Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o potvrđivanju Godišnjeg sporazuma o financiranju za 2006. godinu između Komisije Europskih zajednica u ime Europske zajednice i Vlade Republike Hrvatske ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/07, XX/07, XX/09, XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
2 28.2.2007 Zakon o potvrđivanju Godišnjeg sporazuma o financiranju za 2006. godinu između Komisije Europskih zajednica u ime Europske zajednice i Vlade Republike Hrvatske

HRVATSKI SABOR

22

Na temelju članka 88.L326872 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU GODIŠNJEG SPORAZUMA O FININACIRANJU ZA 2006. GODINU IZMEĐU KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA U IME EUROPSKE ZAJEDNICE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Godišnjeg sporazuma o financiranju za 2006. godinu između Komisije Europskih zajednica u ime Europske zajednice i Vlade Republike Hrvatske, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 26. siječnja 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/05

Urbroj: 71-05-03/1-07-2

Zagreb, 31. siječnja 2007.

PredsjednikRepublike HrvatskeStjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU GODIŠNJEG SPORAZUMA O FINANCIRANJU ZA 2006. GODINU IZMEĐU KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA U IME EUROPSKE ZAJEDNICE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Potvrđuje se Godišnji sporazum o financiranju za 2006. godinu između Komisije Europskih zajednica u ime Europske zajednice i Vlade Republike Hrvatske, potpisan u Zagrebu i Bruxellesu 25. listopada 2006. u izvorniku na engleskom i hrvatskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, u izvorniku na engleskom i hrvatskom jeziku, glasi:

POSEBAN PRISTUPNI PROGRAM ZAPOLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJU REPUBLICI HRVATSKOJ

GODIŠNJI SPORAZUM O FINANCIRANJU ZA 2006. GODINU IZMEĐU KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA U IME EUROPSKE ZAJEDNICE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

GODIŠNJI SPORAZUM O FINANCIRANJU ZA 2006. GODINU

Komisija Europskih zajednica, u daljnjem tekstu: »Komisija«, djelujući za i u ime Europske zajednice, u daljnjem tekstu: »Zajednica« s jedne strane i

Vlada Republike Hrvatske, djelujući za i u ime Republike Hrvatske, u daljnjem tekstu: »Hrvatska« s druge strane

u daljnjem tekstu pod zajedničkim nazivom: »ugovorne stranke«,

Budući da:

(1) je uspostavljen Poseban pristupni program za poljoprivredu i ruralni razvoj (u daljnjem tekstu: »SAPARD«) kojim se uređuju financijski doprinosi Zajednice na temelju Uredbe Vijeća (EC) br. 1268/1999 o potpori Zajednice za pristupne mjere za poljoprivredu i ruralni razvoj u zemljama kandidatima u srednjoj i Istočnoj Europi u pretpristupnom razdoblju1.

(2) je plan koji je podnijela Hrvatska odobren kao Program za poljoprivredu i ruralni razvoj odlukom donesenom u skladu s člankom 4.(5) Uredbe Vijeća (EC) br. 1268/1999 na dan 8. veljače 2006.

(3) je Višegodišnji sporazum o financiranju između Komisije koja djeluje u ime Zajednice i Vlade Republike Hrvatske koja djeluje u ime Hrvatske (u daljnjem tekstu: VSF) stupio na snagu na dan 6. travnja 2006. i svojim člankom 2. uređuje da će se financijske obveze Zajednice urediti godišnjim sporazumima o financiranju.

(4) je potrebno urediti financijsku obvezu Zajednice za 2006. godinu za izvršenje Programa za poljoprivredu i ruralni razvoj (u daljnjem tekstu: »Program«) u Hrvatskoj i utvrditi razdoblje valjanosti rečene obveze.

(5) se sukladno članku 12.(7) Odjeljka A Dodatka VSF-a iznos za koji se ima izvršiti povrat u skladu s odlukom o suglasnosti za izdatke odbija od sljedećeg zahtjeva za isplatu Komisiji. Članak 12.(8) uređuje da se iznos za koji se ima izvršiti povrat u skladu s odlukom o suglasnosti za izdatke ne preraspodjeljuje u svrhe Programa. Primjena obiju odredbi rezultirala bi dvostrukim odbijanjem iznosa od dodjele za SAPARD zemlji korisnici. Shodno tome, odredba da se ovaj iznos »odbija od sljedećeg zahtjeva za isplatu Komisiji« treba se brisati.

(6) je Uredba Vijeća (EC) br. 1268/1999 izmijenjena Uredbom (EC) br. 2112/2005 od 21. studenoga 2005.2 glede pristupa vanjskoj pomoći Zajednice definiranjem »pravila prihvatljivosti« za sudjelovanje u dodjeli ugovora za nabavu ili ugovora o pomoćima koji se financiraju u okviru instrumenta Zajednice i »pravila porijekla« glede zemalja iz kojih moraju potjecati sve robe i materijali koji se nabavljaju u okviru ugovora koji se financira u okviru instrumenta Zajednice.

Uključivanje odredbi ove uredbe stvara nužnost dodavanja novog Odjeljka H Dodatku VSF-a s podrobnim odredbama koje se spominju u Uredbi Vijeća (EC) br. 2112/2005. Shodno tome, alineja 8. Odjeljka F Dodatka VSF-a treba se brisati.

(7) se čini neophodnim izvršiti neke druge prilagodbe Sporazuma u svjetlu iskustava stečenih u okviru SAPARD-a, danih komentara i zaprimljenih informacija od datuma potpisivanja Višegodišnjeg sporazuma o financiranju.

(8) je, shodno tome, potrebno izvršiti odgovarajuće prilagodbe Višegodišnjeg sporazuma o financiranju.

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Cilj

Ovim Sporazumom uređuje se financijska obveza Zajednice prema Hrvatskoj za 2006. godinu. Istim se preinačuje VSF.

Članak 2.

Obveza

Financijski doprinos Zajednice za 2006. godinu ograničen je na iznos od 25.000.000 EUR. Ova obveza valjana je isključivo za izvršenje Programa, u skladu s VSF-om sklopljenim između Zajednice i Hrvatske.

Članak 3.

Razdoblje obveze

Zajednica će automatski ukinuti obvezu svakog dijela obveze iz članka 2. koja nije podmirena plaćanjem na račun ili za koju najkasnije do 31. prosinca 2008. nije zaprimljen valjani zahtjev za plaćanje.

Agencija SAPARD ni s jednim korisnikom ne sklapa ikakav ugovor koji uključuje sredstva Zajednice u vezi s ovim Sporazumom nakon datuma kada Hrvatska bude sklopila ugovore koji uključuju izvjesne oblike pomoći za ruralni razvoj za Hrvatsku kao zemlju članicu Europske unije.

O svim dijelovima doprinosa Zajednice koji se dodjeljuju Hrvatskoj u okviru Godišnjeg sporazuma o financiranju za 2006. za koje nisu sklopljeni ikakvi ugovori s krajnjim korisnicima s datumom iz stavka 2. ovog članka izvješćuje se Zajednica u roku od tri mjeseca od dana stjecanja spoznaja o ovom iznosu.

Članak 4.

Izmjene i dopune Višegodišnjeg sporazuma o financiranju (VSF)

Izmjene i dopune VSF-a jesu kako slijedi:

1. U članku 7. dodaje se sljedeći redak:

»Odjeljak H: Pristup vanjskoj pomoći Zajednice«.

2. U članku 8., kontakt osoba za Hrvatsku mijenja se sljedećim:

»Ministarstvo financija

Katančićeva 5

Republika Hrvatska – 10000 Zagreb

Nacionalni dužnosnik za ovjeravanje

g. Ante Žigman

Telefon: + 385 (0) 14591479

+ 385 (0) 14591093

Faks: + 385 (0) 14591248

+ 385 (0) 14591122

E-mail: lea.loncar@mfin.hr

branka.kusic@mfin.hr«

3. U Odjeljku A:

– Članak 12(7) mijenja se kako slijedi:

»Iznos koji će se isplatiti u skladu s Odlukom o suglasnosti obračuna priopćit će se Nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje koji će u ime Hrvatske osigurati da se taj iznos odobri u korist SAPARD-ovog računa u eurima u roku od dva mjeseca nakon što je donesena Odluka o sukladnosti obračuna.

Komisija može, ipak, od slučaja do slučaja odlučiti da svaki iznos koji treba biti odobren u njenu korist bude poravnan s plaćanjima koje ona mora učiniti u korist Hrvatske unutar bilo kojeg instrumenta Zajednice.«

– U članku 14., točka 2.6 mijenja se kako slijedi:

2.6.1. Pravila za nabavu usluga, roba i radova od strane javnih tijela u Hrvatskoj transparentna su, nediskriminirajuća i ne daju povoda ikakvom sukobu interesa. Ista su dosljedna pravilima utvrđenima u priručniku Komisije naslovljenim »Pravila i postupci za ugovore za usluge, robe i radove koji se financiraju iz općeg proračuna Europskih zajednica u svrhe suradnje s trećim zemljama3«. Međutim, zahtjevi za prethodnim odobrenjem od strane Komisije uključeni u isti ne primjenjuju se.

2.6.2. Roba i materijali koji su predmet nabave potječu iz Zajednice ili iz zemalja navedenih u Odjeljku H. Međutim, postupci nabave koji se pokreću nakon pristupanja Europskoj uniji vode se u skladu sa zakonodavstvom Zajednice.

2.6.3. Pravila koja se odnose na pristup vanjskoj pomoći Zajednice na način kako se uređuje Odjeljkom H dodatka ovom VSF-u primjenjuju se.

4. U Odjeljku F Dodatka VSF-u točka 8 briše se.

5. Dodatak ovom Godišnjem sporazumu o financiranju dodaje se Odjeljak H Dodatka Višegodišnjem sporazumu o financiranju.

Članak 5.

Stupanje na snagu

Ovaj Sporazum stupa na snagu na dan kada se obje ugovorne stranke međusobno izvijeste da su okončale sve potrebne formalnosti za njegovo stupanje na snagu.

Članak 6.

Potpisivanje

Ovaj Sporazum sastavljen je u dva primjerka, na engleskom i na hrvatskom jeziku, pri čemu su oba teksta vjerodostojna. U slučaju neslaganja verzija, mjerodavna je engleska verzija.

Sastavljeno u Bruxellesu i Zagrebu, dana dvadeset petog listopada godine dvije tisuće i šeste.

ZA KOMISIJU EUROPSKIH ZAJEDNICA:

……………………………..

Mariann FISCHER BOELčlan Komisije

ZA VLADU REPUBLIKEHRVATSKE:

………………………………..

Petar ČOBANKOVIĆministar poljoprivrede,šumarstva i vodnog gospodarstva ………………………..……

Jean-Luc DEMARTYglavni direktor zapoljoprivredu i ruralni razvoj

……………………………..

Ivan ŠUKERministar financija

DODATAK

Odjeljak H

PRISTUP VANJSKOJ POMOĆI ZAJEDNICE

Svrha ovih odredbi jest uspostavljanje pravila za pristup vanjskoj pomoći Zajednice za pretpristupne mjere za poljoprivredu i ruralni razvoj u okviru SAPARD-a u Hrvatskoj tijekom pretpristupnog razdoblja.

Članak 1.

Definicija

U svrhu tumačenja pojmova koji se koriste u ovim odredbama, ukazuje se na Uredbu Vijeća (EC, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi primjenjivoj na opći proračun Europskih zajednica4 i na Uredbu Komisije (EC, Euratom) br. 2342/2002 od 23. prosinca 2002. kojom se uređuju podrobna pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EC, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi primjenjivoj na opći proračun Europskih zajednica5.

Članak 2.

Pravila prihvatljivosti

1. Sudjelovanje u dodjeljivanju ugovora o nabavi ili ugovora o pomoćima koji se financiraju u okviru SAPARD-a otvoreno je svim fizičkim i pravnim osobama koje su osnovane u zemljama članicama Europske zajednice, u službenoj zemlji kandidatu koju je priznala Europska zajednica ili u nekoj od zemalja članica Europskog gospodarskog područja.

2. Sudjelovanje u dodjeljivanju ugovora o nabavi ili ugovora o pomoćima koji se financiraju u okviru SAPARD-a otvoreno je svim fizičkim i pravnim osobama koje su osnovane u zemljama u razvoju kako je utvrđeno popisom Odbora OECD-a za pomoć u razvoju koji se daje u dodatku II Uredbe (EC) br. 2112/2005 od 21. studenoga 2005.6 i koje se izrijekom spominju kao prihvatljive u skladu s člankom 3(3) Uredbe Vijeća (EC) br. 1268/1999.

3. Sudjelovanje u dodjeljivanju ugovora o nabavi ili ugovora o pomoćima koji se financiraju iz nekog instrumenta Zajednice otvoreno je međunarodnim organizacijama.

4. Gore spomenuto ne dovodi u pitanje sudjelovanje kategorija prihvatljivih organizacija za dodjelu bilo kojeg ugovora ili izuzetke koji su uređeni člankom 114.(1) Financijske uredbe.

Članak 3.

Stručnjaci

Svi stručnjaci koje angažiraju ponuditelji na način kako se uređuje člancima 2. i 6. ovog Dodatka mogu biti bilo koje nacionalnosti. Ovim člankom ne šteti se kvalitativnim i financijskim zahtjevima koji se uređuju pravilima VSF-a za nabavu.

Članak 4.

Pravila porijekla

Sve robe i materijali koji se nabavljaju s naslova ugovora koji se financira u okviru SAPARD-a moraju potjecati iz Zajednice ili iz neke prihvatljive zemlje na način kako se uređuje člancima 2. i 5. ovog Dodatka. Pojam »porijeklo« u svrhu ovih odredbi definira se relevantnim zakonodavstvom Zajednice o pravilima porijekla u carinske svrhe.

Članak 5.

Odstupanja od pravila prihvatljivosti i porijekla

1. U odgovarajuće potkrijepljenim iznimnim slučajevima, Komisija može proširiti prihvatljivost subjekata iz zemlje koja nije prihvatljiva u skladu s člankom 2.

2. U odgovarajuće potkrijepljenim iznimnim slučajevima, Komisija može dozvoliti nabavu roba i materijala koji potječu iz zemlje koja nije prihvatljiva u skladu s člankom 2.

3. Odstupanja iz stavka (1) i (2) mogu se opravdati na temelju neraspoloživosti proizvoda i usluga na tržištima dotičnih zemalja, iz razloga iznimne hitnosti ili ako bi pravila prihvatljivosti učinila realizaciju projekta, programa ili radnje nemogućom ili izuzetno teškom.

Članak 6.

Poštivanje temeljnih načela i jačanje lokalnih tržišta

1. U svrhu ubrzavanja iskorjenjivanja siromaštva promicanjem lokalnih kapaciteta, tržišta i nabava, posebna pažnja daje se lokalnoj i područnoj nabavi u Hrvatskoj.

2. Ponuditelji kojima su dodijeljeni ugovori poštuju međunarodno dogovorene temeljne standarde rada, na primjer, temeljne standarde rada prema Međunarodnoj organizaciji rada (ILO), konvencije o slobodi udruživanja i kolektivnog pregovaranja, ukidanju prisilnog i prinudnog rada, ukidanju diskriminacije glede zapošljavanja i zanimanja i iskorjenjivanju dječjeg rada.

3. Pristup zemalja u razvoju vanjskoj pomoći Zajednice omogućuje se svom tehničkom pomoći koju se smatra prikladnom.

SPECIAL ACCESSION PROGRAMME FORAGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENTIN THE REPUBLIC OF CROATIA

ANNUAL FINANCING AGREEMENT 2006 BETWEEN THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES ON BEHALF OF THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA

ANNUAL FINANCING AGREEMENT 2006

The Commission of the European Communities, hereinafter referred to as «the Commission», acting for and on behalf of the European Community, hereinafter referred to as «the Community» of the one part, and

The Government of the Republic of Croatia acting for and on behalf of the Republic of Croatia, hereinafter referred to as «Croatia» of the other part,

and together jointly referred to as «the Contracting Parties»,

Whereas:

(1) A Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development (hereinafter referred to as «Sapard») providing for a Community financial contribution has been established by Council Regulation (EC) No 1268/1999 on Community support for pre-accession measures for agriculture and rural development in the applicant countries of central and eastern Europe in the pre-accession period1.

(2) The plan submitted by Croatia was approved as an Agriculture and Rural Development Programme by a Decision taken in accordance with Article 4(5) of Council Regulation (EC) No 1268/1999 on 8 February 2006.

(3) The Multi-annual Financing Agreement between the Commission acting on behalf of the Community and the Government of the Republic of Croatia acting on behalf of Croatia (hereinafter referred to as «MAFA»), entered into force on 6 April 2006 and provides in Article 2 that the financial commitment of the Community shall be set out in Annual Financing Agreements.

(4) It is necessary to set out the Community financial commitment for the year 2006 for the execution of the Agriculture and Rural Development Programme (hereinafter referred to as «the Programme»), in Croatia, and to state the period of validity of that commitment.

(5) According to Article 12(7) of Section A of the Annex of the MAFA the amount to be recovered in accordance with a conformity clearance Decision shall be deducted from the next application for payment to the Commission. Article 12(8) provides that the amount to be recovered in accordance with the conformity clearance Decision shall not be reallocated to the Programme. The application of both provisions would result in a double deduction of the amount from a Sapard allocation to a Beneficiary country. Therefore, the provision that this amount shall be «deducted from the next application for payment to the Commission» should be deleted.

(6) Council Regulation (EC) No 1268/1999 has been modified by Regulation (EC) No 2112/2005 of 21 November 20052 as regards access to Community external assistance by defining «rules of eligibility» for the participation in the award of procurement or grant contracts financed under a Community instrument and «rules of origin» concerning countries from which all supplies and materials purchased under a contract financed under a Community instrument must originate.

The inclusion of the provisions of this regulation makes it necessary to add a new Section H to the Annex of the MAFA with the detailed provisions mentioned in Council Regulation (EC) No 2112/2005. Consequently, item 8 of Section F of the Annex of the MAFA has to be deleted.

(7) In the light of the experience gained under Sapard, comments made and information received since signature of the Multi-annual Financing Agreement between the Community and Croatia, it appears necessary to make certain other adjustments to that agreement.

(8) It is therefore necessary to adapt the Multi-annual Financing Agreement accordingly.

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1

Objective

This Agreement sets out the Community financial commitment for Croatia for the year 2006. It also modifies the MAFA.

Article 2

Commitment

The financial contribution of the Community for the year 2006 is limited to 25.000.000 €. This commitment is valid only for the execution of the Programme, in conformity with the MAFA concluded between the Community and Croatia.

Article 3

Period of commitment

The Commission shall automatically de-commit any part of the commitment referred to in Article 2 which has not been settled by a payment on account, or for which it has not received an acceptable payment application, by 31 December 2008 at the latest.

No contract involving Community funds relating to this Agreement shall be entered into by the SAPARD Agency with any beneficiary later than the date Croatia enters into contracts involving a form of assistance for Rural Development for Croatia as a member of the European Union.

Any part of the Community contribution allocated to Croatia in AFA 2006 for which no contracts with the final beneficiaries have been signed as of the date laid down under paragraph 2 of this Article shall be notified to the Commission within three months of this amount being known.

Article 4

Amendment of the Multi-annual Financing Agreement (MAFA)

The MAFA is amended as follows:

1. In Article 7 the following line is added:

«Section H: Access to Community external assistance».

2. In Article 8 the Contact Point for Croatia is replaced by the following:

«Ministry of Finance

Katančićiva 5

Republic of Croatia – 10000 Zagreb

National Authorising Officer

Mr Ante Žigman

Telephone: + 385 (0) 14591479

+ 385 (0) 14591093

Fax: + 385 (0) 14591248

+ 385 (0) 14591122

E-mail: lea.loncar@mfin.hr

branka.kusic@mfin.hr»

3. In Section A:

– Article 12(7) is replaced by the following:

«The amount to be recovered in accordance with the conformity clearance Decisions, shall be communicated to the National Authorising Officer who shall, on behalf of Croatia, ensure that the amount is credited to the Sapard euro account within two months of the date the conformity clearance Decision was taken.

The Commission may, however, on a case by case basis, decide that any amount to be credited to it shall be offset against payments due to be made by the Commission to Croatia under any Community instrument.»

– In Article 14, the point 2.6 is replaced by the following:

«2.6.1. The rules for the procurement by public bodies of services, supplies and works in Croatia shall be transparent, non-discriminatory and give rise to no conflicts of interest. They shall be consistent with the rules set out in the Commission manual entitled «Rules and Procedures for Service, Supply and Works Contracts financed from the General Budget of the European Communities for the purposes of Cooperation with Third countries3. However, the requirements for ex-ante approval by the Commission included therein shall not apply.

2.6.2. The supplies and materials procured shall originate in the Community or in the countries referred to in Section H. However public procurement procedures initiated from accession to the European Union shall be run in accordance with Community legislation.

2.6.3. The rules dealing with the access to Community external assistance as set out in Section H of the Annex to this MAFA shall apply.»

4. In Section F of the Annex of the MAFA, item 8 is deleted.

5. The Annex to this Annual Financing Agreement shall be added as Section H of the Annex of the Multi-annual Financing Agreement.

Article 5

Entry into force

This Agreement shall enter into force on the date when both Contracting Parties have notified each other of the completion of all necessary formalities for its entry into force.

Article 6

Signature

This Agreement shall be drawn up in duplicate in the English and Croatian languages, each of these texts being authentic. However, in the event of divergence between versions, the English version shall prevail.

Done at Brussels and at Zagreb, respectively, this twenty-fifth day of October in the year two thousand and six.

FOR THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES:

…………………………………

Mariann FISCHER BOEL
Member of the Commission

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA:

…………………………..…….

Petar ČOBANKOVIĆ
Minister of Agriculture,
Forestry and Water Management

………………………..……

Jean-Luc DEMARTY
Director General for Agriculture and Rural Development

……………………………...

Ivan ŠUKER
Minister of Finance

ANNEX

Section HACCESS TO COMMUNITY EXTERNAL ASSISTANCE

The purpose of these provisions is to establish the rules for access to Community external assistance for pre-accession measures for agriculture and rural development under Sapard in Croatia in the pre-accession period.

Article 1

Definition

For the interpretation of the terms used in these provisions, reference is made to the Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities4 and to the Commission Regulation (EC, Euratom) No 2342/2002 of 23 December 2002 which lays down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities5.

Article 2

Rules of eligibility

1. Participation in the award of procurement or grant contracts financed under Sapard, shall be open to all natural and legal persons who are established in a Member States of the European Community, in an official candidate country as recognised by the European Community or in a Member State of the European Economic Area.

2. Participation in the award of procurement or grant contracts financed under Sapard, shall be open to all natural and legal persons who are established in a developing country as specified in the OECD Development Assistance Committee list set out in Annex II of Regulation (EC) No 2112/2005 of 21 November 20056 and who are expressly mentioned as eligible in accordance with Article 3(3) of Council Regulation (EC) No 1268/1999.

3. Participation in the award of procurement or grant contracts financed under a Community instrument shall be open to international organisations.

4. The above is without prejudice to the participation of categories of organisations eligible for the award of any contract, or to the exception set out in Article 114(1) of the Financial Regulation.

Article 3

Experts

All experts engaged by tenderers as defined in Articles 2 and 6 herein may be of any nationality. This Article is without prejudice to the qualitative and financial requirements set out in the MAFA’s procurement rules.

Article 4

Rules of origin

All supplies and materials purchased under a contract financed under Sapard must originate from the Community or from an eligible country as defined in Articles 2 and 5 herein. The term «origin» for the purpose of these provisions is defined in the relevant Community legislation on rules of origin for customs purposes.

Article 5

Derogations from the rules of eligibility and origin

1. In duly substantiated exceptional cases, the Commission may extend eligibility, to nationals from a country not eligible according to Article 2.

2. In duly substantiated exceptional cases, the Commission may allow the purchase of supplies and materials originating from a country not eligible under Article 2.

3. Derogations provided in paragraphs 1 and 2 can be justified on the basis of products’ and services’ unavailability in concerned countries’ markets, for reasons of extreme urgency, or if the eligibility rules would make the realisation of a project, a programme or an action impossible or exceedingly difficult.

Article 6

Respect for core principles and strengthening local markets

1. In order to accelerate the eradication of poverty through the promotion of local capacities, markets and purchases, special consideration shall be given to local and regional procurement in Croatia.

2. Tenderers who have been awarded contracts shall respect internationally agreed core labour standards, e.g. the ILO core labour standards, conventions on freedom of association and collective bargaining, elimination of forced and compulsory labour, elimination of discrimination in respect of employment and occupation, and the abolition of child labour.

3. Access by developing countries to Community external assistance shall be rendered possible by all such technical assistance as is deemed appropriate.

Članak 3.

Financijske obveze koje će nastati za Republiku Hrvatsku na temelju Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona planirat će se sukladno odredbama propisa o izvršavanju državnih proračuna za 2007. i 2008. godinu.

Članak 4.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove financija i središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva Republike Hrvatske.

Članak 5.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, Sporazum iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti naknadno u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-01/06-01/06

Zagreb, 26. siječnja 2007.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o potvrđivanju Godišnjeg sporazuma o financiranju za 2006. godinu između Komisije Europskih zajednica u ime Europske zajednice i Vlade Republike Hrvatske
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !