Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o posebnom porezu na naftne derivate – (“Narodne novine”, br. XX/00, XX/00, XX/01, XX/01, XX/02-proč. tekst, XX/03, XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
101 13.10.2000 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na naftne derivate

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

 

1975

Na temelju članka 89.L69878 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA NAFTNE DERIVATE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na naftne derivate, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 4. listopada 2000.

Broj: 01-081-00-3302/2
Zagreb, 6. listopada 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA NAFTNE DERIVATE

Članak 1.

U Zakonu o posebnom porezu na naftne derivateL69877 (»Narodne novine«, br. 55/00.), u članku 5. stavku 1. točki 1. brojka: »3,50« zamjenjuje se brojkom: »2,90«, u točki 2. brojka: »3,00« zamjenjuje se brojkom: »2,40«, u točki 3. brojka: »2,10« zamjenjuje se brojkom: »1,50«.

Članak 2.

U članku 15. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ulje za loženje (EL i LS) ne smije se stavljati u promet na benzinskim postajama ili drugim maloprodajnim mjestima za prodaju naftnih derivata. Prodaja ulja za loženje (EL i LS) može se obavljati samo iz posebno utvrđenih skladišta koja se moraju prijaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave.«

Članak 3.

U članku 16. stavku 7. riječi: »u vlasništvu« brišu se.

Članak 4.

U članku 17. stavku 1. i stavku 3. riječi: »u vlasništvu« brišu se.

Članak 5.

U članku 20. stavku 1. točka 11. mijenja se i glasi:

»11. Ako plavom bojom uz dodavanje indikatora ne oboji isporučene količine eurodizela-dizelskog goriva (članak 15. stavak 1.)«.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-19/00-01/11
Zagreb, 4. listopada 2000.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

zatvori
Zakon o posebnom porezu na naftne derivate –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !