Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o posebnom porezu na naftne derivate – (“Narodne novine”, br. XX/00, XX/00, XX/01, XX/01, XX/02-proč. tekst, XX/03, XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
107 5.12.2001 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na naftne derivate

Hrvatski sabor

1766

Na temelju članka 88.L77608 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA NAFTNE DERIVATE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na naftne derivate, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 28. studenoga 2001.

Broj: 01-081-01-3731/2
Zagreb, 30. studenoga 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA NAFTNE DERIVATE

Članak 1.

U Zakonu o posebnom porezu na naftne derivateL77607 (»Narodne novine«, br. 55/00., 101/00. i 27/01.), u članku 6. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. u trenutku nastanka carinskoga duga ako se naftni derivati isporučuju izravno krajnjim potrošačima,«.

Članak 2.

U članku 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Porezni obveznici iz članka 4. ovoga Zakona moraju nadležnoj carinarnici prijaviti mjesto i smještaj proizvođačkih i veleprodajnih skladišta naftnih derivata. Prijava se mora podnijeti najkasnije 8 dana prije puštanja skladišta u promet. Prijava mora sadržavati:

1. vrstu derivata koja se skladišti,

2. zapremninu skladišnog prostora (spremnika) u litrama, odnosno kilogramima po vrsti derivata,

3. popis spremnika prema broju,

4. tvornički broj spremnika – evidencijski broj.«

Članak 3.

U članku 8. stavku 2. riječi: »ispostava Porezne uprave« zamjenjuju se riječju: »carinarnica«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Kada naftne derivate uvoze krajnji potrošači ili uvoznici koji naftne derivate isporučuju izravno krajnjim potrošačima posebni porez obračunava i naplaćuje carinarnica koja provodi postupak carinjenja zajedno s obračunom i naplatom carine, prema propisima o obračunu i naplati carinskoga duga.«

Članak 4.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Carinska ispostava preko koje je obavljen uvoz naftnih derivata, obvezna je nadležnoj carinskoj ispostavi prema sjedištu uvoznika dostaviti kopije carinskih deklaracija do kraja mjeseca za derivate uvezene u prethodnom mjesecu.«

Članak 5.

U članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, krajnji potrošači i uvoznici naftnih derivata koji derivate isporučuju izravno krajnjim potrošačima, porez plaćaju u rokovima za plaćanje carine prema carinskim propisima.«

Članak 6.

U članku 11. stavku 1. riječi: »ispostave Porezne uprave« zamjenjuju se riječju: »carinarnici«.

Članak 7.

U članku 12. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ako se izvezu naftni derivati iz članka 3. ovoga Zakona na koje je plaćen posebni porez, izvoznici imaju pravo na povrat plaćenoga posebnog poreza. Zahtjev za povrat posebnog poreza, s dokazima o obavljenom izvozu i naplati iz stavka 1. točka 1. ovoga članka, podnosi se nadležnoj carinarnici.«

Članak 8.

U naslovu ispred članka 13. riječi: »POREZNE UPRAVE« zamjenjuju se riječima: »CARINSKE UPRAVE«.

Članak 9.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Porezni obveznik mora nadležnoj carinarnici do kraja mjeseca za izvozne isporuke obavljene u prethodnom mjesecu dostaviti kopije carinskih deklaracija, s potvrdom nadležne carinarnice da je obavljeno izvozno carinjenje te da su naftni derivati napustili teritorij Republike Hrvatske.«

Članak 10.

U članku 14. stavku 2. i 3. riječi: »ispostava Porezne uprave« zamjenjuju se riječju: »carinarnica«.

U stavku 4. i 5. riječi: »Porezna uprava« zamjenjuju se riječju: »carinarnica« u odgovarajućem padežu.

Članak 11.

U članku 15. stavku 3. i 4. riječi: »ispostavi Porezne uprave« zamjenjuju se riječju: »carinarnici«.

Članak 12.

U članku 16. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Nadzor nad uporabom i korištenjem ulja za loženje i eurodizela-dizelskog goriva obojenog plavom bojom, u smislu stavka 1. i 7. ovoga članka, obavljaju ovlaštene osobe prometne policije, gospodarski inspektori Državnog inspektorata i ovlaštene osobe Carinske uprave.«

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Posebni porez iz stavka 5. ovoga članka, na temelju nalaza nadzornog tijela iz stavka 4. ovoga članka, obračunava i naplaćuje carinarnica.«

Članak 13.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»Obračunavanje i plaćanje posebnog poreza na naftne derivate, popis zaliha i vođenje evidencija u svezi s proizvodnjom, uslužnom preradom, uvozom, izvozom, prodajom u tuzemstvu, uskladištenjem i prijevozom nadzire Carinska uprava.«

Članak 14.

U članku 20. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. ako u propisanom roku nadležnoj carinarnici ne podnese prijavu ili ako podnese prijavu koja ne sadrži propisane podatke, te ako ne prijavi mjesto i smještaj proizvođačkog i veleprodajnog skladišta (članak 7.),«.

Točka 5. mijenja se i glasi:

»5. ako u propisanom roku ne dostavi carinarnici inventurno stanje zaliha sirove nafte i naftnih derivata (članak 11. stavak 3.),«.

Točka 6. mijenja se i glasi:

»6. ako carinarnici u propisanom roku ne dostavi kopije carinskih deklaracija (članak 13.),«.

Točka 9. mijenja se i glasi:

»9. ako skine plombu bez prisutnosti ovlaštenog službenika Carinske uprave (članak 14. stavak 4.),«.

Članak 15.

U članku 22. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 2.000,00 do 100.000,00 kuna.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 16.

Članak 23. mijenja se i glasi:

»(1) Glede žalbenog postupka, obnove postupka zastare, obračunavanja, naplate i povrata poreza te vođenje prekršajnog postupka, primjenjuju se odredbe Općega poreznog zakona.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u postupku naknadnog obračuna posebnog poreza na naftne derivate postupa se prema odredbama Carinskoga zakona.«

Članak 17.

Iznimno mjesečno izvješće za prosinac 2001. godine i godišnje izvješće za 2001. godinu podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

Članak 18.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2002.

Klasa: 410-19/01-01/05
Zagreb, 28. studenoga 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

zatvori
Zakon o posebnom porezu na naftne derivate –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !