Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o potvrđivanju Godišnjeg sporazuma o financiranju za 2006. godinu između Komisije Europskih zajednica u ime Europske zajednice i Vlade Republike Hrvatske ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/07, XX/07, XX/09, XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
5 02.07.2009 Uredba o objavi Sporazuma između Komisije Europskih zajednica u ime Europske zajednice i Vlade Republike Hrvatske, koji izmjenjuje i dopunjuje Godišnji sporazum o financiranju za 2006. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

60

Na temelju članka 30.L459945 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. svibnja 2009. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI SPORAZUMA IZMEĐU KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA U IME EUROPSKE ZAJEDNICE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE, KOJI IZMJENJUJE I DOPUNJUJE GODIŠNJI SPORAZUM O FINANCIRANJU ZA 2006. GODINU

Članak 1.

Objavljuje se Sporazum između Komisije Europskih zajednica u ime Europske zajednice i Vlade Republike Hrvatske, koji izmjenjuje i dopunjuje Godišnji sporazum o financiranju za 2006. godinu, potpisan 22. prosinca 2008. godine u Bruxellesu i Zagrebu, u izvorniku na hrvatskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst međunarodnog Sporazuma iz članka 1. ove Uredbe, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM IZMEĐU KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA U IME EUROPSKE ZAJEDNICE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE KOJI IZMJENJUJE I DOPUNJUJE GODIŠNJI SPORAZUM O FINANCIRANJU ZA 2006. GODINU

IZMJENA I DOPUNA GODIŠNJEG SPORAZUMA O FINANCIRANJU ZA 2006. GODINU

Komisija Europskih zajednica, u daljnjem tekstu: »Komisija«, djelujući za i u ime Europske zajednice, dalje u tekstu: »Zajednica« s jedne strane, i

Vlada Republike Hrvatske, djelujući za i u ime Republike Hrvatske, u daljnjem tekstu: »Hrvatska« s druge strane,

u daljnjem tekstu zajednički nazvane: »ugovorne stranke«,

Budući da:

(1) je uspostavljen Poseban pristupni program za poljoprivredu i ruralni razvoj (u daljnjem tekstu: »SAPARD«) kojim se uređuju financijski doprinosi Zajednice na temelju Uredbe Vijeća (EZ-a) br. 1268/1999 o potpori Zajednice za pretpristupne mjere za poljoprivredu i ruralni razvoj u zemljama kandidatkinjama u Srednjoj i Istočnoj Europi u pretpristupnom razdoblju[1].

(2) je plan, koji je podnijela Hrvatska, odobren kao Program za poljoprivredu i ruralni razvoj (u daljnjem tekstu: »Program«) odlukom donesenom u skladu s člankom 4.(5) Uredbe Vijeća (EZ-a) br. 1268/1999 na dan 8. veljače 2006.[2] Program je (posljednji puta) izmijenjen i dopunjen Odlukom donesenom 14. kolovoza 2008.[3]

(3) je Višegodišnji sporazum o financiranju (u daljnjem tekstu: »MAFA«) između Komisije koja djeluje u ime Zajednice i Vlade Republike Hrvatske koja djeluje u ime Hrvatske, izmijenjen i dopunjen Godišnjim sporazumom o financiranju za 2006. godinu (u daljnjem tekstu: »GSF 2006«), stupio na snagu na dan 6. travnja 2006. i svojim člankom 2. uređuje da će se financijske obaveze Zajednice urediti godišnjim sporazumom o financiranju.

(4) je Godišnji sporazum o financiranju za 2006. godinu između Komisije koja djeluje u ime Zajednice i Vlade Republike Hrvatske koja djeluje u ime Hrvatske stupio na snagu 7. ožujka 2007. i svojim člankom 3. uređuje da će Komisija automatski ukinuti obvezu svakog dijela financijske obveze Zajednice za 2006. godinu koja nije podmirena plaćanjem na račun ili za koju najkasnije do 31. prosinca 2008. nije zaprimljen valjani zahtjev za plaćanje.

(5) U pogledu problema na koje Hrvatska, kao novo pridošla pristupu programiranja Zajednice, te njegovoj decentraliziranoj provedbi, nailazi u provedbi programa, neophodno je produžiti vremenski rok valjanosti financijske obveze postavljen u GSF 2006 za jednu godinu. Nadalje, ovo produženje je u skladu s člankom 166.(3)(a) Uredbe Vijeća (EZ-a) br. 1605/2002,

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.
CILJ

Ovim se sporazumom mijenja razdoblje valjanosti financijske obveze Zajednice za Hrvatsku za 2006. godinu.

Članak 2.

Izmjene i dopune Članka 3. Godišnjeg sporazuma o financiranju za 2006. godinu

Članak 3. GSF 2006, sklopljen između Komisije i Hrvatske, mijenja se kako slijedi:

»Članak 3.
RAZDOBLJE OBVEZE

Zajednica će automatski ukinuti obvezu svakog dijela obveze iz članka 2. koja nije podmirena plaćanjem na račun ili za koju najkasnije do 31. prosinca 2009. nije zaprimljen valjani zahtjev za plaćanje.

Agencija SAPARD ni s jednim korisnikom ne sklapa ikakav ugovor koji uključuje sredstva Zajednice u vezi s ovim Sporazumom nakon datuma kada Hrvatska bude sklopila ugovore koji uključuju izvjesne oblike pomoći za ruralni razvoj za Hrvatsku kao zemlju članicu Europske unije.

O svim dijelovima doprinosa Zajednice koji se dodjeljuju Hrvatskoj u okviru Godišnjeg sporazuma o financiranju za 2006. za koje nisu sklopljeni ikakvi ugovori s krajnjim korisnicima s datumom iz stavka 2. ovog članka izvješćuje se Zajednica u roku od tri mjeseca od dana stjecanja spoznaja o ovom iznosu.«

Članak 3.
STUPANJE NA SNAGU

Ovaj Sporazum stupa na snagu na datum kada se obje ugovorne stranke međusobno izvijeste da su okončale sve potrebne formalnosti za njegovo stupanje na snagu.

Članak 4.
POTPISIVANJE

Ovaj Sporazum sastavljen je u dva primjerka, na engleskom i na hrvatskom jeziku, pri čemu su oba teksta vjerodostojna. U slučaju neslaganja verzija, mjerodavna je engleska verzija.

Sastavljeno u Bruxellesu i Zagrebu, dana dvadeset i drugoga prosinca godine dvije tisuće i osme.

Za Vladu Republike Hrvatske

mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Za Komisiju Europskih zajednica

Mariann Fischer Boel, v. r.

Član Komisije

Ivan Šuker, ministar financija, v. r.

Jean-Luc Demarty, v. r.

Glavni direktor za poljoprivredu

i ruralni razvoj

Ovlašteni službenik

Članak 3.

Provedba Sporazuma iz članka 1. ove Uredbe u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe, Sporazum iz članka 1. ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 320-01/05-02/08

Urbroj: 5030105-09-1

Zagreb, 14. svibnja 2009.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

[1]SL L 161, 26. 6. 1999, str. 87.

[2] C(2006)301 final.

[3]H/2008/4901.

zatvori
Zakon o potvrđivanju Godišnjeg sporazuma o financiranju za 2006. godinu između Komisije Europskih zajednica u ime Europske zajednice i Vlade Republike Hrvatske
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !