Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o posebnom porezu na naftne derivate – (“Narodne novine”, br. XX/00, XX/00, XX/01, XX/01, XX/02-proč. tekst, XX/03, XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
123 31.7.2003 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na naftne derivate  

HRVATSKI SABOR

1743

Na temelju članka 88.L95855 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA NAFTNE DERIVATE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na naftne derivate, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 17. srpnja 2003.

Broj: 01-081-03-2669/2

Zagreb, 23. srpnja 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA NAFTNE DERIVATE

Članak 1.

U Zakonu o posebnom porezu na naftne derivateL95854 (»Narodne novine«, br. 55/00., 101/00., 27/01., 107/01. i 136/02. – pročišćeni tekst) u članku 16. stavci 7., 8. i 9. mijenjaju se i glase:

»(7) Eurodizel-dizelsko gorivo obojeno plavom bojom, smije se koristiti samo za pogon poljoprivrednih strojeva komercijalnih poljoprivrednih gospodarstava upisanih u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno članku 13. Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu te za pogon ribarskih plovila i strojeva koji se koriste u akvakulturi, u količinama potrebnim za obavljanje njihove djelatnosti.

(8) Poljoprivrednim strojevima, u smislu ovoga Zakona, razumijevaju se strojevi kojima se obrađuje poljoprivredno zemljište ili ubiru poljoprivredne kulture, odnosno jednoosovinski i dvoosovinski traktori, kombajni, i samohodni strojevi.

(9) Ribarskim plovilima i strojevima koji se koriste u akvakulturi razumijevaju se plovila kojima se obavlja gospodarski ribolov na moru te plovila i strojevi koji se koriste u akvakulturi.«.

Članak 2.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»(1) Ured državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove poljoprivrede u području u kojem se nalazi poljoprivredno gospodarstvo dužni su, korisnicima eurodizel-dizelskog goriva obojenog plavom bojom za pogon poljoprivrednih strojeva komercijalnih poljoprivrednih gospodarstava, na temelju podataka iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava, izdati obrazac za kontrolu potrošnje eurodizel-dizelskog goriva obojenog plavom bojom.

(2) U obrazac iz stavka 1. ovoga članka upisuje se i količina prodanoga eurodizel-dizelskog goriva obojenog plavom bojom koju prodavatelj upisuje pri prodaji korisnicima.«.

Članak 3.

U članku 18. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva dužno je na osnovu uvida u registar ili upisnik o izdanim povlasticama za akvakulturu korisniku eurodizel-dizelskog goriva obojenog plavom bojom za pogon ribarskih plovila i strojeva koji se koriste u akvakulturi izdati obrazac za kontrolu potrošnje eurodizel-eurodizelskog goriva obojenog plavom bojom.«

U stavku 2. koji postaje stavak 3. riječ: »obrazac« zamjenjuje se riječju: »obrasce«, a iza točke: »1.« dodaju se riječi: »i 2.«.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-19/03-01/06

Zagreb, 17. srpnja 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

zatvori
Zakon o posebnom porezu na naftne derivate –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !