Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o potvrđivanju Dopunskog protokola Ženevskim konvencijama od 12. kolovoza 1949. o dodatnom znaku raspoznavanja (Protokol III.) ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/07, XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
4 25.4.2007 Zakon o potvrđivanju Dopunskog protokola Ženevskim konvencijama od 12. kolovoza 1949. o dodatnom znaku raspoznavanja (Protokol III.)

HRVATSKI SABOR

50

Na temelju članka 88.L335401 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU DOPUNSKOG PROTOKOLA ŽENEVSKIM KONVENCIJAMA OD 12. KOLOVOZA 1949. O DODATNOM ZNAKU RASPOZNAVANJA (PROTOKOL III.)

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Dopunskog protokola Ženevskim konvencijama od 12. kolovoza 1949. o dodatnom znaku raspoznavanja (Protokol III.), kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. ožujka 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/33Urbroj: 71-05-03/1-07-2Zagreb, 5. travnja 2007.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU DOPUNSKOG PROTOKOLA ŽENEVSKIM KONVENCIJAMA OD 12. KOLOVOZA 1949. O DODATNOM ZNAKU RASPOZNAVANJA (PROTOKOL III.)

Članak 1.

Potvrđuje se Dopunski protokol Ženevskim konvencijama od 12. kolovoza 1949. o dodatnom znaku raspoznavanja (Protokol III.), sastavljen u Ženevi, 8. prosinca 2005. u izvorniku na arapskom, kineskom, engleskom, francuskom, ruskom i španjolskom jeziku, kojeg je Republika Hrvatska potpisala 29. svibnja 2006.

Članak 2.

Tekst Dopunskog protokola iz članka 1. ovoga Zakona, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

DOPUNSKI PROTOKOL ŽENEVSKIM KONVENCIJAMA OD 12. KOLOVOZA 1949. O DODATNOM ZNAKU RASPOZNAVANJA(Protokol III.)

Preambula

Visoke ugovorne stranke,

(1) Ponovno potvrđujući odredbe Ženevskih konvencija od 12. kolovoza 1949. (osobito članaka 26., 38., 42. i 44. Prve ženevske konvencije) i, kad su primjenjivi, njihovih Dopunskih protokola od 8. lipnja 1977. (osobito članaka 18. i 38. Dopunskog protokola I. i članka 12. Dopunskoga protokola II.), glede upotrebe znakova raspoznavanja,

(2) Želeći dopuniti gore spomenute odredbe tako da se ojača njihova zaštitna snaga i univerzalni karakter,

(3) Napominjući da ovaj Protokol ne zadire u priznato pravo visokih ugovornih stranaka da nastave rabiti obilježja koja rabe u skladu sa svojim obvezama prema Ženevskim konvencijama i, kad su primjenjivi, njihovim Dopunskim protokolima,

(4) Podsjećajući da obveza poštovanja osoba i objekata zaštićenih Ženevskim konvencijama i njihovim Dopunskim protokolima proizlazi iz njihova zaštićenog statusa u skladu s međunarodnim pravom i nije ovisna o upotrebi znakova raspoznavanja, obilježja ili signala,

(5) Naglašavajući da znakovima raspoznavanja nije svrha imati ikakvo vjersko, etničko, rasno, regionalno ili političko značenje,

(6) Ističući važnost osiguranja punog poštivanja obveza koje se odnose na znakove raspoznavanja priznate Ženevskim konvencijama i, kad su primjenjivi, njihovim Dopunskim protokolima,

(7) Podsjećajući da članak 44. Prve Ženevske konvencije razlikuje zaštitnu od pokazne upotrebe znakova raspoznavanja,

(8) Podsjećajući, da nacionalna društva koja poduzimaju aktivnosti na području druge države moraju osigurati da se znakovi koje namjeravaju rabiti u sklopu takvih aktivnosti mogu rabiti u zemlji u kojoj se aktivnost izvodi i u zemlji ili zemljama prolaska,

(9) Priznajući poteškoće koje određene države ili nacionalna društva mogu imati glede uporabe postojećih znakova raspoznavanja,

(10) Konstatirajući odlučnost Međunarodnog odbora Crvenog križa, Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca da zadrže sadašnja imena i obilježja,

sporazumjele su se o sljedećem:

Članak 1.

Poštivanje i polje primjene ovoga Protokola

1. Visoke ugovorne stranke obvezuju se poštivati ovaj Protokol i osigurati njegovo poštivanje u svim okolnostima.

2. Ovim se Protokolom potvrđuju i dopunjuju odredbe četiriju Ženevskih konvencija od 12. kolovoza 1949. (»Ženevske konvencije«) i, kad su primjenjivi, njihovih dvaju Dopunskih protokola od 8. lipnja 1977. (»Dopunski protokoli iz 1977.«) koje se odnose na znakove raspoznavanja, poglavito na crveni križ, crveni polumjesec i crvenoga lava i sunce, a primjenjivat će se u situacijama kakve su navedene u tim odredbama.

Članak 2.

Znakovi raspoznavanja

1. Ovim se Protokolom, uz znakove raspoznavanja Ženevskih konvencija i u iste svrhe, priznaje dodatni znak raspoznavanja. Znakovi raspoznavanja uživat će isti položaj.

2. Ovaj dodatni znak raspoznavanja, koji se sastoji od crvenog okvira u obliku kvadrata na bijelom polju, postavljenog na jedan svoj vrh, bit će sukladan slici u Prilogu ovome Protokolu. Ovaj znak raspoznavanja navodi se u ovome Protokolu kao »znak trećega Protokola«.

3. Uvjeti uporabe i poštivanja znaka trećega Protokola istovjetni su onima za znakove raspoznavanja ustanovljene Ženevskim konvencijama i, kad su primjenjivi, Dopunskim protokolima iz 1977.

4. Sanitetske službe i vjersko osoblje oružanih snaga visokih ugovornih stranaka može, bez utjecaja na njihovo postojeće znakovlje, privremeno rabiti bilo koji znak raspoznavanja naveden u stavku 1. ovoga članka ako to može unaprijediti zaštitu.

Članak 3.

Pokazne uporabe znaka Trećega protokola

1. Nacionalna društva onih visokih ugovornih stranaka koje odluče rabiti znak Trećega protokola mogu, pri uporabi znaka u skladu s mjerodavnim nacionalnim zakonodavstvom, odlučiti u njega, u pokazne svrhe, umetnuti:

a) neki znak raspoznavanja priznat Ženevskim konvencijama ili kombinaciju tih znakova, ili

b) neki drugi znak koji visoka ugovorna stranka stvarno upotrebljava i koji je putem depozitara dostavljen drugim visokim ugovornim strankama i Međunarodnom odboru Crvenog križa prije usvajanja ovoga Protokola.

Umetak će biti sukladan slici u Prilogu ovome Protokolu.

2) Nacionalno društvo koje u znak Trećega protokola odluči umetnuti neki drugi znak u skladu s gornjim stavkom 1. može, prema svojem nacionalnom zakonodavstvu, rabiti prikaz toga znaka i isticati ga na svojem državnom području.

3) Nacionalna društva mogu, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, u iznimnim okolnostima i kako bi olakšali svoj rad privremeno rabiti znak raspoznavanja naveden u članku 2. ovoga Protokola.

4) Ovaj članak ne utječe na pravni položaj znakova raspoznavanja priznatih Ženevskim konvencijama i ovim Protokolom, niti utječe na pravni položaj bilo kojeg znaka umetnutog u pokazne svrhe u skladu sa stavkom 1. ovoga članka.

Članak 4.

Međunarodni odbor Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i Međunarodna federacija društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca

Međunarodni odbor Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i Međunarodna federacija društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, i njihovo propisno ovlašteno osoblje, mogu, u iznimnim okolnostima i radi olakšanja vlastitoga rada, upotrebljavati znak raspoznavanja naveden u članku 2. ovoga Protokola.

Članak 5.

Misije pod pokroviteljstvom Ujedinjenih naroda

Sanitetske službe i vjersko osoblje koje sudjeluje u operacijama pod pokroviteljstvom Ujedinjenih naroda može, uz suglasnost država koje sudjeluju, upotrebljavati jedan od znakova raspoznavanja navedenih u člancima 1. i 2.

Članak 6.

Sprečavanje i suzbijanje zlouporabe

1. Odredbe Ženevskih konvencija i, kada su primjenjivi, Dopunskih protokola iz 1977., koje uređuju sprečavanje i suzbijanje zlouporabe znakova raspoznavanja jednako će se primjenjivati na znak trećega protokola. Visoke ugovorne stranke poduzet će mjere potrebne za sprečavanje i suzbijanje, u svako doba, svake zlouporabe znakova raspoznavanja navedenih u člancima 1. i 2. i njihovih prikaza, uključujući lažnu uporabu ili uporabu imitacije bilo kojega znaka ili prikaza.

2. Bez obzira na stavak 1., visoke ugovorne stranke mogu prijašnjim korisnicima znaka trećega protokola ili bilo koje njegove imitacije, dopustiti nastavak takve uporabe, pod uvjetom da se u vrijeme oružanog sukoba ne čini kao da pruža zaštitu Ženevskih konvencija i, kad su primjenjivi, Dopunskih protokola iz 1977., i pod uvjetom da su prava na takvu uporabu stečena prije usvajanja ovoga Protokola.

Članak 7.

Razglašivanje

Visoke ugovorne stranke obvezuju se da će u svojim zemljama što je više moguće, u vrijeme mira i u vrijeme oružanog sukoba, razglašivati ovaj Protokol i, osobito, da će njegovo proučavanje unijeti u vojne obrazovne programe i poticati njihovo proučavanje među civilnim stanovništvom, kako bi se s tim instrumentom upoznale oružane snage i civilno stanovništvo.

Članak 8.

Potpisivanje

Ovaj će Protokol biti otvoren za potpisivanje strankama Ženevskih konvencija na dan njegova usvajanja i ostat će otvoren za potpisivanje dvanaest mjeseci.

Članak 9.

Ratifikacija

Ovaj će se Protokol ratificirati što je prije moguće. Isprave o ratifikaciji polažu se kod Švicarskog saveznog vijeća, depozitara Ženevskih konvencija i Dopunskih protokola iz 1977.

Članak 10.

Pristupanje

Ovaj će Protokol biti otvoren za pristupanje svakoj stranci Ženevskih konvencija koja ga nije potpisala. Isprave o pristupu polažu se kod depozitara.

Članak 11.

Stupanje na snagu

1. Ovaj Protokol stupa na snagu šest mjeseci nakon polaganja dvije isprave o ratifikaciji ili pristupu.

2. Za svaku stranku Ženevskih konvencija koja ga nakon toga ratificira ili mu pristupi, ovaj Protokol stupa na snagu šest mjeseci nakon što ta stranka položi svoju ispravu o ratifikaciji ili pristupu.

Članak 12.

Ugovorni odnosi nakon stupanja ovoga Protokola na snagu

1. Kad su stranke Ženevskih konvencija također stranke ovoga Protokola, Konvencije se primjenjuju kako su dopunjene ovim Protokolom.

2. Ako jedna stranka sukoba nije vezana ovim Protokolom, stranke ovoga Protokola ostaju njime vezane u svojim međusobnim odnosima. Uz to, one će biti vezane ovim Protokolom u odnosu na svaku stranku koja njime nije vezana ako potonja prihvati i primjenjuje njegove odredbe.

Članak 13.

Izmjene i dopune

1. Svaka visoka ugovorna stranka može predložiti izmjene i dopune ovoga Protokola. Tekst svake predložene izmjene priopćuje se depozitaru koji nakon konzultacije sa svim visokim ugovornim strankama, Međunarodnim odborom Crvenog križa i Međunarodnom federacijom društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, odlučuje treba li sazvati konferenciju radi razmatranja predloženih izmjena.

2. Na tu konferenciju depozitar poziva sve visoke ugovorne stranke, kao i stranke Ženevskih konvencija bez obzira na to jesu li potpisnice ovoga Protokola.

Članak 14.

Otkazivanje

1. Ako neka visoka ugovorna stranka otkaže ovaj Protokol, otkaz proizvodi učinak godinu dana nakon primitka isprave o otkazu. Ako se, međutim, nakon isteka te godine, stranka koja otkazuje nalazi u situaciji oružanog sukoba ili okupacije, otkaz neće proizvesti učinak prije završetka oružanog sukoba ili okupacije.

2. Otkaz se pisano notificira depozitaru koji će o toj notifikaciji obavijestiti sve visoke ugovorne stranke.

3. Otkaz djeluje samo u odnosu na stranku koja otkazuje.

4. Nijedan otkaz na temelju stavka 1. ne utječe na obveze što ih je, zbog oružanog sukoba ili okupacije, stranka koja otkazuje već preuzela na temelju ovoga Protokola glede svakoga čina počinjenog prije stupanja toga otkaza na snagu.

Članak 15.

Notifikacije

Depozitar će visoke ugovorne stranke, kao i stranke Ženevskih konvencija bez obzira na to jesu li ili nisu potpisnice ovoga Protokola, obavijestiti o:

a) potpisima stavljenima na ovaj Protokol i o ispravama o ratifikaciji i pristupu položenima u skladu s člancima 8., 9. i 10.m,

b) o datumu kad ovaj Protokol stupa na snagu u skladu s člankom 11., unutar deset dana od stupanja na snagu,

c) o priopćenjima primljenima u skladu s člankom 13.,

d) o otkazima u skladu s člankom 14.

Članak 16.

Registriranje

1. Nakon stupanja ovoga Protokola na snagu, depozitar će ga dostaviti Tajništvu Ujedinjenih naroda radi registracije i objave u skladu s člankom 102. Povelje Ujedinjenih naroda.

2. Depozitar će također obavijestiti Tajništvo Ujedinjenih naroda o svim ratifikacijama, pristupima i otkazima što ih primi glede ovoga Protokola.

Članak 17.

Vjerodostojni tekstovi

Izvornik ovoga Protokola, kojega su arapski, kineski, engleski, francuski, ruski i španjolski tekst jednako vjerodostojni, položit će se kod depozitara koji će njegove ovjerene preslike dostaviti svim strankama Ženevskih konvencija.

PRILOG

ZNAK TREĆEGA PROTOKOLA

(članak 2. stavak 2. i članak 3. stavak 1. Protokola)

Članak 1.

Znak raspoznavanja

 

Članak 2.

Naznaka uporabe znaka Trećeg protokola

 

PROTOCOL ADDITIONAL TO THE GENEVA CONVENTIONS OF 12 AUGUST 1949, AND RELATING TO THE ADOPTION OF AN ADDITIONAL DISTINCTIVE EMBLEM(Protocol III)

Preamble

The High Contracting Parties,

(PP1) Reaffirming the provisions of the Geneva Conventions of 12 August 1949 (in particular Articles 26, 38, 42 and 44 of the First Geneva Convention) and, where applicable, their Additional Protocols of 8 June 1977 (in particular Articles 18 and 38 of Additional Protocol I and Article 12 of Additional Protocol II), concerning the use of distinctive emblems,

(PP2) Desiring to supplement the aforementioned provisions so as to enhance their protective value and universal character,

(PP3) Noting that this Protocol is without prejudice to the recognized right of High Contracting Parties to continue to use the emblems they are using in conformity with their obligations under the Geneva Conventions and, where applicable, the Protocols additional thereto,

(PP4) Recalling that the obligation to respect persons and objects protected by the Geneva Conventions and the Protocols additional thereto derives from their protected status under international law and is not dependent on use of the distinctive emblems, signs or signals,

(PP5) Stressing that the distinctive emblems are not intended to have any religious, ethnic, racial, regional or political significance,

(PP6) Emphasizing the importance of ensuring full respect for the obligations relating to the distinctive emblems recognized in the Geneva Conventions, and, where applicable, the Protocols additional thereto,

(PP7) Recalling that Article 44 of the First Geneva Convention makes the distinction between the protective use and the indicative use of the distinctive emblems,

(PP8) Recalling further that National Societies undertaking activities on the territory of another State must ensure that the emblems they intend to use within the framework of such activities may be used in the country where the activity takes place and in the country or countries of transit,

(PP9) Recognizing the difficulties that certain States and National Societies may have with the use of the existing distinctive emblems,

(PP10) Noting the determination of the International Committee of the Red Cross, the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies and the International Red Cross and Red Crescent Movement to retain their current names and emblems,

Have agreed on the following:

Article 1

Respect for and scope of application of this Protocol

1. The High Contracting Parties undertake to respect and to ensure respect for this Protocol in all circumstances.

2. This Protocol reaffirms and supplements the provisions of the four Geneva Conventions of 12 August 1949 (»the Geneva Conventions«) and, where applicable, of their two Additional Protocols of 8 June 1977 (»the 1977 Additional Protocols«) relating to the distinctive emblems, namely the red cross, the red crescent and the red lion and sun, and shall apply in the same situations as those referred to in these provisions.

Article 2

Distinctive emblems

1. This Protocol recognizes an additional distinctive emblem in addition to, and for the same purposes as, the distinctive emblems of the Geneva Conventions. The distinctive emblems shall enjoy equal status.

2. This additional distinctive emblem, composed of a red frame in the shape of a square on edge on a white ground, shall conform to the illustration in the Annex to this Protocol. This distinctive emblem is referred to in this Protocol as the »third Protocol emblem«.

3. The conditions for use of and respect for the third Protocol emblem are identical to those for the distinctive emblems established by the Geneva Conventions and, where applicable, the 1977 Additional Protocols.

4. The medical services and religious personnel of armed forces of High Contracting Parties may, without prejudice to their current emblems, make temporary use of any distinctive emblem referred to in paragraph 1 of this Article where this may enhance protection.

Article 3

Indicative use of the third Protocol emblem

1. National Societies of those High Contracting Parties which decide to use the third Protocol emblem may, in using the emblem in conformity with relevant national legislation, choose to incorporate within it, for indicative purposes:

a) a distinctive emblem recognized by the Geneva Conventions or a combination of these emblems; or

b) another emblem which has been in effective use by a High Contracting Party and was the subject of a communication to the other High Contracting Parties and the International Committee of the Red Cross through the depositary prior to the adoption of this Protocol.

Incorporation shall conform to the illustration in the Annex to this Protocol.

2. A National Society which chooses to incorporate within the third Protocol emblem another emblem in accordance with paragraph 1 above, may, in conformity with national legislation, use the designation of that emblem and display it within its national territory.

3. National Societies may, in accordance with national legislation and in exceptional circumstances and to facilitate their work, make temporary use of the distinctive emblem referred to in Article 2 of this Protocol.

4. This Article does not affect the legal status of the distinctive emblems recognized in the Geneva Conventions and in this Protocol, nor does it affect the legal status of any particular emblem when incorporated for indicative purposes in accordance with paragraph 1 of this Article.

Article 4

International Committee of the Red Cross and International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies

The International Committee of the Red Cross and the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, and their duly authorized personnel, may use, in exceptional circumstances and to facilitate their work, the distinctive emblem referred to in Article 2 of this Protocol.

Article 5

Missions under United Nations auspices

The medical services and religious personnel participating in operations under the auspices of the United Nations may, with the agreement of participating States, use one of the distinctive emblems mentioned in Articles 1 and 2.

Article 6

Prevention and repression of misuse

1. The provisions of the Geneva Conventions and, where applicable, the 1977 Additional Protocols, governing prevention and repression of misuse of the distinctive emblems shall apply equally to the third Protocol emblem. In particular, the High Contracting Parties shall take measures necessary for the prevention and repression, at all times, of any misuse of the distinctive emblems mentioned in Articles 1 and 2 and their designations, including the perfidious use and the use of any sign or designation constituting an imitation thereof.

2. Notwithstanding paragraph 1 above, High Contracting Parties may permit prior users of the third Protocol emblem, or of any sign constituting an imitation thereof, to continue such use, provided that the said use shall not be such as would appear, in time of armed conflict, to confer the protection of the Geneva Conventions and, where applicable, the 1977 Additional Protocols, and provided that the rights to such use were acquired before the adoption of this Protocol.

Article 7

Dissemination

The High Contracting Parties undertake, in time of peace as in time of armed conflict, to disseminate this Protocol as widely as possible in their respective countries and, in particular, to include the study thereof in their programmes of military instruction and to encourage the study thereof by the civilian population, so that this instrument may become known to the armed forces and to the civilian population.

Article 8

Signature

This Protocol shall be open for signature by the Parties to the Geneva Conventions on the day of its adoption and will remain open for a period of twelve months.

Article 9

Ratification

This Protocol shall be ratified as soon as possible. The instruments of ratification shall be deposited with the Swiss Federal Council, depositary of the Geneva Conventions and the 1977 Additional Protocols.

Article 10

Accession

This Protocol shall be open for accession by any Party to the Geneva Conventions which has not signed it. The instruments of accession shall be deposited with the depositary.

Article 11

Entry into force

1. This Protocol shall enter into force six months after two instruments of ratification or accession have been deposited.

2. For each Party to the Geneva Conventions thereafter ratifying or acceding to this Protocol, it shall enter into force six months after the deposit by such Party of its instrument of ratification or accession.

Article 12

Treaty relations upon entry into force of this Protocol

1. When the Parties to the Geneva Conventions are also Parties to this Protocol, the Conventions shall apply as supplemented by this Protocol.

2. When one of the Parties to the conflict is not bound by this Protocol, the Parties to the Protocol shall remain bound by it in their mutual relations. They shall furthermore be bound by this Protocol in relation to each of the Parties which are not bound by it, if the latter accepts and applies the provisions thereof.

Article 13

Amendment

1. Any High Contracting Party may propose amendments to this Protocol. The text of any proposed amendment shall be communicated to the depositary, which shall decide, after consultation with all the High Contracting Parties, the International Committee of the Red Cross and the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, whether a conference should be convened to consider the proposed amendment.

2. The depositary shall invite to that conference all the High Contracting Parties as well as the Parties to the Geneva Conventions, whether or not they are signatories of this Protocol.

Article 14

Denunciation

1. In case a High Contracting Party should denounce this Protocol, the denunciation shall only take effect one year after receipt of the instrument of denunciation. If, however, on the expiry of that year the denouncing Party is engaged in a situation of armed conflict or occupation, the denunciation shall not take effect before the end of the armed conflict or occupation.

2. The denunciation shall be notified in writing to the depositary, which shall transmit it to all the High Contracting Parties.

3. The denunciation shall have effect only in respect of the denouncing Party.

4. Any denunciation under paragraph 1 shall not affect the obligations already incurred, by reason of the armed conflict or occupation, under this Protocol by such denouncing Party in respect of any act committed before this denunciation becomes effective.

Article 15

Notifications

The depositary shall inform the High Contracting Parties as well as the Parties to the Geneva Conventions, whether or not they are signatories of this Protocol, of:

a) signatures affixed to this Protocol and the deposit of instruments of ratification and accession under Articles 8, 9 and 10;

b) the date of entry into force of this Protocol under Article 11 within ten days of said entry into force;

c) communications received under Article 13;

d) denunciations under Article 14.

Article 16

Registration

1. After its entry into force, this Protocol shall be transmitted by the depositary to the Secretariat of the United Nations for registration and publication, in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.

2. The depositary shall also inform the Secretariat of the United Nations of all ratifications, accessions and denunciations received by it with respect to this Protocol.

Article 17

Authentic texts

The original of this Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the depositary, which shall transmit certified true copies thereof to all the Parties to the Geneva Conventions.

ANNEX

THIRD PROTOCOL EMBLEM

(Article 2, paragraph 2 and Article 3, paragraph 1 of the Protocol)

Article 1

Distinctive emblem

 

Article 2

Indicative use of the third protocol emblem

  

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove obrane.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Dopunski protokol iz članka 1. ovoga Zakona nije na snazi u odnosu na Republiku Hrvatsku te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti naknadno, u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 018-05/07-01/01Zagreb, 30. ožujka 2007.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

 
zatvori
Zakon o potvrđivanju Dopunskog protokola Ženevskim konvencijama od 12. kolovoza 1949. o dodatnom znaku raspoznavanja (Protokol III.)
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !