirala nadležna ispostava Porezne uprave.

(3) Nadležna ispostava Porezne uprave prema mjestu isporuke naftnih derivata, pored dodatnog plombiranja mjerila protoka i vage iz stavka 2. ovoga članka, plombira i prateće cjevovode, armature, komandne razvodne ormariće, osigurače i drugo što je u vezi s mjerenjem isporučenih količina naftnih derivata.

(4) Popravak, zamjena, ovjeravanje i druge radnje što zahtijevaju skidanje plombe koju je stavila Porezna uprava u smislu stavka 3. ovoga članka, ne mogu se obaviti bez prisustva ovlaštenog službenika Porezne uprave.

(5) Pri svakom skidanju ili stavljanju plombe ovlašteni službenik Porezne uprave mora sastaviti zapisnik i u njemu navesti razlog skidanja plombe te stanje totalizatora mjerila protoka prilikom skidanja i ponovnog stavljanja plombe, a glede vage-stanje ovjeravanja. Primjerak zapisnika treba uručiti poreznom obvezniku, a izvornik pohraniti u Poreznoj upravi.

Članak 15.

(1) Porezni obveznici iz članka 4.#clanak4 ovoga Zakona - proizvođači, obvezni su prije isporuke ulja za loženje ekstra lakog i lakoga specijalnog (EL i LS) iz prijavljenih rafinerijskih skladišta, obojiti ga crvenom bojom uz dodavanje indikatora (markera) prema važećim propisima o normama, osim pri izvozu. Porezni obveznici iz članka 4.#clanak4 ovoga Zakona - proizvođači, obvezni su prije isporuke eurodizel-dizelskog goriva iz članka 3. stavak 1. točka 3. ovoga Zakona, iz prijavljenih rafinerijskih skladišta obojiti ga plavom bojom uz dodavanje indikatora (markera), različitog od indikatora (markera) za ulje za loženje, prema važećim propisima o normama.

(2) Uvoziti se može samo ulje za loženje (EL i LS) koje je obojeno crvenom bojom i eurodizel-dizelsko gorivo koje je obojeno plavom bojom, uz dodatak indikatora (markera) prema važećim propisima o normama.

(3) Ulje za loženje (EL i LS) i eurodizel-dizelsko gorivo obojeno plavom bojom ne smiju se stavljati u promet na benzinskim postajama ili drugim maloprodajnim mjestima za prodaju naftnih derivata. Prodaja ulja za loženje (EL i LS) i eurodizela-dizelskog goriva obojenog plavom bojom može se obavljati samo iz posebno utvrđenih skladišta koja se moraju prijaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

(4) Mlazno gorivo i zrakoplovni benzin ne smiju se stavljati u promet na benzinskim postajama i drugim maloprodajnim mjestima za prodaju naftnih derivata. Prodaja mlaznog goriva i zrakoplovnog benzina može se obavljati samo iz posebnih skladišta za opskrbu zrakoplova koja se moraju prijaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

XI. OBVEZA VOĐENJA EVIDENCIJA I NADZOR

Članak 16.

(1) Ulje za loženje (ekstra lako i lako specijalno) iz članka 3.#clanak3 ovoga Zakona ne smije se koristiti za pogon motornih vozila, vozila na motorni pogon, plovila ili drugih motora.

(2) Porezni obveznik koji obavlja prodaju ulja za loženje (EL i LS) prema članku 15.#clanak15 stavku 3. ovoga Zakona dužan je voditi evidenciju o kupcima na način da pri svakoj prodaji zabilježi ime i prezime, odnosno naziv kupca, adresu, JMBG, odnosno matični broj kupca te datum prodaje i prodanu količinu.

(3) Porezni obveznik koji obavlja prodaju eurodizel-dizelskog goriva obojenog plavom bojom prema članku 15.#clanak15 stavak 3. ovoga Zakona, smije prodavati samo osobama kojima je županijski ured nadležan za poslove poljoprivrede, odnosno Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva izdalo obrazac za kontrolu potrošnje eurodizel-dizelskog goriva obojenog plavom bojom ili povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru prema članku 17.#clanak17 i 18.#clanak18 ovoga Zakona. Porezni obveznik koji obavlja prodaju eurodizel-dizelskog goriva obojenog plavom bojom dužan je voditi evidenciju o kupcima na način da pri svakoj prodaji upiše količinu prodanog goriva i datum prodaje. Podatke o prodanim količinama porezni obveznik upisuje i ovjerava u evidenciji kupca koju kupac obvezno vodi u smislu članka 17.#clanak17 i 18.#clanak18 ovoga Zakona.

(4) Nadzor nad uporabom i korištenjem ulja za loženje i eurodizel-dizelskog goriva obojenog plavom bojom u smislu stavka 1. i 7. ovoga članka, obavljaju ovlaštene osobe prometne i financijske policije te tržišnog i poreznog nadzora.

(5) Ako se pri nadzoru motornih vozila, vozila na motorni pogon, plovila ili drugih motora utvrdi da se ulje za loženje i eurodizel-dizelsko gorivo obojeno plavom bojom koristi kao pogonsko gorivo, vlasniku vozila, plovila ili drugog motora oporezuju se one količine koje odgovaraju obujmu spremnika pogonskog goriva uvećane deset puta, i to posebnim porezom u smislu članka 5.#clanak5 ovoga Zakona koji je propisan za dizelska goriva.

(6) Posebni porez iz stavka 5. ovoga članka, na temelju nalaza nadzornog tijela iz stavka 4. ovoga članka, obračunava i naplaćuje nadležna ispostava Porezne uprave prema mjestu sjedišta odnosno prebivališta vlasnika motornog vozila, vozila na motorni pogon, plovila ili drugog motora.

(7) Eurodizel-dizelsko gorivo obojeno plavom bojom, smije se koristiti samo za pogon poljoprivrednih strojeva u vlasništvu korisnika novčanih poticaja iz članka 5.L68220 točke 15. i 16. Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu (»Narodne novine«, br. 29/99., 105/99. i 46/00.) te za pogon ribarskih plovila.

(8) Poljoprivrednim strojevima, u smislu ovoga Zakona, razumijevaju se strojevi kojima se obrađuje poljoprivredno zemljište ili ubiru poljoprivredne kulture.

(9) Ribarskim plovilima, u smislu ovoga Zakona, razumijevaju se plovila kojim se obavlja gospodarski ribolov na moru.

Članak 17.

(1) Županijski ured nadležan za poslove poljoprivrede dužan je, korisnicima eurodizel-dizelskog goriva obojenog plavom bojom za pogon poljoprivrednih strojeva u vlasništvu korisnika novčanih poticaja iz članka 5. točke 15. Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu, na temelju podataka iz propisanog upisnika proizvođača kultura u sustavu poticaja, a na osnovi upisnih listova proizvođača, izdati obrazac za kontrolu potrošnje eurodizel-dizelskog goriva obojenog plavom bojom.

(2) U obrazac iz stavka 1. ovoga članka upisuje se dozvoljena godišnja količina eurodizel-dizelskog goriva obojenog plavom bojom koju korisnik ima pravo ostvariti i to u iznosu do 80 litara po hektaru odobrene površine.

(3) Županijski ured nadležan za poslove poljoprivrede dužan je, korisnicima eurodizel-dizelskog goriva obojenog plavom bojom za pogon poljoprivrednih strojeva u vlasništvu korisnika novčanih poticaja iz članka 5. točke 16. Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu, na temelju potvrde nadležnog tijela o ostvarenom poticaju, izdati obrazac za kontrolu potrošnje eurodizel-dizelskog goriva obojenog plavom bojom.

(4) U obrazac iz stavka 3. ovoga članka upisuje se dozvoljena godišnja količina eurodizel-dizelskog goriva obojenog plavom bojom koju korisnik ima pravo ostvariti i to u iznosu do 40 litara po hektaru odobrene površine.

Članak 18.

(1) Odsjek - Područna jedinica Ministarstva poljoprivrede i šumarstva za obavljanje upravnih i drugih poslova iz područja morskog ribarstva u županiji koja je izdala povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru, na osnovu uvida u registar o izdanim povlasticama za obavljanje gospodarskog ribolova na moru, dužna je korisniku eurodizel-dizelskog goriva obojenog plavom bojom za pogon ribarskog plovila, izdati obrazac za kontrolu potrošnje eurodizel-dizelskog goriva obojenog plavom bojom.

(2) U obrazac iz stavka 1. ovoga članka upisuje se količina eurodizel-dizelskog goriva obojenog plavom bojom koju je korisnik ostvario tijekom kalendarske godine.

Članak 19.

(1) Nadzor nad obračunavanjem i plaćanjem posebnog poreza na naftne derivate, popisom zaliha i vođenjem evidencije u svezi s proizvodnjom, uslužnom preradom, uvozom, izvozom, prodajom u tuzemstvu, skladištenjem i transportom obavljaju Porezna uprava i Financijska policija.

(2) Ako se u postupku nadzora utvrdi da treba naknadno obračunati posebni porez na uvezene naftne derivate koji su isporučeni izravno krajnjim potrošačima u smislu članka 8.#clanak8 stavka 4. ovoga Zakona, to će učiniti nadležna carinarnica u skladu s odredbama Carinskog zakona u kojima je propisan postupak naknadnog obračuna carine i donošenja rješenja o naplati i vraćanju carine koja nije bila obračunana ili je obračunana u manjem ili većem iznosu od propisanog.

XII. KAZNENE ODREDBE

Članak 20.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 40.000,00 do 2.000.000,00 kuna za prekršaj će se kazniti porezni obveznik:

1. ako u propisanom roku nadležnoj ispostavi Porezne uprave ne podnese prijavu ili ako podnese prijavu koja u sebi ne sadrži propisane podatke te ako ne prijavi mjesto i smještaj proizvođačkog i veleprodajnog skladišta (članak 7.),

2. ako ne obračuna ili ne obračuna točno posebni porez (članak 8. stavak 1.),

3. ako ne plati posebni porez u propisanom roku i na propisani račun (članak 10. stavak 1.),

4. ako ne podnese ili u propisanom roku ne podnese mjesečno i godišnje izvješće o proizvedenim, uvezenim ili prerađenim količinama nafte i naftnih derivata (članak 11. stavak 1. i 2.),

5. ako u propisanom roku ne dostavi ispostavi Porezne uprave inventurno stanje zaliha sirove nafte i naftnih derivata (članak 11. stavak 3.),

6. ako nadležnoj ispostavi Porezne uprave u propisanom roku ne dostavi kopije carinskih deklaracija (članak 13.),

7. ako isporučene količine naftnih derivata ne mjeri mjerilom protoka, ili vagom (članak 14. stavak 1.),

8. ako isporučene količine naftnih derivata mjeri neovjerenim i neplombiranim mjerilom protoka, ili neovjerenom vagom (članak 14. stavak 2.),

9. ako skine plombu bez prisustva ovlaštenog službenika Porezne uprave (članak 14. stavak 4.),

10. ako crvenom bojom uz dodavanje indikatora ne oboji isporučene količine ulja za loženje ili ako ulje za loženje prodaje na benzinskim postajama ili drugim maloprodajnim mjestima za prodaju naftnih derivata ili na skladištu koje nije prijavljeno (članak 15. stavak 1.),

11. ako plavom bojom uz dodavanje indikatora ne oboji isporučene količine eurodizela-dizelskog goriva ili ako ga prodaje na benzinskim postajama ili drugim maloprodajnim mjestima za prodaju naftnih derivata ili na skladištu koje nije prijavljeno (članak 15. stavak 3.),

12. ako mlazno gorivo i zrakoplovni benzin prodaje na benzinskoj postaji ili drugom maloprodajnom mjestu za prodaju naftnih derivata ili na skladištu koje nije prijavljeno (članak 15. stavak 4.),

13. ako ne vodi evidenciju o kupcima ulja za loženje (EL i LS) i eurodizel-dizelskog goriva obojenog plavom bojom (članak 16. stavak 2. i 3.),

14. ako proda veće količine eurodizel-dizelskog goriva obojenog plavom bojom, ili ako kupcu ne upiše i ne ovjeri evidenciju (članak 16. stavak 3. i članak 17. i 18.),

15. ako ne popiše zalihe naftnih derivata, ako posebni porez na popisane zalihe ne obračuna i ne uplati u propisanom roku ili ako zapisnik o popisu zaliha ne dostavi u propisanom roku (članak 25.).

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 2.000,00 do 100.000,00 kuna.

Članak 21.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 40.000,00 do 2,000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna i fizička osoba koja nije porezni obveznik po ovome Zakonu ako obavlja promet ulja za loženje, eurodizela-dizelskog goriva obojenog plavom bojom, mlaznog goriva i zrakoplovnog benzina na benzinskim postajama ili drugim maloprodajnim mjestima (članak 15. stavak 4.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 2.000,00 do 100.000,00 kuna.

Članak 22.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 40.000,00 kuna za prekršaj će se kazniti fizička osoba ili pravna osoba - vlasnik motornog vozila, vozila na motorni pogon, plovila ili drugog motora ako ulje za loženje i eurodizel-dizelsko gorivo obojeno plavom bojom koristi kao pogonsko gorivo (članak 16. stavak 5.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka učinjen ponovno u roku od tri godine, uz novčanu kaznu, može se izreći i zaštitna mjera oduzimanja motornog vozila, vozila na motorni pogon, plovila ili drugog motora kojim je učinjeno takvo djelo.

XIII. PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 23.

Glede žalbenog postupka, obnove postupka, zastare, obračunavanja, naplate i povrata poreza te vođenja prekršajnog postupka, primjenjuju se odredbe Zakona o porezu na dohodak.

Članak 24.

(1) Podrobnije propise o primjeni odredaba iz članka 7.#clanak7, 8.#clanak8, 10.#clanak10, 11.#clanak11, 12.#clanak12, 15.#clanak15, 16.#clanak16 i 24.#clanak24 ovoga Zakona donosi ministar financija.

(2) Oblik, sadržaj i način vođenja obrazaca iz članka 17.#clanak17 i 18.#clanak18 ovoga Zakona propisuje ministar financija uz prethodno mišljenje ministra poljoprivrede i šumarstva.

Članak 25.

Pravne i fizičke osobe koje nisu obveznici posebnog poreza u smislu članka 4.#clanak4 ovoga Zakona, a prodaju naftne derivate iz članka 3.#clanak3 ovoga Zakona, obvezne su popisati zalihe naftnih derivata sa stanjem na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, i o tome sastaviti zapisnik po vrstama i količinama, te obračunati razliku posebnog poreza na utvrđene zalihe, i uplatiti ga u roku od 30 dana od dana popisa na propisane račune. Zapisnik o obavljenom popisu zaliha naftnih derivata treba dostaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave na području koje se nalazi sjedište poduzeća ili radnje, najkasnije u roku od osam dana od dana popisa.

Članak 26.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o posebnom porezu na naftne derivateL68222 (»Narodne novine«, br. 51/94., 54/97. i 67/99.).

Članak 27.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi što se odnose na eurodizel-dizelsko gorivo obojeno plavom bojom koje se primjenjuju od 1. srpnja 2000.

Klasa: 410-19/00-01/03
Zagreb, 26. svibnja 2000.

ZASTUPNIČKI DOM

HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.
zatvori
Zakon o posebnom porezu na naftne derivate –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !