Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o postupku primopredaje vlasti – (“Narodne novine”, XX/04, XX/07, XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
91 23.07.2010 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupku primopredaje vlasti

HRVATSKI SABOR

2574

Na temelju članka 89.L605433 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O POSTUPKU PRIMOPREDAJE VLASTI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o postupku primopredaje vlasti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 9. srpnja 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/73

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 14. srpnja 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O POSTUPKU PRIMOPREDAJE VLASTI

Članak 1.

U Zakonu o postupku primopredaje vlastiL605432 (»Narodne novine«, br. 94/04. i 17/07.) u članku 7. stavku 1. riječi: »predsjednici i članovi nadzornih odbora trgovačkih društava,« zamjenjuju se riječima: »upravnih vijeća ustanova, odnosno nadzornih odbora izvanproračunskih fondova«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Članovi nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u kojima Republika Hrvatska ima većinski paket dionica ili većinski udio, a koje po prethodno provedenom javnom natječaju na prijedlog Vlade Republike Hrvatske imenuje glavna skupština, odnosno skupština društva, stavljaju članstvo u nadzornom, odnosno upravnom odboru trgovačkog društva, na raspolaganje Vladi Republike Hrvatske.«

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. riječi: »iz stavka 1.« zamjenjuju se riječima: »iz stavaka 1. i 2.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 010-01/10-01/02

Zagreb, 9. srpnja 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Zakon o postupku primopredaje vlasti –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !