Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke ("Narodne novine", br. XX/09, XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
56 07.05.2010 Zakon o izmjenama Zakona o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke

HRVATSKI SABOR

1343

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvstake, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA PRIMITKE OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI I OSTALE PRIMITKE

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. travnja 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/34

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 28. travnja 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA PRIMITKE OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI I OSTALE PRIMITKE

Članak 1.

U Zakonu o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitkeL505211 (»Narodne novine«, br. 119/09.) u članku 5. stavak 6. briše se.

Članak 2.

U članku 10. stavku 1. riječi: »u razdoblju važenja ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »od dana stupanja na snagu ovoga Zakona do 31. prosinca 2010.«

Članak 3.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»(1) Poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke plaća se po stopi od 4% na ukupni iznos prosječnoga mjesečnog primitka iz članka 5. ovoga Zakona te primitka iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona ako je iznos veći od 6.000,00 kuna, ukupno u tijeku jednog mjeseca.

(2) Poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke plaća se po stopi od 4% na ukupan iznos primitka iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona te primitka iz članka 7. do 10. ovoga Zakona ako je iznos veći od 6.000,00 kuna, ukupno u tijeku jednog mjeseca.«.

Članak 4.

U članku 12. stavku 1. riječi: »članka 5. stavka 6. i« brišu se.

U stavku 3. riječi: »Za razdoblje od 1. siječnja 2011. do 28. veljače 2011. poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke plaća se najkasnije do 28. veljače 2011.« brišu se.

Članak 5.

U članku 13. riječi: »do 28. veljače 2011.« zamjenjuju se riječima: »do 31. prosinca 2010.«

Članak 6.

U članku 14. stavku 2. riječi: »Izvješće o obračunanom i uplaćenom posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke za razdoblje od 1. siječnja 2011. do 28. veljače 2011. dostavlja se najkasnije do 28. veljače 2011.« brišu se.

Članak 7.

Ministar financija uskladit će Pravilnik o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitkeL505212 (»Narodne novine«, br. 131/09.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Članak 8.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. rujna 2010. godine.

Klasa: 410-19/10-01/03

Zagreb, 23. travnja 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !