Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o potpori za očuvanje radnih mjesta ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
94 01.08.2009 Zakon o potpori za očuvanje radnih mjesta

HRVATSKI SABOR

2358

Na temelju članka 88.L468070 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTPORI ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA

Proglašavam Zakon o potpori za očuvanje radnih mjesta, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. srpnja 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/153

Urbroj: 71-05-03/3-09-2

Zagreb, 30. srpnja 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTPORI ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA

Članak 1.

Ovim se Zakonom, radi ograničavanja negativnih učinaka svjetske gospodarske krize na tržište rada u Republici Hrvatskoj, uređuju uvjeti, visina i način ostvarivanja potpore za očuvanje radnih mjesta (u daljnjem tekstu: potpora) skraćivanjem punog radnog vremena.

Članak 2.

(1) Potporu mogu koristiti trgovačka društva i fizičke osobe koje zapošljavaju radnike (u daljnjem tekstu: poslodavci).

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, potporu ne mogu koristiti obiteljska poljoprivredna gospodarstva, poslodavci koji se prema posebnim propisima koji uređuju područje državnih potpora smatraju poslodavcem u teškoćama i poslodavci koji su korisnici potpora za zapošljavanje.

Članak 3.

(1) Poslodavac koji u cilju očuvanja radnih mjesta skrati trajanje punog radnog vremena i kao puno radno vrijeme odredi radno vrijeme u trajanju do 32 sata tjedno, može koristiti potporu u visini:

1) razlike između iznosa doprinosa iz plaće i na plaću radnika prije skraćenja radnog vremena i iznosa doprinosa iz plaće i na plaću radnika poslije skraćenja radnog vremena, a najviše do 20% ukupnog iznosa doprinosa iz plaće i na plaću radnika prije skraćivanja radnog vremena, i

2) razlike između plaće radnika umanjene za poreze i doprinose za obvezna osiguranja prema posebnom propisu prije skraćenja radnog vremena i nakon skraćenja radnog vremena, od 10% te razlike, odnosno 13% te razlike, ako radnik uzdržava dijete.

(2) Poslodavac koji je sukladno stavku 1. ovoga članka skratio radno vrijeme za radnike kojima isplaćuje minimalnu plaću prema posebnom propisu, može koristiti potporu prema stavku 1. podstavku 1. ovoga članka.

Članak 4.

(1) Potporu iz članka 3.#clanak3 ovoga Zakona može koristiti poslodavac koji:

1) u 2007. godini nije poslovao s gubitkom, i

2) u drugom polugodištu 2008. godine, odnosno prethodnom polugodištu 2009. godine ima gubitak u poslovanju koji nije nastao u razdoblju do 31. srpnja 2008. godine, i

3) izradio je program za očuvanje radnih mjesta skraćivanjem radnog vremena i za koji ima suglasnost radničkog vijeća ili sindikalnog povjerenika koji prema posebnom propisu ima sva prava i obveze radničkog vijeća, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Zavod), ako nema radničkog vijeća ili sindikalnog povjerenika u njegovoj ulozi.

4) prije podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore nema nepodmirenih obveza za obvezne doprinose prema posebnom propisu.

(2) Program iz stavka 1. točke 3. ovoga članka mora sadržavati podatke o svim mjerama koje je poslodavac već proveo ili ih provodi kako bi očuvao radna mjesta te podatke o skraćenom broju radnih sati i planirano trajanje razdoblja skraćenog radnog vremena, obrazložene razloge skraćivanja radnog vremena broj radnika i njihova radna mjesta koji su obuhvaćeni skraćivanjem radnog vremena te podatak o broju očuvanih radnih mjesta skraćivanjem radnog vremena.

Članak 5.

Poslodavac može potporu iz članka 3.#clanak3 ovoga Zakona koristiti za sve svoje radnike ili za radnike one organizacijske jedinice, za koju se, prema ovom Zakonu, skraćuje radno vrijeme.

Članak 6.

(1) Zahtjev za dodjelu potpore iz članka 3.#clanak3 ovoga Zakona poslodavac podnosi nadležnoj službi Zavoda prema sjedištu poslodavca ili sjedištu organizacijske jedinice za koju se traži potpora, najkasnije do 30. lipnja 2010. godine.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka poslodavac je dužan priložiti:

1) presliku rješenja o upisu u sudski registar, odnosno obrtnicu,

2) dokaz da nije poslovao s gubitkom u 2007. godini te da je imao gubitak u drugom polugodištu 2008. godine, odnosno u prethodnom polugodištu 2009. godine,

3) program iz članka 4.#clanak4 stavka 1. točke 3. i stavka 2. ovoga Zakona,

4) dokaz da nema nepodmirenih obveza za obvezne doprinose prema posebnom propisu prije podnošenja zahtjeva.

(3) Zavod je dužan u roku od petnaest dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, u elektroničkom obliku objaviti upute i obrazac za podnošenje zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 7.

(1) Potporu iz članka 3.#clanak3 ovoga Zakona poslodavac može koristiti za razdoblje skraćenog radnog vremena u trajanju od najduže 3 mjeseca.

(2) Nakon proteka razdoblja korištenja potpore iz stavka 1. ovoga članka poslodavac može podnijeti novi zahtjev za korištenje potpore u skladu sa člankom 6.#clanak6 ovoga Zakona.

(3) Ukupno razdoblje korištenja potpora iz stavka 1. i 2. ovoga članka ne može biti duže od šest mjeseci.

Članak 8.

(1) Ispunjavanje uvjeta za dodjelu potpora sukladno ovom Zakonu utvrđuje Zavod najkasnije u roku od trideset dana od dana podnošenja zahtjeva iz članka 6.#clanak6 stavka 1. ovoga Zakona, nakon čega s poslodavcem sklapa ugovor o dodjeli potpore.

(2) Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka uređuju se međusobni odnosi, prava, obveze i odgovornosti ugovornih stranaka.

(3) Poslodavac je dužan pri potpisivanju ugovora iz stavka 1. ovoga članka Zavodu predati odgovarajući instrument osiguranja tražbine.

(4) U razdoblju korištenja potpore iz članka 3.#clanak3 ovoga Zakona poslodavac je Zavodu, na njegov zahtjev, dužan dostaviti podatke o broju radnika koji su kod njega zaposleni i kojima isplaćuje plaću.

Članak 9.

(1) Poslodavac je, nakon potpisivanja ugovora iz članka 8.#clanak8 stavka 1. ovoga Zakona, Zavodu dužan mjesečno dostavljati popis radnika i obračun traženog iznosa potpore za svakog radnika te datum dospijeća isplate plaće radnicima.

(2) Zavod je dužan po primitku podataka iz stavka 1. ovoga članka, potporu iz članka 3.#clanak3 ovoga Zakona poslodavcu isplatiti najkasnije do dana dospijeća isplate plaće radnicima.

Članak 10.

(1) Potpore iz članka 3.#clanak3 ovoga Zakona Zavod poslodavcu isplaćuje na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske.

(2) Primljenu potporu iz članka 3.#clanak3 stavka 1. točke 1. ovoga Zakona poslodavac je dužan uplatiti u državni proračun Republike Hrvatske prema propisima o obveznim doprinosima, a primljenu potporu iz članka 3.#clanak3 stavka 1. točke 2. ovoga Zakona pri isplati plaće isplatiti radniku.

Članak 11.

(1) Poslodavac koji koristi potpore iz članka 3.#clanak3 ovoga Zakona, u razdoblju korištenja potpore, dužan je:

1) radnicima redovito isplaćivati plaću, i

2) podmirivati obvezne doprinose prema posebnom propisu, i

3) zadržati isti broj radnika kojima je isplaćivao plaću na dan podnošenja zahtjeva.

(2) Poslodavac koji koristi potpore iz članka 3.#clanak3 ovoga Zakona, za razdoblje korištenja potpore ne smije:

1) zapošljavati radnike na radna mjesta za koja je radno vrijeme skraćeno sukladno ovom Zakonu,

2) odrediti prekovremeni rad radnicima,

3) koristiti rad ustupljenih radnika, odnosno povremeni rad učenika i studenata,

4) članovima upravnih, odnosno nadzornih tijela poslodavca, odnosno osobama koje obavljaju upravljačke ili nadzorne poslove poslodavca, isplaćivati nagrade, bonuse, stimulacije niti druga davanja u naravi ili novcu.

(3) Poslodavac koji koristi potpore iz članka 3.#clanak3 ovoga Zakona za radnike jedne organizacijske jedinice, a ima potrebu novog zapošljavanja u drugim organizacijskim jedinicama za koje ne koristi potporu, dužan je o toj potrebi obavijestiti radnike za koje prima potporu i ponuditi im obavljanje tih poslova.

Članak 12.

Nadzor nad provedbom ovoga Zakona kojim je uređeno zapošljavanje, broj radnika i radno vrijeme, obavlja tijelo državne uprave nadležno za poslove inspekcije rada, a nadzor nad provedbom ovoga Zakona kojim se uređuje isplata plaća i uplata obveznih doprinosa prema posebnom propisu, obavlja tijelo državne uprave nadležno za financijske poslove.

Članak 13.

Postupanje poslodavca protivno odredbama ovoga Zakona osnova je za raskid ugovora iz članka 8.#clanak8 stavka 1. ovoga Zakona, obvezu vraćanja odobrenih i isplaćenih potpora pokretanjem postupka prisilne ovrhe na temelju instrumenta osiguranja tražbine.

Članak 14.

(1) Novčanom kaznom od 100.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj poslodavac pravna osoba:

1) ako u razdoblju korištenja potpore iz članka 3.#clanak3 ovoga Zakona, Zavodu na njegov zahtjev, ne dostavi podatke o broju radnika koji su kod njega zaposleni i kojima isplaćuje plaću (članak 8. stavak 4.),

2) ako nakon potpisivanja ugovora, Zavodu dostavi netočan popis radnika ili netočan obračun traženog iznosa potpore za svakog radnika ili netočan datum dospijeća isplate plaće radnicima (članak 9. stavak 1.),

3) ako poslodavac u razdoblju korištenja potpore, iz neopravdanih razloga radnicima redovito ne isplaćuje plaću, ili ne podmiruje obvezne doprinose prema posebnom propisu, ili ne zadrži isti broj radnika kojima je isplaćivao plaću na dan podnošenja zahtjeva (članak 11. stavak 1.),

4) ako u razdoblju korištenja potpore zapošljava radnike na radna mjesta za koja je radno vrijeme skraćeno, ili odredi prekovremeni rad radnicima, ili koristi rad ustupljenih radnika, odnosno povremeni rad učenika i studenata, ili isplaćuje nagrade članovima upravnih odnosno nadzornih tijela poslodavca (članak 11. stavak 2.).

(2) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 40.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se poslodavac fizička osoba i odgovorna osoba pravne osobe.

Članak 15.

U razdoblju primjene ovoga Zakona, za radnike za koje se koristi potpora iz članka 3.#clanak3 ovoga Zakona, ne primjenjuje se odredba članka 7.aL468068 Zakona o radu (»Narodne novine« br. 38/95., 54/95., 65/95., 102/98., 17/01., 82/01., 114/03., 123/03., 142/03., 30/04. i 68/05. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske).

Članak 16.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a važit će do 31. prosinca 2010.

Klasa: 300-01/09-01/01

Zagreb, 30. srpnja 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Zakon o potpori za očuvanje radnih mjesta
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !